close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

автомобиль

код для вставкиСкачать
ремонт авто
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
МФ және Т факультетінің
Кеңес отырысында бекітілді
Декан______ Ахметжанов Б.К.
Хаттама № 2
«15» 10 2009ж.
«Тракторлар мен автомобильдер»
пәні бойынша
050120 – «Кәсіптік білім» мамандығы үшін
ЖҰМЫСТЫҚ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Оқу түрі - күндізгі
Барлығы
2 кредит
Курс
3
Семестр
6
Дәріс
15 сағат
Семинарлық
15 сағат
Рейтинг
2
СОӨЖ
30 сағат
СӨЖ
30 сағат
Емтихан семестр
6
Барлық аудиторлық сағат саны
Барлық аудиторлық емес сағат саны
Барлық сағат саны
60сағат
30 сағат
90 сағат
Өскемен, 2009ж
Жұмыстық оқу бағдарламасы мемлекеттік стандарт, «Тракторлар мен
автомобильдер» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізінде 050120 –
«Кәсіптік білім» мамандығы үшін құрастырылған
Жұмыстық оқыту бағдарламасын Кәсіптік оқыту және технологиялар
кафедрасының оқытушысы Ақтанжанов жасаған ____________
Жұмыстық оқыту бағдарламасы
«Кәсіптік оқыту және технология»
кафедрасының отырысында қаралды
Хаттама № 2 «_07» __10__ 2009 ж.
Кафедра меңгерушісі міндетін атқарушы _____________ Демина И. А.
Математика, физика және технология факультетінің Әдістемелік кеңес
отырысында бекітілді
Хаттама № 2 «14» 10
2009г.
ФӘК кеңесінің төрайымы ___________________ Рамазанова Г. С.
Сабақтың тақырыптық – күнтізбелік дәрістік, семинарлық және
зертханалық жоспары
1
2
1-7
1
1
1
3
1 Модуль
Трактордар мен
автомобилдердің агрегаттар мен
деталдарының жалпы құрылысы
және жұмыс істеу тәртібі
6
6
15
1
1
2
Майлау
және
салқындату
жүйелері
Карбюраторлы
дизелді двигателдің
қоеректендіру жүйесі.
1
1
2
1
1
2
Қоректендіру
және
қосу
жүйелері
1.7 Іштен
жанатын
поршеньді
двигательдердің теориясы
1.8 Қозғалтқыштардың жер бетімен
әсерлесуі
1.9 Трактор мен автомобильдердің
жалпы динамикасы
1.10 Тракторлардың
эксплуатациялық
сипаттамалары
1.11 Жүретін машиналарды басқару
теориясы
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1.6
Еске
рту
б
жұмыс
СОӨ
н. Ж
8
Иінді-шатунды
және
газреттегіш механизмдері
1.5
1
7
1.3
1
6,7
6
Двигателдердің механизмдері
мен жүйелері
3
1
5
1.2
1.4
5
4
Двигателдердің түрлері
1
1
Модульдер мен тақырыптар
атауы
1.1
2
4
Модуль
бойынша
барлығы сағат
Дәріст
ер
Сарам
андық
жұмыс
Зертха
моду
ль
тақыр
ыптар
Апта №
Шифр
9
8-15
Модуль 2.
Тракторлар
мен
автомобилдердің трансмисясы.
10
кардандық қосылыс пен
жетекші белдеме
9
9
15
2.2
Басқару жүйесі
3
3
5
2.3
Тежегіш жүйесі
2.4
Автомобилдін
динамикасы
3
3
5
3
3
5
15
15
30
2
2.1
8-10
11-12
13-15
2
2
2
тежегіш
2.5
Трактордың жұмыс жабдықтары
2.6
Тракторлар
автомобилдердің
тарту сынақтары
Барлығы: 60
жол
мен
және
СӨЖ және СОӨЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспары
№ Сабақтард
СӨЖ
п/
ың
тапсырмасы
п тақырыпта
ры
1
2
3
1 Іштен
1) Трактор
жанатын
мен
поршеньді
автомоби
двигательд
льде
ердің
пайдалан
теориясы .
ылатын
негізгі
двигатель
дердің
түрлеріме
н танысу
және
талдау
жасау
2) Атқараты
н
жұмыста
рын
қарастыр
у
Тақырыптард
ың мақсаты
мен мазмұны
Ұсын Бақылау Өткіз
ылған
түрі
у
әдеби
мерзі
ет
мі
4
5
6
7
Технология
2,
Тапсырма 2-3
бағдарламасы
3,
бойынша
апта
ның
және
4,
жұмыс,
бастауыш,
Бақылау
кәсіптік окыту
сұрақтар
оқу
ы
бағдарламасы
бойынша
ның
тапсыру
мазмүнына
әдістемелік
талдау
жасауды
үйрену.
2
Қозғалтқы
штардың
жер
бетімен
әсерлесуі
Жеке
жұмысы
үй Тақырып
тарды
түсіндіру
2,
3,
3
Тракторла конспект
р
мен
автомобил
ьдердің
жалпы
динамикас
ы
Тақырып
тарды
түсіндіру
4,
5,
Тапсырма 4 апта
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Тапсырма 5 апта
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Жоғ.
балл
8
10
5
5
4
Тракторла Жеке
рдың
жұмысы
эксплуатац
иялық
сипаттама
лары
үй Тақырып
тарды
түсіндіру
1,
3,
5
Жүретін
машинала
рды
басқару
теориясы
үй Тақырып
тарды
түсіндіру
5,
6
Тракторла
р
мен
автомобил
ьдердің
эксплуатац
иялық
қасиеттері
7
Тракторла Жеке
р
мен жұмысы
автомобил
ьдердің
орнықтыл
ығы
үй Тақырып
тарды
түсіндіру
1,4
8
Автомоби Жеке
льдердің
жұмысы
динамикаы
қ
факторлар
ы
мен
динамикал
ық
сипаттама
лары
үй Тақырып
тарды
түсіндіру
4,5
Жеке
жұмысы
Жеке үй
жұмысы
Тақырып
тарды
түсіндіру
3,
4
Тапсырма 6 апта
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Тапсырма 7 апта
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Тапсырма 9-10
бойынша апта
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Тапсырма
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Тапсырма
бойынша
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
5
5
10
11
апта
5
12
апта
5
9
Тракторла конспект
р
мен
автомобил
ьдердің
қарайтын
мәселелері
Тақырып
тарды
түсіндіру
5
Тапсырма 13-14
бойынша апта
жұмыс,
Бақылау
сұрақтар
ы
бойынша
тапсыру
Барлығы
45сағ
Пәннің әдістемелік қамтамасыз ету қартасы
Тракторлар мен автомобильдер
Атауы
Автор
1
Тракторлар мен
автомобильдер
Автомобильные
двигатели
Ескерту
2
Шығарған
жылы
3
Б. Алиев
2005
ШҚМУ
4
кітапханасында
В.М.
1997
Архангельский,
ШҚМУ
кітапханасында
М.М. Вихерт
Теория, конструкция и
расчет автотракторных
двигателей
Основы теории и расчета
трактора и автомобиля
А.В. Николаенко
Основы теории и расчета
трактора и автомобиля
А.А. Мащенский,
В.А. Скотников
1984
ШҚМУ
кітапханасында
Д.А. Чудаков
1972
ШҚМУ
кітапханасында
1986
7. Курс саясаты:
а) Сабаққа міндетті қатысу;
б) Сарамандық (практикалық) жұмыстардағы белсенділігі;
с) Сабаққа, үй тапсырмаларына және СӨЖ ге дайындалуы;
рұқсат етілмейді:
а) Сабақтан себепсіз кетіп қалу және кешігу;
б) Сабақ үстінде ұялы байланыс телефондарын пайдалану;
в) Өтірік алдамау;
с) Тапсырманы уақытында өткізбеу және т.б.
ШҚМУ
кітапханасында
10
8. Баға қою (бақылаудың рейтингитік жүйесі)
Дәріске қатысу 1*15 = 15 балл
Конспект тексеру 5*2 = 10 балл
Коллоквиум 10*2= 20 балл
Практикалық сабақ 1*15= 15 балл
Практикалық жұмысқа жауап беру 5*6 = 30 балл
СОӨЖ-ге қатысу 1*30= 30 балл
СОӨЖ жауап беру 10*8= 80 балл
БАРЛЫҒЫ: 200 балл
Емтихан: 100 балл
Корытынды% 
1Р  2Р
 0,6  Емтихан 0,4
2
9. Рейтинг графигі
Бірінші рейтинг 1 -7 апта қорытындысы бойынша 7 аптада жүргізіледі.
Студенттердің үлгерімдігі сарамандық, зертханалық жұмыстары кезіндегі
(үй жұмыстарын орындауы, өздік тапсырмаларды шешу, дәріс алудағы
теориялық сұрақтарға жауап беру) бағалары ескеріледі;жеке тапсырмалардың
қорытындысы.
Екінші рейтинг 8 –15 апта қорытындысы бойынша 15 аптада
қойылады. Бұл дәрісханада тест, өзіндік бақылау жұмыстарын мұғалімнің
қатысуымен орындау, сонымен қатар коллоквиум тапсырулар.
Үлгерімдіктің қорытынды көрсеткіші PI және PII қорытындыларымен
қорытындыланады. Әр аралық бақылау көрсеткіші 100 % болу керек.
Қорытынды бақылау барлық курсты меңгеріп болғаннан кейін өткізіледі
және осы бойынша экзаменге кіру рұқсатын алады. Егер студент жоғарыда
аталған баллдарды жинай алмаса экзаменге жіберілмейді.
Экзамендік баға шкаласы
Аралық атестация экзамен түрінде болады. Аралық атестацияның ең
жоғарғы көрсеткіші 100 %.
Пән бойынша қорытынды баға студенттердің екі рейтинг және
қорытынды атестация бағасы көрсеткіштерімен семестр қорытындысы
қойылады. Қорытынды бақылау 100% шкаламен төмендегі формула арқылы
есептелініп, қойылады:
Қ%= P1 + P2 / 2*0,6 + Э *0,4
1
2
3
4
Бақылау сұрақтары
Іштен жану двигателдердің түрлері және олардың қолданылуы
Тракторлар мен автомобилдерге арналған іштен жану двигателдері
және олардың жалпы құрылысы
Аталмыш двигателдерлің негізгі техникалық түрлері.
Поршенді двигателдердің жұмыс процестері.
5 (Vc, Vh, Va, ε, SD) двигателдердің жұмыс циклін түсіндіретін
параметрлер.
6 ІЖД иінді-шатунды механизмі.
7 ІШМ деталдарға әсер етуші күштері.
8 Поршенді топтар. Поршендер, шатундар, иінді валдар т.б..
9 Газтаратқыштың механизмдері және олардың түрлері.
10 Газтаратқыштың фазасы мен диаграммалары.
11 Клапанды газтаратқыштың механизмдері және олардың түрлері.
12 Двигателдің декомпрессонндық механизмдері.
13 ГТМ ақаулары, анықтау және күтімі.
14 Двигатель жұмысының жылу тәртібі жайлы түсінік.
15 ІШМ салқындату жүйесі.
16 ІШМ ауамен салқындату жүйесі.
17 Майлау жүйесі. Үйкеліс және майлау заттары жайлы түсінік.
18 Майлау жүйесінің жалпы құрылысы.
19 Майлардың тазалануы және олардың техникалық күтімі.
20 Двигателдердің қоректендіру жүйесі.
21 Дизельді двигателдердің қоректендіру жүйесі.
22 Карбюраторлы двигателдердің қоректендіру жүйесі.
23 Жоғарғы қысымды жанармй насосының құрылысы мен жұмысы.
24 Карбюратордың құрылысы мен жұмысы.
25 Двигателді іске қосу жүйесі.
26 Трансмиссия негізі. Жалпы құрылысы.
27 Ілінісу муфтасы жалпы құрылысы, жұмысы.
28 Беріліс қорабы жалпы құрылысы, жұмысы.
29 Карданды беріліс жалпы құрылысы, жұмысы.
30 Тракторлардың жүргізгіш белдемелері.
31 Автомобилдердің жүргізгіш белдемелері.
32 Тракторлар мен автомобилдердің тежегіш жүйелері.
33 Автомобилдердің тежегіш жүйелері (гидравликалық).
34 Автомобилдердің тежегіш жүйелері (пневматикалық).
35 Дөңгелекті тракторлардың жүріс бөлігі.
36 Шынжыр табанды тракторлардың жүріс бөлігі.
37 Тракторлар мен автомобилдердің басқару жүйелері.
38 Шынжыр табанды трактордың басқару жүйесі.
39 Трактордың гидрокөтергіш жүйелері.
40 Тракторлар мен автомобилдердің электр жабдықтары.
41 Тракторлар мен автомобилдердің электр енергия көзі.
42 Ток көзінің жұмысы.
43 Батерейлі қосудың жүйелері.
44 Оталдырудың транзистордық жүйелері.
45 Магнетолық оталдыру.
46 Двигателді ток арқылы оталдыру.
47 Жарық пен сигнал приборлары.
48 Теория негіздері. Трактор мен автомобилге әсер етуші күштер.
10. Пән бойынша жұмыстық бағдарламаға енгізілген толықтырулар мен
өзгерістер _________________________________________
200 ____ /____ оқу жылы
1.
2.
3.
4.
5.
Жұмыстық бағдарламаға төмендегідей өзгерістер енгізілді:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Жұмыстық бағдарлама КО және Т кафедрасының отырысында
қаралып, енгізілген өзгерістер бекітілді
«__» _________________200_ж. Хаттама №_____
Оқытушы
______________
Ақтанжанов С. С.
қолы
Кафедра меңгерушісі міндетін атқарушы________________ Демина И.А.
қолы
Енгізілген өзгерістер бекітілді:
Факультет деканы
____________________________
қолы
Ахметжанов Б.К.
«______» _________________200_ ж.
Факультеттің әдістемелік кеңес төрайымы________________ Рамазанова Г.С.
қолы
«______» _________________200_ ж.
Автор
rep_studio
Документ
Категория
Работа
Просмотров
3 731
Размер файла
120 Кб
Теги
жан
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа