close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Математика.2-4 класи. Домашній репетитор

код для вставкиСкачать
Автор: Ісаєнко 0. В. Видавництво: X. Країна мрій Рік: 2013 Кількість стр: 240 У довіднику систематизовано задачі за типами, подано алгоритми та рекомендації до їх розв'язання. Розв'язуючи задачі самостійно, учні навчатимуться розуміти сутніст
і І31ШШШ1І
ІІШЇЙІІрІІ!!
W W W
Ш А Н О В Н І БАТЬКИ!
ІІІЗ 5! «»№
ііягшіігіяііші
ЩйнрЩЩяЩ
::
:з
Ц я книга п р о т я г о м 3-х років
б у д е надійним помічником Вашій дитині,
д о п о м о ж е у разі відсутності з м о г и відвідувати
репетитора з математики.
Результатом опрацювання стане усунення п р о б л е м
усної лічби, розв'язування текстових задач, рівнянь.
Стане з р о з у м і л и м геометричний матеріал,
відпрацюються графічні навички.
[країнаИДЯ]
НІЖ 51.204 я 721
1-85
1-85
Ісаєнко 0 . В.
Математика. Домашній репетитор. — X . Країна мрій™,
2013. — 240 с.
ISBN 978-966-431-843-0
Видання створено для організації закріплення знань та вмінь учнів
2 —4 класів з математики. Матеріал посібника викладено відповідно до вимог
державної Програми з математики, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (2004 p., 2Ö12 р.). У довіднику систематизовано задачі за типами, подано алгоритми та рекомендації до їх розв'язання.
Розв'язуючи задачі самостійно, учні навчатимуться розуміти сутність задачі, вибирати дії розв'язання, складати та розв'язувати обернені задачі до
даної. Розділ «Математичний тренажер» пропонує систему вправ для відпрацювання обчислювальних навичок. У розділі «Геометричний матеріал»
сформульовано теоретичні відомості про,геометричні фігури і тіла, пропонуються вправи, виконання яких потребує розуміння означень та властивостей найпростіших геометричних фігур.
Видання буде корисним для учнів, батьків та вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
ББК 51.204 я 7 2 1
Навчальне видання
ІСАЄНКО Ольга Василівна
МАТЕМАТИКА.
ДОМАШНІЙ РЕПЕТИТОР
Редактор Т. Г. Роева
Комп'ютерна верстка А. С. Похила
Дизайн обкладинки H.A. Горошко
Коректор В. С. Фесенко
Підписано до друку 10.03.201.3. Формат 60x90/16.
Папір офсет. Друк офсет. Ум.-друк. арк. 15,0.
Тираж 5000 прим.
Видавець Є. В. Халімон "
Реєстр, свід. ДК № 961 від 19.06. 2002.
N013, м. Чернігів, а/с 201, тел +38 068-151-01 -01.
INIIN ІІ78-1ММ.-4.Т1-843-0
©ІсаєнкоО. В., 2010
© Горошко Н. А., дизайн обкл., 2013
© «Країна мрій ™», 2013
2 КЛАС
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
2
ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
П Р О С Т І ШАЩ.АЧІ
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я С У М И
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА 41
j j j j j Читаю задачу, роблю паузу після умови задачі перед запитанням.
Знак паузи \.Далі слідкуй і
перевіряй,
чи сформувалась
у тебе навичка робити
паузу
між умовою і запитанням
задачі.
Знак паузи в тексті задачі став
самостійно.
ІШ
3
Задача. У першій люстрі 4 лампочки, в другій 5 лампочок. Скільки лампочок у двох люстрах?
( / ) Виділяю у тексті задачі умову (дані числа), запитання.
Складаю короткий запис задачі.
Записую головні слова і дані числа.
Головні слова задачі: «в першій», «в другій»; дані
чт'.иі
4(л.)і5(л.).
Для позначення запитання «Скільки всього...» вико!»И!"ічжуі:мо фігурну д у ж к у } і знак питання (?).
Короткий запис умови задачі виглядає так:
Перша — 4 л. 1 9
Друга —5 л. / '
НбЯтпрюю задачу вголос.
Обґрунтовую вибір дії розв'язання задачі.
НІрИуии Я розумію зміст запитання: «СкільЇМ ІРМИ'О лнммочок у двох люстрах?» так: слово
5
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
«всього» вказує, що треба до лампочок першої люстри прилічити лампочки другої. Прилічити — це
означає додати. Вибираю дію додавання.
Q ^ ) Записую розв'язання задачі.
Розв'язання:
4 + 5 = 9 (л.)
Відповідь:
9 лампочок.
При розв'язуванні
задач
алгоритмом.
користуються
C D Алгоритм розв'язування задач
1.Опрацьовують умову задачі;
2.Складають короткий запис умови задачі;
3.Виділяють запитання ;
4.Складають план розв'язання задачі;
5.Записують розв'язання задачі;
6.Формують висновок. Записують відповідь.
•
Виконай завдання: склади і р о з в ' я ж и т е к с т о в у задачу
за р и с у н к о м .
*
Д і й за п л а н о м :
Op**
1
110 л
Склади
умову задачі і запиши її.
Постав
запитання і запиши.
L
і
?
розв'язання і відповідь.
Умова
У відро налили 10 л молока, а у каструлю — 5 л.
Запитання
Скільки всього літрів молока налили у відро і каструлю?
Запиши
Розв'язання
10 + 5 = 15 (л)
Відповідь
15 літрів молока.
6 МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
І Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и т е к с т о в у задачу за р и с у н к о м усно.
З а д а ч а 1.
Задача 2.
QÄ&
№
№
№
7 пачок.
З а д а ч а 3.
Задача 4
№
Vit
№
Oit
Ott
я?
5 пачок
Ott
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
•
5
Р о з в ' я ж и задачі.
Учень для гербарію зібрав 7 дубових листків і 3 кленових. Скільки листків для гербарію зібрав
учень?
Задача 5.
З а д а ч а 6. На таці 12 склянок сливового соку і 7 склянок томатного. Скільки всього склянок із соком на таці?
На стіл поклали 8 ложок столових і 7 ложок
чайних. Скільки всього ложок поклали на стіл?
З а д а ч а 7.
На тарілці лежало 6 помідорів і 9 огірків.
Скільки всього овочів лежало на тарілці?
З а д а ч а 8.
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я РІЗНИЦІ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ff
ЗАДАЧІ
jjjj Читаю задачу, роблю паузу після умови задачі перед запитанням.
_ \
/
У Маринки було 10 копійок. Вона витратила на цукерку 7 копійок. Скільки грошей залишилося у Маринки?
*
>
Задача.
П И Виділяю у тексті задачі умову (дані числа), запитання.
Q/^ Складаю короткий запис умови задачі.
Записую головні слова, дані числа задачі.
Головні слова задачі: «було», «витратила», «залишилося»; дані числа — 10 к., 7 к.
Знак питання ставлю біля головного слова «залишилося».
Короткий запис умови задачі виглядає так:
Було — 10 к.
Витратила — 7 к.
Залишилося — ?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
6
(TT) Повторюю задачу вголос.
( *? ) Обґрунтовую вибір дії розв'язання задачі.
(-/-[—) Міркую. Я розумію зміст запитання «Скільки грошей залишилося у Маринки?» так: кошти витрачено, значить їх залишається менше, ніж було.
Тому для розв'язання обираю дію віднімання.
( У З Розв'язання:
10 - 7 = З (к.)
( У ) Записую відповідь.
Відповідь: 3 копійки.
І Закріплення знань та навичок
С к л а д и і р о з в ' я ж и т е к с т о в у задачу за р и с у н к о м .
Скористайся алгоритмом.
СA )
1.
2.
3.
Алгоритм складання задачі
Складаю умову задачі і записую.
Ставлю запитання і записую.
Записую розв'язання і відповідь.
Задача 9.
Забили 7 цвяхів.
Задача 10.
Було
Стало
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Засолили
З а д а ч а 11.
15 кг
•
7
З кг
Р о з в ' я ж и задачі.
З а д а ч а 12. У Володі було 14 зошитів. З зошити він
списав. Скільки зошитів у нього залишилось?
З а д а ч а 13. У дівчинки було 47 к. За 20 к. вона купила
олівець. Скільки грошей залишилося у дівчинки?
З а д а ч а 14. На обід подали 52 сливи. За обідом з'їли
36 слив. Скільки слив залишилося після обіду?
З а д а ч а 15. Боря зібрав 27 марок. 9 марок він подарував товаришеві. Скільки марок залишилося у Борі?
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А ЗБІЛЬШЕННЯ Ч И С Л А
Н А КІЛЬКА О Д И Н И Ц Ь
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
Задача. У зоопарку підростало 7 білих ведмежат, а бурих — на 3 ведмежати більше. Скільки бурих ведмежат підростало в зоопарку?
СП Виділяю у тексті задачі умову, запитання.
Q/P) Складаю короткий запис умови задачі.
Записую головні слова задачі: «білі», «бурі», записую дане число 7.
Позначаю знаком питання слова «скільки бурих»
і записую, що їх на 3 ведмежати більше, ніж білих.
Короткий запис умови задачі виглядає так:
Білі — 7 в.
Бурі — ?, на 3 в. більше
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
8
Г/7") Повторюю задачу вголос.
ГТГЛ Міркую. Я розумію зміст запитання «Скільки буL-' рих ведмежат було в зоопарку? » так: бурих ведмежат більше ніж білих, а щоб стало більше, треба
число 7 збільшити (прилічити). Обираю дію додавання.
j s S ) Розв'язання:
7+ 3 = 10 (в.)
Відповідь: 10 ведмежат бурих.
Закріплення знань та навичок
•
Р о з в ' я ж и задачі.
З а д а ч а 16. До святкового концерту учні 2 класу вивчили 9 віршів, а пісень — на 4 більше. Скільки пісень
вивчили учні до святкового концерту?
З а д а ч а 17. У коробці лежало 8 зелених олівців, а простих — на 7 більше. Скільки простих олівців лежало
в коробці?
З а д а ч а 18. У майстерні було 5 молотків, а обценьків —
на 7 штук більше. Скільки обценьків було у майстерні?
З а д а ч а 19. Жук сидів на стеблині на висоті 1 3 см над
землею, а метелик — на 4 см вище. На якій висоті над
землею сидів метелик?
*
С к п а д и і р о з в ' я ж и задачі на з б і л ь ш е н н я числа на кілька
одиниць за р и с у н к а м и .
З а д а ч а 20.
на 5 грибів більше
9
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
З а д а ч а 21.
10
кг
На 7 кг більше
З а д а ч а 22.
на 4 ж
вище
З а д а ч а 23.
на 6 троянд більше
З а д а ч а 24.
на 3 більше
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
10
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З М Е Н Ш Е Н Н Я Ч И С Л А
НА КІЛЬКА О Д И Н И Ц Ь
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА 41
Читаю задачу, роблю паузу після умови перед запитанням.
У першій вазі було 9 квіток, а в другій — на 2 квітки менше. Скільки квіток
у другій вазі?
Задача.
( f ^ Виділяю у тексті задачі умову (дані числа), запитання.
Складаю короткий запис умови задачі. Записую
головні слова і дані числа.
Головні слова задачі: «в першій» (вазі), «в другій»
(вазі) можна замінити цифрами: 1, 2, дане число 9 квіток можна записати так: 9 кв. Запитання задачі: «Скільки квіток у другій вазі?» позначаю знаком питання.
Короткий запис умови задачі виглядає так:
1 — 9кв.
2 — ?, на 2 кв. менше
(У—) Міркую: Я розумію зміст запитання «Скільки квіток у другій вазі?» так: у другій вазі квіток менше
ніж у першій вазі на 2 квітки, тому число квіток
першій авзі треба зменшити на 2. Обираю дію віднімання.
О Ч Розв'язання:
9 - 2 = 7 (кв.)
Відповідь: 7 квіток.
І Закріплення знань та навичок
•
Р о з в ' я ж и текстові задачі.
У саду посадили 18 яблунь, а груш
на 4 менше. Скільки груш посадили.
Задача 25.
11
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
На прогулянку вийшло 32 хлопчики, а дівчаток — на 9 менше. Скільки дівчаток вийшло на прогулянку?
Задача 26.
На стіл поставили 14 чашок, а тарілок —
на 6 менше. Скільки тарілок поставили на стіл?
З а д а ч а 27.
Для уроку праці дівчинка засушила
24 кленових листки, а дубових — на 8 менше. Скільки
дубових листків для уроку праці засушила дівчинка?
Задача
•
28.
С к л а д и (усно) текстові задачі на з м е н ш е н н я числа
на кілька одиниць за р и с у н к а м и . Р о з в ' я ж и їх.
на 2 менше
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
12
З а д а ч а 32.
20 м
На 9 м коротша
З а д а ч а 33.
15 грн
На 3 грн дешевша
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА ТИ
Qjjjj Читаю задачу, роблю паузу після умови перед запитанням задачі.
Задача. Миколка прочитав 9 сторінок книжки, а Степанко — 7 сторінок. На скільки більше сторінок прочитав Миколка?
HD
Пам'ятай: у такій задачі вирізняють
на скільки більше і на скільки
два
значення:
менше.
Отже у цій задачі можна змінити запитання на таке:
(
:
З а д а ч а ( д р у г е значення).
Миколка прочитав
9 сторінок книжки, а Степанко — 7 сторінок.
На скільки менше сторінок прочитав Степанко?
[ / ) Виділяю у тексті задач умову, запитання .
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
/-
13
Задача. Миколка прочитав 9 сторінок книжки, а Степанко — 7 сторінок. На скільки більше сторінок прочитав Миколка?
\
Складаю короткий запис умови задачі.
Записую головні слова і дані в задачі числа.
Для позначення запитання, яке включає в себе «на
скільки більше», «на скільки менше» використовую
дужку
?, я к а вказує на порівняння двох чисел і знак
питання.
Короткий запис умови задачі виглядає так:
Миколка — 9 стор.**.
Степанко — 7 C T o p . V '
) Міркую: Я розумію зміст запитання так: якщо
у запитанні є вираз «на скільки більше» або «на
скільки менше», то треба порівняти два дані числа: від більшого числа відняти менше. Отже, обираю дію віднімання.
[ • ) Розв'язання:
9 - 7 = 2 (стор.)
Відповідь: Миколка прочитав на 2 сторінки більше.
Або відповідь може бути з другим значенням.
Відповідь: Степанко прочитав на 2 сторінки менше.
Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и т е к с т о в у задачу на р і з н е ц е в е порівняння
за р и с у н к о м .
Задача 34.
?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
14
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и т е к с т о в у задачу за к о р о т к и м з а п и с о м
(усно).
Задача 35.
•
Івасик — 7 суниць
Маринка — 10 суниць V '
П р о ч и т а й подані текстові задачі. П о з н а ч п а у з у після
у м о в и п е р е д запитанням. Виділи у м о в у і запитання
задачі. Р о з в ' ж и їх.
На першій полиці було 1 6 зошитів, а на
другій полиці 10 зошитів. На скільки більше зошитів
було на першій полиці?
З а д а ч а 36.
цинковому відрі 1 2 л води, а у пластмасовому — 8 л. На скільки літрів води менше у пластмасовому відрі, ніж у цинковому?
З а д а ч а 37. У
У букеті було 1 1 білих хризантем, а жовтих — 8 хризантем. На скільки жовтих хризантем менше було у букеті?
З а д а ч а 38.
З а д а ч а 39. Термометр удень показував 1 2 градусів
морозу, а ввечері — 19 градусів морозу. На скільки градусів знизилася температура повітря ввечері?
•
С к л а д и текстові задачі за р и с у н к а м и (усно).
Р о з в ' я ж и їх.
З а д а ч а 40.
Молоко
7л
Квас
Зкл
15
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Задача 41.
14 кг
9 кг
Задача 42.
HcV
° о°
о
21 грн
20 грк
ПРОСТІ З А Д А Ч І
НА З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я НЕВІДОМОГО Д О Д А Н К А
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
Читаю задачу, роблю паузу після умови перед запитанням задачі.
Задача. Василько приніс усього 10 рибин.
Кілька рибин він поклав у каструлю для юшки, а 7 рибин — у відро. Скільки рибин у каструлі?
Записую головні слова і дані числа задачі.
Головні слова «каструля», «відро», дані числа 7 (p.),
10 (р.). Для позначення «всього» рибин використовую
фігурну д у ж к у . Знак питання — біля головного слова
•каструля».
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
16
Короткий
запис умови задачі виглядає так:
К. — ?
\
В. - 7р. / 1 0 р
(-/-—) Міркую: Я розумію зміст запитання «Скільки рибин у каструлі?» так: 10 рибин — це сума рибин,
що лежать у каструлі і відрі. Якщо із суми рибин
вилучити кілька рибин (7), то дізнаємося скільки
рибин у каструлі. Тому обираю дію віднімання.
i / S ) Розв'язання:
10 - 7 = 3 (р.)
Відповідь: у каструлі 3 рибини.
j ^ g І Закріплення знань та навичок
С к л а д и т е к с т о в у з а д а ч у т а к о г о типу за к о р о т к и м записом умови
Задача 43.
}12 олівців
Стіл — ?
Пенал — 5 олівців
Задача 44. 1 банка — 6 л Л ^ ^
Задача 45.
З а д а ч а 46.
З а д а ч а 47.
З а д а ч а 48.
•
2 банка — ? /
М ' я ч - 8 грн \15
Гантелі^ 9 f lo грн
Маса відра — ?
ї Маса відра
Маса піску — 8 кг І з піском — 12 кг
Рушник — ?
\і6 г н
Скатертина — 9 грн і
Шкатулка — 20 грн \ ^
Іграшка — ?
J
П р о ч и т а й подані текстові задачі.
П о з н а ч п а у з у після у м о в и п е р е д запитанням.
Виділи у м о в у і запитання задачі. Р о з в ' я ж и їх.
З а д а ч а 4 9 . Маса ящика з яблуками — 16
кг. Маса
самих яблук — 9 кг. Визнач масу порожнього ящика.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
17
Задача 50. Ціна каністри з бензином — 18 грн. Ціна
порожньої каністри — 8 грн. Визнач вартість бензину.
Маса каструлі з варенням — 13 кг. Маса
варення — 9 кг. Визнач масу порожньої каструлі.
Задача 51.
Блокнот з обкладинкою коштує 32 грн.
Ціна самого блокнота — 12 грн. Визнач ціну обкладинки.
З а д а ч а 52.
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я
НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО
ш
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА 41
Читаю задачу, роблю паузу після умови задачі перед запитанням і ставлю знак паузи
Із шафи взяли 8 книжок. Після цього
там залишилось 9 книжок. Скільки книжок
було в шафі спочатку?
Задача.
(у^) Складаю короткий запис умови задачі.
Записую в таблиці головні слова і дані числа, знак
питання.
Було
?
Взяли
8 кн.
Залишилось
9 кн.
(-/-—) Міркую: Я розумію зміст запитання « Скільки було
книжок у шафі? » так: «було» — це найбільше число. Воно включає в себе книги, що взяли і книги,
що залишились, тобто являється сумою двох чисел. Для розв'язання обираю дію додавання.
С^)
Розв'язання:
Відповідь:
8 + 9 = 17 (кн.)
17 книжок було у шафі.
18
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
Закріплення знань та навичок
Склади і розв'яжи текстову задачу такого типу
за таблицею.
Задача S3.
Розквітло
?
З а д а ч а 54.
Було
?
Задача 55.
Було
?
Задача 56.
Було
?
З а д а ч а 57.
Зварила
•
•
?
Зірвали
7 троянд
Залишилось
13 троянд
Витратив
70 к.
Залишилось
17 к.
Взяли
18 банок
Залишилося
ЗО банок
Пішло
16 танцюристів
Залишилося
20 танцюристів
З'їли
Залишилося
27 пельменів ЗО пельменів
П р о ч и т а й подані текстові задачі. П о з н а ч п а у з у після
у м о в и п е р е д запитанням. Виділи у м о в у і запитання.
Р о з в ' я ж и їх.
Мама купила декілька десятків ґудзиків.
З десятки ґудзиків вона використала і 4 десятки ґудзиків ще залишилось. Скільки ґудзиків мама купила?
З а д а ч а 59. У саду підбілили 35 дерев. Залишилось
підбілити ще 20 дерев. Скільки дерев треба було підбілити?
З а д а ч а 60. Учні підклеїли в бібліотеці 57 книжок і ще
залишилося підклеїти ЗО книжок. Скільки всього книжок треба було підклеїти?
З а д а ч а 61. Учитель перевірив 28 зошитів. Йому залишилось перевірити 40 зошитів. Скільки зошитів треба
було перевірити вчителеві?
З а д а ч а 58.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
19
ПРОСТІ З А Д А Ч І
НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД'ЄМНИКА
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ґ
ЗАДАЧІ
Було 1 5 м тканини. Кілька метрів витратили на пошиття халатів. Залишилося 6 м
тканини. Скільки метрів тканини витратили
на халати?
Задача.
\
Q f ) Складаю короткий запис умови задачі.
Записую головні слова, дані числа і знак питання
у таблицю.
Було
Залишилось
Витратили
?
6м
15 м
Міркую: Я розумію зміст запитання «Скільки метрів тканини витратили на халати?» так: «витратили» — це менше, ніж «було». Тому вибираю дію
віднімання.
(f)
Розв'язання:
Відповідь:
1 5 - 6 = 9 (м)
9 м тканини витратили.
^
Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и текстові задачі д а н о г о за т а б л и ц е ю .
Задача 62.
Задача 63.
Задача 64.
Було
19 сторінок
Прочитала
Залишилось
7 сторінок
Було
25 відер
Вилили
Залишилось
10 відер
Було
35 іграшок
Взяли
?
?
?
Залишилось
15 іграшок
ш л X гііпа і и Iva. домашній репетитор
&и
Задача 65.
Задача 66.
Задача 67.
*
Було
24 яблука
З'їли
Було
70 грн
Витратили
Було
46 чашок
Помили
?
?
?
Залишилось
11 яблук
Залишилось
50 грн
Залишилось
14 чашок
Прочитай подані текстові задачі. Склади короткий запис
у м о в и . Р о з в ' я ж и їх.
З а д а ч а 68. Мама зірвала 18 редисок. Кілька редисок
вона порізала у салат, а 7 редисок залишилося. Скільки
редисок мама порізала у салат?
З а д а ч а 69. У класній бібліотеці було 24 книги. Кілька
книжок на перерві взяли діти. Залишилося 14 книжок.
Скільки книжок на перерві взяли діти?
З а д а ч а 70. У дівчинки було 35 зошитів у клітинку. •
Кілька зошитів вона списала. У неї залишилося 23 зошити. Скільки зошитів списала дівчинка?
З а д а ч а 71. У голубнику сиділо 19 голубів. Коли кілька голубів полетіло, то у голубнику залишилося 8 голубів. Скільки голубів полетіло?
ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ
Д О З А Д А Ч НА З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я С У М И
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА 41
Пам'ятаю: Для того, щоб скласти обернені
задачі
до даної, треба розв'язати
дану
задачу.
{ Ä ) Розв'язую дану задачу за алгоритмом:
• Читаю задачу.
• Виділяю умову і запитання.
• Складаю короткий запис задачі. Повторюю задачу.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
21
• Записую розв'язання і відповідь. Називаю шукане число.
• Складаю і записую обернену задачу.
HP!
у-*
™~Ч
Задача. До годівниці прилетіло 7 синичок
і 5 снігурів. Скільки всього пташок прилетіло
до годівниці?
) Короткий запис умови задачі
Синички
Снігурі
5
7
Всього
?
Розв'язання:
Відповідь:
7 + 5 = 12 (пт.)
12 пташок прилетіло до годівниці.
Q/^) Складаю обернені задачі.
Обернених, задач можна скласти дві.
( J - 4 Міркую так: В оберненій задачі шукане
число
стає даним числом умови задачі, а одне з даних
чисел умови стає шуканим. Я розв'язав дану задачу, знайшов шукане «всього» і можу скласти
обернені задачі.
Обернена задача і
Умова. До годівниці прилетіло всього 12 пташок.
7 із них — синички, решта — снігурі.
Запитання.
Скільки снігурів прилетіло до годівниці?
Q/^j Короткий запис задачі
Синички
Снігурі
?
7
Розв'язання:
Відповідь:
Всього
12 пт.
1 2 - 7 = 5 (пт.)
5 снігурів прилетіло до годівниці.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
22
Обернена задача 2
Умова. До годівниці прилетіло всього 12 пташок.
Із них 5 снігурів, решта — синички.
Запитання.
Скільки синичок прилетіло до годівl ниці?
Короткий запис задачі:
Синички
?
Снігурі
5
Всього
12 пт.
(/S) Розв'язання:
Відповідь:
1 2 - 5 = 7 (пт.)
7 синичок прилетіло до годівниці.
Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и текстові задачі д а н о г о типу і о б е р н е н і
задачі д о них за т а б л и ц е ю .
Задача 72.
З а д а ч а 73.
З а д а ч а 74.
Задача 75.
Сливи
8
Ягоди
7
Всього
Качки
9
Гуси
11
Всього
Андрійко
Миколка
Виростили
разом
26 кролів
20 кролів
?
1-а ділянка
38 кущів
2-а ділянка
42 кущі
Всього
?
?
?
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
23
• Прочитай подані текстові задачі і обернені до них; познач паузу; виділи у м о в у і запитання к о ж н о ї . Розв'яжи їх.
Задача 76. З однієї яблу ні зірвали 21 кг яблук,
а з другої — 24 кг яблук.
Скільки всього кілограмів яблук зірвали з двох
яблунь?
Задача 77. В одному бідоні було 22 л молока,
а в другому — 28 .</. Скільки літрів молока було
у двох бідонах?
Задача 78. До меблевого магазину привезли
53 столи і 32 шафи. Скільки всього меблів привезли:
до магазину?
Обернет задача. З двох
яблунь зірвали: 45 кг
Яблук. З лергтіОЇ яЬтупІ
рвали 21 кг я б ну . ' і і">
к и я б л у к зірвали з другої
яблуні?
Обернена задача, У двох
бідонах було 50 л молока.
В одному бідоні було 22 л
молока. Скільки літрів молока було у другому бідоні?
Обернена задача» До меблевого магазину привез-
л и 8 5 столів і шаф. Було
32 шафи... Скільки столів
п р и в е з л и до меблевого м а -
газину?
О Б Е Р Н Е Н І ЗАДАЧІ
Д О З А Д А Ч НА ЗНАХОДЖЕННЯ Р І З Н И Ц І
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА ТИ ЗАДА
41
( Т ) Нам* я т а ю : Для того, щоб скласти обернену задачу,
треба розв'язати
дану,
®
Розв'язую дану задачу за алгоритмом::
1.Читаю задачу.
2.Виділяю умову і запитання.
3.Складаю короткий запис задачі. Повторюю задачу.
4 . З а п и с у ю р о з в ' я з а н н я і відповідь. Називаю шукане
число.
5.Складаю і записую обернену задачу.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
24
На тарілці було 20 яблук. Діти з'їли
8 яблук. Скільки яблук залишилось на тарілVці?
J
Задача.
( j S ) Короткий запис задачі:
З'їли
Було
8 ябл.
20 ябл.
(Z)
Залишилось
?
Розв'язання:
2 0 - 8 =12 (ябл.)
Відповідь: залишилось 12 яблук.
Г ^ ) Складаю обернені задачі.
Обернених задач можна скласти дві.
(-/-—) Міркую так: У оберненій задачі шукане число стає
даним числом умови задачі, а одне з даних чисел
умови задачі стає шуканим. Шукане число знайдено, можна складати обернені задачі.
\
Обернена задача 1
Умова. Яблука лежали на тарілці. Діти з'їли
8 яблук, залишилось 12 яблук.
Запитання. Скільки всього яблук було на тарілці?
( j S ) Короткий запис умови задачі
З'їли
Було
?
8 ябл.
Всього
12 ябл.
Розв'язання:
Відповідь:
12 + 8=20 (ябл.)
всього на тарілці було 20 яблук.
Обернена задача 2
Умова. На тарілці було 20 яблук. Коли діти з'їли
кілька яблук, то на тарілці залишилось 12 яблук.
Запитання. Скільки яблук з'їли діти?
25
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Qü^j Короткий запис умови задачі
З'їли
Було
?
20 ябл.
Всього
12 ябл.
Розв'язання:
Відповідь:
20 - 12 = 8 (ябл.)
8 яблук з'їли діти.
Закріплення знань та навичок
С к л а д и і р о з в ' я ж и текстові задачі д а н о г о типу
за т а б л и ц е ю і о б е р н е н і задачі д о них.
З а д а ч а 79.
З а д а ч а 80.
З а д а ч а 81.
Задача 82.
Було
9
З'їли
3
Залишилось
Росло
14 квіток
Зрізали
7 квіток
Залишилося
Було
17 карасів
Зварили
8 карасів
Залишилось
?
?
?
Залишилось
Вийшли
Було
?
19 пасажирів 11 пасажирів и»
1
Обернені задачі до задач на знаходження
різниці
П р о ч и т а й текстові задачі і о б е р н е н і д о них, п о з н а ч
паузу після у м о в и , виділи у м о в у та запитання в цих
задачах. Р о з в ' я ж и задачі.
Обернена задача. ВоУ Володі було
І4 зошитів. 5 зошитів він лодя списав 5 зошитів.
СПисав. Скільки зошитів У нього залишилось 9 зошитів. Скільки зошитів
у нього залишилось?
було у Володі спочатку?
Задача 83.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
26
Обернена
задача.
Задача 84, На шкільному
подвір'ї
гралося шкільному подвір'ї
35 учнів. 5 учнів пішли додому, Скільки учнів залишилось на подвір'ї?
На
гралися учні. 5 учнів пішло
додому, на подвір'ї залишилось ЗО учнів. Скільки
учнів гралося на шкільному подвір'ї?
Задача 85, У дівчинки
було 47 к. З а 15 к. вона ку-
Обернена
задача. Д і в -
чинка купила за 15. к.
пила закладинку. Скільки закладинку. У неї залигрошей залишилося у д і в - шилось 32 к. Скільки грочинки?
шей було у дівчинки спочатку?
СКЛАДЕНІ З А Д А Ч І ,
МІСТІТЬ ВІДНОШЕННЯ «БІЛЬШЕ Н А »
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ
QP ) Відрізняю просту і складену задачі.
(Щ
'
Читаю задачі, роблю паузу перед запитанням
і ставлю знак паузи.
J\,vcia задача, 1-й клас
зібрав 24 кг макулатури,
а 2-й клас — на 6 кг більше, н і ж 1-й клас. Скільки
кілограмів макулатури зібрав 2-й клас?
Складена задача. 1-й клас
зібрав 24 кг макулатури,
а 2-й клас — на 6 кг більше, ніж 1-й клас. Скільки всього кілограмів макулатури зібрали обидва
класи?
( f 1 Виділяю умову кожної задачі, запитання у простій і складеній задачах.
27
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
( *? ^ Порівнюю.
Складена задача. 1-й клас
1-й клас
зібрав 24 кг макулатури, зібрав 24 кг макулатури,
а 2-й клас — на 6 кг біль- а 2-й клас — на 6 кг більше, ніж 1-й клас. Скільки ше, ніж 1-й клас. Скільки
кілограмів макулатури зі- всього кілограмів макулатури зібрали обидва класи?
брав 2-й клас?
Я помітив, що задачі відрізняються запитанням.
Проста задача.
Q y ) Складаю короткий запис умови задачі.
Проста задача
1 кл. — 24 кг
2 кл. — ?,
на 6 кг більше У
Порівнюю записи:
У запису простої задачі
одне шукане, яке позначене знаком питання.
Складена
задача
1 кл. — 24 кг
2 кл. — ? , — — , IV?
на 6 кг більше
5}'
У запису складеної задачі два шуканих, які позначені двома знаками питання.
Міркую: Я розумію зміст запитання складеної задачі «Скільки всього кілограмів макулатури зібрали обидва класи?» так: до кількості макулатури, яку зібрав 1-й клас, треба прилічити кількість
макулатури, яку зібрав 2-й клас. Але я не знаю,
скільки макулатури зібрав 2-й клас — це перше
шукане, яке і треба знайти спочатку.
С У ] Розв'язання:
1) Скільки кілограмів макулатури зібрав 2-й клас?
24 + 6 = ЗО (кг)
2) Скільки всього кілограмів макулатури зібрали
обидва класи?
24 + 30 = 54 (кг)
Відповідь: 54 кг зібрали обидва класи.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
28
І Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и складені текстові задачи за р и с у н к о м .
З а д а ч а 86.
25 л
на 15 л більше
З а д а ч а 87.
12 кг
На 8 кг більше
•V
?
З а д а ч а 88.
в
На 11 л більше
-V"
?
і, J
З а д а ч а 89.
9л
-V"
?
На 12 л більше
JPКЛАС.Вчимося розв'язувати задачі
29
1
П р о ч и т а й у м о в и п р о с т о ї задачі і с к л а д е н о ї
Постав д о них запитання, р о з в ' я ж и їх.
І
я
Задача 9 0 .
Проста задача. У
Складена задача. У к о н концерні виступало ЗО хлопчиків, церті виступало 30 хлопфДІвчаток — на 40 більше. чиків, а дівчаток — на
%
40 більше.
і
Задача 91.
Проста задача.
В одноСкладена задача. В одму альбомі — 32 марки, ному альбомі — 32 марки,
Л у другому — на 8 марок а у другому — на 8 марок
більше.
фльше.
1
f
С к л а д и складені задачі за к о р о т к и м з а п и с о м .
Запиши р о з в ' я з а н н я .
Задача 92.
Задача 93.
Окуні — 27 р.
rOHH — 36 шт.
Карасі — ?, —
ііб - ?, на 13 більше •
ЇВ 4 більше
ft Задача 94. Цибуля — 24 кг
Часник — ?,
на 5 кг більше
S
£
І».
}-
Iі
Чи
СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ,
ЯКІ МІСТЯТЬ В І Д Н О Ш Е Н Н Я « М Е Н Ш Е Н А »
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА41
( 2 3 Розрізняю просту і складену задачі.
Читаю задачі, роблю паузу перед запитанням
і ставлю знак паузи.
Складена задача. Д о к і Проста задача. До кіоску
вавезли 15 ящиків з апель- оску завезли 15 ящиків
синами, а з яблуками — з апельсинами, а з яблукана 5 ящиків менше. Скіль- ми — на 5 ящиків менше.
ки ящиків яблук завезли Скільки ящиків апельсинів
і яблук завезли до кіоску?
до кіоску?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
зо
Г7П Виділяю умову задачі і запитання у простій і складеній задачах.
Складена задача. Д о к і Проста задача. До кіоску
оску
завезли 15 ящиків
завезли 15 ящиків з апельсинами, а з яблуками — з апельсина ми, а з яблукана 5 ящиків менше. Скіль- ми — на 5 ящиків менше.
ки ящиків яблук завезли Скільки ящиків апельсинів
і яблук завезли до кіоску?
до кіоску?
( Р ) Порівнюю задачі.
Я помітив, що задачі відрізняються запитанням.
Ґ^Р) Складаю короткий запис умови простої і складеної задач.
Проста задача
Складена задача
Апельсини 15 ящ.<-|і
Апельсини 15 ящ.
Яблука — ?,
1 і?
Яблука — ?,
_
н
На 5 ящ. менше
На 5 ящ. менше
M M Порівнюю короткі записи:
У запису складеної заУ запису простої задачі
дачі
— два шуканих, які
одне шукане, яке позначепозначені двома знаками
но знаком питання
питання
Міркую: Я розумію зміст запитання складеної задачі «Скільки всього ящиків апельсинів і яблук
завезли до кіоску?» так: до кількості ящиків
з апельсинами треба прилічити кількість ящиків
з яблуками. Але я не знаю, скільки ящиків з яблуками завезли — це перше шукане, яке і треба знайти спочатку.
( / S ) Розв'язання:
1) Скільки ящиків з яблуками завезли до кіоску?
1 5 - 3 = 12 (ящ.)
2) Скільки всього ящиків з апельсинами і з яблуками завезли до кіоску?
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Відповідь:
до кіоску.
31
15 + 12 = 27 (ящ.)
27 ящиків апельсинів та яблук завезли
Закріплення знань та навичок
Перетвори прості задачі на складені, постав усно запитання, познач у запису.
Задача 95
Проста задача
Кукурудза — 23 рядки
соняшник — ?,
На 3 рядки менше
Складена задача
Кукурудза — 23 рядки
соняшник — ?, ———•
на 3 рядки мецше
Задача 96
Проста задача
Клени — 27 дерев
берези — ?,
на 7 дерев менше I F
Складена задача
Клени — 27 дерев-«
берези — ?,
на 7 дерев менше У
• Склади складену текстову задачу за рисунком.
Задача 97.
29 грн
На 8 гри
дешевше
79 грн
На 59 грн
дешевше
Задача 98.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
32
Задача 99
43
-V-
на 21 менше
?
З а д а ч а 100.
30 кг
На 7 кг менше
П р о ч и т а й у м о в у п р о с т о ї задачі і складеної.
Постав д о них запитання. Р о з в ' я ж и їх.
З а д а ч а 101.
Проста задача
Складена задача
На болоті ходило 24 чаНа болоті ходило 24 чаплі, а лелек —^ на 6 менше. плі, а лелек — на 6 менше.
С к л а д и складені задачи за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Запиши розв'язання.
Чоловіче взуття — 57 пар-«—А ?
Жіноче — ?, на 17 пар менше'/'
Задача 103. Жовта стрічка — 63 м —
. •?
Блакитна—?, на 20 м менше'
З а д а ч а 104. Витратили — 45 кг **Залишилось — ?, на 15 кг менше
Було — ?
З а д а ч а 102.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
33
Т Р Е Н У Ю С Я РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ІНШІ С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І
У трамваї було 23 пасажири. На зупинці зайшло 7 чоловіків і 5 жінок. Скільки
всього пасажирів стало у трамваї?
Задача.
( j S ) Складаю короткий запис умови задачі.
Було 23 п.
Зайшло — ?, 7 ч. і 5 ж.
Стало — ?
Міркую: Я розумію запитання задачі «Скільки
стало пасажирів?» так: до пасажирів, що були
у трамваї, треба при лічити пасажирів, я к і зайшли
на зупинці чоловіки і жінки разом; об'єднана кількість пасажирів - це шукане число.
Qj^) Розв'язання:
1) Скільки пасажирів зайшло до трамваю?
7 + 5 = 12 (п.)
2) Скільки всього пасажирів стало у трамваї?
23 + 12 = 35 (п.)
Відповідь: 35 пасажирів стало у трамваї.
Закріплення знань та навичок
С к л а д и с к л а д е н у т е к с т о в у задачу за к о р о т к и м з а п и с о м
умови. Запиши розв'язання.
Картопля — 17 кг
1
Морква — ?, 5 кг і 10 кг
З а д а ч а 106. Було — 41 кг
Привезли — ?, 13 кг і 22 кг
Стало — ?
З а д а ч а 105.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
34
РОЗВ'ЯЗУЮ
ІНШУ СКЛАДЕНУ
ЗАДАЧУ
У монтера було два мотки дроту: ЗО м
і 60 м. За день роботи він використав 70 м дроту.
Скільки метрів дроту залишилося у монтера?
Задача.
Гу^) Складаю короткий запис умови задачі в таблиці
Залишилося
Використав
Було
ЗОмі 6 0 м
?
70 м
>
„
?
'
Міркую: Я розумію зміст запитання складеної задачі «Скільки метрів дроту залишилося у монтера?» так: від загальної кількості метрів дроту (разом у двох мотках) треба відняти кількість метрів,
що монтер використав. Але я не знаю, скільки
всього метрів дроту було у монтера - це перше шукане, яке і треба знайти спочатку.
( 2 D Розв'язання:
1) Скільки всього метрів дроту було у монтера?
ЗО - 60 = 90 (ж)
2) Скільки метрів дроту у монтера залишилося?
90-70
Відповідь:
= 20 (т)
20 м дроту залишилося у монтера.
І Закріплення знань та навичок
С к л а д и і р о з в ' я ж и складену текстову задачу за таблицею.
З а д а ч а 107.
З а д а ч а 108.
Було
27 хлопчиків
13 дівчаток
Було
25 к.\
50 к.У
Пішли
И19 дітей
Залишилося
?
Витратив Залишилося
ЗО тс.
?
35
JPКЛАС.Вчимося розв'язувати задачі
РОЗВ'ЯЗУЮ
ІНШУ СКЛАДЕНУ
ЗАДАЧУ
У трьох ящиках було 6 0 кг мандаринів. У першому ящику — 18 кг, у другому —
22 кг. Скільки кілограмів мандаринів у третьому ящику?
Задача.
Складаю короткий запис умови задачі.
1 ящ. — 18 кг -J
2 ящ. — 22 кг І 60 кг
3 ящ. — ?
J
У Міркую: Я розумію зміст запитання складеної задачі «Скільки кілограмів мандаринів у третьому
ящику?» так: від кількості кілограмів мандаринів у трьох ящиках разом треба відняти кількість
кілограмів мандаринів у двох ящиках. Але я не
знаю, я к а саме кількість мандаринів у першому
і другому ящиках — це перше шукане, яке і треба
знайти спочатку.
f^} Розв'язання:
1) Скільки кілограмів мандаринів у першому і друму ящиках?
18 + 22 = 40 (кг)
2) Скільки кілограмів мандаринів у третьому ящику?
60 - 40 = 20 (кг)
Відповідь: 20 кг мандаринів було у третьому ящику.
Закріплення знань та навичок
С к л а д и складені текстові задачі за к о р о т к и м з а п и с о м
умови і р о з в ' я ж и їх.
Задача 109. 1 коробка — ЗО цукерок
2 коробка — 25 цукерок
3 коробка — ?
90 цукерок
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
36
Задача 110. 1 бідон — 26 л \ '
2 бідон — 34 л /' •85 л молока
3 бідон — ?
*
П р о ч и т а й складені текстові задачі. С к л а д и к о р о т к и й
запис у м о в и к о ж н о ї с к л а д е н о ї задачі. Р о з в ' я ж и їх.
З а д а ч а 111. У бочці було 67 л бензину. В один автомобіль залили 20 л бензину, а в другий — 25 л бензину.
Скільки літрів бензину залишилося в бочці?
З а д а ч а 112. На однакових ділянках сіяли ячмінь,
гречку і просо. Ячменю посіяли 79 кг, гречки — на 41 кг
менше, ніж ячменю, а проса — на ЗО кг менше, ніж
гречки. Скільки посіяли проса?
З а д а ч а 113. З двох пунктів, відстань між якими
100 м, вийшли одночасно назустріч один одному два
хлопчики. Перший пройшов 42 м, а другий — 37 м.
Скільки метрів залишилось пройти до зустрічі?
З а д а ч а 114. У хлопчика було 70 к. Він купив дві цукерки по 18 к. кожна. Скільки грошей залишилось
у хлопчика?
•
О б ґ р у н т у й у с н о послідовність р о з в ' я з а н н я к о ж н о ї
задачі. С к л а д и у с н о с к л а д е н у задачу за к о р о т к и м
з а п и с о м у м о в и . З а п и ш и її р о з в ' я з а н н я .
З а д а ч а 115.
їхало
I вагон — 26 ч. \
II вагон — 35 ч . / '
Вийшло
11 ч.
Було — 80 кг
Продали — 43 кг
Залишилось — ? V '
З а д а ч а 117. Автобуси — 18
ї
Вантажівки — 37-*
1 >?
Легкові — ?, на 22 менше 'J
З а д а ч а 116.
Стало
JPКЛАС.Вчимося розв'язувати задачі
*
Задача 118.
ї
Продали
Було
1-й сорт — 85 кг
25 кг
2-й сорт — 69 кг
37
Стало
>>
• П р о ч и т а й текстові задачі. У с н о д о в е д и , щ о ц е складені
* * задачі. С к л а д и к о р о т к и й запис к о ж н о ї с к л а д е н о ї задачі.
^ Р о з в ' я ж и їх.
Задача 119. У саду 84 дерева — груші, яблуні, сливи.
Побілили 32 груші та 36 яблунь. Скільки залишилося
ВОбілити слив?
f Задача 120. У перший день дівчинка прочитала
|6 сторінок книги. У другий день — 24 сторінки, а у третій день — на 15 сторінок менше, ніж за два дні разом.
Скільки сторінок прочитала дівчинка у третій день?
Задача 121. У столярній майстерні зробили 18 стоків, стільців — на 14 більше, ніж столів, а поличок —
Ца 15 більше, ніж стільців. Скільки поличок зробили
Ш столярній майстерні?
У теплиці розквітло 89 гвоздик. Уже
ірізали 34 гвоздики. А потім посадили ще"25. Скільки
Гвоздик у теплиці стало?
®
З а д а ч а 122.
•
,
П р о ч и т а й текстові задачі. Визнач, яка задача п р о с т а ,
а я к а складна. С к л а д и к о р о т к и й запис у м о в и к о ж н о ї задачі. Р о з в ' я ж и їх. С к л а д и с к л а д е н у задачу за к о р о т к и м
з а п и с о м у м о в и . З а п и ш и її р о з в ' я з а н н я .
У концерті брали участь ЗО хлопчиків,
А дівчаток — на 10 більше. Скільки дівчаток взяло
участь у концерті?
Задача 125.
У зимовій шкільній олімпіаді 15 ковзанярів, а лижників — на 7 менше. Скільки чоловік взяло участь в естафеті зимової шкільної олімпіади?
Задача 123.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
38
З а д а ч а 124. Учні принесли ЗО відер води, щоб полити
дерева і 40 відер — щоб полити кущі, а потім ще 20 відер — для дерев. На скільки відер більше принесли
учні, щоб полити дерева?
Майстерня повинна виготувати 70 ліжок
і 22 шафи, а столів — на 50 менше, ніж ліжок і шаф разом. Скільки столів повинна виготувати майстерня?
З а д а ч а 125.
•
О б ґ р у н т у й у с н о послідовність розв'язання к о ж н о ї задачі.
Задача 126. Відро — 12 л
З а д а ч а 127.
З а д а ч а 128.
З а д а ч а 129.
З а д а ч а 130.
1
Д і ж к а — ?, на 17 л більше'^-і
Бак — ?, на 24 л більше
'
Апельсини — 19 кг
Мандарини — 1 7 к г } '
І
Т
Т
Т
Р
Лимони — ?, на 13 менше І
Блакитна — 27 банок 1 9
80 банок фарби
Синя — 9 банок
J
Біла — ?
Було — 78 троянд
Зрізали — ? 24 т. і 18 т.
Залишилось — ?
Привезли — 97 батонів
Продали — 64 батона
Залишилось — ?
-*)'
Задача 131. Підсвічник — ? 1 _ .
-З 3 грн
Свічка —
грн ї 24грн
V
Блакитна — 27 банок
банок''
80 банок
Синя — 9 банок
Біла — ?
З а д а ч а 133. Треба пофарбувати — 84 парти
Пофарбували — 2 маляри по 29 парт
Залишилось — ?
З а д а ч а 132.
f
JIAC. Вчимося розв'язувати задачі
39
П
о м і р к у134.
й ! Д Дівчатка
а й відповідь
Задача
стали в ряд. Олена стоїть друга
ІВрава
і
третя
зліва.
Скільки дівчаток у ряду?
«
'І Задача 135. Зменшуване на 20 більше, ніж від'ємник.
Чому дорівнює різниця?
* Задача 136. З лісу т р е б а привезти 14 ялинок.
Щд автомашину можна покласти тільки 4 ялинки.
Скільки разів доведеться з'їздити до лісу, щоб привезти
5І ялинки?
Задача 137. Чотири тюльпани посадили в ряд. Відень між сусідніми 9 см. Яка відстань між крайніми
льпанами?
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я Д О Б У Т К У
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ.
Задача. Дві сестрички зірвали по 7 полуничок.
Скільки всього полуничок зірвали сестрички?
Складаю короткий запис умови задачі.
1-7(п.)Л
2 — 7 (п.) / '
Міркую: Я розумію запитання задачі «Скільки всього полуничок зірвали сестрички?» так:
до кількості полуничок першої сестрички додати
кількість полуничок другої, тобто 7 + 7, а додавання однакових доданків можна замінити дією
множення.
(Z) Розв'язання:
Відповідь:
7 • 2 = 14 (п.)
14 полуниць зірвали сестрички.
40
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
ш
Закріплення знань та навичок
С к л а д и текстові задачі д а н о г о типу за р и с у н к о м .
З а д а ч а 138.
З а д а ч а 139.
З а д а ч а 140.
S5B»
4 л
4 л
4 л
З а д а ч а 141.
З грн
З а д а ч а 142.
3 грн
3 грн
3 грн
3 грн
3 грн
JPКЛАС.Вчимося розв'язувати задачі
41
Задача 143.
9 грн
9 грн
9 грн
П р о ч и т а й задачі. С к л а д и к о р о т к и й запис у м о в и задач.
Запиши р о з в ' я з а н н я .
Купили 6 коробок печива по 3 грн кожна,
ільки грошей виїратили на покупку?
Задача 144.
На трьох полицях стояло по 8 книжок,
ільки всього книжок стояло на полицях?
Задача 145.
На чотирьох грядках цвіте по 9 айстр,
"ільки всього айстр цвіте на грядках?
t Задача 146.
Скільки потрібно сірників, щоб склас7 трикутників, якщо кожен трикутник складають
трьох сірників?
Задача 147.
Купили 8 глечиків по 4 грн кожен. СкільИ всього грошей заплатили за глечики?
З а д а ч а 148.
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я Ч А С Т К И
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
Було 12 полуничок. їх розклали
на 2 тарілки порівну. Скільки полуничок поклали на кожну тарілку?
Задача.
Складаю короткий запис умови задачі.
2 т. — 12 (п.)
1т. — ?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
42
Міркую: Я розумію зміст запитання задачі « Скіль
ки полуничок поклали на кожну тарілку?» так:
всі полунички розклали порівну на 2 тарілки,
розклали — означає розділили. Виконую дію
ділення.
(У3
Розв'язання:
Відповідь:
1 2 : 2 = 6 (п.)
6 полуничок.
j ^ p І Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и текстові задачі за р и с у н к о м .
З а д а ч а 149.
З а д а ч а 150.
З а д а ч а 151.
%
JPКЛАС.Вчимося розв'язувати задачі
43
Задача 152.
е
г
I
I
і
Задача 1 5 3
С к л а д и к о р о т к и й запис у м о в и задачі. О б ґ р у н т у й у с н о
вибір дії. З а п и ш и р о з в ' я з а н н я .
З а д а ч а 154, 18 кг вишень розклали порівну в два
їцики. Скільки кілограмів вишень в одному ящику?
Задача 1 5 5 . Три фотоальбоми коштують 24 грн.
Зкільки гривень коштує один фотоальбом?
Задача 156. У Тарасика було 36 геометричних фігур.
Іін розклав їх порівну у 4 коробки. Скільки геометричіих фігур Тарасик поклав у кожну коробку?
Задача 157. 12 олівців розклали порівну у дві коробШ. Скільки олівців в одній коробці?
»
З а д а ч а 158. 15 рибок помістили порівну у три акваріуми. По скільки рибок у кожному акваріумі?
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А Д І Л Е Н Н Я Н А Ч А С Т И Н И
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА
ТИ ЗАДА 41
f J Виділяю у тексті задачі умову і запитання.
Задача. 12 туристів розмістилися порівну
у 4 наметах. Скільки туристів розмістилося
у кожному наметі?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
44
Q ^ ) Складаю короткий запис умови задачі.
4 намети — 12 (т.)
1 намет — ?
Міркую: Я розумію запитання задачі «Скільки
туристів розмістилося у кожному наметі?» так:
у кожному наметі розмістилося менше, ніж у 4 на
метах разом. «Розмістилися» я розумію я к «розділилися» на чотири рівні частини. Тому вибираю
дію ділення.
(2j
Розв'язання:
Відповідь:
ристи.
j^r-gj
12 : 4 = 3 (т.)
у кожному наметі розмістилося по 3 ту-
Закріплення знань та навичок
С к л а д и текстові задачі д а н о г о типу за р и с у н к о м .
З а д а ч а 159.
З а д а ч а 160.
45
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Задача 161.
8 шт
порівну.
порівну
Задача 164.
_—•—•
18 грн
11 "І
—
порівну
•
3
•
—
П р о ч и т а й задачі. С к л а д и к о р о т к и й запис у м о в и задачі.
Запиши розв'язання.
Четверо хлопчиків зробили порівну
12 шпаківень. Скільки шпаківень зробив кожен хлопчик?
Задача
165.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
46
З а д а ч а 166. Майя розклала 45 айстр у 5 ваз, порівну
у кожну вазу. Скільки айстр поставила Майя у кожну
вазу?
У чотирьох пташиних гніздах було
16 пташенят, порівну у кожному. Скільки пташенят
було у кожному гнізді?
Задача
167.
У трьох друзів було 27 листівок. Вони
розділили їх порівну між собою. Скільки листівок стало у кожного з друзів?
З а д а ч а 168.
Троє юннатів посадили порівну 24 яблуні. Скільки яблунь посадив кожен юннат?
З а д а ч а 169.
За чотири дні магазин продав 36 портфелів, кожного дня порівну. Скільки портфелів продавав
магазин кожного дня?
З а д а ч а 170.
ПРОСТІ З А Д А Ч І Н А ДІЛЕННЯ ТА В М І Щ Е Н Н Я
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
^ ' Задача. В одній сітці вміщується 2 кг цибулі.
Скільки потрібно сіток для 12 кг цибулі?
ґ у ) Складаю короткий запис умови задачі.
1 сітка — 2 кг
? — 12 кг
Міркую: Я розумію зміст запитання «Скільки
потрібно сіток для 12 кг цибулі» так: сіток буде
стільки, скільки раз число 2 вміщується в число 12. Тобто треба 12 поділити на 2. Обираю дію
ділення.
(2D
Розв'язання:
Відповідь:
1 2 : 2 = 6 (с.)
потрібно 6 сіток.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі 49
ш
•
Закріплення знань та навичок
С к л а д и т е к с т о в у задачу за р и с у н к о м .
Задача 171.
З кг
3 кг
«
3 „ кг
15 кг
8 кг
—
3 кг
—
З а д а ч а 172.
/ \J W \=J \J \J
2л
2л
2л
2л 2л
14 л
4 кг
4 кг
20 кг
2л
2л
З а д а ч а 173.
4 кг
4 кг
З а д а ч а 174.
2
Л \J \J \J \J
л
2л
2л
2л
2л
Юл
З а д а ч а 175.
^ЕЭЧ
60Р0ШНо\
\\ ф.'-БгМ
\ \f.:—*- (
/
1
60Р0ШНо\
60Р0ШНо\
\\<
/
Д5ДЙ
-SsW (I
3 кг
3 кг
3 кг
12 кг
1
48
МАТЕМАТИКА. Домашнійрепетиторj
З а д а ч а 176.
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
25 кг
•
П р о ч и т а й задачі, склади к о р о т к и й запис у м о в и задачі.
Запиши розв'язання.
Продавець розфасував 16 кг картош
по 2 к г у кожну торбину. Скільки вийшло торбинок?
З а д а ч а 178. 18 кг цукру розсипали в пакети по 3 к
в кожний. Скільки вийшло пакетів з цукром?
З а д а ч а 179. 24 л молока розлили у глечики по 4
у кожний. Скільки глечиків з молоком вийшло?
З а д а ч а 180. 35 л меду розлили в банки по 5 л у кожнз
Скільки банок з медом вийшло?
З а д а ч а 181. В одному ящику 4 кг апельсинів. Скільк:
потрібно ящиків для 32 кг апельсинів?
З а д а ч а 182. 27 л води розлили у відра по 3 л у кожне
Скільки відер з водою вийшло?
З а д а ч а 177.
ПРОСТІ З А Д А Ч І
Н А ЗБІЛЬШЕННЯ Ч И С Л А В КІЛЬКА РАЗІВ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
*
—
ЗАДАЧІ
—
Задача. На обід у їдальні витратили 6 кг моркви, а картоплі — у 4 рази більше. Скільки кілограмів картоплі витратили на обід?
Г ^ ) Складаю короткий запис умови задачі.
Морква — 3 кг
—і
Картопля — ?, у 4 рази більше.'
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
49
Міркую: Я розумію зміст запитання «Скільки кілограмів картоплі витратили на обід?» так: щоб
збільшити число у 4 рази, треба його помножити
на 4. Вибираю дію множення.
_) Розв'язання:
Відповідь:
1
•
6 • 4 = 24 (кг)
24 кг картоплі.
Закріплення знань та навичок
С к л а д и т е к с т о в у задачу за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Задача 183. Б а н к а — 3 л <*
1
Бідон — ?, у 5 разів більше'
Задача 184. Ц у к е р к а — 8 к
1
Рогалик — ?, у 5 разів більше'
•
П р о ч и т а й задачі, склади к о р о т к и й запис у м о в и задачі.
О б ґ р у н т у й у с н о вибір дії. З а п и ш и р о з в ' я з а н н я .
З а д а ч а 185. На одній полиці стоїть 8 книжок, а на
другій — у 3 рази більше. Скільки книжок стоїть
на другій полиці?
Маса дині — 3 кг, а кавун у 4 рази важчий за диню. Яка маса кавуна?
З а д а ч а 186.
З а д а ч а 187. У саду росте 4 вишні, а черешень —
у 2 рази більше. Скільки черешень росте у саду?
У відро налили 9 л води, а в діжку —
в 5 разів більше. Скільки літрів води налили в д і ж к у ?
З а д а ч а 188.
З а д а ч а 199. Мама заготовила на зиму 6 банок яблучного соку, а виноградного — у 3 рази більше. Скільки
банок виноградного соку заготовила мама на зиму?
Довжина відрізка KM — 5 см, а відрізок
ОС — у 3 рази довший. Яка довжина відрізка ОС?
З а д а ч а 190.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
50
•
С к л а д и (усно) задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и задачі.
Запиши розв'язання.
Задача 191. Капуста — 7 кг
1
Морква — ?, у 4 рази більше'
Задача 192. Ч а ш к а — 8 грн
1
Чайник — ?, у 5 разів дорожчий'
З а д а ч а 193.
Хлопчики — 9-*
1
Дівчатка — ?, у 3 рази більше'
Задача 194. Аґрус — 6 кг -*
1
Чорна смородина — ?, у 4 рази більше'
З а д а ч а 195 Донька — 7 років-*
1
Мама — ?, у 5 разів старша'
ПРОСТІ З А Д А Ч І
Н А З М Е Н Ш Е Н Н Я Ч И С Л А В К І Л Ь К А РАЗІВ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
l ü r i
ЗАДАЧІ
Задача. Виплели 18 рукавичок, а шкарпеток — у 3 рази менше. Скільки шкарпеток виплели?
V
Складаю короткий запис умови задачі.
Рукавички — 18 (шт.)
1
Шкарпетки — ?, у 3 рази менше'
(у-|—) Міркую: Я розумію запитання задачі «Скільки шкарпеток виплели?» так: знайти кількість
шкарпеток можна, скориставшись правилом: щоб
зменшити число в 3 рази, треба його поділити
на 3. Вибираю дію ділення.
Q^)
Розв'язання:
Відповідь:
18 : 3 = 6 (шт.)
виплели 6 шкарпеток.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
51
Закріплення знань та навичок
С к л а д и текстові задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Запиши їх розв'язання.
Петрик — 15 (рибин) м
1
Тарасик — ?, у 3 рази менше'
Задача 197. Яблука — 1 6 кг
1
Груші — ?, у 2 рази менше'
Задача 196.
З а д а ч а 198.
Лижний костюм — 40 гривень^
Лижна шапочка — ?, у 4 разів дешевша'
Задача 199. Ц у к е р к и — 28 грн.
Печиво — ?, у 4 рази дешевше
Задача 2 0 0 . Галя — 24 гриба
1
Люба — ?, у 3 рази менше'
З а д а ч а 2 0 1 . Малі м'ячі — ЗО грн. <
Великі м'ячі — ?, у 3 рази менше 1
З а д а ч а 2 0 2 . Наволочки — 28 шт. <
Простирадла — ?, у 4 рази менше 1
•
П р о ч и т а й задачі, склади к о р о т к и й запис у м о в и задачі.
О б ґ р у н т у й у с н о вибір дії. З а п и ш и р о з в ' я з а н н я .
Жовток курячого яйця важить приблизно 24 г, а шкаралупа у 4 рази легша за жовток. Скільки
грамів важить шкаралупа курячого яйця?
Задача 203.
Середня тривалість життя кита — 50 років, а зайця — у 5 разів менша. Яка середня тривалість
життя зайця?
Задача 2 0 5 . М'яч коштує 28 грн, а книжка — 4 рази
дешевша. Скільки коштує книжка?
З а д а ч а 2 0 6 . Учні 2-А класу зібрали 8 кг шипшини,
а учні 2-Б класу — у два рази менше. Скільки кілограмів шипшини зібрали учні 2-Б класу?
Задача 204.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
52
Довжина відрізка AB — 15 см, а довжина відрізка CD — у 3 рази менша. Яка довжина відрізка CD?
З а д а ч а 2 0 8 . У дитячий садок привезли 32 кг моркви,
а буряків — у 4 рази менше. Скільки кілограмів буряків привезли у дитячий садок?
Задача 207.
С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І , ЯКІ МІСТЯТЬ В І Д Н О Ш Е Н Н Я
«БІЛЬШЕ В»
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
( Р ) Розрізняю просту і складену задачі.
( Q J ) Читаю задачі, роблю паузу перед запитанням.
Проста задача. ПосадиСкладена задача. Посадили 6 лип, а беріз — у 3 рази ли 6 лип, а беріз — у 3 рабільше. Скільки посадили зи більше. Скільки всього
беріз?
лип і беріз посадили?
Q _ ) Порівнюю їх.
Задачі відрізняються запитаннями.
Складена задача. ПосадиПроста задача. Посадили 6 лип, а беріз — у 3 ра- ли 6 лип, а беріз — у 3 равсього
зи більше. Скільки
посади- зи більше. Скільки
лип і беріз
посадили?
ли беріз?
Г С к л а д а ю короткий
задач.
запис умов простої і складеної
Проста задача
Липи — 6
1
Берези — ?, у 3 рази більше'
Складена задача
Липи — 6 д *
Берези — ?, у 3 рази більше 1 } »
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
53
] Порівнюю короткий запис.
У записі складеної
заУ записі простої
задачі одне шукане, яке поз- дачі — два шуканих, які
позначені двома знаками
начено знаком питання.
питання.
Міркую: Я розумію зміст запитання складеної задачі «Скільки всього лип і беріз посадили» так:
до кількості лип треба прилічити кількість беріз.
Але я не знаю, скільки посадили беріз — це шукане, яке треба знайти спочатку.
(Z)1) Скільки
Розв'язання:
беріз посадили?
6 - 3 = 18(6.)
2) Скільки всього лип і беріз посадили?
6 + 18 = 24 (д.)
Відповідь:
24 липи і берези посадили.
("/ ) Перетворюю прості задачі на складені, ставлю
усно запитання, позначаю в записі. *
Прості задачі
Чоловіків — 6
і
Жінок — ?, у 5 разів більше '
Маса гуски — 8 кг
Маса поросяти — ?, у 4 рази більше
Складені задачі
Чоловіків — 6
Жінок — ?, у 5 разів більше 1}т
Маса гуски — 8 кг
Маса поросяти — ?, у 4 рази більше
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
54
ш ,
Закріплення знань та навичок
С к л а д и складені текстові задачі за р и с у н к о м .
Запиши розв'язання.
З а д а ч а 209.
у 4 рази більше
З а д а ч а 210.
Фарб»
у 5 разів більше
•
П р о ч и т а й складені текстові задачі, п о з н а ч п а у з у , виділи
у м о в у і запитання. С к л а д и к о р о т к и й запис у м о в и к о ж н о ї
с к л а д е н о ї задачі. З а п и ш и р о з в ' я з а н н я .
Тато купив 6 кг буряків, а картоплі —
у 5 разів більше. Скільки всього кілограмів овочів купив тато?
Задача 211.
З а д а ч а 2 1 2 . Дівчинка зібрала 8 червоних яблук,
а жовтих — у 3 рази більше. На скільки більше вона зібрала жовтих яблук, ніж червоних?
З а д а ч а 213. Ручка коштує 3 грн, а альбом — у 4 рази
дорожчий. Скільки всього коштують ручка і альбом?
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
І
55
У господарки було 8 індиків, а качок —
у 2 рази більше. Скільки всього птиці було в господарки?
Задача 214.
% С к л а д и складені задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Запиши їх розв'язання.
Задача 215. Вишні — 5 кг +
Сливи — у 4 рази більшеІ } »
Задача 2 1 6 .
І грядка — 9 кг -<II грядка — ?, у 3 рази більше 1 >
Задача 2 1 7 .
Ведмедики — 8 іграшок
Зайчата — ?, у 2 рази більше
Задача 218.
Сосни — 9 дерева
1
Дуби — ?, у 5 разів більше'
Спиляли — 32 дуби
Залишилося — ? дубів
}?
С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І , ЯКІ МІСТЯТЬ В І Д Н О Ш Е Н Н Я
« М Е Н Ш Е В»
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
СКЛАДЕНІ
ЗАДАЧІ
^ *? ) Розрізняю просту і складену задачі, я к і містять
відношення «менше в».
Цдц Читаю задачі, роблю і
танням.
Проста задача. Олесь зірвав 24 червоних яблука,
а жовтих — у 3 рази менше. Скільки жовтих яблук
Зірвав Олесь?
позначаю паузу перед запиСкладена задача. Олесь
зірвав 24 червоних яблука,
а жовтих — у 3 рази менше. Скільки всього червоних і жовтих яблук зірвав
Олесь?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
56
( *? ) Порівнюю задачі.
Помічаю, що задачі відрізняються запитанням.
Складена задача. Олесь
Проста задача. Олесь зірвав 24 червоних яблука, зірвав 24 червоних яблуа жовтих — у 3 рази мен- ка, а жовтих — у 3 рази
ше. Скільки жовтих
яблук менше. Скільки всього червоних і жовтих яблук зі
зірвав Олесь?
рвав Олесь?
Q/^) Складаю короткий запис умови простої і складеної задач.
Проста задача
Червоні — 24 ябл.
1
Жовті — ?, у 3 рази менше '
Складена задача
Червоні — 24 ябл.
Жовті — ?, у 3 рази менше 1}г
С В Порівнюю короткі записи задач.
У запису складеної заУ запису простої задаякі
чі одне шукане,
яке поз- дачі — два шуканих,
позначено двома знаками
начено знаком питання.
питання.
Ю
(Z)
Міркую: Я розумію зміст запитання задачі «Скільки всього червоних і жовтих яблук зірвав Олесь?»
так: до кількості червоних яблук треба прилічити
кількість жовтих яблук. Але я не знаю кількості жовтих яблук — це перше шукане число, яке
треба знайти спочатку, а потім прилічити його
до числа червоних яблук.
Розв' язяння*
1) Скільки жовтих яблук зірвав Олесь?
24 : 3 = 8 (ябл.)
2) Скільки всього червоних і жовтих яблук зірвав
Олесь?
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Відповідь:
57
24 + 8 = 32 (ябл.)
32 яблука всього зірвав Олесь.
(./ ] Перетворюю прості задачі на складені: ставлю
усно запитання, позначаю в запису.
Проста задача
Булочки — 27 (шт.)-*
Пиріжків — ?, у 3 рази менше
Складена задача
Булочки — 27 (шт.)-<
Пиріжків — ?, у 3 рази менше І } т
Проста задача
Бідон — 21 (л)-+
Відро — ?, у 3 рази менше'
Складена задача
Бідон — 21 (л) -*Відро — ?, у 3 рази менше
"
•
1
UJ)
Ь
Закріплення знань та навичок
П р о ч и т а й складені текстові задачі, склади к о р о т к и й
запис у м о в и к о ж н о ї складеної задачі. Запиши розв'язання.
Булочка коштує 45 к., а склянка чаю
у 5 разів дешевша. Скільки коштують булочка і склянка чаю разом?
Задача 2 1 9 .
Мишко зібрав 35 грибів, а Оксанка —
у 5 разів менше. На скільки більше грибів зібрав Мишко, ніж Оксанка?
Задача 2 2 0 .
Вага рюкзака — 14 кг, а вага валізи —
у 2 рази менша. Яка вага рюкзака і валізи разом?
Задача 221.
Довжина олівця — 12 см, а довжина
шкільної гумки у 4 рази менша. На скільки сантиметрів довжина олівця більша за довжину гумки?
Задача 222.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
58
•
С к л а д и у с н о складені текстові задачі за к о р о т к и м
записом умови. Запиши розв'язання.
Сірі кролі — 40 шт. -*
Білі кролі — ?, у 4 рази менше
З а д а ч а 2 2 4 . У клітинку — 32 зош.-«
її
У лінійку — ?, у 4 рази менше.') '
З а д а ч а 2 2 5 . Було — 50 кг •<
1 "і
Витратили — ?, у 5 разів менше ' / '
Залишилось — ?
З а д а ч а 2 2 6 . Синього сатину — 16 м -«—і 1
Червоного — ?, у 2 менше' J '
Задача 223.
•
Р о з в ' я ж и текстові задачі
З а д а ч а 2 2 7 . Блокнот із обкладинкою коштує 13 грн.
Ціна блокнота — 9 грн. Скільки коштує обкладинка?
Маса ящика з яблуками 13 кг. Маса
яблук — 10 кг. Яка маса порожнього ящика?
Задача 228.
З а д а ч а 2 2 9 . Ціна шкатулки з іграшкою — 18 грн. Ціна
іграшки — 10 грн. Скільки гривень коштує шкатулка?
Коли від мотка відрізали 9 м дроту,
у ньому залишилося ще 7 м. Скільки метрів дроту було
у мотку спочатку?
Задача 230.
З а д а ч а 2 3 1 . Коли з ящика відсипали 8 кг винограду,
у ньому залишилося ще 7 кг. Скільки кілограмів винограду було в ящику спочатку?
Термометр удень показував температуру 8 градусів морозу, а ввечері — 17 градусів морозу.
На скільки градусів знизилася температура?
Задача 232.
На клумбі розквітло 5 рожевих троянд,
а білих — на 4 троянди більше. Скільки всього троянд
розквітло на клумбі?
Задача 233.
JP КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
59
З а д а ч а 2 3 4 . Юра заплатив за аркуш 9 к., а за марку —
І
; на 2 к. більше. Скільки копійок заплатив Юра за аркуш
і за марку разом?
*
З а д а ч а 2 3 5 . У парку росло 14 кленів, а на бульварі —
І На 9 кленів менше. Скільки кленів росло на бульварі
|іу парку разом?
<
З а д а ч а 2 3 6 . У магазині було 8 портфелів. Зі складу
Принесли на 4 портфелі більше, ніж було у магазині.
Скільки портфелів стало у магазині?
З а д а ч а 2 3 7 . За ляльку і човник заплатили 17 грн.
Скільки коштує лялька, якщо човен коштує 8 гри?
прочитала
12 сторінок книжки і за другий — ще кілька. Всього вона прочитала 20 сторінок. Скільки сторінок прочитала
Надійка за другий день?
Задача
2 3 8 . За перший день Надійка
З а д а ч а 2 3 9 . Кавун і диня разом важать 11 кг. Скільки
Кілограмів важить кавун, якщо диня важить З кг?
З а д а ч а 2 4 0 . У бідоні 20 л молока. Після«ого я к час, тину молока продали, залишилось 7 л. Скільки літрів
молока продали?
З а д а ч а 2 4 1 . З однієї ділянки зібрали 7 мішків буря-
ків, а з другої — на 6 мішків більше. Скільки мішків
буряків зібрали з двох ділянок?
З а д а ч а 2 4 2 . В одному ящику містяться 3 десятки ба-
нок варення, а в іншому — 7 десятків. Скільки банок
варення в обох ящиках?
З а д а ч а 2 4 3 . Зібрали 20 кг огірків і ЗО кг перцю, а по-
тім ще 60 кг огірків і 10 кг перцю. На скільки кілограмів більше зібрали огірків, ніж перцю?
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор j
60
Один птах летить на висоті 27 ж, а другий — на висоті 30 м. На скільки метрів повинен піднятися перший птах, щоб опинитися на 20 м вище, ніж
другий?
Задача 244.
З а д а ч а 2 4 5 . Пасічник накачав 35 л меду. Частину меду він налив у 7 трилітрових банок. Скільки кілограмів
меду ще треба розлити пасічнику?
З а д а ч а 2 4 6 . У Андрійка 40 квадратиків і трикутників. Квадратики він розклав у 7 конвертів по 4 штуки
у кожний. Скільки трикутників залишилося розкласти
Андрійкові?
У кошику 17 кг груш і в двох ящиках —
по 7 кг у кожному. Скільки кілограмів груш у кошику
і в ящиках разом?
Задача 247.
На лузі паслися гуси. Богдан налічив
16 ніг. Скільки гусей паслося на лузі?
Задача 248.
З а д а ч а 2 4 9 . У бочці було ЗО л меду. Його розлили
в одну дволітрову банку і кілька трилітрових. Скільки
ви користали трилітрових банок?
15 кг помідорів і 9 кг перцю розклали
у пакети по три кілограми у кожний. Скільки використали пакетів? Розв'яжи задачу двома способами.
Задача 250.
З а д а ч а 251.
За 2 дні муляри змурували 28 м стіни.
Першого дня вони змурували по 6 м кожний, а решту
стіни закінчили мурувати наступного дня. Скільки метрів стіни змурували муляри другого дня?
З а д а ч а 2 5 2 . У магазині було 27 кг горіхової халви
і 22 кг соєвої, а соняшникової — стільки, скільки горіхової і соєвої халви разом. Продали 15 кг соняшникової
халви. Скільки соняшникової халви залишилося?
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
61
МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР
ЛІЧБА У М Е Ж А Х СОТНІ
253. З а п и ш и числа ц и ф р а м и :
Двадцять, двадцять два, двадцять п'ять, тридцять
Один, тридцять шість, сорок, двадцять один, двадцять
Чотири, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять п'ять,
сорок два.
254. Р о з в ' я ж и приклади:
1 3 - 1 0 + 7;
29+1-9;
4 8 - 4 0 + 6;
30 + 5 - 1 ;
14 - 10 + 6;
39 + 1 - 8;
46 - 40 +8;
40 + 6 - 4 ;
18 + 2 - 8 ;
3 9 - 3 0 + 5;
20 + 6 - 2 ;
2 5 - 2 0 + 8;
17 + 3 - 7 ;
28 - 20 + 7;
30 + 4 - 3 ;
2 3 - 2 0 + 9;
255. Устав п р о п у щ е н і знаки « + » а б о « — ».
16 ... 7 .. 5 = 14;
10 ... 3... 4= 17;
17 ... 7... 2 = 8;
ЗО ... 10 ... 1=43;
15 ... 6 .. 8 = 1;
12 ••• 3 8=17;
15 ... 1.. 6 = 10;
16 ... 4 .. 1 = 13;
18 ... 6 .. 3 = 15;
20 ... 10 ... 4 = 14;
16 ... 4 .. 10 = 10;
11 ... 3 .. 2 = 10;
13 ... 6 ... 6 = 13,
15 ... 4... 3 = 16;
14. ..8...3 = 9;
18 ... 5 ... 6 = 29
31 ... 1 ... 10 = 20;
21 ... 10 . . . 1 = 30;
14 ... 5 ... 2 = 17
13 ... 5 ... 5 = 13
12 ... 7 ... 4 = 15
17 ... 3 ... 7 = 27
32 ••• 2 ... 5 = 25
22 ... 8 ... 1 = 29.
27-20 +6
10+10-1
36-30 +4
40 + 7 - 2 ;
37 - ЗО + 5;
20 + 9 - 1 ;
3 5 - 3 0 + 5;
10 + 1 0 - 2 .
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
62
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ
БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК
256. Устав пропущені
ЗО + ... = 40
40 + ... = 60
50 - ... = 40
90 - ... = 30
40 + ... = 50
ЗО + ... = 90
... - 10 = 80
... - 50 = 10
числа:
... +20 = 50;
... + ЗО = 80
. . . - 2 0 = 60
... - 50 = 20
... + 30 = 70
... + 10 = 20
40 - ... = 20
80 - ... = ЗО
257. Устав пропущені
1...+ 5 = 16
...2 + 2 = 84
7... - 1 = 70
. . . 3 - 2 = 31
3... + 4 = 35
...4 + 5 = 79
6 . . . - 2 = 67
. . . 5 - 1 = 74
цифри.
2...+ 6 = 29
...6 + 1 = 97
5 . . . - 8 = 51
. . . 8 - 6 = 62
5...+ 7 = 58
...2 + 6 = 18
3 . . . - 6 = 30
. . . 9 - 8 = 91
10 + 60 =
70 + 20 =
40-30 =
60-20 =
20 + 50 =
50 + ЗО =
70 - ЗО =
30-10 =
4... + 3 = 44
...5 + 4 = 69
9 . . . - 4 = 90
. . . 5 - 4 = 41
6... + 3 = 66
...3 + 4 = 47
8 . . . - 4 = 81
. . . 6 - 3 = 53.
258. Розв'яжи приклад:
84 - 60;
60-7;
51+9;
73-50;
88-20;
41 + 9;
50-4;
73 - ЗО;
45 + 30;
40-3;
100-30;
35 + 20;
98-50;
61 + 8;
29 + 50;
69-40;
44 + 6;
14 + 40;
100-10;
82 + 7;
37 + 20;
50-8;
72 + 5;
58 + 30.
2 5 9 . Р о з к л а д и числа на р о з р я д н і д о д а н к и :
84, 69, 75, 99, 51, 36, 27, 13, 48, 82, 79, 53, 92, 35,
44, 68, 12, 23, 57, 91.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
63
260. П е р е в е д и в с а н т и м е т р и :
2 дм;
7 дм 7 см;
60 мм;
10 сж 10 м ;
6 дж 1 см;
10 мм;
1 см 50 мм;
4 дж 6 см;
3 дм 10 сж;
7 сж 10 жж;
4 дм;
8 дм 5 сж;
70 жж;
9 сж 10 мм;
5 дж 2 сж;
20 мм;
2 см ЗО мм;
3 дж 7 см;
1 дм 10 см;
З см ЗО мм;
90 жж.
261. Постав з н а к « > », « < » а б о « = » м і ж і м е н о в а н и м и
числами:
З сж і 8 жж;
ї ж і 100 см;
5 ж і 10 см;
З ж 1 дм і ЗО дм;
1 ж і 98 см;
7 жж і 1 сж;
2 ж і 95 сж;
70 сж і 6 дж 10 см;
71 сж і 7 дж;
19джі2ж;
20 жж і 2 см;
13 см і 1 дж 4 сж;
2 сж 5 жж і 24 жж;
74 сж і 4 дж;
70 жж і 7 сж;
3 сж і ЗО жж;
25 сж і 2 дж 4 сж;
З сж 6 жж і 35 жж;
2 ж 2 дж і 22 дж; *
5 сж 8 жж і 58 жж.
262. Р о з в ' я ж и приклади:
3 дм - 10 сж;
5 сж - 20 жж;
20 дж + 6 дм;
ЗО см + 7 дж;
18 сж + 20 жж;
6 сж - 10 жж;
З см + 10 жж;
20 сж + 3 дж;
6 сж - ЗО жж;
2 см — 5 жж;
6 см + 20 жж;
55 жж + 2 сж;
7 сж - 40 жж;
4 дж - 4 сж;
5 дж + ЗО сж;
38 сж + 20 жж;
8 дж - 4 дж;
7дж - 9 см;
4 дж+40 сж;
9 дж - 3 дм;
5 д ж - 2 0 сж;
8 сж - 2 жж;
40дж+9дж;
15жж+1сж.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
64
2 6 3 . У с т а в п р о п у щ е н і числа:
1 3 - 1 0 + ... = 12;
. . . - 2 0 - 3 = 1;
34 - ... - ЗО = 2;
1 5 - 8 + ... = 11;
...-5-20=1;
50 + ...+ 1 = 61;
1 5 - 5 + ... = 13;
. . . - 1 0 - 2 = 8;
2 5 - . . . - 2 0 = 1;
2 6 - 7 + ... = 20;
. . . - 3 - 1 0 = 2;
40 + ...+ 8 = 68;
2 6 - . . . + 8 = 14;
29 + 1 - . . . = 21;
... + 20 + 40 = 70;
1 7 - . . . + 9 = 19;
92 - 90 + ... = 22;
. . . - 5 - 6 0 = 2;
3 6 - . . . + 4 = 10;
18+ 2 - . . . = 19;
... + 10 + 50 = 90;
1 4 - . . . + 7 = 17;
8 1 - 8 0 +... = 35;
...-4-70=1.
2 6 4 . Р о з в ' я ж и приклади:
8 - ( 4 + 1);
(9+ 6 ) - 4 ;
( 1 8 - 9 ) + 6;
1 5 - ( 8 + 3);
7 - ( 3 + 2);
(6 + 5) - 3;
( 1 7 - 8 ) + 5;
1 6 - ( 7 + 6);
(8 - 4) + 1;
6 - ( 2 + 3);
1 8 - ( 9 + 6);
( 1 7 - 7 ) + 8;
( 7 - 3 ) + 2;
8 - ( 3 + 4);
1 7 - ( 8 + 5);
( 1 4 - 9 ) + 4;
9+ (6-4);
( 6 - 2 ) + 3;
(15 - 8) +3;
1 7 - ( 7 + 8);
6+ (5-3);
( 8 - 3 ) + 4;
( 1 6 - 7 ) + 6;
1 4 - ( 9 + 4).
2 6 5 . Розстав д у ж к и т а к , щ о б рівності б у л и правильними.
1 5 - 8 + 4 = 11;
13 + 4 - 1 0 = 7;
1 1 - 5 + 1 = 7;
1 8 - 2 + 4 = 20;
2 9 - 1 0 - 5 = 14;
3 6 - 6 + 4 = 34;
1 4 - 7 + 2 = 9;
15 + 3 - 5 = 1 3 ;
1 2 - 6 + 1 = 7;
1 6 - 7 + 3 = 12;
1 4 - 4 + 9 = 1;
1 0 - 3 + 2 = 9;
2 0 - 3 - 2 = 19;
7 0 - 6 0 - 1 0 = 0;
5 3 - 3 0 + 10=13;
1 7 - 5 + 4 = 8;
1 6 - 4 + 6 = 6;
1 8 - 4 + 3 = 11;
ІЗКЛАС.Математичний тренажер
1 9 - 5 + 6 = 20;
6 0 - 4 0 - 1 0 = 0;
4 8 - 7 + 2 = 43;
65
2 0 - 7 - 1 = 12;
3 7 - 1 0 - 4 = 31;
6 4 - 5 0 + 10 = 4.
hl«. Р о з в ' я ж и п р и к л а д и .
11 +17;
61 + 28;
26-13
54-41
22+15
56 + 21
37-21
49-28
23 + 14
46 + 31
48-22
95-84
43 + 34
34 + 35
65-32
86-65;
35 + 21
33 + 54
67-25
77-32
12 + 16
62 + 26
28-14
57-33.
2й доданок
34
21
Сума
I f 7. Заповни т а б л и ц ю .
ї й доданок
15
52
73
,34
27
16
64
81
25
36
45
87
12
46
v
62
54
42
35
18
57
62
43
69
68
75
46
89
68
79
67
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
66
УСНЕ Д О Д А В А Н Н Я І В І Д Н І М А Н Н Я
Д В О Ц И Ф Р О В И Х ЧИСЕЛ
З П Е Р Е Х О Д О М ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
2 6 8 . Устав п р о п у щ е н і числа.
9 5 - ... = 0;
... - 6 = 38;
... — 32 - 8;
... + 9 = 86;
64 - ... = 20
7 0 - . . . = 14
76 + ... = 83;
. . . - 7 = 25;
. . . - 3 7 = 22;
4 3 + ... = 95;
88 - ... = ЗО
4 6 - ... = 0;
8 0 - ... = 26;
... - 17 = 32;
66 + ... = 88;
... - 2 6 = 21
7 + ... = 65;
... + 37 = 58;
... + 47 = 59;
83 - ... = 70;
... + 5 = 52;
9 + ... = 31;
... + 56 = 78;
74 - ... = 20.
2 6 9 . Р о з в ' я ж и приклади.
4 2 - ( 5 + 8);
6 7 - ( 8 + 10);
9 1 - ( 5 + 7);
71 - ( 1 1 - 9 ) ;
64-(13-7);
6 2 - ( 5 + 8);
7 5 - ( 7 + 10)
24-(13-7)
55-(18-8)
5 1 - ( 6 + 7);
86 - (8 + 9);
43-(12-6);
8 5 - ( 1 9 - 10);
55-(14-8);
4 3 - ( 9 + 6);
8 1 - ( 6 + 7);
83-(17-8);
47-(14-6);
3 3 - ( 9 + 5);
74 - (9 + 6);
92-(14-5);
38-(15-6);
3 4 - ( 7 + 9)
56 - (8 + 9)
93 - (9 + 9)
61-(12-9);
36-(18-9).
2 7 0 . Устав знак « + » а б о «—».
27 = 64
29 = 46
19 = 74
28 23 = 51
44 17 = 27
29 66 = 95
84 ... 28 = 56
93 ... 56 = 37
37
75
93
15 = 63
68 39 = 29
36 16 = 52
17 48 = 65
36 45 = 81
63 47 = 16
47 18 = 29
26 ... 37 = 63
48
54
56
45
84
53
32
66
32
... 17 = 37
... 26 = 82
... 18 = 27
... 37 = 47
... 28 = 81
... 15 = 17
... 25 = 91
... 49 = 81.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
67
271. З а п о в н и т а б л и ц ю .
Зменшуване
90
Від'ємник
74
47
33
55
36
54
46
28
10
61
17
44
68
65
91
70
Різниця
56
18
*
38
59
43
26
66
37
39
47
14
32
27
26
19
272. Устав п р о п у щ е н і числа.
З дм 5 сж = ... см;
... дж 9 см = 19 см;
70 сж = 7 дм ... сж;
40 сж = ... дж;
1 ж = ... сж;
21 сж = ... дж 1 см;
6 см 3 мм = ... жж;
... сж 7 жж = 27 жж;
80 жж = 8 сж ... мм;
1 ж = ... дж;
20 жж = ... сж;
53 сж = ... дм 3 см;
7 дм ... см = 72 сж;
56 сж = ... дм 6 сж;
5 дж 12 сж = ... сж;
50 жж = ... сж;
10 дм = ... ж;
90 мм = 9 см ... жж;
8 дж ... сж = 81 сж;
64 жж = ... см 4 жж;
4 дж 11 сж = ... см;
70 сж = ... дж;
100 см = ... ж;
61 жж = 6 сж ... мм.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
68
273. Розв'яжи приклади.
4 2 - 6 + 8;
4 + 74-30
80-40 +5
52 + 8 - 3 7
3 4 - 7 + 9;
3 + 87-20
70-50 +4
32 + 5 - 3 7
5 3 - 7 + 9;
3 + 57 - 4 0 ;
60-9 -50;
5 + 45 - 1 9 ;
6 2 - 6 + 5;
5 + 45 - 5 0 ;
50-7 -40;
6 + 74 - 2 1 ;
3 4 - 8 + 5;
35 + 4 0 - 2 ;
4 4 - 3 0 + 14;
6 + 64-50;
2 5 - 9 + 4;
4 + 30-3;
6 4 - 1 0 + 16;
8 + 82-60.
ПИСЬМОВЕ Д О Д А В А Н Н Я І В І Д Н І М А Н Н Я
Д В О Ц И Ф Р О В И Х ЧИСЕЛ.
2 7 4 . Р о з в ' я ж и приклади.
46 + 13
55 + 31
87-43
56 + 32
84-43
63-12
73 + 22
68-32
56-14
24 + 73
98-82
19 + 18
34 + 63
7 5 - 32
4 8 - 36
61 + 18
5 7 - 31
8 7 - 15
17 + 62
68-25;
37 + 21
45 + 44
37-27,
66 + 33
S. Устав п р о п у щ е н і числа та знак « > » а б о « < » .
ЗО ... 21 на. •••
93 ... 81 на ...
43 ... 24 на ...
69 ... 29 на ...
14 ... 25 на ...
64 ... 52 на ...
57 ... 16 на ...
78 ... 43 на ...
40 62 на...;
100. .. 50 на ...;
31 ... 68 на ...;
56 ... 39 на ...;
100. .. 40 на ...;
81 ... 99 на...;
24 75 на...;
46 56 на...;
• ••
• ••
• ••
12 ... 23 на..
57... 71 на..
54 ... 72 на..
44 ... 25 на ..
70 ... 13 на..
33 ... 66 на..
65 ... 24 на..
54... 89 на..
69
ІЗКЛАС.Математичний тренажер
74. Устав п р о п у щ е н і ц и ф р и .
...З+ 2... = 99
68 + 1... = ...9
7 3 - ...0 = 2...
57+ 2... = ...9
46+ ...3 = 7...
6 . . . - ...5 = 44
. . . 8 - 5 . . . = 41
3... + 45 = 8...
...5 + 32 = 8...
. . . 4 - 4 . . . = 23
9... - ...3 = 64
...5+ 6... = 85
8 4 - 3 . . . = ...2
5 . . . - 4 3 = ...О
26 + ...1 = 7...
5*.. 32 — Mt5
. . . 0 - 2 7 = 6...
2... + ...4 = 98
3... + 26 = ...7
. . . 9 - 2 7 = 6...
9... - ...6 = 81
177. З а п и ш и у стовпчик і р о з в ' я ж и приклади.
54 + 38
75 + 21
65 + 28
86 + 15
82-35
67-42
74-46
58-31
63 + 27
25 + 49
46 + 39
36 + 55
58
43
67
94
178. Р о з в ' я ж и приклади.
25 + 30 + 5 + 10;
2 + 54 + 8 + 1 6 ;
27 + 22 + 3 +8;
3 + 39 + 17 + 11;
8 + 54 + 12 + 6;
15 + 10 + 5 + 50;
4 + 34 + 16 + 6;%
16 + 23 + 4 + 7;
6 + 38 + 14 + 12;
9 + 33 + 21 + 7.
30 + 13 + 20 + 7;
40 + 6 + 20 + 4;
11 + 28 + 9 + 2;
15 + 36 + 5 + 24;
45 + 20 + 5 + 10;
20 + 24 + 40 + 6;
5 0 + 7 + 10 + 3;
23 + 48 + 7 + 2;
25 + 26 + 5 + 14;
47 + 10 + 3 + 40;
179. Устав п р о п у щ е н і числа.
31 + ... = 92
14 + ... = 71
8 6 - ... = ЗО
4 5 - ... = 22
43 + ... = 85
25 + ... = 81
7 4 - ...=41
5 7 - ... = 34
... + 29 = 70
... + 65 = 84
. . . - 2 1 = 47
. . . - 9 9 = 1;
... + 18 = 60
... + 74 = 92
... - 3 6 = 52
. . . - 8 7 = 10
42 + 49 =
27 + 33 =
73-52 =
58-37 =
34 + 47 =
56 + 43 =
62-22 =
66-25 =
26;
15;
43;
27.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
70
280. Знайди п е р и м е т р Р трикутника, я к щ о його сторони
дорівнюють:
а) 3 см, 5 см, 8 см;
в) 13 см, 47 см, 31 см;
д)15 м, 18 м, 25 м;
є) 18 см, 22 см, 30 см;
з) 17 дм, 8 дм, 33 дм;
б) 24 мм, 26 мм, ЗО мм;
г) 34 дм, 9 дм, 16 дм;
е)4м,6м,9м;
ж ) 23 мм, 27 мм, 19 мм;
і) 26 м, 24 м, 13 м.
2 8 1 . Постав знак « > » , « < » а б о « = » м і ж числовими
виразами.
31 + 57 і 9 8 - 9 ;
35 + 27 і 6 4 - 5 ;
28 + 32 і 8 2 - 17;
95 - 6 і 27 + 61;
65 - 7 і 31 + 28;
42 + 56 і 9 9 - 1;
16 + 38 і 6 3 - 7 ;
36 + 44 і 96 - 16;
84 - 8 і 35 + 41;
74 - 7 і 39 + 39;
40 +
20 +
74 _
41
53
34 +
50 +
65
33
48
-
-
-
-
33 і 8 6 - 7 ;
19 і 5 1 - 1 2 ;
8 і 49 + 17;
12 і 10 + 18;
9 і 25 + 19;
20 і 64 - 8;
27 і 7 8 - 9 ;
6 і 38 + 16;
18 і 5 1 - 4 3 ;
9 і 68-29.
М Н О Ж Е Н Н Я І ДІЛЕННЯ
2 8 2 . З а м і н и д і ю додавання дією м н о ж е н н я .
2 + 2 + 2;
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8;
3 + 3 + 3 + 3;
6 + 6 + 6;
2 + 2 + 2 + 2;
4 + 4 + 4+4 + 4;
3 + 3 + 3 + 3 + 3;
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5;
9 + 9 + 9+9 + 9;
7 + 7 + 7.
2 8 3 . Р о з в ' я ж и приклади.
2 - 2 + 10;
2 - 9 + 22;
3-7-11;
2-4+13;
3-8-15;
2 - 5 + 11;
3-3-8;
3-9-7;
2 - 7 + 16;
3-10-14;
2-6+18;
3-4-12;
2 • 3 + 12;
2 - 1 0 + 5;
3 - 2 + 6;
2 •8 + 4;
3- 6 - 1 0 ;
2 •1 + 17;
3 •5-6;
3 •3 + 11.
71
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
) | 4 . Знайди п е р и м е т р Р ч о т и р и к у т н и к а , я к щ о й о г о с т о р о ни д о р і в н ю ю т ь :
а) 10 см, 12 см, 18 см, 31 см;
б) 3 м, 8 м, 17 м, 12 м;
в) 9 дм, 24 дм, 11 дм, 6 дм;
г) 23 мм, 15 мм, 17 мм, 5 мм;
д) 8 м, 13 м, 22 м, 7 м;
е) 4 см, 9 см, 16 см, 21 см;
є) 24 мм, 12 мм, 8 мм, 6 мм;
ж ) 5 дм, 14 дм, 6 дм, 15 дм.
285. Устав п р о п у щ е н і числа.
2 •... = 6;
...•9 = 18;
3-... = 18;
...•8=16;
... •9 = 27;
... -3 = 9;
3-... = 6;
...-8 = 24;
2-... = 20;
2... = 4;
... -5 = 15;
... -4 = 12;
...-2 = 8;
...-6 = 12;
2-... = 2;
2 •... = 14;
.. •5 = 10;
3 -... = 21;
•3 = 9;
•10=30.
• •
••
286. Устав п р о п у щ е н і числа так, щ о б рівності б у л и
правильними.
2 - 5 = 5-...;
... •2 = ...-11;
...-10 = 10-...;
13- . . . ^ 5 - . . . ;
6-... = 5-...;
3-... = 17-...;
. . . - 7 = 1 3 -...;
3 • 6 = ...- 3;
5 •... = 14 •...;
8 - . . . = 7-...;
2-... = 4 - 2 ;
...-8 = ...-4;
. . . 1 1 = 4 -...;
9 •... = ... • 8;
7 • ... =
2 • ... =18 •...;
... • 3 =... • 12;
3 - 5 = ... - 3 ;
12 •... = 3 •...;
15-... = 6-...;
... - 9 = 4 •...
287. Р о з в ' я ж и приклади.
8 : 2 + 16;
2 0 : 2 + 20;
2 1 : 3 + 22;
9 : 3 + 87;
1 5 : 3 + 50;
16 : 2 + 32;
3 : 3 + 89;
1 4 : 2 + 33;
1 8 : 2 + 41;
14:2-6;
4 : 2 + 13;
24 : 3 + 50;
1 8 : 2 + 31;
27:3-8;
1 2 : 3 + 34
ЗО : 3 - 10
1 0 : 2 + 25
18 : 3 + 14
6 : 2 + 97;
ЗО : 3 - 10;
25 : 5 + 15.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
72
288. Р о з в ' я ж и п р и к л а д и .
25 м - 16 м;
1 т + 4 дм;
17 мм - 1 см;
42 дм + 26 дм;
2 см - 8 мм;
53 дм + 37 дм;
7 м - 5 дж;
36 дм + 13 дм;
65 м - 9 м;
54 м + 36 м;
86 см - 17 сж;
1 ж + 7 длг;
4 Aw - 1 1 ел*;
4 сж + 3 дм;
1 ж - 20
см;
5 дм - 8 сж;
10 дм - 19 еж;
14 м + 29 м;
1 м - 3 <?.«;
69 мм + 1 cjm;
14 м - 13 для.
2 8 9 . З н а й д и значення виразів.
67 - 42 + 2 3 - ( 1 3 - 8 ) ;
31+ 2 1 - ( 4 3 - 2 2 ) - 1 1 ;
8 6 - 6 4 - 12 + 57;
42 + 13 - (29 - 18) - 33;
6 8 - ( 7 7 - 3 5 ) + 74;
8 4 - 5 3 + 19-(18 -9);
5 4 - ( 6 8 - 14)+ 99;
2 7 - 18+ (62+ 21)+ 8;
9 5 - 2 1 - ( 6 6 - 16)-24;
9 5 - 6 3 + 28-(277);
7 9 - 3 4 - 2 5 + 61;
52 + 3 3 - ( 4 5 - 2 4 ) - 14.
2 9 0 . Постав знак « + » а б о «—» у п р и к л а д а х т а к ,
щ о б рівність стала правильною.
2 - 9 ... 15 33
58 ... 7 - 2 : • 44
75 ... 2 • 5 65
2 0 : 2 . . . 81 = 91;
56 ... 14 :2 = 49;
3 - 8 ... 19 = 5;
44 ... 6 - 3 = 62;
94 ...3 -5 = 79;
64 ... 1 8 : 2 = 55;
16 : 2 ... 8 = 0;
27... 3 - 4 = 39;
63 . . . 6 - 3 = 81;
27 : 3 ... 9 = 0;
41 ... 15 : 3 =36;
36 ... 24 : 3 = 44;
2 - 5 ...67=77;
72 . . . 8 - 2 = 88;
3 0 : 3 . . . 47 = 57;
39 . . . 2 1 : 3 = 46;
1 8 : 3 . . . 89 = 95.
73
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
91. Устав п р о п у щ е н і числа.
З • 5 + ... = 73;
95 - 9 -... = 77;
... + 2 - 9 = 37;
. . . - 2 7 : 3 = 43;
84 - ... : 3 = 80;
6 2 - 2 1 : ... = 55;
... -6 + 69 = 81;
8 4 - 8 - ... = 68;
7 - 2 + ... = 63;
... : 2 + 55 = 63;
51 - ... : 3 = 49;
... + 1 2 : 3 = 92.
2 - . . . + 37 = 41;
46 + ...-3 = 55;
6 3 - . . . - 3 = 42;
20 : 2 + ... = 100;
37+ 1 6 : ... = 45;
... + 1 8 : 2 = 51;
3-... + 43 = 52;
З • 3 + ... = 75;
7 1 - . . . - 3 = 56;
2 7 : 3 + ... = 27;
7 3 - 2 1 : ... = 66;
44 + 12 : ... = 50;
292. Р о з в ' я ж и приклади.
2-(57-52)
(47-29): 2
(86 - 59): З
(43 - 38) • З
З • (48 - 38)
(41 - 2 9 ) : З
(9+ 7): 2;
(32-26)-2;
( 8 5 - 7 1 ) : 2;
2•(34 - 26)
З•( 63 - 55)
(32 - 2 3 ) : З
(64 - 4 3 ) : З
З -(97 - 8 9 )
2-(51-44)
(93 - 8 5 ) : 2
(98 - 88) • 2
(51 - 3 9 ) : 2
(80 - 59): З
З-(75-69)
(82 - 79) • З
«(52-37): З
(63 - 5 9 ) : 2
(28-28)-2.
293. З н а й д и значення в и р а з у За + 2 Ь , я к щ о :
ь =1
ь =2
ь =4
ь =5
ь =8
ь=7
ь =1
а = 2, 6 = 3;
а = 10, Ь= 10;
а = 7, Ь = 9;
а =
а = 5, & = 2;
а = 6, Ь = 6;
а = 11,6 = 13.
її
л
а =1
а =4
а =5
а =6
а =7
а =8
а =3
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
74
ГОМЕТРИЧНИИ МАТЕРІАЛ
П О З Н А Ч Е Н Н Я ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР
294. П р о ч и т а й назви т о ч о к .
Km
mD
С*
•В
L •
2 9 5 . О б в е д и ті т о ч к и , які позначені б у к в а м и латинського
алфавіту.
Km
А
mD
.
с
тВ
в
т
L•
296. П о з н а ч к о ж н у т р е т ю т о ч к у б у к в о ю латинського
алфавіту.
ВІДРІЗОК
2 9 7 . Н а к р е с л и т р и відрізки і познач їх латинськими буквами.
2 9 8 . Н а к р е с л и відрізок AB з а в д о в ж к и 4 см.
299.
Н а к р е с л и відрізок C D з а в д о в ж к и 7 см,
KL — з а в д о в ж к и 5 см.
tttJIAC. Геометричний матеріал
75
100. Н а и р е с л и два відрізки: п е р ш и й з а в д о в ж к и 8 см,
а д р у г и й на 2 см довший. П о з н а ч відрізки б у к в а м и .
101. Які частини стрічки н а г а д у ю т ь відрізки! Р о з ф а р б у й їх.
ЛАМАНА
302. О б в е д и ламані, позначені б у к в а м и латинс ь к о г о алфавіту.
В
76
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
303. П о з н а ч б у к в а м и л а т и н с ь к о г о алфавіту ламані з двох
ланок.
304. Н а к р е с л и л а м а н у лінію з т р ь о х л а н о к .
3 0 5 . Н а к р е с л и л а м а н у лінію з двох л а н о к . Д о в ж и н а п е р ш о ї ланки — 5 см, а д р у г о ї — 2 см. П о з н а ч л а м а н у лінію
буквами.
3 0 6 . Н а к р е с л и з т о ч к и л а м а н у лінію з т р ь о х л а н о к . Д о в ж и на п е р ш о ї — 4 см, д р у г о ї — 6 см, т р е т ь о ї — 3 см.
ДОВЖИНА ЛАМАНОЇ
307. О б в е д и з е л е н и м о л і в ц е м н е з а м к н е н і лінії,
синім — з а м к н е н і .
|08. Знайди д о в ж и н у к о ж н о ї ламаної лінії.
Р09. Д о к р е с л и н е з а м к н е н і ламані д о замкнених.
1 1 0 . Р о з ф а р б у й на м а л ю н к у п р е д м е т и , які складаються
із замкнених ламаних ліній.
78
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
МНОГОКУТНИК.
ЕЛЕМЕНТИ М Н О Г О К У Т Н И К А
многокутників.
3 1 3 . Полічи, скільки в е р ш и н і с т о р і н у к о ж н о м у м н о г о к у т нику. Запиши.
tttJIAC.
Геометричний матеріал
79
4. Н а к р е с л и п'ятикутник, який складається з т р и к у т н и к а
і чотирикутника. Познач буквами.
Щ і 5 . Розглянь м а л ю н к и і з а п и ш и відповіді на запитання.
2) Скільки разом чотирикутників?
І 1) На скільки трикутників разом менше, ніж чотирикутників?
2) Скільки разом многокутників?
80
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
К У Т . В И Д И КУТІВ
316. Н а в е д и п р я м и й к у т з е л е н и м о л і в ц е м ,
317. З а ф а р б у й к а з к о в о г о г е р о я , який п о к а з у є тупий кут.
318. Н а к р е с л и т р и п р я м и х к у т и з різних вершин.
319. Н а к р е с л и два гострих к у т и з різних в е р ш и н .
320. Н а к р е с л и т р и тупих к у т и з різних вершин.
321. Н а к р е с л и п р я м и й і тупий кути. Поділи п р я м и й к у т
на два гострих, а тупий — на г о с т р и й і п р я м и й .
tttJIAC. Геометричний матеріал
81
| | 2 . Розглянь м а л ю н о к . Встанови закономірність і д о м а л ю й .
І 2 3 . Підрахуй, скільки кутів на м а л ю н к у .
ТРИКУТНИК
324. З а ш т р и х у й т р и к у т н и к и .
82
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
3 2 5 . Виміряй д о в ж и н и сторін трикутників.
З н а й д и п е р и м е т р и трикутників.
3 2 6 . Р о з ф а р б у й позначені у т р и к у т н и к а х кути: г о с т р і —
з е л е н и м олівцем, тупі — синім олівцем, п р я м і — жовтим.
327. П о т о ч к а х п о б у д у й т р и к у т н и к и . П о з н а ч б у к в а м и .
і
tttJIAC.
Геометричний матеріал
83
8. Скільки трикутників у к о ж н і й фігурі? З а п и ш и .
9. Розглянь м а л ю н о к . Встанови закономірність і д о м а л ю й
трикутник у наступному к р у ж е ч к у .
10. Розглянь м а л ю н к и . З а п и ш и відповіді на запитання.
1) Скільки всього трикутників на кожному малюнку?
2) На скільки трикутників більше, ніж кружечків?
84
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
331. Д о к р е с л и ф і г у р и . Р о з ф а р б у й т р и к у т н и к и .
AZ.
ПРЯМОКУТНИК
tttJIAC.
Геометричний матеріал
85
Виміряй с т о р о н и к о ж н о г о п р я м о к у т н и к а .
Інайди периметр.
І , Учневі дали завдання: на двох п р о т и л е ж н и х с т о р о н а х
П р я м о к у т н и к а н а м а л ю в а т и п о г р и б о ч к у , а на двох інших
[ п р о т и л е ж н и х с т о р о н а х — п о листочку.
І
Чи правильно виконано завдання? Якщо ні, то викоt його правильно.
Познач вершини прямокутника буквами. Виміряй
Напиши, на скільки одна сторона коротша за іншу.
І . П о б у д у й два п р я м о к у т н и к и . Виміряй ї х д о в ж и н у ( Д )
І та ш и р и н у ( Ш ) .
| , П о б у д у й п р я м о к у т н и к , у я к о г о д о в ж и н а — 7 см,
\ ширина — 5 см. П р о т и л е ж н і с т о р о н и наведи о д н а к о в и м
Кольором.
р7, Н а к р е с л и п р я м о к у т н и к , д о в ж и н а я к о г о 8 см,
Ширина — 4 см. Знайди п е р и м е т р п р я м о к у т н и к а .
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
86
338. Скільки п р я м о к у т н и к і в містить к о ж н а ф і г у р а !
339. Розділи к о ж н и й п р я м о к у т н и к д в о м а в і д р і з к а м и так,
щ о б на них у т в о р и л о с ь п о 6 п р я м о к у т н и к і в .
Виконай два варіанти.
1-й варіант
2-й варіант
340. Добудуй р о б о т а за з р а з к о м . Скільки п р я м о к у т н и к і в
на малюнку!
і
г
tttJIAC.
Геометричний матеріал
87
КВАДРАТ
341. Назви м н о г о к у т н и к и . З а ф а р б у й квадрат.
2. Н а к р е с л и квадрат. П о з н а ч б у к в а м и й о г о вершини.
І. Н а к р е с л и о д и н квадрат зі с т о р о н о ю 4 см, д р у г и й
Si с т о р о н о ю 5 см.
І. Н а к р е с л и два к в а д р а т и із однієї вершини. З н а й д и
п е р и м е т р цих квадратів.
і. Накресли квадрат і п р я м о к у т н и к зі спільною с т о р о н о ю ,
д о в ж и н а я к о ї 3 см. З н а й д и п е р и м е т р к в а д р а т а
та п р я м о к у т н и к а .
88
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
3 4 6 . З н а й д и на м а л ю н к у о д н а к о в і за р о з м і р о м квадрати.
З а ш т р и х у й ї х р і з н о к о л ь о р о в и м и олівцями.
Скільки всього квадратів на м а л ю н к у !
3 4 7 . П р я м о к у т н и к р о з д і л и в і д р і з к а м и на квадрати.
Скільки всього квадратів утворилося?
3 4 8 . Н а к р е с л и два квадрати: о д и н із с т о р о н о ю 3 см, д р у гий зі с т о р о н о ю , я к а на 2 см більша. З н а й д и п е р и м е т р
к о ж н о г о квадрата.
349. Н а к р е с л и п р я м о к у т н и к зі с т о р о н а м и 8 с м і 3 см.
Розділи й о г о на рівні к в а д р а т и зі с т о р о н о ю 1 см.
Скільки всього квадратів утворилося?
3 5 0 . У я в и к а з к о в і п р е д м е т и ( б у д и н к и , види т р а н с п о р т у , рос
лини, тварини), які м а ю т ь к в а д р а т н у ф о р м у . Н а м а л ю й »
!
tttJIAC.
Геометричний матеріал
89
Д о м а л ю й ф і г у р и , складені з трьох квадратів
эа з р а з к о м .
АЛ
0.
Щ
Ь
N
'
<т
• 2 . Встанови з а к о н о м і р н і с т ь , з о б р а ж е н у на м а л ю н к у .
Д о к р е с л и м а л ю н о к . Назви г е о м е т р и ч н і ф і г у р и ,
які у т в о р ю ю т ь м а л ю н о к .
. Яка ф і г у р а наступна? В и б е р и . Д о к р е с л и .
90
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
К О Л О , КРУГ, ЦЕНТР КРУГА, Р А Д І У С
ш
3 5 4 . З н а й д и с е р е д ф і г у р к о л о . Наведи й о г о зеле
ним олівцем.
3 5 5 . З н а й д и с е р е д ф і г у р к р у г . З а ф а р б у й й о г о синім
олівцем.
3 5 6 . Наведи к о л о з е л е н и м о л і в ц е м , а к р у г р о з ф а р б у й
синім о л і в ц е м .
tttJIAC.
О
Геометричний матеріал
. Назви г е о м е т р и ч н і ф і г у р и .
І . Полічи, скільки білих к р у г і в на м у х о м о р і .
. Розглянь м а л ю н о к . Встанови з а к о н о м і р н і с т ь .
Д о м а л ю й . Р о з ф а р б у й к р у г л і намистинки.
91
94 М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
3 6 2 . Розглянь м а л ю н о к . П о р а х у й к о л а і к р у г и на ґудзиках,
« П р и ш и й » ї х — п р о в е д и відрізки. З р о б и різні варіанти,
і). Д о к р е с л и ляльку за з р а з к о м .
І, Виміряй д о в ж и н у радіуса O A .
А
94
МАТЕМАТИКА. Домашній penerи мір
3 6 6 . Н а к р е с л и у к о л і два радіуси OA і OB.
3 6 7 . Н а к р е с л и у к о л і т р и радіуси. П о з н а ч ї х б у к в а м и .
369. Встанови з а к о н о м і р н і с т ь . Д о к р е с л и .
tttJIAC. Геометричний матеріал
95
ЦИЛІНДР, КОНУС
370. Р о з ф а р б у й циліндр з е л е н и м , а к о н у с
синім о л і в ц е м .
371. Р о з ф а р б у й стільки конусів, щ о б їх б у л о на два м е н ш е ,
н і ж циліндрів.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
96
372. Д о б у д у й за з р а з к о м П'ятачка.
••
V
3 7 3 . П о б у д у й к о н у с и по т о ч к а х . П е р е т в о р и п е р ш и й в шаи
к у , д р у г и й — в м о р о з и в о , третій — у новорічну ялинку
/ ч
•
f/ ч\
/„
•
\
•
\
.
\Ч
Є/
> /
•
/ \
/f \\
/
•
Ґ/ - ~ - ~--щ, • S
3 7 4 . Встанови з а к о н о м і р н і с т ь . Яка наступна фігура?
Розфарбуй.
tttJIAC. Геометричний матеріал
97
I f 5. П о б у д у й циліндри по т о ч к а х . П е р е т в о р и п е р ш и й
у гриб, д р у г и й — у к р у ж к у , третій — у пасхальний куліч.
Ч'
)76. З'єднай с т р і л к а м и з о б р а ж е н н я г е о м е т р и ч н и х ф і г у р
і назви г е о м е т р и ч н и х ф і г у р .
98
М АТЕМАТИКА. Домашнійрепетии,(1
З 77. Підрахуй, скільки на м а л ю н к у квадратів, к р у г і в
378. Полічи, скільки на м а л ю н к у кубів, куль, циліндрів,
конусів!
379. Полічи, скільки автомобілів з о б р а ж е н о на м а л ю н к у )
Скільки на м а л ю н к у з о б р а ж е н о кругів, чотирикутників,
З КЛАС
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
100
ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
©ЖЛАДНШШ В А Д А Ш
С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І Н А ЗВЕДЕННЯ Д О ОДИНИЦЕ
ТРЕНУСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
(ЦЗ) Читаю задачу, роблю паузу перед запитанням.
(ÜD
Задача. Господиня купила 4 кг картоплі за
24 грн, а 3 кг моркви за 12 грн. На скільки
гривень один кілограм моркви дешевший за
один кілограм картоплі?
( f ) Виділяю головні слова. Роблю короткий запис
умови задачі.
Короткий запис умови задачі
К. — 24 грн — 4 кг
1кг — ?
М . — 1 2 грн — З кг
1 кг - ? V '
( ? ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання.
Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі:
«На скільки гривень один кілограм моркви дешевший за один кілограм картоплі? », треба порівняти вартість одного кілограма картоплі і одного
кілограма моркви.
А щоб дізнатись вартість одного кілограма картоплі і одного кілограма моркви, треба виконати
дії ділення.
L ^ j Розв'язання:
24 : 4 = 6 (грн) — вартість 1 кг картоплі;
1 2 : 3 = 4 (грн) — вартість 1 кг моркви;
6 - 4 = 2 (грн)
Вираз задачі: 24 : 4 - 12 : 3 = 2 (грн)
Відповідь:
1 кг моркви дешевший за 1 кг картоплі
на 2 грн.
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
101
Закріплення знань та навичок
•
С к л а д и і р о з в ' я ж и задачі за т а б л и ц е ю .
Задача 380
Вартість
18 грн
24 грн
Кількість
6 пакетів
4 сітки
Ціна
1 с. -—1
п
?
>
Задача 3 8 1
Маса
60 кг
45 кг
Кількість
6 рюкзаків
9 чемоданів
Маса одного
1ч. —
Задача 3 8 2
Вартість
Борошно — 27 грн
Цукор — 35 грн
•
Кількість
9 п.
7 п.
Ціна
In.-?«.
1 П. — ? V
Р о з в ' я ж и текстові задачі.
Задача 383. На пошту привезли 8 пакунків з журналами масою 56 к г і 4 пакунки з газетами масою 20 кг.
На скільки кілограмів пакунок із журналами важчий
за пакунок із газетами?
Маса 3 ящиків з яблуками 27 кг, а маса
5 ящиків із грушами 36 кг. На скільки кілограмів маса
одного ящика з яблуками важча за масу одного ящика
з грушами?
Задача 384.
Задача 385. Івасик заплатив за 6 коробок олівців
20 грн, а за 7 лінійок — 14 грн. На скільки гривень лі нійка дешевша за коробку олівців?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
102
С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І Н А СПОСІБ В І Д Н О Ш Е Н Н Я
ТРЕНУЮСЯ
І®
3
РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
Шести коровам видали на день 54 кг
кормів порівну кожній. Скільки кормів потрібно для чотирьох корів?
Задача.
Ґ~7Н Виділяю головні слова, роблю короткий запис
умови задачі.
6 корів — 54 кг
1 корова — ?
4 корови — ?
[ і ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання.
НЧ-Ч Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі:
«Скільки кормів потрібно для чотирьох корів?»,
спочатку у першій дії слід знайти, скільки кілограмів кормів потрібно одній корові на день,— вибираю дію ділення. А щоб дізнатися, скільки кормів потрібно чотирьом коровам, треба виконати
дію множення.
Розв'язання:
1) 54 : 6 = 9 (кг) — кормів одній корові на день;
2) 9 • 4 = 36 (кг)
Вираз задачі: 54 : 6 • 4 = 36 (кг)
Відповідь: для чотирьох корів потрібно 36 кг кормів.
І Закріплення знань та навичок
Р о з в ' я ж и задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Задача 386. 7 коробок — 35 м'ячів, 1 коробка — '
9 коробок — ?
З а д а ч а 387. 6 ляльок — 42 грн,
1 лялька — ?
4 ляльки — ?
103
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
8 годин — 72 л пального,
6 годин — ?
З а д а ч а 389. З машини — 18 колод,
9 машин — ?
Задача 388.
•
1 година — ?
1 машина — ?
Р о з в ' я ж и текстові задачі.
У 8 кошиків розклали порівну 48 кг малини. Скільки кілограмів малини поклали у 6 кошиків?
З а д а ч а 390.
З а д а ч а 391. Для пошиття 7 спідниць швачка витратила 21 м тканини. Скільки метрів тканини має витратити швачка для пошиття 8 таких спідниць?
Брат має 8 монет вартістю 40 к. Скільки
грошей має сестра, якщо вона має 9 таких монет?
Задача 392.
С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І , ЯКІ Р О З В ' Я З У Ю Т Ь С Я
З А Д О П О М О Г О Ю РІВНЯНЬ
а
^
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУ ВА ТИ ЗАДА 41
Ґ
;
Задача. Невідоме число збільшили на 37
^ і отримали 82. Знайди невідоме число.
-ч,
н^^) Міркую так: невідоме число позначаю буквою х.
збільшити на ... — означає додати. Складаю рівняння: X + 37 = 82.
Щоб розв'язати це рівняння, використовую
правило: щоб знайти невідомий додаток, треба від
суми відняти відомий додаток.
[ s f ] Розв'язання:
X + 37 = 82,
X = 82 - 37,
х = 45,
45 + 37 = 82.
Відповідь: невідоме число 45.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
104
'
•
.V
ґ£ті
Закріплення знань та навичок
Р о з в ' я ж и задачі за д о п о м о г о ю рівняння
Число 53 збільшили на невідоме числи
і отримали 71. Знайди невідоме число.
З а д а ч а 393.
Невідоме число збільшили на 27 і отри
мали 64. Знайди невідоме число.
З а д а ч а 394.
З а д а ч а 395. Число 4 4 збільшили на невідоме числи
і отримали 93. Знайди невідоме число.
Невідоме число збільшили у 4 рази
і отримали 32. Знайди невідоме число.
З а д а ч а 396.
Число 9 помножили на невідоме число
і отримали 63. Знайди невідоме число.
З а д а ч а 397.
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
ЗА ДОПОМОГОЮ
РІВНЯНЬ
І®
3
^
Задача. Невідоме число зменшили на 53 і дістали 39. Знайди невідоме число.
Міркую так: невідоме число позначаю буквою х.
«Зменшити на ...» — означає відняти. Складаю
рівняння: X - 53 = 39.
У цьому рівнянні невідоме число X є зменшуваним. Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю.
\ j r ) Розв'язання:
х - 53 = 39,
X = 53 + 39,
ОС —
Відповідь:
92j
9 2 - 53 = 39.
невідоме число — 92.
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
105
Закріплення знань та навичок
і
Р о з в ' я ж и задачі, с к л а д а ю ч и рівняння.
Невідоме число збільшили на 47 і дістаШ 96. Знайди невідоме число.
і
Задача 398.
Задача 399. Невідоме число зменшили у 7 разів і дістали 9. Знайди невідоме число.
Задача 400. Число 72 зменшили у кілька разів і дістали 8. Знайди невідоме число.
З а д а ч а 401. Невідоме число зменшили на 34 і дістали 64. Знайди невідоме число.
Число 83 зменшили на кілька одиниць
|і дістали 56. Знайди невідоме число.
j
гІ
Задача 402.
І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ Д А Н И М И
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
г
Для шкільної їдальні купили а кг
Ш Задача.
картоплі, а буряків на 15 кг більше. Скільки
всього кілограмів овочів купили?
[ f ) Виділяю головні слова, роблю короткий запис
умови задачі.
Картопля — а кг •*•
1Л^
Буряк — ?, на 15 к г більше 1 J '
^
[•/•—) Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки всього кілограмів овочів купили?», треба дізнатися, скільки купили буряків. їх купили
на 15 кг більше, ніж картоплі,— отже, вибираю
дію додавання. ІЦоб знайти всю кількість овочів,
треба знайти більше число, тому слід виконати
дію додавання.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
106
Г^)
Розв'язання:
1) а + 15 (кг) — буряків;
2) а + ( а + 15) (кг)
Відповідь: всього купили а + (а + 15) кг овочів.
ш
•
Закріплення знань та навичок
Р о з в ' я ж и задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и .
Задача 403
k — хлопчиків-«
1^1? У разів більше
? на 7 менше — дівчаток' ^ ' хлопчиків
•
Р о з в ' я ж и текстові задачі
До магазину привезли 19 кг лимонів,
а апельсинів у Ь разів більше. На скільки більше привезли апельсинів, ніж лимонів?
З а д а ч а 404.
Для учнів класу купили 35 зошитів
у клітинку, а у лінійку — на с зошитів менше ніж
у клітинку. Скільки всього зошитів купили?
Задача 405.
З а д а ч а 406. Дівчинка має 6 монет по а к. і 4 монети
по Ъ к. Скільки всього монет має дівчинка?
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ З А Д А Ч
НА З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я ЧАСТИНИ ЧИСЛА
ТРЕНУЮСЯ
РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
Взуттєва фабрика виготовила за одну
добу 46 пар взуття, а за другу — 50 пар взуття.
Четверта частина всього взуття — були дитячі
черевики. Скільки пар дитячих черевиків виготовила фабрика?
Задача.
107
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
П И Виділяю головні слова, роблю короткий запис
умови.
I доба — 46 и.
II доба ----- 50 n J "
Д. чер. — ?, - від —
№-Н Міркую так: дитячі черевики - це четверта частина від усього взуття. Частину від числа знаходять
дією ділення, а щоб знайти кількість всього взуття, треба виконати додавання.
Q / j Розв'язання:
1) 46 + 50 = 96 (п.) — взуття виготовили за дві доби;
2)96 : 1 - 24 (п.)
Вираз задачі: (46 +50): 4 = 24 (п.)
Відповідь: виготовили 24 пари дитячого взуття.
Закріплення знань та навичок
•
Розв'яжи задачі за коротким записом умови
Задача 407. Яблунь — 28 д.
.
Слив — 14 д.
Вишень — ?, ~ від —
6
Задача 408. Синіх кульок — 34 шт.
1?
Зелених кульок — 38 шт. /'
Червоних кульок — ?, — від-—'
о
Задача 409. М а с л ю к і в — 12 ш т . . , ^
Лисичок — 16 шт.
Білих грибів — ?, — від —
4
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
108
•
Р о з в ' я ж и задачі
У день відкриття художню виставку
відвідало 48 учнів, другого дня — 42 учні. Учні початкових класів становили третю частину відвідувачів.
Скільки учнів початкових класів відвідало виставку?
Задача 410.
З а д а ч а 4 1 1 . Першого дня Мальвіна дала завдання
Буратіно розв'язати 17 прикладів, а другого дня —
15 прикладів. Буратіно обчислив четверту частину усіх
прикладів. Скільки прикладів обчислив Буратіно?
З а д а ч а 4 1 2 . У Вінні-Пуха в одній діжці було 28 кг
меду, а другій на 8 кг більше. Вінні-Пух з'їв четверту
частину меду з другої діжки. Скільки кілограмів меду
з'їв Вінні-Пух ?
РОЗВ'ЯЗУННЯ З А Д А Ч
НА З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я ЧИСЛА ЗА ЙОГО Ч А С Т И Н О Ю
ТРЕНУЮСЯ
©
/"
""
РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ
1 1
Задача. Озером плавало 8 гусенят, що становило - кількості гусок. Скільки гусок плавало озером?
( / ) Виділяю головні слова. Роблю короткий запис.
1
8 гусенят — це — від —
о
Гуски — ? **—
(у—) Міркую так: треба знайти число за його частиною.
Шукане число буде в три рази більше ніж його
1
— — число 8. Вибираю дію множення.
о
Г
Розв'язання:
Відповідь:
8 • 3 = 24 (г.)
озером плавало 24 гуски.
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
109
І Закріплення знань та навичок
С к л а д и і р о з в ' я ж и задачі за к о р о т к и м з а п и с о м у м о в и
Задача 4 1 3 . З грн — ц е \ від
в і д —І
6
Вартість — ? м
1
З а д а ч а 414. 1 2 кг — ц е - в і д
1
Маса ящика з помідорами — ?Задача 4 1 5 . 2 3 кг — це j
від
4г
Маса борошна — 9? - J
•
Р о з в ' я ж и текстові задачі
Задача 416.
Торт розрізали на 4 рівні частини. ^ тор-
та важить 240 г. Яка вага всього торта?
Ширина прямокутника 4 см, що становить — його довжини. Яка довжина прямокутника?
т
/и
Задача 417.
^ довжини відрізка дорівнює 3 см. Яка
о
довжина відрізка? Накресли відрізок.
З а д а ч а 418.
Задача 419.
~ маси яблук в ящику дорівнює 7 кг.
Яка маса яблук в ящику?
•
Р о з в ' я ж и задачі на дві-три дії, щ о п о р і з н о м у
с к о м б і н о в а н і з простих з а д а ч
З однієї ділянки зібрали 40 динь, а з другої — у 5 разів менше. Усі дині розклали в ящики
по 8 динь у кожний. Скільки було ящиків?
Задача 420.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
110
Маса лебедя 9 кг, а страуса у 8 разів більше. На скільки кілограмів лебідь легший від страуса?
Задача 421.
Задача 422. У 5 бідонів розлили 20 л молока, порівну
у кожний. Скільки потрібно таких бідонів, щоб розлити 36 л молока?
Задача 4 2 3 . У книзі 80 сторінок. Леся прочитала
8 частину книжки. Скільки сторінок їй залишилося
прочитати?
Коли в діжку долили 6 п'яти літрових
відер води, то в ній стало 48 л води. Скільки води було
в діжці спочатку?
Задача 424.
У трьох ящиках було 53 кг персиків.
У першому було 14 кг персиків, у другому — у 2 рази
менше, ніж у першому. Скільки кілограмів персиків
було у третьому ящику?
Задача 425.
Задача 4 2 6 . До буфету привезли 8 ящиків винограду
по 9 кг у кожному, і 4 ящики яблук, по 7 к г у кожному.
На скільки кілограмів більше привезли винограду, ніж
яблук?
У книжковому магазині до перерви продали 8 однакових альбомів і отримали 56 грн після перерви продали ще 9 таких альбомів. Скільки гривень
одержали за альбоми, продані протягом цього дня?
Задача 427.
На одній меблевій фабриці виготовили
36 учнівських столів, на другій — на 9 столів більше.
Усі столи завантажили на 9 автомобілів порівну. Скільки столів вантажили на один автомобіль?
Задача 428.
З а д а ч а 4 2 9 . Токар за 6 год виготовив 54 деталі,
а учень за 4 год зробив 8 деталей. У скільки разів більtue деталей виготовив за 1 год майстер?
З КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
111
З а д а ч а 4 3 0 . У дитячому садку 32 іграшкові автомобілі, а ляльок — у 4 рази менше, ніж автомобілів. М'яких
іграшок у дитячому садку на 28 більше, ніж автомобілів і ляльок разом. Скільки м'яких іграшок у дитсадку?
Господарство має 327 корів, а овець — на
143 більше, ніж корів. Скільки всього корів і овець має
господарство?
Задача 431.
Ширина прямокутника 4 см, це становить — його довжини. Знайди периметр прямокутника.
З а д а ч а 432.
о
У парк привезли 49 кущів троянд. Коли
на кількох клумбах посадили по 9 кущів, то залишився
31 кущ. Скільки клумб у парку?
З а д а ч а 433.
Задача 434.
У кошику залишилося 8 яблук, це ~ час6
тина від усіх яблук. Скільки яблук взяли з кошика?
1
Задача 4 3 5 . У коробці залишилась — частина всіх руІ
чок, 6 штук. Скільки ручок узяли з коробки?
Коли продали певну кількість шовку, що
1
був у сувої, у ньому залишилося 7 м. Це — частина того,
Задача 436.
що було. Скільки метрів шовку продали?
З а д а ч а 437. Коли з полиці взяли кілька книжок, на
ній залишилася — частина книжок, усього 6 штук. На
4
скільки більше книжок узяли з полиці ніж залишилося?
Задача 438. У сувої було 36 м полотна. З полотна
пошили 5 простирадл, витрачаючи на кожне по 4 м-,
а з решти пошили 8 наволочок. Скільки полотна витратили на кожну наволочку?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
112
МАТЕМАТИЧНИМ ТРЕНАЖЕР
ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ
439. О б ч и с л и значення виразів.
(48 - 4 1 ) -2;
( 5 6 - 4 8 ) : 2;
(13 + 17):3;
(52 - 49)•З
(92 - 89) • З
(83 - 68): З
(3 + 17): 2;
(61 - 5 8 ) -2;
(89
(98 - 80): 2
(33 - 25) • 2
(82-73)-З
(5 + 16): 3;
(9 + 18): 3;
(51-49)-З
(93 - 88) • 2
(31 - 17): 2
(61
(99
(63
(41
(71
(50
(94
79)
43)
75)
58)
35)
59)
38)
85)
2
2
З
З
З
З
2
2.
440. О б ч и с л и значення виразів.
(50 + 2 4 ) - 1 8 - 4 ;
77 - 38 + (18 - 7);
(23 + 2 9 ) - 13 + 31;
(31 + 47) - (21 + 7);
(ЗО+ 46)+ ( 3 3 - 16);
53-37 + 47-23;
( 6 7 - 4 8 ) + ( 5 8 - 17);
( 5 0 - 3 7 ) +(47 + 19);
(25 + 46) + (34 - 5);
9 2 - 4 8 - 2 2 + 38;
(ЗО-17)+ (47-19);
6 3 - 2 8 + (18 + 7);
(42+ 5 5 ) - ( 1 5 + 22);
( 7 0 - 5 7 ) + (67+ 16).
БУКВЕНІ ВИРАЗИ
441. З а п о в н и п р о п у с к и в таблиці.
а
Ь
47
35
29
а + Ь
51
36
77
32
84
39
40
а —Ь
13
38
42
71
113
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
а
Ь
79
46
21
а —Ь
а + Ь
27
99
84
35
63
56
82
а
а
а
а
а
= 2, Ь = 3;
= 7, Ь = 6;
= 10, Ь = 7;
= 6, Ь = 3;
= 7, & = 10;
9
42
36
66
а
а
а
а
а
= 4,
= 3,
= 3,
= 5,
= 8,
b=2
&=9
&=2
Ь=6
&=9
а
а
а
а
а
= 5, b = 5
= б, & = 4
= 4, b = 4
= 9, & = 5;
= 11, & = 3.
443. Устав п р о п у щ е н і числа, щ о б виконувалися рівності.
97+
—90
Q0 — - ... ++38ЯЯ=...
Я;
—... —- 112;
27
+ ... =
42 + ... = ...+ 25;
...-77 = 17 + ...;
...-41 = ...-20;
5 5 - . . . = ... + 15
...+ 39 = . . . - 2 2 ;
... + 11 = 27+ ...
43
+ ... = 7 6 - . . . ;
...-53 = ...-67
... + 17 = . . . - 4 1 ;
ЗО + ... = 98 - ...
56 + ... = ... + 34;
... - 3 2 = 37 + ...
64 ...=...- ЗО;
... + 13=...-17
34+...=83-...
6 4 - . . . = ...+ 36
...+ 25=49+...
73-... = ...-26
15 + ... = . . . - 1 9
НЕРІВНІСТЬ
444. Постав знак « > », « < » а б о « = » м і ж числовими виразами.
36 + 17 і 2 3 + 29;
2 - 8 +31 І З - 7 +26;
71 - 52 і 3 • 5 + 4;
68 - 3 • 8 і 57 - 2 • 9;
13+ 48 і 31+ 29;
З • 6 + 24 і 26 + 2 • 8;
75 - 3 • 3 і 83 - 2 • 6;
87-29 і 94-38;
З - 1 0 - 1 3 І 2 - 6 + 11;
2 - 9 + 45 і 3 4 + 47;
92-65 і 54-26;
2 • 7 + 45 і 3- 9 + 34;
88 - 49 і 52 - 3 • 8 ;
24 + 57 і 3 • 7 + 60.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
114
4 4 5 . У с т а в п р о п у щ е н і числа, щ о б виконувалися нерівності.
25 + ...>31;
9 7 - . . . <59;
... - 6 3 > 15;
... > 38 + 57;
З -... < 16;
25 < 2-... + 6;
92 - 3 •... < 2 7 + 77;
... + 37 <51;
46 + ... > 83;
... > 65 + 26;
15 <2-...;
23 < 3 •... + 5;
31 > ...-2 + 26;
6 1 - 3 - . . . < 2 - 4 + 42.
... + 48 <50;
2-... > 13;
33 >17 + ... -3;
6 4 - ... >49;
... - 58 < 3;
19 > ... -3;
5- ...<21;
446. Р о з в ' я ж и рівняння.
25 + х = 58;
77 - х = 39;
х + 6 = 2 • 9;
6 8 - х = 13;
З • 8 - X = 12;
+ 63 = 82;
2 • 5 + X = 31;
34 + х = 65;
X 23 —- 53j
15 + х = 2 • 8;
X
X — 18 = 45;
З • 6 - X = 17;
X + 49 = 51;
X + 2 • 6 = 33;
7 • 3 - х = 7.
447. Постав знак « < » , « > » а б о « = » м і ж в и р а з а м и ,
я к щ о а = 36, Ь = 17, с — 53.
aib;
a + cib;
с-ахЪ;
a-bic;
bic;
b + cia;
c-bia;
c - a i b + c;
а і с;
a + bic;
a+
bic-a;
a + b i c - b.
448. З н а й д и невідомі числа.
m + 26 = 71;
p - 3 5 = 37;
a - 4 7 = 34;
86 - d = 49;
8 4 - f e = 49
44 + a = 51
52 + & = 90
^ + 35 = 70
4 4 9 . Р о з в ' я ж и рівняння х
1) якщо у = 18
2) якщо у = 67
3) якщо у = З
4) якщо у = 22
5) якщо у- 33
53 + n = 82;
9 7 - 0 = 89;
с + 29 = 73;
е - 4 8 = 25.
у = 33 д л я різних значень у.
115
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
4 5 0 . Р о з в ' я ж и рівняння а + х = 8 2 д л я різних значень а.
1) якщо
2) якщо
3) якщо
4) якщо
5) якщо
а = 27
а=2
а - 43
а = 79
а = 35
ТАБЛИЧНЕ М Н О Ж Е Н Н Я І ДІЛЕННЯ
451. З н а й д и відповідь.
4-1;
4-9;
32 : 4;
4-6;
12:4;
4-3;
8:4;
40 : 4;
4-8;
20:4;
4-5;
16 : 4;
4-2;
4-Ю;
28:4;
4-7;
24:4;
4-4;
4:4;
36:4.
452. Устав п р о п у щ е н і числа.
2 - 4 + ... = 49;
95 - . . . - 4 = 59;
5 5 - 2 0 : ... = 50;
16 + 32 : ... = 24;
78+ ... : 4 = 82;
3-... + 79 = 91;
4- ... + 73 = 93;
27 + ... -4 = 43;
...•4 + 69 = 81;
34 + ... : 4 = 43
...: 4 + 49 = 51
40 : 4 + ... = 99
5 4 - 4 - ... = 26
8 7 - ...-8 = 55;
. . . - 4 - 1 0 = 21;
...: 4 + 93 = 94;
86 ... : 4 = 79;
3 2 - 2 4 : ... = 26;
. . . • 4 : 4 = 40;
13 + ...-9 = 49;
17+... :4 = 27.
453. О б ч и с л и значення виразів.
3-3 + 4 - 4 ;
3-9 + 4-6;
ЗО : 3 + 24 : 4;
40:4 + 2-8;
4 - 9 - 16 : 2;
4-3 + 2-7;
8 : 4 + 21 : 3 ;
2-7 + 4-7;
4-9 + 2-4;
2-9-8:4;
20 : 2 + 32 : 4;
2-6 + 4-7;
3-9 - 2 4 : 4 ;
15:3 + 12:4;
4 - 1 + 2-10;
4-10-18:2;
З • 7 + 28 : 4;
3-8+16:4;
4 0 : 4 + 3-2;
2 - 5 + 4-10;
7 - 3 + 4 0 : 10.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
, Устав п р о п у щ е н и й знак «•» а б о «:».
5 ... 4 = 2 0 ;
5 ... 2 = 10
5 ... 1 0 = 5 0 ;
5 ... 8 = 40
2
5 ... 5 = 5 ;
15 ... 5 = 3
1 0 ... 5 = 2 ;
45 ... 5 = 9
4 0 ... 5 = 8 ;
30 ... 5 = 6
5 ... 3 = 1 5 ;
5 ... 1 -- 5;
5 ... 9 = 4 5 ;
5 ... 7 = 35;
4 5 5 . Р о з в ' я ж и рівняння.
5 • 9 + X = 81;
X + 5 • 3= 26:
2 • 9 + 4 х = 54;
Зх = 5 - 2 - 1;
2х - 2 = 3 • 6;
5х - 7 = 24 : 3;
15 : 3 + X = 42;
З* = 15 : 3 + 25;
4х - 57 3 - 7 ;
26 + 2х = 5-6;
50 : 5 + Зх = 4 • 4; 2х + 4 • 8 = 48;
4 x 4 - 2 - 3 = 18;
5 • 8 + х = 60 -2 - 2 .
О б ч и с л и значення виразів.
5- 7 + 2 • 8;
86 2 7 : 3 :
49 - 3,6 : 4;
5- 5 + 4 - 3 ;
6 6 - 3 6 : 4;
29 + 5 - 2 ;
5 • 9 + 2- 7 ;
24 - 3 • 8;
36 : і - 2 •3;
4 • 2 + 5 • 7;
2 • 7 + 5 - 4;
1 5 : 5 + 4 • 8;
2 7 : 3 + 4 •7;
47 + 5 - 5 ;
6 1 - 18 : 2;
4 5 : 5 + 24 : 3 ?
Зиайди відповідь.
! -2;
6 - 4;
18 : 6 ;
6 • 10;
54 : 6;
6- і;
6 - 9;
6 • 7;
48 : 6 ;
36 : 6;
6 • 6;
3 0 : 6;
6-3;
12 : 6;
6 0 : 6;
5 ... 6 = ЗО;
5 ... 5 = 1;
3 5 ... 5 = 7 ;
2 0 ... 5 = 4 ;
50 . 5 = 10;
5 . 5 = 25;
8 . 4 = 32.
2х + 3 - 7 = 31
4 0 : 5 + х = 97
3 0 : 5 + 4 х = 34
Зх + 14 = 4 • 8
5х=3-5 + 2-10
29 + 5х = 54;
3 • 6 - 2 0 : 5;
4 0 : 5 + 2 1 : 3;
71 + 3 - 3 ;
ЗО : 3 + 4 0 :
98 - 3 - 9 ;
75 - 4 - 9 ;
3- 3 + 2-8;
50 : 5 - 2 - 2 .
6-8;
42 : 6;
6-5;
24 : 6;
6 : 6.
117
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
458. Заповни пропуски в таблиці.
Ділене
26
32
39
58
19
Дільник
5
6
55
49
38
27
13
6
5
6
5
5
6
Частка
Остача
9
9
6
7
8
3
4
6
6
4
5
7
4
5
459. Устав пропущені числа.
6 • ... + 15 = 51;
...•6 + 4 - 7 = 46;
...•4-2-6=12;
6 - 6 + 5 - 5 = ...;
75 ... : 5 - 69;
3 - 3 + 6-... = 21;
2 - 7 + 5-8=...;
78 - ... : 4 = 69;
3 - 4 + 6 - 9 = ...;
57 ЗО : 5 = ...;
6 • 6 f ... = 95;
41 - 42 : ... = 34;
6 3 - 4 - . . . = 35;
5 - . . . + 3 - 1 0 = 60;
93 - 5 •... = 48
...:6 + 5-7=45
2-7 + ...-8 = 62
4- ... - 16 = 16
...: 5 + 88 = 95
52 + 6 - 4 = . . .
...-8:2=15.
460. Устав пропущені числа, щоб виконувалася рівність.
6 - . . . = ...-8;
... : 7 - ... : 4;
7 • ... - 4 9 : ...;
10: ... = 5-...;
... : 7 = ... • 2;
...-8 = 4-...;
3-... = ...-9;
...-2 = ...: 6;
2 • ... = 50 : ...;
... : 6 = 3 •...;
20 : ... = ... • 2;
... : 5 = 4-...;
...-7 =...-4;
70 : ...= 30 : ...;
63 :... = ...- 3;
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
461. У вираз» 7а + 17 = fe знайди b, якщо:
a) а = 0;
д) а = 8;
a) а = 4
б) а = 2;
е) а = 9;
и) о = 6;
в ) а = 3;
є) а = 1;
г) а = 5;
ж ) а = 3;
ї ) а = 10.
і) а = 7;
462. Обчисли значення виразів.
6-9-3*8;
7-6-5-7;
2-8 + 7-9;
7-8-3-3;
63 : 7 + 6 • 5;
5-5 + 7-4;
ЗО : 5 + 2 • 7;
4-3 + 7-10;
4-8-7-3;
56 : 7 + 5 - 9 ;
7-2 + 4-9;
4-7-2-6;
3-9 + 6-9;
7-9-3-6.
3-9-2-9;
6 - 6 + 7-7;
ЗО : 6 + 3 • 5;
5-3+7-8;
7-5 + 4-8;
49 : 7 + 4 - 6 ;
463. Устав пропущені числа і знак «•» або «:».
7.
= 14;
. 9 = 45;
. 3 = 27;
. 4 = 9;
3 . . = 15;
__... 7 =4;
_... 6 = 3;
... 6 = 54;
... 7 = 5;
5 ... = 50;
7...
7..
= 1;
= 70;
. 7 = 63;
36
= 6;
. 6 = 7;
464. Обчисли значення виразів.
93 - 35 : 5 • 7;
24 : 4 • 3 + 82;
7-7 + 6-6;
63 :7 • 2 + 4 • 8;
7 - 5 + 6 0 : 10;
18:2-10-3-9;
100 - 50 : 10 • 7;
56 : 8 • 1 + 67;
З • 4 + 42 : 6 • 2;
5 - 6 - 4 - 1 0 : 2;
92 6 • 6 : 4;
4- 7 + 7 0 : 1 0 - 3 ;
3-5 + 16:4-9;
7 • 9 - 25 : 5 • 8;
465. Розв'яжи рівняння.
Зх+27 = 6 • 6;
7х = 4 • 6 +11;
4
• 7 + 2х = 5-8;
З • 3 + 5х = 54;
7X - 5 - 5 = 17;
4х + 40 = 56;
4х
- 3 • 3 = 23;
5х т 2 - 4 = 6 - 8
5 • 4 + Зх = 4 • 8
4х - 3-5 = 5-5
7х = 5 • 1 0 - 2 2 ;
6 • 5 - 2х = 2 - 5 ;
7= 4.2;
20. »І, = 5;
48;
6...
• є. 7= 28;
• ••
2 = 8.
9 • 4 : 6 + 28;
73 3 • 8 : 4;
6-3 + 4-9:6;
49 : 7 • 6 25;
100 - 36 : 6 • 7
18:3-9-4-4
7-5+15:5-3
6х - 3 - 8
ЗО;
5х=7-10-4-5
6х = 5 - 8 - 2 - 2
7 - 3 + 7х = 42
2х + 33 = 45;
87 - 5х = 72.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
119
466. З н а й д и відповідь.
2
8
2
8
3;
9;
5;
7;
3
9
3
9
4- 5;
7- 4;
4- 7;
7- 6;
4;
6;
6;
9;
5
5
6
5
6-7;
6-3;
5-8;
6-4;
7
4
7
4
6;
2;
9;
3;
8;
9;
10;
2.
467. П і д б е р и п р о п у щ е н і числа.
2•
6•
7•
9•
5•
6•
... = 14
... = 60
... = 35
... = 27
... = 40
... = 12
3-..
7 •..
6- ..
8- ..
4 •..
7 •..
= 12;
4= 64;
8„
= 15;
57- ,. -= 35;
3 • = 21;
; 8; 8-
= 18
= 49
= 24
= 48
= 16
= 56
••
=
5 - . .. = 45;
9 - . .. = 63;
4 - . .. = 28;
6 - . .. = 36;
2 - . .. = 6;
9 - . .. = 18.
3. Виконай ділення.
18
42
35
72
25
18
:2
:6
:7
:9
:5
:6
21
56
36
64
16
28
:3
:7
:6
:8
:4
:7
32
80
45
56
ЗО
72
4
8
5
7
3
8
40
81
20
24
14
36
5;
9;
4;
6;
2;
9.
469. Заповни п р о п у с к и в таблиці.
Ділене
63
28
90
25
Дільник
7
4
2
6
9
5
49
72
Частка
10
5
8
7
3
2
7
8
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
120
470. З а п о в н и п р о п у с к и у прикладах.
2-...+ 7 = 21;
6 - 7 - 1 8 = ...;
36 + ... : 4 = 45;
.. : 4 - 8 = 1;
3 - . . . - 1 7 = 7;
8 - 4 - 1 9 = ...;
3 • 9 - ... = 19;
8 0 : ... + 64 = 74;
7 7 - 5 6 : 7 = ...;
85 + ... : 5 = 91;
4 - 7 + ... = 66;
5 - . . . - 2 6 = 9;
...-5 + 25 = 50;
... : 3 - 9 = 0;
72:... + 22=31;
67-63:7=...;
...-9 + 36 = 99;
80 - 2 -... = 10.
471. О б ч и с л и значення виразів.
99-8-9;
6 3 : 9 + 74;
2 4 : 6 + 49;
74-7-8;
36 + 4 - 9 ;
6 4 : 8 + 37;
4 8 : 8 + 79;
66-8-6;
85-5-8;
19 + 7 - 8 ;
87-8-5;
28 + 9 - 7 ;
63-9-6;
56 + 3 - 9 ;
38 + 6 - 9 ;
43 + 7 - 4 .
472. Р о з в ' я ж и рівняння.
2 7 : х = 3;
4 2 : X = 6;
X: 9 = 8;
4 5 : X = 5;
X : 4 = 8;
7 2 : х = 9;
х : 8 = 5;
х : 6 = 3;
1 8 : х = 2;
х : 7 = 5;
3 6 : х = 4;
х : 3 = 9;
3 6 : х = 4;
5 4 : х = 9;
х : 8 = 8;
8 1 : х = 9;
х : 7 = 6;
5 6 : х = 8;
х:9=7;
х : 9 = 3.
473. З а п о в н и п р о п у с к и в таблиці.
Ділене
97
41
59
37
83
Дільник
9
8
7
9
7
9
8
6
Частка
Остача
5
7
3
9
9
5
6
0
6
9
3
5
121
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
7
8
66
Остача
Частка
4
8
7
Дільник
Ділене
38
59
0
474. Д а н о число 18. З н а й д и від ц ь о г о числа:
а) половину;
б) третину;
в) одну шосту;
г) одну дев'яту.
475. Д а н о число 12. Знайди від ц ь о г о числа:
а) половину;
б) третину;
в)чверть;
г) одну шосту.
М Н О Ж Е Н Н Я І ДІЛЕННЯ Д В О Ц И Ф Р О В И Х ЧИСЕЛ
476. З а п и ш и відповідь
2-20;
100 : 2;
20-3;
100 : 5;
30-3
90 : З
3-Ю
40 : 2
2-30
80:2
50-2
30 : З
40 • 2;
60 : 3;
4-20;
50 : 5;
3-20
80:4
60:2
70 : 2
477. О б ч и с л и значення виразів.
80 : 20 + 7 • 8;
10-10-7-6;
50 : 5 : 2 + 6 • 8;
30 : 3 : 2 + 9 • 6;
6-7-50:50;
З - 7 + 50: 10-5;
9-5 + 60:20:3;
9 • 3 + 60 : ЗО;
40 : 20 + 3- 5;
100 : 20 : 5 + 5 • 9;
90 : ЗО + 4 • 7;
9-8-80:40;
6 - 9 - 4 0 : 20:2;
8-3 + 70:7:2;
8 • 9 - 70 : 70;
9 0 : 3 0 : 3 + 4-8
60 : 2 : 6 + 2 • 7
8 • 5 + 100 : 50
60 : ЗО + 8 • 8;
4-4-80:20:2;
6:2 + 20:5:2.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
122
478. З н а й д и д о б у т о к д в о м а с п о с о б а м и .
(З+ 6 ) - 4 ;
(З+ 4 ) - 5 ;
(5+ 4)-9;
(4+ 5)-6;
(2+ 6)-9;
( 2 + 7)-4;
(5 + 3)-7;
(4 + 2) • 6;
(6+ 4)-8.
(2 + 7) • 8;
(7 + 3) • 7;
(3 + 4) • 7;
479. Знайти відповідь.
15-3;
4-24;
19-5;
7-14;
22-4;
6-15;
12-7;
3-33;
33 •2;
7 ; 13;
28 •3;
11 • 7;
16-5;
3-32;
8-12;
23-2;
12-6;
14-4;
4-23;
27-3;
9 - 11;
36 • 2;
6 - 13;
35 •5.
480. Виконай ділення д в о м а с п о с о б а м и .
(18 + 9 ) : 3;
(54 + 27): 9;
(25+15): 5;
(28 + 2 1 ) : 7;
(21 + 35) :7;
(20 + 1 6 ) : 4
(36 + 18): 6
(27 + 33): 5
(12 + 4 2 ) : 6;
(24 +48): 8;
(18 + 4 5 ) : 9;
(17+ 4 7 ) : 8.
481. О б ч и с л и значення виразів.
63
68
72
69
84
39
: 3+2 • 9
:2+5• 5
: 6 +9 • 7
:3- 5•4
:6- 9•2
: 3 + 4-6.
44
84
70
52
65
:4 +3 • 6
: 7- 4 • З
: 5 +8 • 6
:4 +9 • 9
: 5 + 3-9
60
56
48
99
77
: 5 +4 • 7
:4- 6•2
:2- 7•З
: 9 +8 • 6
: 7 + 8-4
482. О б ч и с л и значення виразів.
49 + 39 : 3 - 27;
52 + 65 : 5 + 33;
81 - 84 : 7 • 3;
8 6 - 1 1 -5 + 42;
78:3-2-23;
60:4-3-9-4;
9 5 - 7 - 6 + 39;
84:6-3-17: "
48 : 3 - 6 - 9 - 8 ;
75 : 5 + 7 8 - 2 9 ;
6 - 1 0 : 20 + 8 - 6 ;
39:3-5-7-2;
72:4 + 6 7 - 7 3
16-5:20 + 9-4
37 + 4 8 : 4 - 1 9
36 + 9 6 : 8 + 35
6 2 - 78: 6 - 4 ;
15-2:6-6:2
123
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
183. Розв'яжи рівняння.
55 : х + 39 = 50;
2 2 л ; - 3 9 = 49;
96 : х - 3 -5 = 9;
52: х + 14 -6 = 97;
8 6 - 17^ = 1;
20х - 88 = 12;
64 : 4 + 16х = 80;
7 3 - 16х = 9;
84 + 5 2 : х = 97;
19х + 14 = 71;
66 + 51 : X = 83;
І З х - З З : 3 = 28; 56:4+11х=91;
4 8 : х + 56 = 72;
69 + 84 : X = 83;
28 + 72: х=64;
21х - 44 = 19;
12х-72:6=72;
81 : х - 3 -6 = 9;
78 : X + 17 • 2 = 47; З- 1 1 - 2 х = 23.
84. Устав пропущені числа
36
70
68
84
33
... = 12;
... = 14;
... = 17;
... = 21;
~ 99J
... : 4 = 13;
...•7 = 98;
78;
• •• • б= 13;
57 : ... = 19;
19 •... = 95;
8 = 11;
29 • ... = 87;
23 •... = 92;
19 = 79;
...•6 = 96;
14-...=84;
...•4 = 72;
...: 7 = 13;
...: 8 = 12.
ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВОГО ЧИСЛА
НА ДВОЦИФРОВЕ.
85. Запиши відповідь.
36 12
68 34
78 13
88
22
92 23
34 17
80 16
84 14
64 16
76 38
75
91
52
72
60
25
27
13
18
12
93:31
55 : 11
5 7 : 19
96 : 32
51 : 17.
186. Постав знак « < » , « > » або « = » між числовими
виразами.
36 : 12 і 5 8 : 29;
72 : 24 і 64 : 32;
6-13 і 39-2;
9 - 1 1 і 12-8;
66 : 22 і 80 : 20;
4 - 1 8 і 25- 3;
13 • 6 і 3 • 26;
76 : 19 і 90 : 15;
90 : ЗО і 54 : 18;
22 - З і 17-4;
48 : 12 і 54 : 18;
75 : 15 і 32 : 16;
5-14 і 16-4;
7 • 11 і 13 • 6;
48:16І60:12;
5-19 і 25-4;
1 4 - 6 І 7 -13;
58:29 і 90:45;
42:14І93:31;
21 - 4 і 3 2 - 3 ;
35 : 7 і 56 : 8.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
124
487. Устав пропущені числа.
74 : ... = 2;
84 : ... = 7;
... : 24 = 3;
84 :... = 4;
76 : ... = 2;
... : 24 = 4
95 : ... = 5
78 : ... = 6
... : 14 = 4
... : 26 = 3
88 : ... = 4;
... : 29 = 2;
99 : ... = 3;
100 : . .. = 10;
84 : ... = 3;
...: 28 = 3
72:... = 4
... :25 = 2
...: 19 = 5
...: 11 = 6
488. Заповни пропуски в таблиці.
Ділене
77
Дільник
25
Частка
Остача
13
6
3
4
2
3
2
7
4
4
5
7
7
6
5
5
3
3
13
98
59
14
16
64
87
11
65
12
52
13
90
16
11
73
18
489. Розв'яжи рівняння.
65 : х = 52 - 39;
60 : X = 4 • 9 - 26;
72 : X = 6 • 8 - 45;
32х = 40 + 7 - 8 ;
23х= 100 - 2 - 4;
29 + 45 : х = 4 -8;
127
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
37 + 16х = 85;
14х - 8 • 8 = 34;
64 : X = 81 - 7 • 11;
78 : х = 9 - 1 0 - 8 - 8 ;
54 : х = 7 • 6 - 39;
24х + 3 • 4 = 60;
83 - 80 : х = 9 • 7;
64 : х + 3 • 9 = 43;
34 - 85 : х = 17;
22х = 9 - 8 - 6;
14х = 4 • 8 + 11 • 6;
1 2 х + 1 9 = 91;
42 : х + 7 • 8 = 70;
1 ї х - 9 • 9 = 3 • 6.
490. Устав пропущені числа.
8 : . . . - 1 3 = 52;
16-... : 10 = 8;
. . . • 6 : 2 4 = 4;
... : 7 - 5 = 65;
1 9 - 4 : . . . = 2;
48 : 16-... = 81.
2 2 - 4 : . . . = 8;
72 : 24-... = 63;
7-...: 21 = 4;
76 : 19-... = 100;
45 : ...- 19 = 57;
2 1 - 4 : . . . = 42;
... : 8 • 12 = 96;
33 : ...• 27 = 81;
14-... : 42 = 2;
. . . - 8 : 3 2 = 3;
. . . - 1 3 : 2 = 39;
11 •... : 3 = 22.
ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА
491. Запиши цифрами числа:
три сотні, вісім десятків і п'ять одиниць;
сім сотень і три одиниці;
чотири сотні, два десятки і шість одиниць;
дев'ять сотень і сім десятків;
дві сотні;
п'ять сотень, дев'ять десятків і три одиниці;
вісім сотень і чотири одиниці;
чотири сотні, шість десятків і три одиниці;
дві сотні і дев'ять одиниць;
вісім сотень і сім десятків;
п'ять сотень, три десятки і вісім одиниць;
одна сотня і одна одиниця;
дев'ять сотень і дев'ять десятків;
три сотні, шість десятків і дві одиниці.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
126
492. Запиши у лівий стовпчик числа на 1 менші від зазначених,
а у правий — на 1 більші.
п~1
п
п
+1
129
340
751
900
409
666
291
850
689
300
757
509
493. Запиши сім значень числа х, якщо 495 < х < 505.
494. Запиши сім значень числа у, якщо 896 < у < 906.
СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 1000
495. Знайди відповідь.
100 +400;
360 + 340;
820+80;
770+230;
400 + 500;
430+ 70;
680+220;
600 + 300
370 + 100
410 + 290
700+100
240 + 600
560+240
330+370
200
450
140
300
550
110
290
+ 550
+ 250
+ 560
+ 200
+ 350
+ 790
+ 310.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
127
496. Запиши числа у вигляді суми їхніх розрядних доданків.
271;
111;
860;
805;
705;
141;
577;
483;
926;
920;
699;
294;
639;
505;
297.
497. Обчисли значення виразів.
500 + 6 • 9;
300 + 9 • 9;
650-5-4;
740 - 4 • 8;
760 + 9 - 3 ;
500-6-5;
950-6-7;
220 + 2 - 8
440 + 6 - 4
170-3-6
600 + 4 - 7
520 + 8 - 8
280-9-4
160-9-6
750 + 5
900 - 6
390 - 7
330 + 6
250 + 5
870 - 7
800,- 6
5;
Ю;
7;
8;
9;
3;
6.
498. Устав пропущені числа.
5 7 6 - ... = 560;
... + 407 = 490;
945 - ... = 730;
... + 127 = 232;
... - 4 9 = 401;
... + 472 = 600;
. . . - 4 3 8 = 230;
825+ ... = 875
3 7 3 - ... = 310
458+ ... = 660
2 4 8 - ... = 210
... + 725 = 777
7 3 5 - . . . = 510
... + 346 = 551
... - 34 = 216;
... + 281 = 400;
... - 3 1 2 = 510;
673 + ... = 690;
586 - ... = 550;
144 + ... = 450;
212 - ... = 116.
:
499. Постав знак « < », « > »> або «= » між величйнами.
5 м 6 см і 506 см;
5 м 6 см і 56 дм;
7 дм 2 см і 7 м;
5 м 6 см і 56 см;
7 дм 2 см і 72 см;
7 дм 2 см і 702 см;
2 грн 50 к і 25 к;
2 грн 50 к і 250 к;
2 год і 100 хв;
2 грн 50 к і 25 грн;
4 год і 400 хв;
3 год і 180 хв;
3 м 7 дм і 370 дм;
3 м 7 дм і 307 см;
4 дм 9 см і 49 см;
3 мі дм і 37 дм;
4 дм 9 см і 4 м;
4 дм 9 см і 409 см;
3 грн 7 к і 37 грн;
3 грн 7 к і 37 к;
5 хв іЗОО с;
3 грн 7 к і 307 к;
3 хе і 300 с;
2 хе і 100 с.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
128
500. Обчисли значення виразів у сантиметрах.
З м 70 см + 2 м 25 см + 5 см;
9 м 85 см - 6 лг 40 см + 25 см;
2 м 34 см + 4 м 16 см - 1 м 40 см;
5 м 20 елі + 3 м 45 см + 15 слг;
8 л? 90 см - 4 м 45 см + 30 см;
3 м 58 см + 4 м 3 см - 2 м 61 с ж
501. Обчисли значення виразів у хвилинах.
2 лх? ЗО хе + 20 хе;
1 год 10 хв + 1 год 20 хв;
3 гос? 40 хе - 1 год ЗО хв;
З хв 50 с - 2 хе 25 с;
2 хе 10 с + 50 с;
1 хе 35 с + 1 хе 15 с.
502. Обчисли.
573 + 216;
210 + 629;
448 - 2 2 ;
565 - 444;
214 + 61;
8 6 7 - 542;
905 - 704;
341 + 57;
407 + 180;
6 0 7 - 501;
654 + 135;
540 + 438;
6 3 4 - 513;
4 7 5 - 240;
24 + 473;
986-635;
844 - 330;
72 + 426;
305+290;
298 - 76;
724-217.
503. Розв'яжи рівняння.
247 + X = 359;
2х + 146 = 246;
682 - X = 302;
Зх+ 106 = 196;
834 - х = 412;
2х - 60 = 340;
677 - Зх = 614;
х +452 = 673;
314 + 3х = 377;
509 + х = 719;
X + 261 = 785;
Зх + 421=457;
X - 346 = 623;
2х + 275 = 375;
х- 275 = 524;
2х - 70 = 530;
5 5 0 - З х = 250;
527 + х = 958;
398 + 2х=598:
х + 405 = 735:
4 5 2 - 4 х = 252.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
504. Обчисли.
156 + 83 + 225;
320 + 136 + 495;
553 + 261 + 107;
364 + 227 + 105;
471 +209 + 142;
165 + 396 + 124;
486 + 125 + 210;
530 + 199 + 208;
203 + 487 + 211;
256 + 72 + 437;
6 2 8 - 376
9 8 5 - 506
7 4 5 - 427
6 5 7 - 169
4 5 2 - 305
5 3 4 - 291
8 0 3 - 546
4 6 3 - 125
534 - 297
7 6 0 - 471.
505. Розв'яжи рівняння.
369 + X = 830;
2х + 303 = 703;
х - 364 = 259;
403 + X = 901;
242 - Зх = 212;
х + 594 = 813;
2х + 547 = 617;
х- 257 = 467;
X + 106 = 501;
430 - Зх = 349;
х + 276 = 522;
808 + 4х = 872;
4 4 5 - х =168;
2х - 161 = 39;
2х + 811 = 901;
736 + X = 915;
253 + Зх = 310;
602 - X = 329;
2х - 91 = 709;*
Зх + 673 = 721.
129
130
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
ГЕОМЕТРИЧНИМ МАТЕРІАЛ
МНОГОКУТНИК ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
( f ) Замкнена ламана утворює многокутник.
Назва многокутника залежить від кількості кутів
у ньому:
• Якщо три кути — це трикутник
• Якщо чотири — це чотирикутник
• П'ять кутів — це п'ятикутник
, тощо.
Елементами многокутника є:
• вершини (вони позначені точками);
• сторони (вони позначені хвилястою лінією);
• кути (вони позначені дужкою).
Г^ГГІ
IJg—ÜJ
506. Розфарбуй многокутники олівцями різного
кольору. Розкажи про них.
З КЛАС. Геометричний матеріал
131
507. Наведи вершини многокутників олівцем зеленого кольору. Запиши кількість вершин кожного многокутника.
508. Наведи сторони многокутників синім олівцем.
Запиши кількість сторін і вершин.
509. Познач буквами найбільшу сторону кожного многокутника.
510. Накресли многокутник, який має:
а) три сторони;
б) п'ять вершин.
511. Накресли за даною стороною:
а) чотирикутник;
б) трикутник.
512. Розділи малюнок дудки на многокутники. Полічи їх
кількість. Запиши.
132
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
513. Створи малюнок кота з різних
многокутників за зразком.
ПРЯМОКУТНИК.
ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНИКА
( / ) Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником.
Прямокутник має дві пари протилежних сторін (вони позначені пунктиром).
Протилежні сторони
Прямокутник має:
• Чотири вершини (А, В, С, D).
• Чотири сторони (~).
• Чотири прямі кути (Ь_).
л
D
J
-^
V!В
г.
о
Периметр ( P a ) — це сума довжин усіх його сторін.
Відрізок, який з'єднує протилежні сторони прямокутника, називається діагоналлю прямокутника
(вони позначені пунктиром).
З КЛАС. Геометричний матеріал
Ä )
133
514. Запиши номери многокутників, які є прямокутниками. Проговори вголос визначення
прямокутника.
2
6
515. Познач елементи прямокутника:
• вершини — точками і буквами;
• кути — дужками;
• пари протилежних сторін: одну пару протилежних
сторін наведи синім олівцем, а другу — зеленим.
516. Накресли два прямокутника. Познач прямокутники
буквами.
517. Спільна ширина прямокутника 3 см. Докресли два
прямокутника, довжина кожного з яких на 2 см більша,
ніж ширина. Довші сторони прямокутників наведи зеленим олівцем.
518. Накресли прямокутник зі сторонами 7 см і 4 см.
Познач вершини буквами. Наведи коротші сторони
синім олівцем.
519. Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см.
Познач його буквами. Проведи в ньому діагоналі.
520. Накресли прямокутник зі сторонами 8 см і 5 см.
Обчисли його периметр.
521. Накресли прямокутник, у якого ширина 4 см,
а довжина на 2 см більша. Познач вершини буквами.
Знайди периметр прямокутника.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
134
522. Накресли прямокутник, якщо його периметр — 14 см,
а довжина — 5 см. Познач вершини буквами.
А,
523. Виміряй довжини сторін прямокутника. Обчисли його периметр
різними способами.
і
524. Накресли прямокутник з довжиною 7 см і шириною
З см. Познач його буквами. Через середини протилежних сторін прямокутника проведи два відрізки.
Полічи, скільки на малюнку прямокутників?
525. Накресли прямокутник зі сторонами 9 см і 2 см.
Розділи його двома відрізками на рівні прямокутники.
Скільки всього прямокутників утворилося?
526. Накресли кілька прямокутників, периметри яких дорівнюють 14 см. Познач їх буквами.
527. Скільки прямокутників на кожному рисунку?
/
А
ч
528. Розфарбуй на малюнку
прямокутники різнокольоровими олівцями.
В
З КЛАС. Геометричний матеріал
135
КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА
{ f ) Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом.
•
Елементи квадрата:
• Чотири вершини, позначені буквами
В
J
А, В, С, D.
• Чотири сторони
AB, ВС, CD, AD.
л
D
• Чотири прямі кути (Ь_).
г
Периметр квадрата (Р п ) — це сума довжин усіх його
сторін.
Якщо довжину квадрата позначити буквою а, то периметр обчислюється Р = а • 4.
Наприклад: а = 7 см.
Р = 7 • 4 = 28 (см)
fa
529. Запиши номери, якими позначені квадрати.
Проговори вголос визначення квадрата.
С
530. Накресли квадрат зі стороною 4 см. Познач його
вершини буквами. Знайди периметр квадрата.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
136
531. Виміряй довжину відрізка AK. Накресли квадрат,
довжина сторони якого на 3 см коротша, ніж довжина
відрізка АК.
А
К
532. Накресли квадрат, якщо його периметр — 12 см.
Познач вершини квадрата буквами.
533. Периметр квадрата 8 см. Накресли квадрат, периметр
якого у два рази більший даного.
534. Накресли квадрат із стороною 5 см. Познач вершини
буквами. Знайди периметр квадрата.
535. Сторона квадрата ABCD — 8 см. Накресли квадрат
KMNO, якщо його периметр у 4 рази менший, ніж периметр квадрата ABCD.
536. Підрахуй, скільки квадратів на рисунку!
537. Кожну фігуру розділи на квадрати.
Скільки всього квадратів у кожній фігурі!
З КЛАС. Геометричний матеріал
538. Докресли малюнки до прямокутників, використавши
квадрати. Скільки квадратів домальованої
539. Розглянь фігуру, яка складається
з 15 паличок. Як прибрати 3 палички,
щоб вийшло 4 квадрати. Накресли
отриману фігуру.
540. Розглянь фігуру, яка складається
з 15 паличок. Як перекласти 2 палички так, щоб вийшло 5 однакових квадратів. Накресли отриману
фігуру.
541. Розділи малюнок автомобіля на многокутники.
Запиши, скільки утворилось:
прямокутників, квадратів, трикутників.
542. Створи візерунки на першій серветці, використавши
квадрати, а на другій — прямокутники.
V
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
138
543. Полічи, скільки квадратів використали для зображення тварин? Запиши.
Л_Л
®®
щ
и
ш
®
77
V
544. Накресли зображення пташки з різних геометричних
фігур. Скільки квадратів ти використав?
КУТ. ВИДИ КУТІВ.
( / ) Геометрична фігура, утворена двома променями,
я к і виходять із однієї точки, називається кутом.
точка
промінь
Елементи кута
вершина
кута
сторони
кута
З КЛАС. Геометричний матеріал
Пямий кут
Гострий кут
Тупий кут
Jb.
545. Запиши номери, якими позначені кути.
Проговори вголос визначення кута.
546. Запиши назви кутів, зображених на рисунку.
139
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
140
547. Обведи на малюнку гострі кути синім кольором,
тупі кути — зеленим, а прямі кути — червоним.
548. Запиши номери фігур, у яких є:
а) гострі кути;
б) тупі кути;
в) прямі кути.
549. Накресли три гострі кути.
550. Накресли три тупі кути.
551. Накресли З точки. Із кожної точки накресли прямі кути
за допомогою трикутника.
552. Накресли прямий і тупий кути. Поділи прямий кут на
два гострих, тупий — на гострий і прямий.
З КЛАС. Геометричний матеріал
141
553. Познач різнокольоровими олівцями: прямий кут —
зеленим, гострий кут — червоним, тупий кут — жовтим.
554. Накресли прямий кут. Проведи з його вершини промінь так, щоб утворилися гострий і тупий кути.
555. Розглянь малюнок. Познач гострі кути синім кольором, тупі кути — зеленим, прямі — червоним.
556. Підпиши кути, які ти бачиш на малюнках.
4J
557. Накресли парусний човник. Познач різнокольоровими
олівцями гострі, прямі, тупі кути.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
142
ВИДИ ТРИКУТНИКІВ ЗА КУТАМИ ТА СТОРОНАМИ
СП
Трикутник — це многокутник з трьома сторонами.
Елементи трикутника:
В,
• Три вершини, позначені буквами
А, В, С.
• Три сторони: AB, ВС,CD (~)
• Три кути (А_).
А'
Види трикутників за кутами
Гострокутний — трикутник,
у якого всі кути гострі.
Прямокутний — трикутник,
у якого один з кутів прямий.
Тунокутний — трикутник,
у якого один з кутів тупий.
Види трикутників за сторонами
Рівнобедрений — трикутник,
у якого дві сторони рівні.
AB = ВС
Рівностороішій — трикутник,
у якого всі сторони рівні
KN = KM = MN
Різносторонній — трикутник,
якого всі сторони різні.
CO > OD
CD > CO
с
143
З КЛАС. Геометричний матеріал
Периметр трикутника
Периметр трикутника (Р д ) — це сума довжин усіх
ЙОГО сторін.
D
АВ = 4 см, ВС = 5 см, АС = 6 см.
Р а = А В + ВС+АС
Р д = 4 + 5 + 6 = 15 (см)
//
А
\
С
558. Запиши номери, якими позначені трикутники:
а) гострокутні;
б) прямокутні;
в) тупокутні.
559. Заштрихуй трикутники:
рівнобедрений — прямими лініями;
рівносторонній — ламаними лініями; *
560. Накресли трикутник ABC. Проведи відрізок BD через
середину сторони АС трикутника ABC. Скільки трикутників утворилося! Запиши вид трикутників, що утворилися, за кутами.
144
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
561. Розділи відрізками зображену фігуру на трикутники.
562. Наведи тупокутний трикутник зеленим олівцем.
Познач його буквами. Обчисли його периметр.
563. Накресли прямокутний трикутник зі сторонами: 5 см,
З см, 4 см. Познач вершини трикутника буквами.
564. Познач вершини трикутників буквами. Виміряй
довжини їхніх сторін. Обчисли периметри трикутників.
565. Познач дві точки. Накресли з даних точок два трикутники. Довжина сторін першого трикутника —• 2 см, 3 см,
З см 5мм; другого трикутника •— 2 см, 4 см 5 мм, 5 см.
Познач вершини буквами. Знайди периметри трикутників. Порівняй периметри.
З КЛАС. Геометричний матеріал
145
566. Підрахуй, скільки трикутників у кожній фігурі! Запиши.
567. Побудуй трикутник. За допомогою трьох відрізків
утвори з даного трикутника чотири.
568. Докресли за зразком мишеня.
569. Побудуй композицію «Море» з трикутників.
570. Побудуй тупокутний і гострокутний трикутники. Познач вершини трикутника буквами. Випиши назву найбільшого кута.
571. Побудуй прямокутний трикутник, виміряй його сторони, обчисли периметр.
572. Побудуй трикутник, у якого дві рівні сторони. Пригадай
назву такого трикутника. Виміряй довжину рівних сторін.
573. Накресли трикутник, у якого три рівних сторони. Виміряй сторони трикутника. Обчисли периметр -трикутника.
574. Побудуй тупокутний і гострокутний трикутники. Познач вершини трикутника буквами. Випиши назву найбільшого кута.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
146
ЕЛЕМЕНТИ КУБА
у J ] Куб — це об'ємна
геометрична фігура, тіло.
це куб
Куб має 6 граней. Кожна грань куба — квадрат.
На рисунку одна грань заштрихована.
•
•
ІГ
Куб має 12 ребер. Дві сусідні грані
утворюють ребро.
На рисунку ребро виділене жирною
лінією, а дві грані, які його утворюють,
заштриховані.
Куб має 8 вершин, у кожній з яких
сходяться три ребра.
На рисунку вершини позначені точками.
'
ІJ^—MJ
/
У
•
•
575. Запиши номери, якими позначено куб.
Проговори вголос, що ти знаєш про куб.
V•
11
1
:і і
З
14
6
З КЛАС. Геометричний матеріал
576. Познач елементи куба:
вершини — синім олівцем;
ребра — зеленим олівцем;
грані — жовтим олівцем.
577. Наведи грані куба
зеленим олівцем.
578. Докресли куб.
579. Запиши назви всіх геометричних ф і г у р на малюнку.
580. Зафарбуй на малюнку куб.
148
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
581. Знайди на малюнку куб. Розфарбуй його жовтим
кольором.
582. Скільки лотків для яєць утворюють куб?
583. Встанови закономірність. Докресли фігури.
З КЛАС. Геометричний матеріал
149
КОЛО. ПОБУДОВА КОЛА. ДІАМЕТР КОЛА.
( f ") Коло — це лінія, яка є межею круга.
Заштриховано круг
Точка О, в якій розміщується голка
циркуля,— центр кола.
Відрізок, який з'єднує точку кола з центром кола (круга), називають
радіусом кола (круга).
Усі радіуси одного кола (круга) рівні
між собою.
OA — радіус кола
OA = OB = ОС
Відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр, називається діаметром кола (круга).
AB — діаметр кола
Як будувати коло
Треба иобудувати коло з радіусом 3 см.
За допомогою лінійки з поділками
І
виміряємо відстань 3 см між голкою
і грифелем циркуля.
І І"" Г" ""І
""І"" "Т" ••"Г- Г 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
Ставимо голку циркуля
в дану точку О. Не відриваючи грифеля від паперу і не змінюючи встановленої відстані
циркуля, креслимо замкнену
лінію.
Накреслено коло з радіусом
З см.
584. Знайди серед геометричних фігур коло
і обведи його червоним олівцем.
585. Побудуй два кола з різними центрами і радіусами.
Зроби позначення. Виміряй довжину радіусів.
586. Побудуй два кола з різними центрами.
Побудуй діаметри цих кіл. Зроби позначення.
Порівняй довжини діаметрів.
587. Накресли коло з радіусом 2 см.
З КЛАС. Геометричний матеріал
151
588. Накресли коло в колі. Проведи три радіуси різнокольоровими олівцями.
589. Зафарбуй номери тих кіл, у яких проведено діаметр.
1
2
590. Побудуй за допомогою циркуля два кола.
Радіус першого — 3 см, радіус другого — 2 см.
;591. Накресли дві прямі, що перетинаються. Познач букI
вою точку перетину прямих. Побудуй коло з центром
в цій точці і радіусом 3 см.
592. У даному квадраті побудуй коло
за допомогою циркуля. Поміркуй,
як визначити центр кола.
593. Накресли коло з радіусом, більшим
за радіус OA.
52
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
594. Накресли коло з радіусом 3 см. Познач точки A4, N,
щоб вони лежали за колом.
595. Накресли коло з радіусом MB і центром з точкою М.
596. Поділи циферблат годинника на шість частин так,
щоб у всіх частинах сума чисел була однакова.
597. Полічи, скільки кіл на малюнку.
З КЛАС. Геометричний матеріал
і J99. Добудуй кульку, щоб вийшла лялька.
фігури.
S01. Накресли квітку за зразком, використовуючи
циркуль. Розфарбуй квітки.
153
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
154
602. З'єднай стрілкою назву фігури і її зображення.
•
Точка
Відрізок
Промінь
Кут
Трикутник
Квадрат
•О
Прямокутник
Коло
Конус
Куб
Круг
Циліндр
Піраміда
Ламана
1
4 КЛАС
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
156
ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ.
СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА РІВНЯННЯМ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА ТИ ЗАДА 41
_ ^
IB®*] Задача. На одній сторінці зошита Олеся намалювала 12 полуниць, а не другій ще кілька.
Всього вона намалювала 21 полуницю. Скільки полуниць намалювала Олеся на другій сторінці?
ff
ҐуР) Складаю короткий запис умови задачі у вигляді
рівняння, позначивши невідоме число буквою латинського алфавіту.
12 + х = 21
(у-,—) Міркую. Рівняння задачі я розумію так: у рівнянні
не відомий доданок. Використовую правило: щоб
знайти не відомий доданок, треба від суми відняти
відомий доданок.
Q ^ j Розв'язання:
12 + х = 21,
х = 21 - 12,
ос — 9 у
12 + 9 = 21.
Відповідь: 9 полуниць намалювала Олеся на другій
сторінці зошита.
І Закріплення знань та навичок
•
Розв'яжи задачу
Задача 603. У коробці лежало 12 зелених і синіх
олівців. Коли з коробки забрали зелені олівці, то у ній
залишилося 7 синіх. Скільки зелених олівців лежало
у коробці?
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
*
157
Склади текстові задачі за рівнянням та рисунком (усно)
і розв'яжи їх.
Задача 604. х + 4 = 1 1
11 кг
Задача 60S. 1 7 - а = 9
9м
17 м
•
Склади і розв'яжи текстові задачі за рівняннями
Задача 606. 8-х = 9 6
Задача 607. х : 4 = 4 5
Задача 608. 7 2 : х = 9
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА БУКВЕНИМИ ВИРАЗАМИ.
СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА БУКВЕНИМИ ВИРАЗАМИ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
ІШ3
На першому аеродромі було 69 літаків, на другому — на k літаків менше. Скільки літаків було на двох аеродромах?
Задача.
CDВиділяю головні слова.
Q ^ ) Роблю короткий запис умови задачі.
1-й —69 (л.)-*
2-й — ?, на k л. менше1}>
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
158
Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки літаків було на аеродромах? », треба знайти загальну кількість літаків, тобто додати.
Але не відома кількість літаків на другому
аеродромі. Сказано, що їх менше. Отже, вибираю
дію віднімання.
C S j Розв'язання:
1) 69-/г(л.);
2) 69 + (69 - к) (л.).
Відповідь: на двох аеродромах 69 + (69 - k) літаків.
ш
о
Закріплення знань та навичок
J)
Задача 609. Склади умову і запитання задачі за даним виразом: 77 + (77 - т).
Задача 610. Склади умову і запитання задачі за даним виразом: 186 + (186 : Ь).
Задача 611. Склади умову і запитання задачі за даним виразом: 844 • а - 844.
•
Розв'яжи задачі
Задача 612. На консервний завод привезли 187 ц
абрикосів, яблук — у Ь разів більше, ніж абрикосів.
Скільки фруктів привезли на консервний завод?
Задача 613. У липні книгарня продала 5483 підручники, а у серпні — на с підручників більше. Скільки
підручників продала книгарня за два місяці?
Задача 614. 4 однакових мішки борошна важать а кг.
Скільки кілограмів важать 9 таких мішків?
Задача 615. Одній курці на рік потрібно в середньо
му 4 кг рибного борошна. Скільки кілограмів рибного
борошна потрібно для k таких курок на п'ять років?
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
159
Задача 616. Довжина овочевого сховища 45 м, а ширина в k разів менша. Який периметр овочевого сховища?
•
Склади і розв'яжи задачі за коротким записом умови
Задача 617. Всього — k учнів
g
1 — 4 кл.— ? — від —
5 — 12 кл. — ?
Задача 618. 10 г у с а к а м — 25 к г вітамінів на р і к
1 гусці — ?, на 9 років?
СКЛАДАННЯ ПЛАНА
ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДЕНОЇ ЗАДАЧІ
ТРЕНУЮСЯ СКЛАДАТИ ПЛАН РОЗВ'ЯЗАННЯ
if
І ВІЛ
Задача. У січні меблева фабрика виготовила
284 шафи, у лютому — на 146 шаф більше,
ніж у січні, а у березні — на 98 шаф менше,
ніж у січні та лютому разом. Скільки шаф виготовила меблева фабрика в березні?
П Г ) Виділяю головні слова. Роблю короткий запис.
(у-|—) Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки шаф виготовила меблева фабрика в березні?», потрібно спочатку знайти кількість шаф,
я к і виготовила меблева фабрика у лютому. Це
на 146 шаф більше, ніж у січні. Вибираю першу
дію розв'язання задачі — додавання. Тепер слід
знайти кількість шаф, я к у виготовила меблева
фабрика у січні і лютому. Вибираю дію додавання. А щоб знайти кількість шаф, я к і виготовила
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
160
фабрика в березні, вибираю дію віднімання, бо це
на 98 шаф менше, ніж у січні і лютому разом.
Q ^ J Записую запитання до кожної дії — складаю план
розв'язання задачі.
О
План розв'язання задачі
1) Скільки шаф виготовила меблева фабрика в лютому?
284 + 146 = 430 (ш.)
2) Скільки шаф виготовила меблева фабрика в січні
та лютому?
284+ 430= 714 (ш.)
З Скільки шаф виготовила меблева фабрика в березні?
714 - 98 = 616 (ш.)
Відповідь: 616 шаф виготовила меблева фабрика в березні.
Закріплення знань та навичок
•
Склади план розв'язання задачі. Розв'яжи задачі.
За день у саду зібрали 740 кг винограду. Частину винограду розклали в 28 ящиків, по 9 кг
у кожний, а решту розклали в менші ящики, по 8 к<
в кожний. Скільки всього ящиків використали?
Задача 619.
Задача 620. На першій ділянці господарка виростила
124 кг огірків, а на другій — у 2 рази більше. Четверту
частину всіх огірків вона засилила. Скільки кілограмі»
огірків засолила господарка?
Задача 621. У спортивному таборі відпочивало 640 дітей, приїхало — у 8 разів менше, ніж було. Усіх дітей
розмістили в 24 наметах порівну в кожному. Скільки
дітей розмістилось у кожному наметі?
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
161
ТРЕНУЮСЯ СКЛАДА ТИ ПЛАН
РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДЕНОЇ ЗАДАЧІ
\
ІШ1
У саду ростуть 864 фруктових дерева.
1
— цих дерев становлять груші, а решту -
Задача.
яблука. Скільки яблунь росте в саду?
( / ) Виділяю головні слова.
Роблю короткий запис умови задачі.
Груші — ?, -7 від 864.
4
Яблуні — ?, решта.
Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
(-/-[—) Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки яблунь росте в саду?», треба знайти решту. Це дія віднімання. Але решту не можна знайти відразу, бо не відома кількість груці.
Потрібно дізнатись: скільки груш росте в саду.
Щоб знайти кількість груш, треба знайти частину від числа. Вибираю дію ділення.
Записую запитання до кожної дії — складаю
план розв'язання задачі.
( А ) План розв'язання задачі
1) Скільки груш росте в саду?
846 : 4 = 216 (гр.)
2) Скільки яблунь росте в саду?
8 6 4 - 2 1 6 = 648 (ябл.)
Відповідь:
у саду росте 648 яблунь.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
162
J Закріплення знань та навичок
•
Склади план розв'язання складеної задачі.
Розв'яжи задачі.
У магазині було 1000 кг крупів. Пшона
було 245 пакетів по 2 кг у кожному, а решта був рис.
Скільки кілограмів рису було в магазині?
Задача 623. До кіоску привезли 91 кг цукерок і печива. Цукерок було 5 ящиків по 15 к г у кожному. Скільки
кілограмів печива привезли до кіоску?
Задача 624. На риболовлі хлопчики спіймали 28 оку
нів і 14 карасів. Усю рибу поділили порівну, причому
кожний одержав по 7 рибин. Скільки хлопчиків було
на риболовлі?
Задача 625. З одного поля зібрали 315 ц пшениці,
а з другого — у 2 рази більше. Скільки всього пшениці
зібрали?
Задача 622.
ПРОСТІ ЗАДАЧІ
НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ Р У Х У
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
При розв'язуванні задач на рух,
користуються значеннями трьох величин:
швидкості (и, км/год.), часу (t, год.), відстані (s, км)
Задача. Відстань 300 км автобус подолав за !
^ 5 год. З якою швидкістю рухався автобус?
J
Це задача на рух.
Швидкість (и)
?
Час (t)
5 год
Відстань (s)
300 км
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
163
Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
(у-—) Міркую так: відповісти на запитання задачі
«З якою швидкістю рухався автобус?» допоможе
правило: щоб знайти швидкість руху, треба пройдену відстань поділити на час, який було витрачено на подолання даної відстані, тобто:
v = s :t
Isf)
Розв'язання:
3 0 0 : 5 = 6 0 (км/год)
Відповідь:
автобус рухався із швидкістю 60 км/год.
Закріплення знань та навичок
•
Запиши коротко умову задачі у таблиці і розв'яжи її.
Задача 626.
Відстань 480 км швидкий поїзд подолав
за 4 год. З якою швидкістю рухався поїзд?
*
Запиши коротко умову задачі у таблицю і розв'яжи її
за поданим планом розв'язання.
Задача 627.
Велосипедист проїхав відстань 90 км між
двома селищами 15 км/год. Повертаючись він проїхав
ту саму відстань зі швидкістю 180 км/год. На скільки
більше годин їхав велосипедист до селища, ніж повертаючись назад?
План
розв'язання
1) Скільки годин рухався велосипедист до селища?
2) Скільки годин рухався велосипедист, повертаючись назад?
3) На скільки більше годин рухався велосипедист до
селища?
Відповідь:
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
164
•
Розв'яжи задачі.
За день туристи подолали 42 км. З год
вони йшли зі швидкістю 4 км/год, а решту шляху —
зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу туристи були в дорозі?
Задача 628.
Задача 629. Відстань між двома містами 360 км. Половину цієї відстані автобус проїхав за 3 год. З якою
швидкістю рухався автобус?
Задача 630. Відстань 8100 км літак подолав за 9 год.
Яка швидкість літака?
•
Склади і розв'яжи задачі за таблицями.
Задача 631.
Задача 632.
Задача 633.
Рухомий
об'єкт
Катер
Швидкість Час Відстань
Рухомий
об'єкт
Таксі
Автобус
Швидкість Час Відстань
(V)
(0
00
4 год 240 км
? на
7 год 560 км
(V)
?
(t)
(s)
6 год
96 км
Рухомий Швидкість Час Відстань
об'єкт
(V)
(s)
(0
Електричка у ? разів 8 год 720 км
Велосипедист
6 год 108 км
Склади і розв'яжи задачі за рисунками.
Задача 634.
П
?
45 км
85 км
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
165
Задача 635.
200 км
510 км
Задача 636.
700 км
970 км
ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
Лижник рухався 3 год зі швидкістю
18 км за годину. Яку відстані пройшов лижник?
Задача.
Це задача рух.
Швидкість, (v)
Час, (t)
18 км/год
3 год
Відстань, (s)
?
( / j Вибираю і обґрунтовую дію розв'язання.
Міркую так: відповісти на запитання задачі «Яку
відстань пройшов лижник?» допоможе правило:
щоб знайти відстань, треба швидкість, з якою рухалися, помножити на час, витрачений на пройдену відстань. Вибираю дію множення.
s=v•t
166
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
\jr)
Розв'язання:
18 • 3 = 54 (км)
Відповідь:
' ^1 S l l
.IF
•
"J
лижник пройшов відстань 54 (км)
Закріплення знань та навичок
Розв'яжи складену задачу на знаходження відстані
за планом.
Задача 637. Електропоїзд рухався 4 год зі швидкістю
120 км/год та 2 год зі швидкістю 100 км/год. Яку відстань подолав електропоїзд за весь час?
План
розв'язання:
1) Яку відстань подолав електропоїзд за 4 год?
2) Яку відстань пройшов електропоїзд за 2 годі
3) Яку відстань пройшов електропоїзд за весь час?
Відповідь
•
Розв'яжи задачі на знаходження відстані.
Кінь біг 3 год зі швидкістю 13 км/год.
Яку відстань пробіг кінь?
Задача 638.
Задача 639. Пішохід рухався 2 год зі швидкістю
6 км/год і 4 год зі швидкістю 4 км/год. Яку відстань
пройшов пішохід за весь час?
Задача 640. Мотоцикліст рухався 3 год зі швидкістю
60 км/год і 5 год зі швидкістю 54 км/год. Яку відстань
подолав мотоцикліст?
Велосипедист їхав з міста до села 4 год
зі швидкістю 18 км/год. Яку відстань подолав велосипедист?
Задача 641.
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
*
167
Склади і розв'яжи задачі за таблицями
Задача 642.
Рухомий
об'єкт
Пішохід
Швидкість Час Відстань
(v)
(0
00
?
5 км/год 3 год
Задача 643.
Рухомий
об'єкт
Човен
Поїзд
Швидкість Час Відстань
Задача 644.
(V)
(t)
1 7 км/год 3 год
1 5 км/год
(s)
?
?
4 год
Рухомий
Швидкість Час Відстань
об'єкт
00
(V)
(*)
?
Перший поїзд 4 8 км/год 3 год
?
Другий поїзд 52 км/год Згод
Склади і розв'яжи задачі за рисунками.
Задача 645. 12 км/год
і
1
і1
1 5 км/год
і
")
іГ
?
і1 » і1
і1
1і
Задача 646.
1
1
^5 км/год
1—
1
^
6 км/год
, —
1—.
—1г ^ ,1
1
?
Задача 647.
6 0 км/год >
1.1-
I
5 8 км/год
^J
I
1
і ,.
і .. і. . і
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
168
ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСУ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
fr . X
Задача. Пасажирський літак подолав
\———J> 1800 км із швидкістю 600 км/год.
відстань
Скільки
часу пасажирський літак був у повітрі?
Це задача на рух.
Швидкість, (и)
6 0 0 км/год
Час, (t)
?
Відстань, (s)
1800 км
) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
(У-|—) Міркую так: відповісти на запитання «Скільки
часу пасажирський літак був у повітрі?» допоможе правило: щоб знайти час руху, треба відстань,
я к у пройдено за цей час, поділити на швидкість
руху. Вибираю дію ділення.
t = s : v.
(sS)
Розв'язання:
1800 : 600 = 3 (год)
Відповідь: пасажирський літак був у повітрі 3 год.
Закріплення знань та вмінь
•
Розв'яжи складену задачу на знаходження швидкості
за планом.
Задача 648. Асфальтованим шосе автомобіль проїхав
відстань 240 км за 3 год, а ґрунтовою дорогою — 120 км
за 2 год. На скільки більшою є швидкість автомобіля на
шосе, ніж на ґрунтовій дорозі?
Це задача на рух.
Запиши коротко умову задачі в таблицю.
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати
Вибери і обґрунтуй дію розв'язання задачі (усно).
Скористайся планом розв'язання.
План розв іЯЗСІЛНіЯ/*
1) 3 якою швидкістю рухався автомобіль асфальтоааним шосе?
2) 3 якою швидкістю рухався автомобіль ґрунтовою
дорогою?
3) На скільки більша швидкість автомобіля на асфальтованому шосе, ніж на ґрунтовій дорозі?
' Запиши відповідь:
•
Розв'яжи задачі.
j! Задача 649. Відстань від одного порту до другого 400 км. Швидкість океанського лайнера 50 км/год.
{Скільки часу потрібно океанському лайнеру, щоб подоїдати цей шлях?
І Задача 650. Туристи на човні проти течії річки пропливли 30 км за 5 год. Повертаючись назад, вони пливли за течією, їхня швидкість збільшилася у 2 рази.
8 якою швидкістю туристи пливли назад?
Задача 651. Спочатку автомобіль проїхав відстань
,240 км зі швидкістю 60 км/год, а потім відстань 300 км
Ві швидкістю 75 км/год. Скільки всього часу був у дорозі автомобіль?
Задача 652. Відстань 6400 км реактивний літак пролетів зі швидкістю 800 км/год. Скільки часу літак був
|г повітрі?
f
*
Склади і розв'яжи задачі за таблицями
Задача 653.
Рухомий
об'єкт
Поїзд
Швидкість Час Відстань
(V)
(*)
(в)
?
840 км
70 км/год
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
170
Швидкість Ч а с Відстані
Рухомий
об'єкт
Задача 654.
Велосипедист
(V)
<*)
8 км/год
? на
(«)
7 2 км
4 8 км
Трактор
Склади і розв'яжи задачі за рисунком
Задача 655.
10 км/год
1 2 км/год
О
66 км
Задача 656.
5 5 км/год
?
6 2 км/год
з
4 6 8 км
Задача 657.
і
5 5 км/год
:
і
І
І
І
6 2 км/год
;
?
І
1
1
1—
і
4 6 8 км
Задача 658.
80 км/год
60 км/год
?
?
2 4 0 км
600 км
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
171
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ
ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
задачу, роблю паузу після умови задачі
ш Читаю
перед запитанням. Виділяю умову задачі, запитання.
Довжина прямокутної земельної ділянки 120 м, а ширина 70 м. Яка площа земельної ділянки?
Задача.
С / J Виділяю головні слова в тексті задачі^
Роблю короткий запис умови задачі.
Довжина — 120 м.
Ширина — 70 м.
Площа — ?
( П ) Повторюю задачу вголос.
( *? ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
Міркую так: відповісти на запитання задачі «Яка
площа земельної ділянки?» допоможе правило:
щоб знайти площу прямокутника, треба довжину
помножити на ширину.
Вибираю дію множення.
QiРозв'язання:
120-70 = 8400
Відповідь: площа прямокутної ділянки 8400 м2.
Закріплення знань та навичок
•
Розв'яжи задачі.
Задача 659. Сторони п р я м о к у т н и к а 15 дм і 9 дм. Я к а
площа прямокутника?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
172
Задача 660.
Довжина поля 345 м, а ширина 84 м. Яка
площа поля?
Задача 661. Довжина прямокутника 37 дм, ширина
9 дм. Знайди периметр і площу прямокутника.
Задача 662. Сторони п р я м о к у т н и к а 48 см і 12 см.
Який периметр і я к а площа прямокутника?
•
Розв'яжи текстові задачі і задачі за коротким записом
Задача 663. Д о в ж и н а — 372 м.
Ширина — 54 м.
Площа — ?
Задача 664. Д о в ж и н а — 52 см.
Ширина —- 24 см.
Периметр — ?
Площа — ?
ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДО ЗАДАЧІ
НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
Оберненими задачами до задачі
на знаходження площі прямокутника
є задачі на знаходження сторін
прямокутника.
прямокутника 17
ÜÖ ширина 8 дм.Довжина
Яка площа прямокутника?
Дана задача.
дм,
CD
Виділяю головні слова в тексті задачі.
Q ^ ) Роблю короткий запис умови задачі.
Довжина — 17 дм.
Ширина — 8 дм.
Площа — ?
Перш ніж скласти обернені задачі, потрібно
розв'язати дану.
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
С
173
) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання (усно).
) Міркую (усно).
Розв'язання:
17 • 8 = 136 (дм2)
Відповідь:
площа прямокутника 136.
Складаю обернені задачі. Записую.
г
Обернена задача 1
Умова: Площа прямокутника
17 0л.
Запитання:
CD
136 дм2", довжина
Яка ширина прямокутника?
Виділяю головні слова.
ґ у ? ) Роблю короткий запис умови задачі.
Площа — 136 дм2.
Довжина — 17 дм.
Ширина — ?
[ ? ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
fo-—) Міркую так: я знаю, що площа прямокутника —
це добуток довжини та ширини.
Ширина нам невідома — отже, це невідомий
множник. Невідомий множник знаходиться дією
І
ділення. Щоб знайти ширину, треба площу поді!
лити на відому довжину.
\
Вибираю ділення.
\
Розв'язання:
136 : 17 = 8 (дм)
Відповідь:
ширина прямокутника 8 дм.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
174
Обернена задача 2
Умова: Площа прямокутника 136 дм2, ширина —
8 дм.
Запитання: Яка довжина прямокутника?
СЮ
(Z)
Виділяю головні слова.
Роблю короткий запис умови задачі.
Площа — 136 дм2.
Ширина — 8 дм.
Довжина — ?
сю Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
ю
Міркую так: я знаю, що площа прямокутника —
це добуток довжини та ширини.
Довжина нам невідома — отже, це невідомий
множник. Невідомий множник знаходиться дією
ділення. Щоб знайти довжину, треба площу поділити на ширину.
(Z)
Розв'язання:
136 : 8 = 17 (дм)
Відповідь: довжина прямокутника 17 дм .
®
•
Закріплення знань та навичок
Розв'яжи задачі. Склади до них обернені і розв'яжи їх.
Задача 665.
Довжина саду 47 м, ширина — 28 м. Як.і
площа саду?
Задача 666. Довжина клумби у парку 21 м, а шириші
5 м. Яка площа клумби?
Задача 667.
площа городу?
Довжина городу 68 м, ширина 25 м.
ЯКІЇ
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
175
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ
СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВА ТИ ЗАДА 41
Маса одного індика 15 кг, а другого
13 кг. Яка середня маса цих індиків?
Задача.
CD
Виділяю головні слова.
r ^ j Роблю короткий запис умови задачі.
1 — 15 кг, \
2 — 13 кг.)'
Середня маса — ?
( / ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Яка середня маса цих індиків?», треба спочатку
знайти масу двох індиків. А для знаходження середнього арифметичного використовую правило:
щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел,
треба їх суму поділити на кількість цих чисел.
Розв'язую задачу.
Розв'язання:
1) 15 + 13 = 28 (кг) спільна маса
2) 28 : 2 = 14 (кг)
Відповідь: середня маса індиків — 14 кг.
J Закріплення знань та навичок
* Розв'яжи задачі.
Задача 668. Першого дня автобус рухався зі швид-
кістю 76 км/год, а другого — 84 км/год. Я к а середня
швидкість руху автобуса?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
176
Задача 669. З поросяти важили по 36 кг, 2 порося
ти — по 41 кг. Яка середня маса одного поросяти?
Задача 670. Миколка читав книжку так: перші 4 дні
по 63 сторінки на день, а наступні 2 дні — по 54 сто
рінки. Скільки сторінок у середньому читав Миколші
за день?
3 одного поля фермери зібрали 27 ц 50 к,
пшениці, а з другого 55 ц 50 кг. Площа першого поли
7 га, а другого — 3 га. Знайди середню врожайністі,
пшениці.
Задача 671.
•
Склади і розв'яжи задачі за таблицею
Задача 672.
Поле
Урожайність Число гектарів
Перше
12 ц
9 га
Друге
42 ц
6 га
Середня урожайність з одного гектара
Задача 673.
—
?
Назва продукту
Ціна
Кількість
Печиво 1 сорту
4 грн 20 к.
4 кг
Печиво 2 сорту
3 грн 60 к.
2 кг
Ціна одного кг суміші — ?
•
Склади і розв'яжи задачі за коротким записом умови
Задача 673. 8 корів по 298 кг;
5 корів по 510 кг;
1 корова — 316 кг.
Середня маса корови — ?
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
177
ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
5 кг ячменю за поживністю заміняють
6 кг вівса. Скільки потрібно кілограмів ячменю, щоб замінити 150 кг вівса?
Задача.
т
Виділяю основні слова.
Роблю короткий запис умови.
1 кг — 5 кг,
150 кг — ?
I f ] Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки потрібно кілограмів ячменю, щоб замінити 150 кг вівса? », спочатку знаходжу, у скільки
разів 150 кг більше 6 кг. Використовую правило:
щоб знайти, у скільки разів одне число більше за
друге, треба більше число поділити на менше. Виконую дію ділення. Кількість необхідного ячменю
буде у стільки ж разів більша, отже виконую дію
множення. Розв'язую задачу.
f^j
Розв'язання:
1) 150 : 6 = 25 (разів) більше;
2) 25 • 5 = 125 (кг).
Вираз задачі: 1 5 0 : 6 • 5 = 1 2 5 .
Відповідь: потрібно 125 кг ячменю, щоб замінити
150 кг вівса.
Закріплення знань та навичок
• Розв'яжи задачі
Задача 675. Тз 9 кг сирої кави виходить 7 кг смаженої.
Скільки кілограмів смаженої кави вийде з 81 кг сирої?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
178
7 кг сіна за поживністю замінюють 11 кг
соломи. Скільки потрібно соломи, щоб замінити 2100 кг
сіна?
Задача 677. Із кожних 200 кг свіжих фруктів виходить 36 кг сушених. Скільки кілограмів сушених фруктів одержимо з 1800 кг свіжих?
Задача 678. 4 ц нафти дають стільки тепла, скільки
6 ц кам'яного вугілля. Скільки нафти потрібно, щоб замінити 60 т кам'яного вугілля?
Задача 676.
•
Розв'яжи задачі за коротким записом
Задача 679. 8 кг проса — 6 кг пшона,
2 ц 40 кг проса — ?
Задача 680. 600 кг цукрових буряків — 200 кг цукру,
2400 кг цукрових буряків — ?
Задача 681. 36 кг лимонів — 2 кг ц у к а т і в ,
108 кг лимонів — ?
Задача 682. 1000 кг.пшениці — 250 кг борошна,
20 000 кг пшениці — ?
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО
ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
ш
З однієї ділянки зібрали 51 кошик
винограду, а з другої — 60 таких кошиків.
З першої ділянки зібрали на 216 кг винограду
менше, ніж з другої. Скільки кілограмів винограду було в одному кошику?
Задача.
( / З Виділяю головні слова.
QjjF) Роблю короткий запис.
1-ша — 51 к.— на 216 кг менше —і
2-га — 60 к.
1
1 к.— ?
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
179
( 9 ) Вибираю і обґрунтовую дії розв 'язання.
Міркую так: щоб відповісти на запитання «Скільки кілограмів винограду в одному кошику? », треба масу поділити на кількість. Маса нам відома,
це різниця - на скільки кілограмів менше зібрали
з першої ділянки, ніж з другої. Отже, треба знайти відповідну кількість, тобто: на скільки кошиків менше зібрали з першої ділянки, ніж з другої.
Порівняння чисел, на скільки менше, виконується відніманням.
(У>) Розв'язання:
1) 60 - 50 = 9 (к.) — на 9 кошиків винограду
менше зібрали з 1-ї ділянки.
2) 216 : 9 = 24 (кг)
Відповідь: в одному кошику 24 кг винограду.
Закріплення знань та навичок
Розв'яжи задачі
Задача 683. Для шкільної майстерні купили спочатку 15 молотків, а потім 8. Причому вдруге заплатили на
І61 грн менше, ніж вперше. Скільки коштує молоток?
1
Задача 684. В одній отарі 981 вівця, а в другій отарі
301 вівця. З овець другої отари настригли на 1260 кг
їовни менше, ніж з овець першої отари. Скільки вовни
Настригли з однієї вівці?
Задача 685. Два поїзди рухалися з однаковою швидкістю. Перший поїзд пройшов 1344 км, а другий —
1680 км. Другий поїзд був у дорозі на 7 годин більше.
З якою швидкістю рухалися поїзди?
і Задача 686. У саду зібрали 576 кг яблук і 816 кг
Груш. Фрукти розклали в однакові кошики, причому
для груш використали на 5 кошиків більше. Скільки
Кілограмів фруктів містилося в одному кошику?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
180
УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ
НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ
ТРЕНУЮСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ
З однієї ділянки зібрали 28 мішків
картоплі, а з другої 23 таких самих мішків,
причому з другої ділянки зібрали на 250 кг
менше, ніж з першої. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки?
Задача.
i f ) Виділяю головні слова,
ґ у ^ ) Роблю короткий запис.
Мішки
Кілограми
1-ша — 28 (м.) — ? ч
2 - г а - 2 3 ( м . ) — ?, на 250 кг менше'
( ? ) Вибираю і обґрунтовую дії розв'язання задачі.
Ü D Міркую так: щоб відповісти на запитання задачі
«Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної
ділянки?», треба масу одного мішка помножити на кількість мішків, що зібрали з ділянки.
А щоб знайти, скільки кілограмів в одному мішку, треба зцати, на скільки мішків менше зібрали
з другої ділянки, ніж з першої, адже нам відомо,
що з другої ділянки зібрали на 250 кг менше, ніж
з першої.
( У О Розв'язання:
1) 28 - 23 = 5 (м.) — на стільки мішків менше зібрали з 2-ї ділянки;
2) 250 : 5 = 50 (кг) — маса одного мішка;
3) 50 • 28 = 1400(кг)— картоплі зібрали з 1-ї ділянки;
4) 50 • 23 = 1150 (кг) — картоплі зібрали з 2-ї ділянки.
Відповідь: з 1-ї ділянки зібрали 1400 кг картоплі,
а з 2-ї — 1150 кг картоплі.
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
181
І Закріплення знань та навичок
Задача 687. Один турист плив пароплавом 6 год,
а другий 9 год. Перший подолав відстань на 96 км меншу, ніж другий. Скільки кілометрів проплив перший
турист і скільки кілометрів другий?
Задача 688. Для дитячого садка купили 26 столів,
а потім ще 41 стіл. Другого разу заплатили на 3480 грн
більше. Скільки заплатили за столи?
Задача 689. Двома автомобілями перевозили вугілля. Перший зробив 9 рейсів, а другий 12. Другий автомобіль перевіз на 16 т 500 кг вугілля більше, ніж перший. Скільки вугілля перевіз кожен автомобіль , якщо
вантажопідйомність автомобілів однакова?
ЗАДАЧІ НА 2-4 ДІЇ
Щ О ПО-РІЗНОМУ СКОМБІНОВАНІ
З ПРОСТИХ ЗАДАЧ
Задача 690. До крамниці привезли 16 ящщців апельсинів по 8 кг у кожному і 12 ящиків мандаринів по 9 кг
у кожному. На скільки кілограмів більше привезли
апельсинів, ніж мандаринів?
Задача 691. Юннати зібрали 420 г насіння буряків
і 360 г насіння моркви. Четверту частину всього насіння посіяли, а решту віддали на дослідну станцію. Скільки грамів насіння залишилось у юннатів?
Задача 692. До швейної майстерні привезли 252 м
ситцю, сукна у 3 рази менше, а шовку на 146 м більше,
ніж сукна. Скільки метрів тканини завезли до швейної
майстерні?
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
182
Задача 693.
У саду росло 966 різних плодових дерев.
Яблуні становили ^ всіх дерев, а груші — — решти део
4
рев. Скільки груш росло в саду?
Задача 694. З дослідної ділянки зібрали 748 кг проса. Скільки з цього проса вийде пшона, якщо з 4 кг проса виробляють 3 кг пшона?
Задача 695. На фермі є 621 кг вершків. Скільки з цих
вершків можна виготовити масла, якщо з кожних 9 кг
вершків виходить 2 кг масла?
Коли з комори до млина вивезли
7 т 250 кг і 8 tri 975 к г зерна, то в ній залишилося
на 2 т 40 к г менше, ніж вивезли. Скільки зерна було
в коморі спочатку?
Задача 696.
Від села до обласного центру 189 км.
Автобус долає цю відстань за 3 год, а колісний трактор
за 9 год. На скільки швидкість трактора менше, ніж
швидкість автобуса?
Задача 697.
Задача 698. Відстань між двома пристанями 204 км.
Катер долає цю відстань за 6 год. За скільки годин
пройде цю відстань буксир, якщо його швидкість на
22 км/год менше, ніж швидкість катера?
Задача 699. Поїзд рухався 4 год зі швидкістю
75 км/год. Після цього йому залишилося подолати
відстань у 3 рази більшу, ніж та, що він проїхав. Яку
відстань має подолати поїзд?
Задача 700. Учень на заводі за 6 год виробляє 30 деталей, а майстер за 2 год 42 деталі. За скільки годин вироблять 286 деталей майстер і учень, якщо будуть працювати разом?
183
4 КЛАС. Вчимося розв'язувати задачі
Задача 701. Присадибна ділянка має форму прямокутника. Довжина ділянки 36 м, а ширина на 12 м коротша, - площі займає сад. Яка площа саду?
4
Задача 702. Чотирма косарками за 9 годин скосили
108 га трави. За скільки годин одна косарка скосить
60 га трави?
Задача 703. Легковий автомобіль 5 год їхав зі швидкістю 63 км/год, а 2 год зі швидкістю 56 км/год. Знайди
середню швидкість руху автомобіля.
З двох мст, відстань між якими 540 км,
виїхали одночасно на зустріч один одному два автобуси.
Вони зустрілися через 4 год. Швидкість одного автобуса
65 км/год. Яка швидкість другого автобуса?
Задача 704.
Задача 705.
Юрко мав 12 грн 06
2
Сашко 20 грн
2
40 к. Юрко витратив — своїх грошей, а Сашко - . Хто
о
О
більше витратив грошей і на скільки копійок більше?
Задача 706. Першого дня магазин продав 38 ящиків яблук, а другого 25 ящиків таких яблук. За другий
день продали на 156 кг яблук менше, ніж за перший.
Скільки кілограмів яблук продано першого дня і скільки другого?
Задача 707. З тваринницької ферми на молокозавод
відправили дві машини з молоком. На одній машині
було 16 бідонів, а на другій 22 таких бідони. На другій
машині було на 216 л молока більше, ніж на першій.
Скільки літрів молока перевезли кожною машиною?
Змішали 4 л яблучного соку і 6 л вино
градного. 1 л яблучного соку коштує 95 /г., а 1 л ни
ноградного — 3 грн 60 к. Знайди ціну 1 л суміші.
Задача 708.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
184
МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР
ЧИСЛА ВІД 1 ДО 1000000. НУМЕРАЦІЯ
709. Запиши цифрами числа.
Три тисячі шістсот тридцять вісім.
Сім тисяч дев'ятсот один.
Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят.
Вісім тисяч двісті.
Дві тисячі дев'яносто два.
П'ять тисяч тридцять.
Шість тисяч триста сорок два.
Дев'ять тисяч вісімдесят сім.
Три тисячі сімсот шість.
П'ять тисяч сто десять.
Дві тисячі дев'ятсот.
Сім тисяч шістдесят.
/10. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.
7940
5007
5010
6183
3303
9031
2059;
8507;
7063.
1308;
3948;
1006;
711. Постав знак > або < між числами.
3825
4750
5689
6278
7705
...
...
...
...
...
3901
4769
5732
7969
7667
7000 ... 6999;
6137 ... 7938;
156 ... 9268;
1902 ... 1893;
3514 ... 3604;
1216...
5092 ...
2781 ...
4070 ...
2715 ...
СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ
БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ
712. Розмісти числа в порядку зростання.
а) 45903, 90989, 7206, 11000, 9999;
б)55903, 10975,5890,91254,7196;
1187
5091
2779
4058
2631
185
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
в)83059,23008, 75900, 6112, 76899;
г) 5948, 83159, 76009, 23108, 5849.
713. Запиши всі непарні числа, які більші від 76512,
але менші від 76550.
714. Запиши всі парні числа, які менші від 98413,
але більші від 98375.
715. Переведи в дециметри.
ІЗмЬдм;
1 0 0 м 6 4 дм;
8 0 м 1 6 дм;
230 м 49 дм;
28 м 350 см;
696 м 470 см;
47 м 90 см;
507 м 310 см;
1287 см;
842 м 180 см;
61м 420 см;
101 м 5 см.
716. Переведи в кілограми.
7 т 600 кг;
69 т 21ц;
86 m 9 кг;
1 5 5 0 9 кг;
4 т 5 ц;
20 т 13 кг;
38 ц 200 кг;
3218 ц;
32 т 845 кг;
44 т 67 ц;
59 т 204 кг;
1121т.
%
717. Переведи в метри.
2 км 863 м;
80кмЬ62м;
37 км 194 м;
ІкмЬООм;
7 км 29 м;
Ыкм74м;
ЬкмЗ м;
4 4 км 8 0 3 м;
6 0 км 9 м;
2320 дм;
9 км 9 0 4 м;
Зкм 6 дм.
718. Переведи в грами.
6 кг 184 г;
4 кг 7 г;
2 кг 300 г;
7 кг 28 г;
9 кг 605 г;
65 кг 378 г;
13тсг23г;
50 кг 101 г;
20 кг 506 г;
1ц 5 1 к г ;
98 кг 7 г;
1ц 6 кг 5 г.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
186
719. Розв'яжи рівняння.
30000 + 2л: = 30600;
Зх +47000 = 47030;
24040 -Ьх = 24000;
17100 - 4 х = 17000;
75000 + 3х = 75300;
2х + 54000 = 54200;
35160 - З х = 35100;
2 8 4 8 0 - 5х = 28400;
92140+ 4х = 92200
6 х + 16964 = 17000
5 3 1 7 7 - 7х = 53100
4 8 9 6 4 - 8 х = 48932
17028 + 4х= 17100
9х +38201 = 38300
4 8 9 5 4 - 6 х = 48900
6 0 3 7 4 - 8 х = 60302.
720. Запиши стовпчиком і розв'яжи приклади.
5624
3635
5665
6043
+ 3071
+ 4549
+ 3217
+ 1978
4473
6574
4873
8054
+ 5126
+ 2266
+ 1154
+ 996;
2756
3236
7359
9051
+ 6237
+ 6542
+ 2576
+ 7989.
721. Обчислити значення виразів.
3745
9894
2572
3207
2564
9335
- 72
- 13
-28
- 18
-49
-84
12;
6;
4;
5;
7;
3;
6 0 9 4 - 19
1 6 5 3 - 36
4 9 2 6 - 58
6123 - 78
5021 - 88
1 6 8 2 - 27
3
2
2
3
4
3
510774807834496817608155-
722. Обчислити значення виразів.
52400 + 600 + 38;
60133 + 5000 + 7;
80649 - 600 - 9;
48651-8000-650;
50422 + 6000 + 8;
70578-500-8;
45053-5000-53;
20700 + 220 + 80;
14450 + 500+ 150;
17250- 7000-50;
61500 + 500 + 29;
46473 + 3000 + 27;
67576 - 2 5 0 0 - 6 ;
59542-9000-541.
45 : 3;
96 : 3;
100 : 4 ;
27 : 3;
13 • 6;
44 : 4.
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
187
723. Заповни таблицю, визначивши, скільки в к о ж н о м у
числі десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.
Число Десятки
Сотні
Тисячі Десятки тисяч
75683
24106
97065
60542
82400
50071
48040
70909
10005
69537
724. Встав пропущені числа, щоб нерівності були правильними.
2 ... 451 < 21451
5 ... 892 < 56892
971 ... 6 97126
34 ... 12 34812
913 ... 4 - 91374
7 ... 281 > 7828!
148 ... 5 > 14875
87 ... 29 >87629
43 ... 50 >43850
4 ... 785 <43785
659 ... 9 <65919
58 ... 56 < 58756
725. Запиши числа римськими цифрами.
20;
250;
49;
9;
2000;
76;
17;
2615;
95;
53;
4;
170;
726. Переведи у хвилини.
1 год 20 хе;
4 год 120 с;
8 год 33 хе;
2 год 60 с;
6 год 45 хв;
1 год 600 с;
4 год 1 хв;
5 год 53 хв;
1 год 120 с;
2 год 60 с;
5 год 660 с;
10 год 65 с;
65;
23;
2001;
94;
36;
1546.
3 год 21 хв;
5 год 240 с;
2 год 11 хв;
7 год 180 с ;
3 год 35 хв;
38 хв 168с.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
188
727. Запиши стовпчиком і розв'яжи приклади.
278506 + 609324 + 321937;
704319 + 82455 + 651182;
54296 + 161958 + 990514;
780017 + 312825 + 89403;
39742 + 804516 + 64935;
629937 + 451208 + 577673;
567495 + 118235 + 232028;
213408 + 562283 + 91567;
892025 + 63197 + 252048;
98317 + 423916 + 570026;
58051 + 713625 + 73844;
586764 + 542197 + 710928.
ВЛАСТИВОСТІ ДІЙ СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ
728. Обчисли, використовуючи переставну та сполучну
властивості додавання.
78 + 67 + 22;
' 54 + 38 + 16;
44 + 4 8 + 16;
265 + 379 + 135;
154 + 77 + 146;
386 + 263 + 137;
63 + 39 + 27;
76 + 28 + 32;
175 + 288 + 225; 357 + 578 + 43;
466 + 177 + 223.
67 + 29 + 33;
407 + 498 + 93;
46 + 78 + 34;
94 + 37 + 56;
263 + 89 + 137;
729. Розв'яжи рівняння.
247+ х = 419+ 347;
356+ х = 579+ 456;
х + 22045 = 42045;
х +357 = 528+ 457;
х +642 = 469 + 752;
31936+ х = 41936;
х +389 = 145+ 499;
2х + 163 = 263 + 300;
38117 + X = 48117;
478 + X = 254 + 588;
271 + 2х = 591 + 180;
х +47238 = 67438.
730. Знайди значення виразів.
5263 + 458 - 258;
7905 + 6 9 8 - 9 0 5 ;
3 0 3 9 - 5 8 2 + 982;
27184 + 1 3 6 7 - 184;
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
189
7825 - 2938 + 42938;
6174 + 3 6 9 - 1 6 9 ;
36275 + 2 4 7 8 - 2 7 5 ;
6934 - 3827 + 53827.
54296 + 5 9 0 0 - 196;
4048 - 473 + 873;
8896 - 796 + 679;
63387 + 6809 - 287;
731. Постав знак « > » , « < » або « = » між величинами.
6 м 4 см і 64 дм;
9 м 30 см і 93 дм;
73 дм і 7 м 3 см;
1 км 84 м і 1084 ж;
5 км 52 дм і 5 км 5 м;
2 км 106 м і 210 м 60 дм;
3 км 72 м і 3720 м;
64 дм 5 см і 6405 см;
12 км 20 м і 12 км 220 дм;
2 км 703 м і 2703 м;
8 м 12 дм і 812 м;
5 м 5 см і 55 дм;
6 км 23 м і 6 км 230 дм;
26 м 73 см і 267 дм 3 см; 84 дм і 8 м 4 см;
4 км 295 м і 429 м 50 дм; 42 мЗ дм і 42 м 4 см;
53 дм 6 см і 536 см.
7 кмЬОІм і 75010 м;
15м64см
і
1Ь6дм4см;
Тії. Заповни таблицю, обчисливши суму а і Ь.
а
Ь
7 м 5 дм
2 м 3 см
9 м 8 дм
34 м47 см
5 км 834 м
31 дм 9 см
66 дм
79 см
6 дм 5 см
18 дм 13 см
4 м 17 см
54 см
57 дм
3 м 6 дм
5 м 9 дм
2 км 726 м
16 ж 9 сж
76 дм 7 см
11 м 7 см
7 км 370 м
12 м
8 дм
9 км 276 м
23 м 2 дм
6 м 3 дм
а +Ь
Щ
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
190
733. Обчисли значення вир
7 6 2 4 - 2 5 7 7 - 1377;
23798-11809-2098;
546676-9187-3087;
8836-1678-1378;
34887-21719-3087;
574732-8376-5076;
5601-2859-2659;
46812-14268-1212;
2 5 7 2 3 8 - 4 0 1 3 8 - 17100;
6702 - 3948 - 2548;
67953-34378-3553;
466375-36275-30100.
734. Заповни таблицю.
Зменшуване
6 т 780 кг
Від'ємник
2 т 516 кг
3 кг640 г
7 ц 96 кг
12 кг276 г
3300 г
12 ц 28 кг
4т3ц
5 т 385 кг
36 кг 987 г
27 т 8 ц
53 ц 72 кг
Різниця
965 г
216 кг
306 кг
11 ц 70 кг
1 т 216 кг
6 ц 39 кг
14 т 700 кг
4730 г
21 кг 17 г
321 кг
48 ц
38 кг945 г
735. Постав знак « > » , « < » або « = » між величинами.
3 год 50 хв і 220 хв;
6 год 42 хв і 400 хв 120 с;
1 год 17 с і 3607 с;
26 хе 6 с і 25 хв 76 с;
5 год 10 хе і 300 хе;
112 хе і 1 год 12 хе;
4 год 35 с і 435 хе;
1 год 5 с і 3650 с;
150 хв і 2 год 49 хв;
2 год 15 с і 119 хе 75 с;
245 хе і 4 год 45 хе;
3 год 20 хе і 200 хе;
17 хе 7 с і 16 хе 66 с;
6 год 40 хе і 400 хе.
193
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
736. Розв'яжи рівняння.
(651 + я ) - 101 = 593
347 + (х - 317) = 799
502 + (448 - я ) = 475
256 + ( х - 206) = 760
(847 + x ) - 307 = 694
498 + (202 - х) = 564
(853 - х)- 223 = 175;
7 1 4 - ( х +204)= 191;
(х + 736) - 6 0 6 0 = 431;
( 7 6 2 - х ) - 3 4 2 = 215;
6 2 3 - ( х + 103) = 319;
(х + 9 2 7 ) - 517 = 411.
737. Знайди значення виразів.
3450 - 96: 24 + 1374;
2037 + 98 49 + 4911;
4989 + 29 3 - 587;
6 2 1 0 - 6 8 : 4 + 1517;
1569+ 72 36 + 5198;
3876 + 92 : 4 + 1101;
8 7 2 8 - 6 6 З + 294;
7572 - 96 32 + 517;
6001 - 12 6 + 372;
4 6 3 8 - 1 4 5 + 3972;
8487 - 19 З + 1470;
9968-17 4-8813.
738. Запиши числа римськими цифрами.
19;
93;
22;
86;
11;
89;
38;
98;
24;
1001;
13;
375;
48;
251;
46;
199;
50;
2509;
55;
2502;
78;
2725;
74;
2649.
МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА
НА ОДНОЦИФРОВЕ
739. Знайди значення виразів.
2718-2 + 12812-2;
1293-4 + 3707-4;
1376 - 6 + 4624 • 6
2061 • 8 + 1939 • 8
3628-2+ 1372-2
1474-4 + 1526-4
6927 - 9 - 6 8 2 7 • 9
9894 • 7 - 9878 • 7
6923 3 - 6 9 1 1 • З
8492 5 - 8477 • 5
9905 • 7 - 9894 • 7
5017 - 9 - 4 9 9 7 • 9
5832 • 3 - 5821 • З
7386 • 5 - 7369 • 5
2465-6 + 2535-6
3073-8 + 2927-8
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
192
740. Переведи в метри.
42 км 195 м;
26 м 500 см;
290 дм 300 см;
378 м 220 дм;
839 м 570 дм;
50 км 880 дм;
61 км 600 см;
48 дм 20 см;
26 м 40 см;
4 м 2500 мм;
49 м 800 см;
86 м 90 см;
64 м 95 дм;
3 2 м 6800 м,м;
741. Обчисли усно.
110-5;
203
408 • 2;
209
120 • 5;
205
107 • 2;
206
16 км 40 дм;
7 км 2946 м;
38 м 90 дм;
1 7 дм 400 мм :
187 дм 130 еж;
55 дм 760 см;
5 км. 61 (ін .
423 • 2;
105 • 4;
443 • 2;
109 • 4;
742. Запиши в стовпчик і розв'яжи приклади.
537-5;
3489-6;
5629-7;
31746-9;
729-5;
4378-6;
23854 • 8;
14657 • 9;
27561 • 4;
743. Розв'яжи рівняння.
205 • 7 + X = 3572;
X + 115 - = 1575;
2108 • 3 + х = 7854;
304 • 6 і X = 4481;
х г 205 • - 2664;
3032 • 3 + х = 9766;
744. Знайди значення виразів.
5693 • 3 - 5672 • З
3746•5 - 3715 • 5
7741 • 7 - 7710 • 7
6340 • 9 - 6289 • 9
8741 - 3 - 8 7 2 4 • З
311
212
322
214
• 3;
• 5;
• 3;
• 5.
12463-8;
6536-7;
3708 • 3.
.г
311 - 4 = 6056;
1430 • 2 х= 1092;
х - 107 - 6 = 5148;
X - 410 - 4 = 5359;
2341 • 2 - X = 3580;
х- 109 • 6 = 6246.
487-4 + 5513-4;
2384 - 6 + 3616 • 6;
826 - 8 + 1174 • 8;
2515 - 6 + 1485 • 6;
5804 • 7 - 4 7 9 5 • 7;
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
193
3152 • 8 + 2848 • 8;
7928 - 9 - 7908 • 9.
2184 -4 + 8 1 6 - 4 ;
9383 • 5 - 9369 • 5;
745. Переведи в кілограми.
1 1 и 1 7 кг;
23 ц 3000 г;
67 ц 303 кг;
31 кг 7000 г;
47 т 609 кг;
587 т 133 кг;
42 кг 8000 г;
12 т 10 кг;
349 т 617 кг;
53 ц 86 кг;
11 т 39 ц;
7 и 21.5 кг;
5 т 21 ц;
76 т 18 ц;
21 т 90 кг;
78 ц 4000 г;
65 ц 74 кг;
25700 г.
746. Постав знак « > » , « < » або « = » між числовими виразами.
627-5 і 627-4 + 627-2;
358 • 7 і 358 • 6 + 358;
5 6 9 - 3 + 5 6 9 - 4 і 569 • 2 + 569 • 5;
1704 • 2 + 1704 • 3 і 1704 • 4;
9895 • 4 + 9895 • 5 і 9895 • 6 + 9895 • 2;
6082 + 6082 • 6 і 6082 • 3 + 6082 • 1;
539 • 6 і 539 • 3 + 539 • 2;
9 2 8 - 9 і 928 • 5 + 9 2 8 - 4 ;
476 • 2 + 476 • 7 і 476 + 476 • 6;
6983 • 4 + 6983 • 3 і 6983 • 6 + 6983 • 2;
2784 • 5 + 2784 • 2 і 2784 • 4 + 2784 • 3;
5 3 0 7 • 6 + 5307 і 5 3 0 7 • 2 + 5 3 0 7 • 4 .
747. Виконай множення.
(З кг 66 г ) • 5;
(15 кг 8 г) • 7;
(7 и 25 к г) • 4;
(24 ц 79 кг) • 3;
(26 дм 4 см) • 5;
(52 м 7 дм) • 6;
(3 км 315 м) • 2;
(47 л 19 см) • 3;
(37 дм 6 см) • 6;
(43 м 8 дм) • 5;
(2 км 490 м) • 2;
(56 м 48 см) • 3;
(4 кг 35 г) • 6;
(21 кг 107 г) • 3;
(6 ц 34 кг) • 4;
(32 ц 28 кг) • 5.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
194
748. Запиши в стовпчик і розв яжи приклади.
465284 + 653807;
972306 + 243907;
807107 + 423323;
374392 + 762916;
863047 + 354808;
908306 + 534456;
816319
471655
500684
925428
382765
620073
+ 582781
+ 752065
+ 174337
+ 471692
+ 861954
+ 383449
749. Обчисли значення виразів.
(48 + 6 6 ) : 2;
(65 + 91) :13;
( 9 9 - 4 4 ) : 11;
(50 + 6 2 ) : 4;
(96 - 2 4 ) : 3;
( 1 5 4 - 5 6 ) : 14
(52 + 92): 4;
(93 - 27): 3;
( 7 2 - 2 4 ) : 12;
(63+ 126): 21;
( 1 4 2 - 4 6 ) : 6;
( 2 9 8 - 4 2 ) : 4;
(84+ 105): 21;
( 1 0 0 - 3 5 ) : 5;
(36 + 58): 2;
(78 + 6 5 ) : 13;
( 1 2 0 - 4 8 ) : 12;
(419+ 103): 6.
750. Розв'яжи рівняння.
4х + 52 = 146;
Зх = (84 - 1 2 ) : 12;
( 4 2 - 2 1 ) : 7 = 8х - 69;
Зх + 43 = 127;
7х + 88 = 109.
248 - 64 = 2х;
(91 + 21): 7 = 4х;
5х + 37= 1 3 7 - 15;
3 5 6 - 168 = 2х;
(85 + 23): 6 = 6х;
751. Знайди значегіня виразів.
( 2 4 - 9 ) : 6;
(56 • 12): 8;
(72 • 25): 18;
(14 • 28): 7;
(24 • 8 ) : 16;
(75 • 6 9 ) : 15;
( 1 8 - 2 1 ) : 9;
(32 • 7): 16;
(41 • 70): 14;
(96 • 2 ) : 3;
(43 • 57): 19;
(87 • 12): 36;
(63 • 2 ) : 3;
(98 • 3 8 ) : 19;
(23 • 8 ) : 4;
(54- 18): 6;
(51 - 3 2 ) : 17;
(48 • 31): 12.
752. Розв'яжи рівняння.
36018 : 9 = X - 3198;
х - 5 9 4 = 540270: 9;
280080: 4 = 84051 - х;
х + 7803 = 350140 : 7;
30420: 6 = 2753 + х;
5 7 2 4 9 - х = 120930 : 3;
195
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
27036 : 9 = х - 4217;
X + 6094 = 490028 : 7;
6 8 1 5 2 - х = 160240: 4;
X - 683 = 720824 : 8;
40510: 5 = 3662 + х;
54300 : 6 = 5644 + х.
753. Виконай ділення.
8928 : 3;
43014 : 6;
21658:7;
18272 : 4
26384 : 8
51636:6
47607:7
22468 : 4
24912 : З
16030:5;
70135:5;
73989:9.
754. Знайди середнє арифметичне чисел.
12; 27; 39;
1546; 5718;
359; 545;
14; 29; 41;
23; 35; 38;
209; 340; 381;
4626;2308;
110; 253; 402;
755. Обчисли.
(14 м 63 см): 7;
(32 кг 480 г): 4;
(40 км 320 м): 8
(35 т 250 кг): 5
(42 т 180 кг): 6
(49 м 14 см): 7;
(27 кг 390 г): 3;
(81 км 450 м): 9;
429; 291;
54; 97; 203; 246;
21; 35; 43;
154; 2-07; 91; 28.
27 м 90 см): 2
21 кг 552 г): 6
16 км 92 м): З
55 т 971 кг): 9;
19 км 24 м): 4
67 кг 815 г): 5
62 м 56 см): 8
13 т 434
кг):
756. Знайди значення виразів.
786 • 400
2463 • 20
3272•40
307•300
534 • 600
1375-30
2485 • 60
734 • 400
208 • 500;
4200 • 500;
875•200;
5400 • 800;
826•300
3090-700
416-700
2090-500
757. Переведи у квадратні дециметри.
300 см2;
69 м2;
500 дм2;
4 м2 200 дм2;
2800 см2;
301 м2;
13 м2 1600 дм2;
39000 дм2;
5 м2;
90600 см2;
705900 дм2;
20 м2 4800 дм2.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
196
758.
Переведи у
500
4
м-
квадратні метри.
дм2-,
13
дм2;
200
м2
1600
дм 2;
дм 2;
39000
дм 2;
705900
20 ж
2
4 8 0 0 дж2.
Обчисли.
759.
(2 год 10
( 4 год 4 2
(2 год 15
( 4 год 5 2
760.
хв) •
хв):
хв)'
хв):
(1
(6
(3
(6
Знайди площу S
а і Ь
год 3 4 хв) • 3
год 5 0 хв): 5
год 20 х в ) • 3
год 4 0 хв): 5
(3 год 15 хв)
(1 год
• 4
13хв)-4
(8 год 56 х в ) : 2
(7
год
7 хв):
7.
прямокутника, якщо його сторони
дорівнюють:
и 3 см;
Ь = 5 дм;
а = 4 м 1 дм;
Ь~ 4 дм;
а = 5 м:
6 = 4 см;
а = 7 дм 5 см;
6 = 3 дл?;
а = 10 дл? 2 слг;
6=
Ь=11
Швидкість
8 км/год
6 = 20 м;
а = 9 см
м;
7.4?;
а = 4 дл/;
6 = 6 d.«
6 = 2 дл?;
а = 3 дл?
а = 32
6 = 30 ж.
м;
обчислюючи
Час
4
1 0 6 км/год
9
хе
360
м
660
м
45
м
22 с
50
80 км/год
Відстань
год
15 с
м/с
невідому величину
год
м/с
22
9
м;
І ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО
761. Заповни т а б л и ц ю ,
за двома в і д о м и м и .
18
а - 2 дм;
а = 24
Ь - - 5 м 1 дж;
МНОЖЕННЯ
6 = 8 см;
а = 3 ж;
хв
450
560
км
км
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
Швидкість
65 м/хв
197
Відстань
Час
8 хв
ЗО с
720 м
156 км
5 2 км/год
1 год
1 1 0 км/год
8400 м
144 м
40 хв
12 м/с
3 год
5 год
15 км/год
762. Виконай ділення.
22740
14430
20160
89720
: 60;
: ЗО;
: ЗО;
: 20;
193830
210720
695280
492030
380 км
22800 :
325800
320240
618700
: 70;
40;
80;
70;
50;
90;
40;
50.
763. Заповни таблицю.
Ділене
2802
Дільник
4
3
6134
4231
8405
3794
5283
6324
9606
100
6
20
Частка
Остача
208
613
7
1
45
42
23
14
5
4
50
7
ЗО
528
307
6
ЗО
32
2
25
19
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
198
764. Переведи у квадратні метри.
400 дм2;
10 м2 2200 дм2;
7 м2 600дл 2 ;
180300 дм2;
2100 дм2;
100 ж2 5500 дм2.
765. Переведи у квадратні дециметри.
8 м2;
41 м2 68 дм2;
70200 см2;
700 см2;
33900 см2;
205 м2.
766. Розв'яжи рівняння.
1812: X = 6;
х - 7 = 42021;
6х = 42012;
х : 9 = 5090;
2 0 3 5 : л; = 5;
х- 9 = 63027;
8х = 24408;
X: 8 = 3081;
2848: х=1.
767. Знайти значення виразів.
859172 + 93678: 6 - 786019;
3 7 3 6 4 - 4 - 4 0 5 2 9 5 : 5;
80000 : 1 6 - 7 - 2 9 1 0 4 ;
* 6 5 0 0 8 8 - 2 5 9 0 - 9 + 63241;
14007 . 8 + 503948 - 7200 : 18;
48000 : 1 2 • 6 + 37020 . 5;
748261 + 89455: 5 - 675901;
46543-3-218956:4;
70000:14.8-38293;
540907 - 6 3 0 8 • 7 + 72350;
11071 . 6 + 492857 - 9600 : 16;
51000 : 1 7 - 4 + 4 8 1 2 9 - 5 .
768. Запиши у стовпчик і розв'яжи приклади.
58-36;
17761 • 83;
4795 • 64;
217-52;
73292 - 4 7
56908 • 16;
3876-76;
69 • 27;
26853 • 72;
45019-25;
306 • 83;
82193 • 38.
769. Розв'яжи рівняння.
19 = 24517;
8051 - x : 34;
3 8 2 8 - 2 7 = х +3356;
1952 + л: = 46 • 5912;
199
ІЗ КЛАС. Математичний тренажер
х : 53 = 3 5 8 4 3 - 6 7 6 4 ;
X : 17 = 32628;
36 • 2739 = х + 4265;
х : 62 = 2 6 7 5 3 - 7655;
71 • 3102 = 20002 + х;
7902 = X ; 46;
2061 + х = 6083 • 37;
65 • 4209 = 123085 + х.
770. Обчисли.
378-261;
469-352;
419-302;
308-514;
893-169;
982-278;
1902-596;
2093-685.
771. Знайди значення виразу 437х + 671 у, якщо:
а ) X = 12;
у = 25;
б ) X = 218; у = 80;
в) х = 307; у = 104.
772. Знайди значення виразу 328а + 584Ь, якщо:
б) а = 357; Ь = 41;
a) а = 23; & = 36;
в) а = 504; Ь = 205;
д) а =138; &=104;
г) а = 201; Ь = 24;
е) а = 891; Ь=12.
773. Запиши величини.
а) у годинах:
З доби-,
420 хв;
2 доби і 7 годин;
36000 с.
б) у місяцях:
15 років;
70 років;
в) у секундах:
45 хв;
З год;
1 доба;
г) у місяцях:
13 років;
5 2 роки;
4 роки;
3 6 тижнів.
1 год;
420 хв.
720 діб;
7 2 0 тижнів.
4 тижні;
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
200
д) у годинах:
540 хв;
2 тижні;
1 місяць.
7 діб;
е) у секундах:
4 год;
36 хв;
1 доба;
1 тиждень.
774. Розв'яжи приклади.
318 : 53
333 : 37
336 : 56
294 : 49
348 : 87
279 : 31
448 : 64
224 : 28
469 : 67
592 : 74;
570 : 95;
301 : 43.
ДРОБИ
775. Запиши цифрами дроби.
Одна друга;
Чотири сьомих;
Вісім дев'ятих;
Одна четверта;
Сім восьмих;
Дві п'ятих;
Три четвертих;
Дві треті;
П'ять шостих;
Три п'ятих.
776. Знайди частку й остачу.
599 : 79
225 : 32
294 : 51
321 : 43
500 : 58
308 : 43
372 : 64
552 : 28
6 0 1 : 77
777. Знайди значення виразів.
5 3 7 2 2 8 : 3 6 + 3567;
56734 : 19 + 4081 • 34;
(23659 + 16855): 47 + 53128;
32384 : 23 + 29943 : 27;
378252 : 2 8 - 9 4 1 2 ;
284007 : 41 + 122520 : 24;
(89401 - 55163): 34 + 8993;
5908 • 4 7 - 4 7 6 5 6 : 56.
656 : 69;
453 : 67;
199 : 36.
201
З КЛАС. Геометричний матеріал
ГОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
ВІДРІЗОК. ДОВЖИНА ВІДРІЗКА
r T j Познач відповідь:
Чи можна назвати лінії, я к і з'єднують точки А і В,
відрізками ?
•
так
•
ні
Сполучи точки А і В найкоротшою лінією.
Сполучити точки А і В найкоротшою лінією молена за допомогою лінійки. Отриману лінію називають
відрізком.
І7
І
0
ш
І
1 2
І
3
'"І
4
в
г
5
10
778. Виміряй і запиши довжину вертикальних
відрізків.
О
D
If
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
202
779. Накресли вертикальний відрізок завдовжки 5 см,
а горизонтальний — на 2 см коротший. Познач відрізки
буквами.
780. Накресли три відрізки:
AB — завдовжки 5 см 5 мм;
CD — завдовжки 3 см 7 мм;
К М — завдовжки 4 см 3 мм.
Знайди суму довжин цих відрізків.
781. Розглянь накреслені відрізки.
А
В
С
Напиши назви:
найкоротшого відрізка;
найдовшого відрізка.
Порівняй довжини відрізків:
AB і ВС
АС і AB
ВС і АС
782. Напиши назви відрізків, зображених на рисунках.
М
N
З КЛАС. Геометричний матеріал
203
ЛАМАНА. ДОВЖИНА ЛАМАНОЇ
Ґ 7 J Дайте відповідь так чи ні.
а) Чи можна назвати зображену на рисунку фігуру, ламаною лінією?
mß
•
•
так
„і
ні
б) Як сполучити подані точки відрізками, щоб вони
утворили ламану лінію? # ß
І
І довільно
I
І послідовно,
•
D
'С
щоб кінець ^
"
одного відрізка співпадав з кінцем наступного.
*К
Якщо кінець першого відрізка співпадає з початком
другого відрізка, а кінець другого — з початком третього відрізка і т. д., то утвориться ламана лінія.
яВ
*
К
Елементи ламаної
Точки А, В, С, D, К — це вершини ламаної.
Відрізки AB, ВС, CD, DK — це ланки ламаної.
Щоб знайти довжину ламаної ABCDK, треба додати
довжини всіх ланок ламаної.
AB + BC + CD + DK
Точки А, К — це кінці ламаної ABCDK.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
204
ш
783. Накресли ламану лінію з чотирьох ланок.
Перша ланка — 2 см, друга — у 2 рази довша
за першу, третя — на 2 см довша, ніж друга,
а четверта — на 3 см коротша, ніж третя.
Познач ламану буквами. Знайди довжину
ламаної.
784. Накресли ламану лінію з трьох рівних ланок, щоб ї ї
довжина дорівнювала 1 дм 2 см. Познач ламану буквами.
785. Обчисли довжину коротшої ламаної лінії.
4. Виміряй та обчисли довжину ламаної
В „
М
З КЛАС. Геометричний матеріал
205
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Відрізок
CD
А*
\В
Відрізки AB, CD — рівні. При накладанні ці відрізки співпадають.
^
:
,в
Довжину відрізка AB називають ще відстанню між
точками А і В.
С
'
На рисунку зображена ламана,
кінці якої співпадають.
Це замкнена ламана.
о
в
А
лг]
UJ
786. Накресли чотири відрізки, два з яких рівні.
Познач відрізки. Запиши назви рівних відрізків.
787. Накресли замкнену ламану з шести ланок.
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Пряма
Поверхня парти, дошки дає уявлення про площину.
Поверхня парти і дошки — обмежені. Сама площина нескінченна. Її не можна накреслити, але можна уявити.
А
В
На рисунку через точки А і Б проведена пряма.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
206
Через будь-які дві точки площини можна провести
лише одну пряму.
Точки А і В є кінцями відрізка AB, а пряма не має ні
початку, ні кінця.
Пряму позначають двома великими латинськими
буквами.
С
D
Інколи прямі позначають однією малою латинською
буквою.
т
^^^
f
*•
Ш
п
788. Запиши номери, якими позначені прямі
на рисунку.
1
789. Накресли пряму. На прямій познач відрізок А С
завдовжки 5 см 7 мм.
790. Познач дві точки. Через дані дві точки проведи пряму
і познач її.
791. Накресли пряму, познач її маленькою латинською
буквою. Познач точки А та В, які належать прямій,
а точки М та К такі, що не належать прямій.
792. Накресли пряму AB і відрізок КМ, що не належить
прямій AB.
З КЛАС. Геометричний матеріал
207
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Промінь
Г Т ) На прямій AB позначено точку О. Ця точка ділить
пряму на дві частини. Кожну з цих частин називають променем.
А
О
В
Точку О називають початком променя. Промінь не
має кінця.
Промінь позначають двома великими латинськими
буквами.
Називають промінь з його початку: OB, ON, ОМ.
О
^ L
JE^J
В
793. Розглянь рисунок. Дай відповідь «так» чи «ні».
Чи правильне твердження: точка Р належить
відрізку M B
І
І так
•
ні
М
Е
-
794. Запиши точки, позначені на рисунку, які не лежать
на прямій AB.
О
А
В
D
•N
МАТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
208
795. Накресли промінь PK. Відміряй від початку променя
один за одним два відрізки по 3 см. Познач відповідь
«так» чи «ні». Чи можна відкласти на цьому промені
1000 таких відрізків!
СИтак
• НІ
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Кут. Позначення кута. Види кутів.
В,
( / ) Дай відповідь так чи ні:
а) Чи можна стверджувати, що промені AB і АС утворюють кут на даному рисунку?
І—І •
•
так
ні
б) Як накреслити два промені AB і АС, щоб вони утворили кут?
накреслити два промені так, щоб вони перетинались.
накреслити два промені так, щоб вони виходили
з однієї точки, я к а є їх початком.
Фігуру, утворену двома променями, я к і виходять
з однієї точки, називають кутом. Промені OA, OB —
сторони кута. Точка О — вершина кута.
"А
О
В
209
З КЛАС. Геометричний матеріал
Кути бувають: гострі, тупі, прямі.
гострии кут
~5ГЛ]
JE^J
тупии кут
прямии кут
796. Визнач види кутів, зображених на рисунку.
Познач буквами прямі кути.
797. Скільки гострих кутів
зображено на рисунку?
798. Накресли на рисунку
промінь М А так,
щоб утворилося
три гострих кути.
799. На рисунку зображено
тупий кут. Проведи А '
промінь ВК так,
щоб утворилися
гострий і прямий кути.
с
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
210
800. За допомогою трикутника
на рисунку знайди прямі кути
та запиши їх назви.
/А
В
О
м
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Розгорнутий кут
С / ) Кут, сторони якого утворюють пряму, називають
розгорнутим.
А
О
В
801. Чи є на рисунку розгорнутий кут!
Дай відповідь «так» чи «ні».
ш
так
•
ні
О
802. Накресли промінь MN,
М
так щоб утворився
розгорнутий кут
803. Розглянь рисунок.
Чи є на ньому
розгорнутий кут?
«Так» чи «ні»?
так
ні
З КЛАС. Геометричний матеріал
804. На рисунку проведи
відрізок NO так,
щоб утворився
розгорнутий кут КОР.
211
N
М.
Р
К
805. Накресли розгорнутий кут МОК, розділи його
променем OB на два рівних кути. Установи величину
утворених кутів.
806. Накресли розгорнутий кут АОВ, розділи його променем OK на два кути. Установи величину утворених кутів.
Пригадай назву утворнених кутів.
807. Накресли розгорнутий кут. Розділи його двома променями на три рівні кути.
МНОГОКУТНИКИ
( / ) Чи можна назвати
фігуру, зображену
на рисунку,
многокутником?
«Так» чи «ні»?
808. На рисунку прочитай назви многокутників. Поміркуй,
чому їх так називають.
трикутник
п'ятикутник
чотирикутник
шестикутник
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
212
809. У п'ятикутнику ABCDM з'єднай
відрізком дві вершини так,
щоб утворився чотирикутник
і трикутник.
В
810. Накресли чотирикутник і шестикутник.
Познач їх буквами.
811. Розглянь рисунок,
напиши назви:
а) трикутників;
б) чотирикутників;
в) п'ятикутників.
812. Докресли праворуч до поданих
многокутників такі самі.
Підпиши назви многокутників,
які утворилися.
813. Утвори квітку, докресливши
до поданого чотирикутника
такі самі чотирикутники.
С
З КЛАС. Геометричний матеріал
213
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Многокутники
/ J Два многокутники називаються рівними, я к щ о
вони гіри накладанні співпадають.
^ Л ]
JEtM)
814. Накресли два довільних відрізки A B і CD.
Порівняй на око відрізки AB і CD.
Перевір свій висновок вимірюванням.
815. Порівняй фігури а і 6, зображені на рисунку.
а
Д л я порівняння фігур візьми кальку, обведи на ній
фігуру б. Наклади кальку з рисунком фігури на рису
нок фігури а. Я к щ о фігури при накладанні сумістились, то вони рівні.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
214
ПРЯМОКУТНИК
в
А
с
D
Розглянь рисунок.
а) Чи можна назвати чотирикутник ABCD прямокутником? Дай відповідь так чи ні.
б) Як докреслити даний чотирикутник, щоб він став
прямокутником ?
Познач дії, які ти виконуватимеш.
Через точку В проведу в будь-якому напрямку
•
пряму лінію.
За допомогою трикутника визначу, чи має чо•
тирикутник ABCD прямі кути, позначу їх дужкою.
I І Побудую прямий кут з вершини А.
•
•
•
Продовжу сторону ВС до перетину із стороною
прямого кута з вершини А. Точку перетину називаю К.
За допомогою трикутника перевіряю, який кут
утворився з вершиною К. Утворився прямий
кут.
Чотирикутник AKCD має чотири прямі кути.
Отже, утворився прямокутник.
Виконай позначені тобою дії.
Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається
прямокутником.
З КЛАС. Геометричний матеріал
Напиши елементи
прямокутника.
215
В
816. Докресли даний В
чотирикутник,
щоб утворився
прямокутник.
Запиши назву
побудованого прямокутника.
817. Виміряй і порівняй сторони
даного прямокутника.
Запиши висновок.
818. Пригадай, що таке периметр прямокутника. Запиши
правило обчислення периметра прямокутника.
819. Накресли прямокутник із сторонами 6 см і 4 см. Познач
вершини буквами. Знайди периметр прямокутника.
820. Накресли прямокутник, якщо його периметр — 14 см,
а одна із сторін — 4 см. Познач вершини прямокутника.
821. Накресли два довільних прямокутники, периметр
кожного з яких дорівнює 12 см.
j
І
822. За даною спільною стороною AB докресли два
прямокутники — ABCD і АВМК. Периметр ABCD
на 4 см більший за периметр АВМК.
А
В
823. Накресли прямокутник, поділи відрізком на два прямокутники так, щоб периметр першого прямокутника
був меншим за периметр другого. Обчисли периметри
утворених прямокутників.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
216
824. Пригадай, як обчислити площу прямокутника. Запиши
правило знаходження площі прямокутника.
825. Виміряй сторони даного
прямокутника
та обчисли його площу.
826. Накресли прямокутник, площа якого 32 см 2, а довжина однієї зі сторін — 4 см. Познач вершини буквами.
827. Накресли два різних прямокутники так, щоб площа
кожного дорівнювала 12 см2.
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Прямокутник
( / ) Сусідні сторони прямокутника часто називають
довжиною і шириною та позначають буквами а ib.
Тому, якщо довжина прямокутника дорівнює а,
а ширина — Ь, то його периметр обчислюється
за формулою:
Р = 2 -(а + Ь)
Сторони прямокутника а ib. Площу прямокутника
позначають буквою S. Площа прямокутника дорівнює
добутку довжин його сторін, тому можна записати формулу:
S = а- Ь
Щоб знайти сторону прямокутника, треба площу
розділити на другу сторону:
a = S:b
b = S: а
^
828. Виміряй сторони
даного прямокутника.
Обчисли периметр
за формулою.
217
З КЛАС. Геометричний матеріал
829. Познач прямокутник буквами.
Виміряй сторони прямокутника
та обчисли площу за формулою.
КВАДРАТ
В
м
N
П П Поміркуй, який із прямокутників на рисунку
можна назвати квадратом. ABCD чи KLMN.
Пригадай, що таке квадрат і запиши визначення
в рамочку.
830. Зафарбуй квадрати
830. Накресли квадрат зі стороною 6 см. Розділи на рівні
квадрати. Запиши кількість рівних квадратів.
832. Накресли три квадрати за їх периметрами:
fabcd
=
1 6 CM,
KLMN
р
f o s p
слг'
1 2
=
8cm
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
218
ТРИКУТНИК
( f ) Чи правильне твердження: на рисунку всі трикутники г/~>"ттЛ'""7ГГ'т" ^
G
так
та
•
ні
Доповни твердження.
• Якщо всі кути трикутника гострі, то його називають ...
• Якщо один із кутів трикутника прямий, то його називають ...
• Якщо один із кутів трикутника тупий, то його називають ...
Трикутники мають назву не тільки за кутами. Допиши твердження, я к трикутники називаються за сторонами.
• Якщо дві сторони трикутника рівні, то його називають ...
• Якщо всі сторони трикутника рівні, то його називають ...
• Якщо всі сторони трикутника різної довжини, його
називають ...
833. Підпиши назви трикутників за кутами.
Познач вершини буквами.
З КЛАС. Геометричний матеріал
219
834. З'єднай стрілками рисунки трикутників із назвами
трикутників, що відповідають зображенням.
Рівнобедрений
Рівносторонній
Різносторонній
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Трикутник
[ f ) Якщо сторона рівностороннього трикутника дорівнює а, то його периметр обчислюється за формулою:
Р = 3а
/^f ]
835. Виміряй сторони трикутника
і обчисли периметр за формулою.
836. Накресли рівносторонній трикутник. Розділи трикутник
відрізком так, щоб утворився прямокутний трикутник.
Скільки прямокутних трикутників утворилось при
побудові?
837. На окремому листі паперу побудуй рівносторонній
трикутник. Із будь-якої вершини трикутника проведи
відрізок так, щоб утворився прямий кут при протилежній стороні трикутника. Порівняй фігури, які утворились
при побудові відрізка.
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
220
ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД
( / J На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед.
А
п
В,
С,
А
D\
Б
Прямокутний паралелепіпед має:
• 6 граней;
• 8 вершин;
• 12 ребер.
е ь
838. Розфарбуй на розгортці прямокутного
паралелепіпеда зеленим олівцем найменші
грані, жовтим — найбільші.
КУБ
Г Т ) На рисунку зображено куб.
Кубом називають прямокутний
паралелепіпед, у якого всі ребра рівні.
Кожна грань куба — це квадрат.
З КЛАС. Геометричний матеріал
221
839. Напиши, скільки у куба:
а)граней;
б) ребер;
в) вершин.
840. Розфарбуй на розгортці
куба одну пару
протилежних граней
зеленим олівцем.
КРОК ДОЗ
КЛАСУ
Паралелепіпед. Куб
( f ) Довжини ребер прямокутного паралелепіпеда та
куба називають вимірами. Щоб розрізнити виміри,
користуються назвами: довжина, ширина, висота.
довжина
довжина
w
N
/ І1
Розглянь на рисунку паралелепіпед. М
11
і1
Назви і напиши:
11
а) верхню грань;
11
11
б) праву грань;
в) ребра, я к і дорівнюють ребру AM;
г) вершини, що належать задній грані;
д) грань, я к а дорівнює грані ABCD.
к
/
D
С
222
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
КОЛО
( f J Чи можна назвати фігуру,
зображену на рисунку, колом?
«Так» чи «ні»?
Як і чим сполучити подані точки,
щоб утворилося коло?
Познач правильну відповідь.
І
І Відрізками за допомогою лінійки.
І
І Лінією від руки, накресленою за допомогою олівця.
І
І Замкненою лінією за допомогою циркуля.
Наведи коло на рисунку вибраним способом.
Якщо всі точки замкненої лінії рівно віддалені від
точки — центра, то така замкнена лінія утворює коло.
Замкнена лінія, всі точки якої віддалені від заданої точки (центра) на однакову відстань, називається
колом.
Відрізок, який з'єднує точку кола
з його центром, називають
радіусом кола.
AO — радіус кола.
Відрізок, який з'єднує дві точки
кола і проходить через його центр,
називають діаметром кола.
ВС — діаметр кола .
Центр кола розділяє діаметр
на два рівні радіуси: OB = ОС.
З КЛАС. Геометричний матеріал
І
J^tM)
223
841. Які з відрізків, зображених на рисунку, являються радіусами кола. Накресли коло з таким
самим радіусом.
842. На рисунку зображено коло і чотири промені AB, CD,
МК, NF. Які з цих променів перётинають когіо?
С
*
843. Накресли за допомогою циркуля коло з радіусом
2 см 5 мм. Проведи в ньому діаметр.
Познач точки М, N на колі і точки F, D поза колом.
КРОК ДО 5 КЛАСУ
Коло
C D Дві точки А і В лежать на колі
і ділять його на дві частини. Кожну
з цих частин називають дугою кола.
Точки А і В е кінцями цих дуг.
224
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
844. Проведи в даному колі два радіуси OA і OB
олівцями різного кольору. Наведи більшу
дугу зеленим олівцем, а меншу — синім
845. За допомогою циркуля накресли коло з діаметром
З см.
846. Накресли коло, проведи у ньому три радіуси так, щоб
утворилися рівні дуги.
847. Накресли коло. Побудуй діаметр кола. Порівняй дуги,
що утворилися. Зроби висновок.
ДОДАТОК
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
226
Таблиця класів і розрядів
одиниці
десятки
сотні
сотні
тисяч
десятки
тисяч
одиниці
тисяч
одиниці
мільйонів
сотні
мільйонів
десятки
мільйонів
І клас
Клас одиниць
розряди
II клас
Клас тисяч
розряди
III клас
Клас мільйонів
розряди
ДОДАВАННЯ
Додавання — математична дія, в результаті якої за
двома заданими числами знаходять третє. Унаслідок
дії додавання одержують більше число.
1. Компоненти дії додавання.
а
+
Ь
=
2
І доданок
+
с
3
= 5
II доданок значення суми,
або сума
2. Перевірка додавання
47 + 21 = 68
Перевірка:
68 - 21 = 47
6 8 - 4 7 = 21.
3. Властивості додавання.
1. Переставна властивість додавання. Від перестановки місць доданків значення суми не змінюється.
a+b=b+а
5+2=2+5
2. Сполучна властивість додавання.
Під час додавання кількох чисел значення суми не
зміниться, якщо два доданки замінити на їхню суму.
a + b + c = a + (b + c)
5 + 3 + 7 = 5 + (3+7)
ДОДАТОК
227
4. Основні способи додавання.
1. Додавання числа до суми.
1 СП.
(2 + 3)+ 4 = 5 + 4 = 9
(a + b) + с
2 сп. (2 + 3) + 4 = (2 + 4) + 3 = 9 (a + b) + с = (a + с) + d
3 сп. (2 + 3) + 4 = (3 + 4) + 2 - 9 (a + b) + c = (b + c) + a
2. Додавання суми до числа.
1
сп.
3 + ( 2 + 4) = 3 + 6 = 9
k + (m + n)
2 сп. 3 + (2 + 4) = (3 + 2) + 4 = 9k + (m + n) = (k + m) + n
3 сп. 3 + (2 + 4) = (3 + 4) + 2 = 9k + (m + n) = (k + n) + m
ВІДНІМАННЯ
Відніманням називається дія, внаслідок якої за сумою двох доданків та одним з них знаходять другий доданок.
Дія віднімання є оберненою до дії додавання.
5. Компоненти дії віднімання:
»
*
а
-
5
зменшуване
о
-
1
від'ємник
с
=
4
значення різниці,
або різниця
6. При діях з натуральними числами зменшуване не може
бути менше від'ємника.
7. Особливі випадки дії віднімання.
6 - 0 = 6
a- 0= a
6 - 6 = 0
a0 - 0 = 0
a=0
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
228
8. Перевірна віднімання.
Віднімання перевіряють відніманням і додаванням.
25 - 15 = 10
Перевірка:
25 - 1 5 = 10
15 + 10 = 25
9. Основні способи віднімання.
1. Віднімання числа від суми.
(а + b) - с
(4 + 3 ) - 2 = 7 - 2 = 5
1 сп.
2 сп. (4 + 3) - 2 = (4 - 2) + 3 = 2 + 3 = 5(а + Ь) - с = (а - с) + Ь
Зсп. (4 + 3) 2 = ( 3 - 2 ) + 4 = 1 + 4 = 5(а + Ь) - с = (b - с) + а
2. Віднімання суми від числа.
1 сп.
1 0 - ( 1 + 3) = 1 0 - 4 = 6
(а 4 b) - с
2 сп. 1 0 - ( 1 + 3) = ( 1 0 - 1 ) - 3 = 9 - 3 = 6
3 си. 10 - (1 + 3) = (10 - 3)
1= 7 1= 6
(а + Ь) -- с =
(« - С) f Ъ
(а + Ь) с =
=(& - с) + а
МНОЖЕННЯ
Множення — це додавання однакових доданків.
Знаки множення (•) або (х).
а • h = а + а + а І ... + а
у доданках
19. Компоненти множення.
а
•
b
5
2
І множник II множник
добуток
с
10
значення добутку,
або добуток,
1 і. Множити можна будь-які натуральні числа.
Д і я множення завжди виконувана.
231
ДОДАТОК
12. Окремі випадки множення.
1. Значення добутку будь-якого
числа та нуля дорівнює нулю.
8 - 0 = 0, а • 0 0
0 - 8 = 0, 0 • а = 0
2. Якщо добуток дорівнює нулю,
тоді хоча б один із множників
дорівнює нулю.
9 • а = 0,
тобто
а =0
3. Значення добутку будь-якого
числа та одиниці дорівнює
самому цьому числу.
8 - 1 = 8, а • 1 = а
1 - 8 = 8, 1 • а = а
13. Перевірка множення.
Множення можна перевірити діленням:
6 - 8 = 48
Перевірка:
48 : 6 = 8
4 8 : 8 = 6.
14. Закони множення.
1. Переставний закон
Добуток не змінюється при зміні місць Множників.
a-b = d- а
3-5=5-3
2. Сполучний закон.
Добуток не змінюється, якщо будь-яку групу множників замінити Їхнім добутком.
а-Ь • с = а(Ь • с)
4 • 25 • 2 = (4 • 25) • 2 = 4. • (25 • 4)
Із цих законів виходить, іцо у добутку кількох
множників їх можна переставляти місцями та брати
в дужки будь-яким чином.
а • b • с- d • k = (a • d) • (с • b) • k
25 • 6 • 15- 8 • 100 = (25 • 8) • (15 • 6) • 100
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
230
3. Розподільний закон.
а) відносно додавання;
Добуток суми декількох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданку на це число.
(a + b)-c = a-c +
b'c
(80 + 5) • 8 = 80 • 8 + 5 • 8
б) відносно віднімання;
Добуток різниці на будь-яке число дорівнює різниці
добутків зменшуваного та від'ємника на це число.
(a-b)-c =
a-c-b-c
(10-5)-2 = 10-2-5-2
15. Множення на 10, 100,1000.
Для того, щоб помножити число на 10, треба до цього числа дописати справа один нуль.
5 - 1 0 = 50
При множенні на 100 до числа справа допиши два
нулі.
5 • 100 = 500
При множенні на 1000 до числа справа допиши три
нулі.
5 • 1000 = 5000
16. Таблиця множення.
2x1 = 2
2x2 = 4
2x3 = 6
2x4 = 8
2 x 5 =10
2 x 6 = 12
2x7=14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2x10
= 20
3x1 =3
3x2 = 6
3x3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
З х 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 1 0 = 30
4x1 =4
4x2 = 8
4x3=12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 X 6 = 24
4 X 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 1 0 = 40
5x1 = 5
5 x 2 = 10
5x3=15
5 x 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = ЗО
5 X 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 1 0 = 50
ДОДАТОК
231
6x1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 X 4 = 24
6 X 5 = ЗО
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 X 8 = 48
6 x 9 = 54
6 X 10 = 60
7x1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 X 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 X 9 = 63
7 x 1 0 = 70
8x1 =8
8 x 2 = 16
8 X 3 = 24
8 x 4 = 32
8 X 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 X 8 = 64
8 X 9 = 72
8 X 10 = 80
1
2
3
4
2
4
6
8 10 12 14 16 18
3
6
4
5
6
7
8
9x1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 X 7 = 63
9x8=72
9 x 9 = 81
9 X 10 = 90
9
9 12 15 18 2.1 24 27
8 -to12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 ЗО 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
ДІЛЕННЯ
Діленням називається дія, за допомогою якої за
добутком та одним із множників знаходять другий
множник.
,
17. Компоненти дії ділення.
а
Ъ
=
с
10
:
2
=
5
ділене
дільник, частка
частка
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
232
18. Окремі випадки ділення.
5:1 = 5
a : 1= a
0:5 =0
0 :а=0
5:5 = 5
a: a - 1
На нуль ділити не можна
19. Перевірка ділення.
Дію ділення перевіряємо діленням та множенням:
15: 5 = 3
Перевірка:
15:5 = 3
5 • 3= 15
20. Ділення на 10,100,1000.
Для того щоб поділити кругле число на 10, треба від
діленого відкинути один нуль справа.
5 0 : 10=5
Для того, щоб поділити кругле число на 100, треба
від діленого відкинути два нулі справа.
500 : 100 = 5
5000: 100 = 50
Для того щоб поділити кругле число на 1000, треба
від діленого відкинути три нулі справа.
5000: 1000 = 5
2 і. Властивості частки.
1. Для того щоб поділити число на добуток двох чисел, треба поділити його на один із множників і одержаний результат поділити на другий множник:
150 : (3 : 5) = 150 : 3 : 5 = 50 : 5 = 10
2. Для того щоб поділити суму чисел на дане число,
достатньо поділити кожний доданок на це число і результати додати:
(18 + 5 4 ) : 6 = 18 : 6 + 54 : 6 = 3 + 9 = 12
ДОДАТОК
233
3. Якщо кожний доданок ділиться на якесь число,
то і сума ділиться на це число.
(24 + 32): 4. 24 ділиться на 4 і 32 ділиться на 4.
Тобто (24 + 32) ділиться на 4.
22. Ознаки подільності.
На два діляться парні числа, тобто числа,
На які закінчуються на 0,2,4,6,8.
2 72 — ділиться на 2 , оскільки воно парне.
73 — не ділиться на 2 , оскільки воно непарне.
На три діляться числа, сума цифр яких ділиться
На на 3 .
3 123 — ділиться на 3, оскільки (1 + 2 + 3): 3 = 6 : 3 = 2
123:3 = 41
На п'ять діляться числа, які закінчуються на 0 і 5 .
900 — ділиться на 5, оскільки закінчується на 0
На
900 : 5 = 180
5
135 — ділиться на 5 , оскільки закінчується на 5
135 : 5 = 27
На шість діляться числа, я к і діляться на 2 і 3
одночасно.
*
На
216 — ділиться на 6 , оскільки воно парне і сума
6
цифр (2 + 1 +б) = 9 ділиться на 3
216 : 6 = 36
На дев'ять діляться числа, сума цифр яких ділиться на 9 .
На
1818 — ділиться на 9 , оскільки сума цифр
9
(1 + 8 + 1 + 8 ) - 18, 1 8 : 9 = 2,
1 8 1 8 : 9 = 202
На одинадцять діляться числа, у яких сума цифр,
На
які стоять на непарних місцях, дорівнює сумі
11
цифр, я к і стоять на парних місцях.
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
234
ВИРАЗИ
23. Порядок дій.
1. Якщо у виразі є д у ж к и , то спочатку виконують дії
у дужках.
2. Потім виконують дії II ступеня (множення та ділення) у тому порядку, в якому вони записані.
3. Потім виконують дії І ступеня (додавання та віднімання) в тому порядку, в якому вони записані.
2
4
1 3
5
8 : 4 + (17 + 3)- 2 - 4 = 38
Рівняння
Рівняння — це рівність, я к а містить невідоме число
(змінну).
Розв'язати рівняння - означає знайти таке числове
значення змінної, при якому рівняння перетворюється
у правильну рівність.
Це значення змінної називається коренем рівняння.
24. Рівняння на знаходження компонентів.
1. При додаванні.
х +5=8
4+у=9
х =8-5
у=9-4
х=3
у=Ь
3+5=8
4+5=9
8=8
9=9
2. При відніманні.
х - 5 =7
8 -X =1
X = 7+5
X=8 - 1
X = 12
х =7
12-5 =7
8-7=1
7=7
1=1
Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від
суми відняти відомий доданок.
а) Для того, щоб знайти
невідоме зменшуване, треба
до різниці додати від'ємник.
б) Для того, щоб знайти
невідомий від'ємник, треба
від зменшуваного відняти
різницю.
ДОДАТОК
235
3. Примноженні.
Для того, щоб знайти неx • 4 = 20
5 • х = 15
х = 20 : 4
X = 15 : 5 відомий множник, треба добуток поділити на відомий
х-5
х=3
5 - 4 = 20
5 - 3 = 15 множник.
20 = 20
15 = 15 ^
4. При діленні.
а) Для того, щоб знайти
х : 2 = 20
21 : х=7
х = 20 • 2
х = 21:7 невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.
x = 40
x = 3
б) Для того, щоб знайти
4 0 : 2 = 20
21:7 = 3
невідомий
дільник, треба ді20 = 20
3=3
лене поділити на частку.
ВЕЛИЧИНИ
25.Одиниці довжини.
1 кМ (кілометр) = 1000 м (метрам)
1 м (метр) = 10 дм (дециметрам) = 100 см (сантиметрам)
1 дм (дециметр) = 10 см (сантиметрам)
1 см (сантиметр) = 10 мм (міліметрам)
26. Одиниці ваги.
1 т (тонна) = 1000 кг (кілограмам)
1 ц (центнер) = 100 кг (кілограмам)
1 кг (кілограм) = 1000 г (грамам)
1 г (грам) = 1000 мг (міліграмам)
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ
27. Якщо а і b — натуральні числа, то число Ь буде більшим
по відношенню до числа а, якщо воно в натуральному
ряді стоїть правіше. Число а буде меншим, якщо воно
стоїть у натуральному ряді лівіше, ніж Ь.
1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...
1 <4; 8 < 9
М АТЕМАТИКА. Домашній репети и,(1
236
28. Для того щоб дізнатися, на скільки одне число більше
або менше за друге, треба від більшого числа відняти
менше.
jg
на
скільки більше (менше)?
15 > 10 на 5
на? 0
10 < 15 на 5
15-10 = 5
29. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів одне число
більше або менше за друге, треба більше число
поділити на менше.
12
L2
у скільки більше (менше)?
12 > 6 у 2 рази
у?
6 < 12 у 2 рази
О
12:6 = 2
ДРОБИ
Дріб — це одна чи кілька рівних частин цілого.
. Дріб записують натуральними числами, розділеними горизонтальною рискою. Риска дробу рівносильна
знаку ділення.
Будь-яку частку можна записати дробом.
Чисельник дробу показує, скільки взяли
1 :3=
рівних частин — знаменник дробу показує,
на скільки рівних частин поділили ціле.
Дріб, чисельник якого менше знаменника, 1 2
1
називається правильним дробом. Правиль- З ' 3 ' 7
ний дріб менше 1.
Якщо чисельник і знаменник дробу рівні,
такий дріб дорівнює 1.
= 1
Дріб, чисельник якого дорівнює знамен- З 4
нику або більше знаменника, називається не- З ' З
правильним дробом.
ДОДАТОК
237
ЗО. Порівняння дробів.
Два дроби рівні, якщо вони показують одну й ту саму частину цілого.
3>І
8 8
Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той, у якого чисельник більше.
2>2
3 4
Із двох дробів з однаковими чисельниками більше той, у якого знаменник менше.
31. Знаходження частки від числа.
Знайти ^ від 27 см
о
27 : 3 1 =9 (см)
1
—
=о9 см
Щоб знайти частку, від числа,
треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник.
о
32. Знаходження числа за його часткою.
становить 4 (см)
6
4 • 6 : 1 = 24 (см)
Щоб знайти число за його
часткою, треба число, яке відповідає даній частці, помножити
на знаменник і поділити на чисельник.
ЗМІСТ
2 КЛАС
1
Вчимося розв'язувати задачі
2
Прості задачі
Прості задачі на знаходження суми
Прості задачі на знаходження різниці
Прості задачі на збільшення числа на кілька одиниць
Прості задачі на зменшення числа на кілька одиниць
Прості задачі на різницеве порівняння
Прості задачі на знаходження невідомого доданка
Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного . . .
- Прості задачі на знаходження невідомого від'ємника
Обернені задачі до задач на знаходження суми
Обернені задачі до задач на знаходження різниці
2
2
5
7
10
12
15
17
19
20
23
Складені задачі
Складені задачі, які містять відношення «більше на»
Складені задачі, які містять відношення «менше на»
Тренуюся розв'язувати інші складені задачі
26
26
29
33
Прості задачі
Прості задачі на знаходження добутку
Прості задачі на знаходження частки
Прості задачі на ділення на частини
Прості задачі на ділення та вміщення
Прості задачі на збільшення числа в кілька разів
Прості задачі на зменшення числа в кілька разів
39
39
41
43
46
48
50
Складені задачі
Складені задачі, які містять відношення «більше в»
Складені задачі, які містять відношення «менше в»
52
52
55
Математичний тренажер
Лічба у межах сотні
Додавання і віднімання двоцифрових чисел
без переходу через десяток
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел
з переходом через десяток
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел
Множення і ділення
61
61
62
66
68
70
ЗМІСТ
239
Гометричний матеріал
74
Позначення геометричних фігур
Відрізок
Ламана
Довжина ламаної
Многокутник. Елементи многокутника
Кут. Види кутів
Трикутник
Прямокутник
Квадрат
Коло, круг, центр круга, радіус
Циліндр, конус
74
74
75
76
78
80
81
84
87
90
95
З КЛАС
Вчимося розв'язувати задачі
>
99
100
Складені задачі
Складені задачі на зведення до одиниці
Складені задачі на спосіб відношення
Складені задачі, які розв'язуються
за допомогою рівнянь
Розв'язування задач з буквеними даними
Розв'язування задач на знаходження частини числа
Розв'язуння задач на знаходження числа
за його частиною
І Математичний тренажер
1
і
Числові вирази
Буквенівирази
Нерівність
Табличне множення і ділення
Множення і ділення двоцифрових чисел
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове
Трицифрові числа
Складання і віднімання у межах 1000
Геометричний матеріал
.«
Многокутник та йогй елементи
Прямокутник. Периметр прямокутника
Квадрат. Периметр квадрата
Кут. Види кутів
Види трикутників за кутами та сторонами
Елементи куба
Коло. Побудова кола. Діаметр кола
100
100
102
103
105
106
108
112
*
112
112
113
115
121
123
125
126
130
130
132
135
138
142
146
149
МАТЕМАТИКА. Домашній репетитор
240
4 КЛАС
155
Вчимося розв'язувати задачі
156
Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
Складання задач за рівнянням
Розв'язування задач за буквеними виразами.
Складання задач за буквеними виразами
Складання плана до розв'язання складеної задачі
Прості задачі на знаходження швидкості руху
Прості задачі на знаходження відстані
Прості задачі на знаходження часу
Задачі на знаходження площі прямокутника
Обернені задачі до задачі на знаходження площі
прямокутника
Задачі на знаходження середнього арифметичного
Задачі на пропорційне ділення
Задачі на знаходження невідомого за двома різницями . . .
Ускладнені задачі на знаходження невідомого
за двома різницями
Задачі на 2 - 4 дії що по-різному скомбіновані
з простих задач
Математичний тренажер
Числа від 1 до 1000000. Нумерація
Складання і віднімання багатоцифрових чисел
Властивості дій складання і віднімання
Множення багатоцифрового числа на одноцифрове
Множення і ділення на розрядне число
Дроби
Гометричний матеріал
Відрізок. Довжина відрізка
Ламана. Довжина ламаної
Крок до 5 класу. Відрізок
Крок до 5 класу. Пряма
Крок до 5 класу. Промінь
Крок до 5 класу. Кут. Позначення кута. Види кутів
Крок до 5 класу. Розгорнутий кут
Многокутники
Крок до 5 класу. Многокутники
Прямокутник
Крок до 5 класу. Прямокутник
Квадрат
156
157
159
162
165
168
171
172
175
177
178
180
181
184
184
184
. 188
191
196
200
201
201
203
205
205
207
208
210
211
213
214
216
217
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Математика
Просмотров
23 928
Размер файла
73 613 Кб
Теги
isaenko, domashnij, matematika, repetitor
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа