close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сын тұрғысынан ойлау

код для вставкиСкачать
Сын т?р?ысынан ойлау - ?ойлау
туралы ойлану?
?Ол ма?ызды м?селелерд?
тал?ылау ж?не т?ж?рибен? ой елег?нен
?тк?зуд? ?амтиды
?Сын т?р?ысынан ойлау ? ?аза?станда?ы
б?л?м беруд? дамыту ?ш?н ма?ызды болып
табылатын ?аз?рг? е? басты
педагогикалы? т?с?н?к
Сын т?р?ысынан ойлау ба?ылау,
т?ж?рибе, тол?ану ж?не ой ж?г?рту
н?тижес?нде
алын?ан а?паратты ??ыну, ба?алау,
талдау ж?не жина?тауда
?олданылатын ?д?с болып табылады, сонымен ?атар ол ?рекет
жасау?а нег?з, т?ртк? болады
Сын т?р?ысынан ойлау ба?ылау,
т?ж?рибе, тол?ану ж?не ой ж?г?рту
н?тижес?нде
алын?ан а?паратты ??ыну, ба?алау,
талдау ж?не жина?тауда
?олданылатын ?д?с болып табылады, сонымен ?атар ол ?рекет
жасау?а нег?з, т?ртк? болады
Сын т?р?ысынан ойлау ба?ылау,
т?ж?рибе, тол?ану ж?не ой ж?г?рту
н?тижес?нде
алын?ан а?паратты ??ыну, ба?алау,
талдау ж?не жина?тауда
?олданылатын ?д?с болып табылады, сонымен ?атар ол ?рекет
жасау?а нег?з, т?ртк? болады
Сын т?р?ысынан ойлау да?дыларыны?
нег?зг? т?збес?не ?ада?алау, интерпретация,
талдау,?орытынды жасау, ба?алау,
т?с?нд?ру, метатану к?ред?.
метатану ? ?таным туралы таным?, я?ни
?з?н?? ойлау ?аб?лет?н т?с?нуд?? айры?ша
т?р?.
интерпретация- ?ызы?ушылы? ту?ыз?ан
м?селелерге, ерекше да?дылар?а немесе
о?ыту т?рлер?не ?атысты жасал?ан
логикалы? ?орытынды.
Джон Дьюи
Б?л?м беру саласында сын т?р?ысынан
ойлауды зерттей баста?ан ал?аш?ыларды? б?р?
болды, ол о?ушыларды? ойлау да?дысын
?алыптастыруды? б?л?м беру ба?дарламасы
тек о?ушылар ?ш?н ?ана емес, ?о?ам ?ш?н
ж?не барлы? демократиялы? ??рылыс ?ш?н
ти?мд? болуына ба?ыттау керек екенд?г?н
мойындат?ан ?алым.
Сыни ойлау
Бастап?ы де?гейде сын т?р?ысынан
ойлау ?дер?с?:
? ти?ст? а?парат жинауды;
? д?лелдерд? сын т?р?ысынан
талдау мен ба?алауды;
? кеп?лденд?р?лген шеш?мдер мен
жина?тал?ан ?орытындылар;
? ау?ымды т?ж?рибе нег?з?нде
болжамдар мен ?сыныстарды
?айта ?арауды ?амтиды.
Сын т?р?ысынан ойлау нен? к?здейд??
? Айт?андарын нег?здеуге ж?не ?м?рл?к
т?ж?рибеден ?саба? алу?а?
? К?н ?лгер? кес?п-п?ш?п ?ою?а ?мтылмай, с?ра?
?ою, тапсырма беру ж?не бас?аларды?
идеясын сыни ба?алау б?лу
? Бас?аларды? сыни ба?алауына ж?не
п?к?р???зд?? ?ате болуына ашы? болу
? Идеяларды тексер?п, ?шынды?ты? ?здеуге
?мтылу
О?ушыларды? сыни т?р?ыдан
ойлауыны? нег?зг? ерекшел?ктер?:
? ?т?ырлы?: е? жа?сы т?с?н?ктемен? табу?а
?мтылу; ?з?лд?-кес?лд? жауаптарды ?здеуд??
орнына с?ра?тар ?ою; д?лелдерд? талап ет?п,
кез келген д?лелд? есепке алып отыру; эмоция?а
емес, себепке нег?зделу (б?ра? т?менде
айтылатын ?з?н-?з? тану?а ?атысты эмоция да
болуы ы?тимал).
? Сы?аржа?тылы?ты? болмауы: барлы?
?орытындыларды ба?алау; болжамды
к?з?арастар мен м?мк?нд?ктерд?? барлы?ын
?арастыру; баламалы интерпретациялар?а
ашы? болу?а ?мтылу.
? Пайым: д?лелдерд?? де?гей? мен
ма?ызын мойындау; балама жорамалдар
мен м?мк?нд?ктерд?? орынды екенд?г?н
немесе арты?шылы?ын мойындау.
? Т?рт?п: тияна?ты, на?ты ж?не жан-жа?ты
болу (барлы? д?лелдерд? есепке алып,
барлы? к?з?арастар?а к???л б?лу).
? ?з?нд?к сана-сез?м: ?з?м?зд?? эмоциямыз
бен к?з?арасымызды?, сен?м?м?з бен
болжамдарымызды? субъективт? екен?н
сез?ну.
Сыни ойлайтын балалар
? белсенд? болады, олар с?ра? ?ойып,
д?лелдерд? талдайды, ма?ынаны
аны?тау ?ш?н саналы т?рде
стратегияларды ?олданады;
? олар ауызша, жазбаша, к?збен шолу
д?лелдер?не сен?мс?зд?кпен ?арай
отырып, еште?еге сенбейд?, м?ндай
адамдар жа?ашыл идеялар мен
келешекке ашы? болады.
М??ал?мн?? сын т?р?ысынан
ойлауы
? м??ал?мн?? ?з?н?? о?ыту ж?не о?у
т?ж?рибес?ндег? проблемаларды
аны?тап, мойындау?а, оларды
шешуд?? ти?мд? жолдарын табу?а,
т?ж?рибеде болып жат?ан ?згер?стер
жайлы орынды д?лелдемелерд?
жинап, ж?ктеуге ж?не сен?мд?
?орытындылар жасау?а нег?зделед?
Бенджамин Блум
(1913-1999)
?америкалы? психолог
? 1960 жылдары Б.Блум кей?ннен
?Блум таксономиясы? деп аталып
кеткен т?жырымдаманы? нег?з?н
??ра?ан ек? монография басып
шы?арды: ?Адами м?нездемелер
т?ра?тылы?ы мен ?згеру?? ж?не
?Б?л?м ма?саттарын ж?ктеу?
Блум таксономиясы
Денсаулы? ?ш?н ?ай жем?ст?? пайдасы к?п?
Алма мен апельсинд? пайдалануды?
денсаулы??а пайдасын салыстыры?ыз.
Б?л?ш п?с?ру ?ш?н б?ларды? ?ай т?р? жарамды,
неге?
Б?лармен тама? дайындауды? ?ш т?с?л?н
сипатта?ыз ж?не оларды? ?айсысы
денсаулы??а ана??рлым пайдалы екен?н
т?с?нд?р???з. С?зд?? с?здер???зд? ай?а?тау?а
арнал?ан с?лтемелер бер???з
Алма б?л?ш?н?? ?пайдасыз? рецепт?с?не
?з???зд?? ?алауы?ызша бас?а заттарды
?осып, б?р ?пайдалы? рецепт жаса?ыз
Б?л жем?стерд?? ?айсысынан
жаса?ан тосап пайдалы деп
ойлайсы?? П?к?р???зд? д?лелде??з..
Эдвард де Боно
А?ылды? алты ?алпа?ы
?
?
?
?
?
? А? ?алпа?- а?параттар, факт?лер,на?тылы?.
?ара ?алпа?- а?и?атты к?ру, са?тану, логикалы?
креативт? ойлауы, ??з?з?лд?? ?ор?аушысы?
Сары ?алпа?- оптимизм, позитивт? ойлау,
с?улел? ?м?рге талпыныс, жет?ст?ктер мен
пайдалы н?тиже.
?ызыл ?алпа?- эмоция, ?шк? т?йс?к,сез?м.
Жасыл ?алпа?- жа?а идея,алтернативт? ойлау
К?к ?алпа?- байсалдылы?, ?зетт? бас?ару,
идеяларды таразылау,болаша??а ба?дар
Тапсырма
? . Мектепке дей?нг? жас шет т?л?н о?ыту?а ?те
?олайлы кезе?, себеб? б?л жаста?ы балалар
т?лд?к ??былысты ?абылдау ?аб?летт?л?г?мен
ерекшеленед?: оларда ?з?н?? с?йлеу
т?ж?рибес?н, т?л ???пияларын? бай?ау
?ызы?ушылы?ы пайда болады. Олар лезде
бер?лген ша?ын материалды ме?гер?п алып,
оны ?те жа?сы кер? айтып бере алады.
Балаларды? жасы ?осыл?ан сайын м?ндай
факторлар ?з?н?? к?ш?н жо?алта бастайды.
Рефлекция
Документ
Категория
Презентации по обществознанию
Просмотров
2 956
Размер файла
836 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа