close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

тәуелсіздік тірегі - конституцияpdf

код для вставкиСкачать
ТЭУЕЛС13Д1К Т1РЕГ1 - КОНСТИТУЦИЯ
ституция тарихына
терец шолу жасаган
?1
казак
орта
мектебшщ
тарих
пэншщ
мугал1м1
Бекзат Каримбаева
азаматтардын
бостандыктары мен
кукыктарына
токталды. Децгелек
устел
басында
жиналгандармен
?Ойлан да тап?,
?Егер
мен...?,
?Зацды
бтуКазакстан Республикасыньщ азаматтары ушш келешек жаркын кундердщ багдаршамы - Конституция
кун1 мэн-магынасы ерекше мереке болып табылады.
Конституция кун1 карсацында каладагы С. Сейфуллин атындагы орталык ютапханаданыц эдюкерлер1 Б.
Тиыштыкбаева
мен
В.
Кэд1разованьщ
уйымдастыруымен
?Ата зац - е л тугыры? атты
децгелек устел erri. Жиынга
?Нур Отан? ХДП
калалык филиалыныц терагасыньщ орынбасары С.
Жиенбаев, кала прокурорыньщ ага кемекилЫ Ж.
МэлЛков, мектептердщ тарих пэншщ устаздары мен
мекеме басшылары, букаралык аппарат куралдары
eKinflepi жэне ютапхана кызметкерлер1 катысты. Кон-
мшдетщ?,
?Мен
кандай мемлекетте
eMip cypriM келедЬ, ?Кездейсок марафон? сиякты
ойындар сурак-жауап туршде койылып, тущымды
жауаптар алынды. Осы жиын барысында музыка
мектебшщ директоры 96flipacin Рахым ?Сарыжайлау? куйш ойнаса, ?7 мектептщ 7 сынып окушысы
Айтбек Магжан Елбасы жайындагы еленШ жатка
окыды. Осы мектеп окушысы Бекайдар Султанбеков
?Арынгазы? куй тартып, отыргандарды 6ip cepnmTin
тастады.
Жиналтандар
осы децгелек устелд1
уйымдастыргандарга шын пейтмен алгыстарын айта
отырып, ез п1к1рлер1мен де белгстк
А.ТАЖИТОВА
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
225
Размер файла
85 Кб
Теги
тәуелсіздік, тірегі, конституцияpdf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа