close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№54 WDM «Chrematistic» от 27.10.2013

код для вставкиСкачать
Бизнес журнал
 :: ТЕМА НОМЕРУ
Осіння турбулентність: нові виклики для У
країни
23.10.2013
Сьогодні перед світовою економікою постають цілий ряд нових викликів та загроз: зміна монетарної політики Федерального Резерву США, уповільнення темпів зростання Китаю, великий державний борг і фрагментованість фінансової системи європей
ської зони і т.п. Що робити Україні?
За оцінками Національного Банку України, через охолодження економічної активності доходи зведеного бюджету в II кв
.
знизилися порівняно з першим кварталом і були нижчими навіть за показник II кв
.
2012 р. Водночас видат
ки зростали високими темпами внаслідок підвищення соціальних стандартів –
у II кв
.
в річному вимірі вони збільшилися на 7,7%, зростання за січень –
липень порівняно з відповідним періодом минулого року становило 9,5%. Поточні видатки зросли на 12%, а капіт
альні знизилися на 23,4%. Унаслідок охолодження економічної активності в першому півріччі податкові надходження знизилися на 1,1% порівняно з відповідним періодом минулого року, і лише за підсумками семи місяців вони відновили своє зростання (на 1,7%).
Од
нією з статей наповнення Державного бюджету може стати суттєве корегування рентних платежів. В даний час неважко пересвідчитись, що потенціал різкого збагачення українських олігархів криється в надмірній експлуатації природних ресурсів, які, як відомо є вс
енародним надбанням, і фактичному привласненні природної ренти. У загальній вартості національного багатства держави природний капітал становить біля 54%, а фактична рента з них в складі доходної частини державного бюджету коливається до 15%. Суттєве збіль
шення ренти створить можливості формування нової рентної системи оподаткування, зменшення інших видів податків, в першу чергу –
ПДВ, що може стати поштовхом розвитку реального сектора економіки. Привласнення ренти стало основою різкого зростання статків вс
іх сьогоднішніх олігархів і породження фактично олігархополії в Україні. Не знання і технології, а рента стала причиною появи сьогоднішніх олігархів.
Аналізуючи структуру українського експорту за останні 2 роки, і особливо за 1 півріччя 2013 р
.
, можна пом
ітити суттєве зростання експорту сировини. В першу чергу тої, що складає значну частину потенціалу природних ресурсів. Якщо дивитись за товарною структурою експорту то, найсуттєвіші експортні поставки здійснюва­лись до Російської Федерації –
24,7% від зага
льного обсягу експорту (чорні метали, механічні машини, залізничні локомотиви), Туреччини –
6,1% (чорні метали, добрива, зернові культури), Китаю –
4,5% (руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини), Італії –
4,2%
(чорні метали, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин), Польщі –
3,9% (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Казахстану –
3,6% (вироби з чорних металiв, залізничні локомотиви, механічні машини) та Індії –
3,4% (жири та олії тварин
ного або рослинного походження, чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки). Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них –
28,3% від загального обсягу експорту (зменшення обсягів на 11,9% проти І півріччя 2012р.). Мінеральні продукти становили 11,7%, продукти рослинного походження –
10,8%, механічні та електричні машини –
10,7%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості –
8,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження та засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби –
по 6%, готові харчові продукти –
5,8%.
Разом з тим, видобуток, переробка і експорт природних ресурсів та виробів з них не має кореляції у адекватному збільшенні природно
-
ресурсних платежів
, що мають рентний характер. Незважаючи на у цілому висхідний тренд у динаміці надходжень збору за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України за останні роки, реальних зрушень щодо підвищення рентної спрямованості податкового р
егулювання природокористування досі не відбулося.
Як свідчать дослідження вчених Ради по вивченню продуктивних сил України та його наступника –
Інституту сталого розвитку та економіки природокористування, причинами низької результативності залучення приро
дно
-
ресурсної ренти до Зведеного бюджету України є низький рівень нормативів плати за спеціальне використання природних ресурсів, штучно звужена база стягнення природно
-
ресурсних платежів, відсутність оперативного взаємозв’язку між даними природно
-
ресурсно
го моніторингу та системою адміністрування плати за спеціальне природокористування, недосконалість міжбюджетних відносин щодо розподілу даного виду платежів.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяк
их податкових норм» від 5 липня 2012 року стало фактично кроком, який ознаменував реформування платежів за користування надрами на основі відсоткових (адвалерного типу) ставок. Разом з тим, у складі нормативної бази плати за надра на цей час зберігається н
изка суперечностей. Мова йде про недостатньо вмотивовані зміни деяких нормативів проти їх науково обґрунтованого рівня. Зазначені зміни вводились спонтанно і фактично в адміністративному порядку. Відтак виникла штучна заниженість низки нормативів –
стосовн
о металевих руд, вугілля, мінеральних вод та деяких інших видів корисних копалин.
Управление проектами «под ключ»
:: Производство
:: Маркетинг
::
Продажи
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
З коригуванням норм
ативів плати за надра відповідно до їх науково обґрунтованого рівня пов'язується значний потенціал зростання надходжень у бюджет. Розрахунки, виконані українськими вченими, зокрема проф. В. Міщенком, за конкретними видами корисних копалин, дають наступні о
цінки.
Залізні руди -
профільний для України вид сировини. За аналітичною оцінкою вчених Ради по вивченню продуктивних сил України, оптимальна величина ставки для залізних руд становить 3,5% до вартості товарного продукту. У Податковому кодексі наведено с
тавку 2,7%. Різниця, враховуючи обсяги виробництва залізних руд призводить до суттєвих втрат для державного бюджету. Останніми роками ціни на залізну руду трималися на високому рівні, зокрема, у 2012 році вони становили $120
-
125 за тону, а у 2011 р. піднім
алися ще вище. На цей час ми маємо орієнтуватися на $90
-
95 за тону. Обсяги виробництва залізорудного концентрату становлять біля 65 млн т. Ці вихідні дані дозволяють зазначити, що при переході на ставку плати в 3,5% бюджет може додатково отримати 380
-
400 м
лн грн. Також слід брати до уваги, що ставка плати 3,5% відображає ресурсно
-
кон’юнктурну ситуацію 2009
-
2010 років. Сьогодні створилися передумови для її збільшення до 4%. Потенціал зростання доходів бюджету може становити мінімум 600 млн грн. Якщо орієнтув
атися на середньозважену річну ціну на залізну руду на рівні $110
-
120 (прогноз на 2013 р.) та реалізовувати більш рішучі заходи при оподаткуванні (адвалорна ставка –
7%), то додаткові надходження до бюджету можуть сягнути 2 616 млн грн. Так, адвалерна став
ка за видобуток залізної руди в Індії -
10%, не враховуючи експортного мита.
Оцінюючи по вугільній галузі потенціал зростання надходжень у бюджет коректним є підхід, за яким до уваги береться видобуток лише у недержавному секторі. При річному видобутку в о
станньому 25 млн т готового вугілля та ціні 850 грн/т збільшення надходжень становитиме близько 130 млн грн. при ставці плати за надра в 1% і 340 млн грн при відповідній ставці 2%. За зазначених обсягів промислового розливу мінеральних вод і за мінімальної
ціни 4 грн/літр потенціал зростання доходів бюджету при переході на ставку 6% оцінюється у 250
-
260 млн грн, а при переході на ставку плати у 10%. –
у 450
-
460 млн грн.
Загалом розрахунки, виконані вченими стосовно всіх випадків заниження нормативів плати
за надра (відносно їх науково обґрунтованого рівня) підтверджують, що реальний потенціал зростання доходів бюджету становить 900
-
950 млн грн за мінімальним варіантом і 1500
-
1550 млн грн за максимальним. Мобілізація додаткових резервів пов’язана із впровад
женням механізмів контролю рентних надприбутків у надрокористуванні.
За визначеною у ст.272 діючого Податкового кодексу України ставкою земельного податку за один гектар ріллі –
0,1% від нормативної грошової оцінки, обсяг податкових надходжень до бюджетів
від оподаткування орних земель оцінюється у 670,61 млн грн. Збільшення такої ставки до 0,3% дасть змогу додатково залучити 1 341,21 млн грн. Ще близько 94 млн грн можна додатково залучити до бюджетів при збільшенні ставок оподаткування земель з багаторічн
ими насадженнями, сіножатей, пасовищ та інших земель сільськогосподарського призначення з 0,03 до 0,09% від їх нормативної грошової оцінки.
Доцільно здійснити оптимізацію оподаткування земель населених пунктів, ставка податку на які встановлюється у розмір
і 1% від їх нормативної грошової оцінки. Тут криється найбільший потенціал підвищення надходжень до місцевих бюджетів. Зокрема, збільшення податкової ставки до 3% дозволить додатково залучити 10 811,3 млн грн. Загалом потенціал підвищення надходжень від по
датку на землю можна оцінити в додаткових 12 246,5 млн грн. Загальний потенціал підвищення надходжень від плати за землю знаходиться в діапазоні 16 761,1 -
30 373,3 млн грн.
За експертними оцінками в цілому, збори та плата за спеціальне використання природ
них ресурсів, рентна плата, збори на паливно
-
енергетичні ресурси може становити до 36 млрд грн.
Детальніше >>>
© Богдан Данилишин
доктор економічних наук, професор. Академік НАН України. Працював мініст
ром економіки в Уряді Юлії Тимошенко. До того займав посаду голови Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ. Український дисидент і політичний біженець.
За матеріалами kontrakty.ua
-----------------
® -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
поставщик
благородной воды:
ООО «Прогруп & Ренесанс Консалтинг»
093
-
6138298
Александр
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---
------------------------------------
Weekly Digital Magazine
Chrematistic
Хрематистика (от др.
-
греч. χρηματιστική —
обогащение) —
термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
© Видавнич
ий Дім «Renaissance Publishing
» № 5
4
від 27
.
10
.2013 2
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
::
Реквізити редакції:
(розділи)
:: Інтерактивний зміст
(натисніть на розділ –
автоматичний перехід)
::
Реклама в журналі
(
розділи)
Власник та Головний редактор
:
Анатолій Ігорович Марущак
(044) 235
-
51
-
11
(09
6) 158
-
13
-
61
[email protected]
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2
/
37, оф. PGRC
(станція метро «Університет»)
ВЛАДА
Верховна Рада України
Адмін
істрація Президента
РНБО
Кабінет Міністрів України
Правоохоронні органи
Новини регіонів
Міжнародні відносини
ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
Макроекономіка
Державне регулювання
Бюджет України
Мультихолдинги Компанії & Ринки
o
ПЕК
o
ГМК & Прокат
o
Хімічна промислов
ість
o
Приладобудування
o
Машинобудування
o
Сільське господарство
o
Харчова промисловість
o
Будівництво & Інфраструктура
o
Транспорт & Інфраструктура
o
ІТ & Телекомунікації
o
Фінансові ринки
o
Торгівля
Соціальна відповідальність
Прес
-
релізи
Бізнес Асоціації
Економіка регіонів
СВІТ
Міжнародні організації
Європа
СНД
Близький Схід
Далекий Схід
Африка
Латинська та Центральна Америка
США та Канада
Антарктида та Антарктика
ОСОБИСТІ
СТЬ
Освіта
Робота
Відпочинок. Туризм & Розваги
КАЛЕНДАР
Відбулось за тиждень
Події на наступний тиждень
Анонс на тиждень вперед
ОГОЛОШЕННЯ
Рекламні рішення
:
Графічна реклама.
Фото, банер , плакат (
.
gif
, .
jpg
, .
bmp
,
інші) з ф
ункцією прямого гіперпосилання на Інтернет ресурс рекламодавця (при натисканні на зображення читач автоматично переходить на задану адресу)
Відеореклама
. Для розміщення
Вашого відео ми можемо запропонувати Вам власний канал на youtube.com
Текстова реклама
(стаття, аналітичний огляд, анонс заходів, тощо)
Розміри та вартість*
:
500
0
грн.
30
0
0
грн.
200
0
грн.
150
0
грн.
100
0
грн.
50
0
грн.
* вартість вказана за 1 публікацію у
5
-
х чергових в
и
пусках
, тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяц
я
знаходитиметься на сторінках журналу
Виділення тексту
:
Шрифт
Розмір
Форма
Рамка
Фон
Гіперпоси
лання
Характер реклами
:
Інформаційна (присвячена чіткому опису певних подій)
;
Аналітична (присвячена аналізу певним подіям)
;
Інформаційно
-
аналітична
(поєднання інформації про подію та аналізу її наслідків);
Pr
-
матеріали
(присвячені покращенню взаємовід
носин з групами споживачів, цільовими громадськими групами або організаціями);
Рекламні матеріали
(призначені для безпосереднього інформування про товари та послуг)
::
Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «
Chrematistic»
®
–
це авторськ
ий продукт на ринку засобів масової інформації і являється інноваційним інструментом для ефективного поширення та зберігання інформації. Загальний вигляд, назва, концепція та дизайн WD
M «
Chrematistic» являються інтелектуальною власністю ТОВ «Прогруп & Р
ене
санс консалтинг» і охороняються чинним законодавством України на території будь
-
якої держави світу! Несанкціоноване копіювання –
переслідується правоохоронними органами. Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе відповідальн
ості за достовірність інформації, яка опублікована з інших джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших джерел, належать виключно тим авторам, які її створили. Надіслані матеріали в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміс
т реклами редакція відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись на правах рекламно
-
інформаційних.
Передрук та використання матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора. Пересилаючи тексти, фотографії, інші матер
іали (логотипи компаній), відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших матеріалів в публікаціях ВД «Renaissanc
e Publishing» та інших
інформаційно
-
видавничих проектах ТОВ «Прогруп & Р
енесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та редакції право на будь
-
яке опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшо
го узгодження кінцевого вигляду.
©
Анатолій Ігорович Марущак, 201
3
© Weekly Digital Magazine «
Chrematistic», 201
3
© Видавничий Дім «Renaissance Publishing», 201
3
© ТОВ «Прогруп &
Р
енесанс консалтинг»
, 201
3
::
Засновник:
::
Видавець
:
::
П
ідписка:
Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну підписку на Weekly Digital e
-
Magazine «
Chrematistic», для чого потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку: ::
Тираж
*
& Архів видань
доступний on
-
line
:
Weekly
Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за попередньою підпискою в groups.google;
соціальні мережі
;
o
n
-
line r
eader’
s
;
direct
-
mail
(
рекламодавці, партнери та друзі
).
Тираж одного чергово
го видання ≈3
0 тис. адресатів.
Канал доставки
Ресурс
и
Кількість
%
Підписка редакції
≈16260
≈54%
Соціальні мережі .
≈10050
≈33%
On
-
line Reader
.
≈ 2200
≈7%
Direct
-
mail
≈1500
≈6%
Всього
:
≈
30 000
* станом на 01.08.2013 р.
::
Співпраця & Партнерство
:
Запрошуємо Вас до співпраці:
надсилайте свої прес
-
релізи, експертні статті, інтерв'ю, анонси реалізованих або запланованих проектів, акцій та заходів або іншого характеру маркетингов
у інформацію для споживачів і ділових партнерів з темою «Прес реліз ... » і вони з'являться на сторінках чергових номерів WDM «Chrematistic» (публікується щонеділі
з 2011 р.
).
3
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
::
Влада ЗМІСТ
Верховна Рада України
Адміністрація Президента
РНБО
Кабінет Міністрів України
Правоохор
онні органи
Новини регіонів
Міжнародні відносини
БЕЗКОШТОВНИЙ щ
отижневий електронний діловий журнал
WDM
«
Chrematistic
»
ФОКУС
Урядовці звітуватимуть про реалізацію проектів, які впроваджуються
у рамках Програми активізації економіки
23.10.2013
Глава Уряду Микола Азаров констатував недостатній рівень реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2
013
-
2014 р
р
. З метою пожвавлення Програми Прем’єр
-
міністр доручив представити план
-
графік щотижневого розгляду Урядом впровадження відповідних проектів. Таке завдання під час засідання Уряду 23 жовтня 2013 року Микола Азаров дав Першому віце
-
прем’єр
-
міні
стру Сергію Арбузову разом з Міністерством економічного розвитку та торгівлі та Міністерством фінансів. «В умовах, які склалися, не можна вважати задовільним стан реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013
-
2014 роки. Я неодноразов
о звертав увагу на вкрай повільні темпи підготовки та погодження заходів програми», -
заявив Микола Азаров.
За його словами, такі підходи негативно відображаються на економіці та українських підприємствах. «Це означає, що досі немає контрактів з гарантова
ним фінансуванням, під які можна кредитуватися в банках. А отже не було розміщено замовлення на виготовлення продукції. Це означає, що не було створено нових робочих місць. Крім того, треба мати на увазі, що будь
-
який новий проект в промисловості, особливо
проект з високотехнологічною складовою, має період підготовчої роботи мінімум рік. А часу чекати у нас немає», -
заявив Микола Азаров.
На думку Прем’єр
-
міністра предметний розгляд Урядом конкретних проектів покликаний виправити ситуацію: «Доручаю Першому віце
-
прем’єр
-
міністру Арбузову разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном забезпечити підготовку щотижневих доповідей і обговорення заходів щодо практичного «запуску» 3
-
5 проектів з програми активізації, які повинні розпочатися у 2013 р
.
і виконуватися у 2014 р
. Уже наступного тижня я хочу побачити план
-
графік розгляду таких доповідей. Кожний розгляд цих питань повинен завершуватись відповідними рішеннями Уряду. Якщо потрібно –
то і кадровими, коли гальмування розвитку відбувається через чийсь спротив або некомп
етентність».
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Верховна Рада України
Сесійна зала
П
ідсумки пленарної роботи Верховної Ради України за період з 2
2 по 25 жовтня 2013 року
25.10.2013
Відбулося 6 пленарних засідань Верховної Ради України. Розглянуто 21 питання порядку денного. За результатами їх розгляду: прийнято 6 законів та 2 постанови; 2 законопроекти прийнято за основу; один законопроект нап
равлено до Комітету для підготовки на повторне перше читання; 5 законопроектів та 3 проекти постанов відхилено. Проголошено 240 депутатських запитів.
Прийнято в цілому закони
:
"Про засади функціонування ринку електричної енергії України";
"Про внесення змі
н до Земельного кодексу щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів";
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків";
"Про внесення зміни до статті 22 Закону "Про Державний бю
джет України на 2013 рік" щодо реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів;
"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань, що унеможливлюють виконан
ня адміністративних стягнень";
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України";
Прийнято також Постано
ву "Про проведення парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200
-
річчя з дня народження)".
Детальніше >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України Комітети
ВРУ
21.10.2013
За підтримки Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів у Києві відбувся Х
-
й щорічний Марш життя та надії "Всім світом проти раку". докладніше
Комітет у закордонних справах рекомендує парламенту ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково
-
технологічне співробітництво. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово
-
комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про засади державної регіональної політики. докладніше
22.10.2013
У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему: “Про запобігання поширенню епідемії туберкульозу, ВІЛ
-
інфекції/СНІДу та віру
сних гепатитів”. докладніше
Голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак провів зустріч з Групою експертів з моніторингу виконання Конве
нції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ГРЕТА). докладніше
Стан законодавчого забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області розгляну
то на виїзному засіданні Комітету з питань транспорту і зв'язку в місті Тернополі. докладніше
23.10.2013
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парл
аменту прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції та ведення виноградників. докладніше
Деякі питання законодавчого забезпечення посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми було обговорено під час засідання робочої групи у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спо
рту та туризму. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово
-
комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання містобудівної діяльності. докладніше
Комітет з питань соціальної по
літики та праці провів "круглий стіл" на тему: "Щодо намірів об'єднання Державної служби зайнятості України з Державною інспекцією України з питань праці". докладніше
Комітет з п
итань верховенства права та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо забезпечення виконання судових рішень). докладніше
24.10.2013
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проекту закону про внесення зміни до статті 22 Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів. докладніше
Комітет з питань культури і духовності р
озглянув питання про стан справ та хід підготовки Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» до відзначення 200
-
річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. докладніше
Під час слухань у Комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обговорено питання щодо накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування як інструменту підвищення соціального захисту громадян. докладніше
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту підтримати пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства". докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги. докладніше
Під час засідання Комітету з питань європейської інтеграції було розглянуто і підтримано низку законопроектів. докладніше
25.10.2013
Комітет з питань охорони здоров‘я підтримує проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "
Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з розладами аутичного спектра: проблеми та шляхи їх вирішення" (2 квітня 2014 року). докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення зміни до статті 18 Закону «Про рекламу» (щодо розміщення реклами на транспортних засобах). д
окладніше
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики. докладніше
Адміністрація Президента Віктор Янукович: Регіональний економічний форум у Києві має стати позитивним сигналом для Вільнюського саміту
21.10.2013
Регіональний економічний форум у Києві, який відбудеться в рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повинен дати позитивний сигнал для Вільнюського саміту «Східного партнерства», на якому Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це Президент України Ві
ктор Янукович сказав під час зустрічі з Виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом.
«Дуже важливо, що цей форум відбудеться фактично напередодні проведення Вільнюського саміту. Саме на Вільнюському саміті ми очікуємо, що буде підпис
ана Угода про асоціацію одночасно з угодою про всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Для нас дуже важливо, щоб український регіональний економічний форум Всесвітнього економічного форуму дав відповідний сигнал на Вільнюс, і це також було б важливою складовою
для прийняття позитивного рішення», -
сказав Віктор Янукович.
Він зазначив, що сьогодні триває величезна робота з підготовки до проведення в Україні регіонального економічного форуму. «Створено 88 груп, у яких зібрані кращі світові фахівці, експерти, полі
тологи, економісти, котрі сьогодні готують пропозиції за різними напрямками», -
сказав Глава держави.
За словами Президента, дискусія на київському форумі буде корисною для України. Водночас, на переконання Віктора Януковича, ця дискусія повинна бути продо
вжена на Давоському форумі.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес
-
служби Президента України Віктора Януковича
В
.
Янукович: Розвиток торговельно
-
економічного співробітництва стане одним із пріоритеті
в головування України у СНД
25.10.2013
Подальший розвиток торговельно
-
економічного співробітництва між країнами
-
учасницями Співдружності Незалежних Держав буде одним із прі
оритетів роботи України в 2014
як голови СНД. Про це заявив Президент України В
.
Яну
кович під час виступу на засіданні Ради глав держав СНД у розширеному форматі в Мінську.
Віктор Янукович переконаний у тому, що Договір має запрацювати на повну силу, а закладені в ньому механізми -
почати реально діяти. «Слід сформувати всі необхідні умов
и для забезпечення рівноправної конкуренції, захисту прав власника та інвестора, зняти штучні бар'єри, які все ще мають місце і перешкоджають торговельному та інноваційному співробітництву», -
сказав він.
На думку Глави держави, також важливо, щоб на основ
і міжнародних норм і принципів, закладених у Договорі, почали працювати й механізми розгляду спірних питань у торгівлі.
Детальніше >>>
За матеріалами president.gov.ua
4
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Апарат Адміністрації Від
булося п’яте засідання Українсько
-
американської Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права
23.10.2013
Під головуванням Радника Президента України Андрія Портнова та Заступника помічника Держсекретаря США з питань демократії, прав лю
дини та праці Томаса Мелії відбулося 5
-
те засідання Українсько
-
американської Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права Комісії стратегічного партнерства Україна -
США.
У заході взяли участь Міністр юстиції України Олена Лукаш, засту
пник Міністра закордонних справ України -
керівник апарату Андрій Олефіров, Прес
-
секретар Президента України Дарія Чепак, Посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт.
Під час засідання обговорювалися питання зміцнення демократії, забезпечення прав людини, розвит
ку громадянського суспільства та свободи засобів масової інформації. Американська сторона підтвердила підтримку курсу України на європейську інтеграцію напередодні Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.
Також сторони відзначили важливість регулярних зас
ідань Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права як механізму двосторонніх консультацій у рамках Українсько
-
американської Комісії стратегічного партнерства та окреслили коло питань для обговорення під час наступної зустрічі, яка відбу
деться у м. Вашингтон у 2014 році.
За матеріалами president.gov.ua
Ірина Акімова зустрілася з делегацією Об'єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу
24.10.2013
23 жовтня 2013 року Перший заступник Глави Адміністрації Президента України І.Акімова зустріл
ася з делегацією Об'єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу, очолюваною заступником Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе.
У зустрічі взяли участь керівник апарату виконавчого директора ЮНЕЙДС Він
ей Салдана, Регіональний директор ЮНЕЙДС для країн Східної Європи та Центральної Азії Жан
-
Елі Малкін, координатор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко.
Під час зустрічі обговорені актуальні питання розвитку співробітництва України з провідною установою системи ООН,
яка відповідає за розробку єдиної стратегії ООН із боротьби з ВІЛ/СНІДом та координацію процесу її реалізації, розподілу функцій між установами системи ООН.
Заступник Генерального секретаря ООН високо оцінив здобутки України у проведенні реформи системи о
хорони здоров'я та заходи, спрямовані на подолання ВІЛ
-
інфекції/СНІДу. За його словами, Україна продемонструвала вражаючу динаміку у боротьбі з цією чи не найнебезпечнішою хворобою людства, що дозволило визнати Україну регіональним лідером на пострадянсько
му та східноєвропейському просторі, досвід якого заслуговує на системне поширення в інших країнах Європи, а також державах Африканського континенту, страждаючих від епідемії ВІЛ/СНІД.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес
-
служби Президента України Віктора Януковича
РНБО
Андрій Клюєв: Співпраця з Чехією стратегічно
важлива для України
23.10.2013
Співпраця України та Чехії є стратегічно важливою для нашої країни, заявив Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Андрій Клюєв. «Упевнений, що візит президента Чехії Мілоша Земана до України стане знаковою віхою у розвитку двосторонніх відносин», -
сказав Секретар РНБО України.
Він відзначив налаштованість чеської сторони на конструктивне і цілеспрямоване співробітництво з ряду проектів і напрямів. Чеська делегація, до складу якої увійшли не тільки представники уряду, а й керівники великих корпорацій, продемонструвала інтерес Чехії до розвитку спільних проектів у металургії, нафтохімії, будів
ництві, транспорті, охороні здоров'я та інших сферах, зазначив Андрій Клюєв. Секретар РНБО України наголосив, що українська влада, у свою чергу, готова докласти усіх зусиль, щоб створити належні умови для розвитку ефективної взаємодії. За його словами, ств
орення нових можливостей, реальні інвестиційні проекти та державна підтримка -
три ключові складові подальшого ефективного розвитку українсько
-
чеських відносин.
У той же час Андрій Клюєв зауважив, що Україна зацікавлена не тільки у збільшенні двосторонньог
о товарообігу з Чехією, а й у вирівнюванні торгового балансу.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби РНБО
Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України Уряд призначив голів Українськ
их частин Спільних міжурядових комісій
23.10.2013
Уряд затвердив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2013 року № 36», яким передбачено призначення голів Українських частин Спільних міжурядових комісій з
питань співробітництва.
Рішення про призначення було прийнято у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в Уряді України. Головою Українських частин Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, створених з Йорданією, Іраком, Сирією та Пакистано
м призначено Голову Антимонопольного комітету України Василя Цушка, головою Українських частин Комісій, створених з Єгиптом та Чехією, –
Міністра промислової політики України Михайла Короленка. Посаду голови Українських частин Комісій, створених з Аргентин
ою, Парагваєм, Чилі та Перу, обійме Перший заступник Міністра промислової політики Микола Євдокименко.
Детальніше >>>
За матеріалами me.gov.ua
Прем’єр
-
міністр України Исполнение госбюджета по доходам за 9 мес.
-
2013
отстало от плана на 5% -
Азаров
23.10.2013
Сохраняющиеся проблемы в украинской экономике негативно влияют на исполнение государственного бюджета, доходы которого по и
тогам 9 месяцев 2013 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4% при плановом росте 9%, сообщил премьер
-
министр Николай Азаров.
"То, что мы пока не достигли ожидаемого возобновления роста в реальном секторе экономики, ограничивает
возможности бюджета осуществлять все запланированные расходы", -
сказал глава правительства, открывая его заседание в Киеве в среду.
В то же время Н.Азаров сообщил, что правительству удается бесперебойно финансировать расходы социального характера. По его
словам, при доходах общего фонда в январе
-
сентябре в 217 млрд грн социальные расходы составили 213 млрд грн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, или 24 млрд грн.
Премьер добавил, что пенсионные выплаты выросли за этот пе
риод на 15 млрд грн, или 8,7% -
до 187 млрд грн, при этом трансферты из госбюджета составили 62 млрд грн. "У нас есть опыт решения таких проблем, наработанные механизмы. Сейчас все эти механизмы, все возможности наполнения бюджета нужно использовать в полн
ой мере", подчеркнул Н.Азаров.
Законом о госбюджете
-
2013 его доходы определены в 370,1 млрд грн, в том числе по общему фонду –
322,13 млрд грн, расходы –
419,38 млрд грн и 370,53 млрд грн соответственно. Дефицит запланирован на уровне до 50,59 млрд грн, в том числе по общему фонду -
44,53 млрд грн.
По материалам interfax.com.ua
Азаров: положительную динамику показала фармацевтика, пищевая промышленность и отдельные области металлургии
23.10.2013
Положительную динамику среди отраслей украинской экономики п
оказала фармацевтика, металлургия и пищевая промышленность. Об этом сообщил премьер
-
министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Правительства, передает корреспондент УНН. «Несмотря на давление почти форс
-
мажорных факторов, в 2013 году отчетливо про
явился и ряд позитивов, которые говорят о крепком потенциале определенных секторов экономики и результативности политики модернизации промышленности», -
считает Н.Азаров.
Так, в металлургическом производстве за 9 месяцев 2013 про
тив аналогичного периода 20
12 г.
выросли объемы производства прутков и стержней, полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, увеличивается доля передовых технологий електросталеплавления т.п.. «Безусловно заслуживает внимания увеличение производства на украинских предприятиях фар
мацевтической отрасли, в частности: лекарственных препаратов на 14%. И это в условиях, когда кардинально повышаются требования к качеству лекарств», -
сообщил глава правительства. По словам Н.Азарова, рост сельскохозяйственного производства создал предпосы
лки для улучшения показателей производства пищевых продуктов, в частности: увеличено производство мяса домашней птицы на 16%, мяса крупного рогатого скота —
на 11%, мяса свиней свежего или охлажденного -
на 10.
По материалам agroperspectiva.com
Віце
-
пре
м’єр
-
міністри Будущая ассоциация с ЕС стала для Украины объединяющим фактором, -
Арбузов
21.10.2013
Евроинтеграционный курс нашей страны поддерживают практически все политические силы и гражданское общество в Украине,
а наличие разногласий в решении отдельных вопросов не препятствует совместным действиям в направлении ассоциации с ЕС.
Об этом заявил первый вице
-
премьер
-
министр Украины Сергей Арбузов во время встречи в Брюсселе с Европейским комиссаром по вопросам расши
рения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.
«Уверен, что активизация нашего двустороннего диалога с Европейским Союзом устранит все препятствия на пути к подписанию Соглашения. Украина продолжает прилагать усилия для достижения прогресса по всем
критериям подписания документа», –
отметил Арбузов.
Среди основных приоритетов: усовершенствование законов о выборах, реформа системы правосудия, борьба с коррупцией, улучшение делового климата, выполнение Повестки дня ассоциации.
«Мы осознаем объем работ
ы, который еще предстоит выполнить. Это комплекс реформ на годы вперед. Но хочу подчеркнуть, что процесс реформ стал необратимым», –
заверил первый вице
-
премьер.
Он добавил, что Украина ожидает позитивного решения Совета ЕС о подписании Соглашения и опреде
лении объема его временного применения.
Также Сергей Арбузов уверен, что еще одним важным приоритетом для Украины в отношениях с ЕС является успешное продвижение безвизового диалога. С 1
.07
вступили в силу изменения в Соглашение об упрощении оформления виз
, и это стало очередным шагом на пути к достижению стратегической цели –
введения Е
С
безвизового режима для граждан Украины.
По материалам РБК
-
Украина
Бум інвестицій у порти чекає найближчими роками Україну -
Вілкул
22.10.2013
Найближчими роками Україну чекає бум інвестицій у портове господарство
, я
к передає кореспондент Укрінформу, про це 22 жовтня в Одеському порту сказав віце
-
прем'єр
-
міністр України Олександр Вілкул.
"Протягом найближчихі 2
-
3 років Україну чекає
бум інвестицій у порти. Сьогодні у нас завдяки змінам у законодавстві проекти державно
-
приватного партнерства реалізуються практично в усіх портах. І є упевненість, що приплив інвесторів у галузь збільшуватиметься", -
повідомив О. Вілкул.
За словами віц
е
-
прем'єра, серйозні проекти сьогодні працюють або починають реалізовуватися в Одесі, Іллічівську, Южному, Маріуполі. Зокрема, в Одесі будується великий контейнерний термінал, який має шанси стати найбільшим на Чорному морі.
В результаті днопоглиблювальних
робіт, які ведуться у порту "Южний", підприємство стане найбільш глибоководними транспортними морськими воротами у басейні Чорного моря. Незабаром почнеться днопоглиблення в операційній акваторії Іллічівського порту.
За матеріалами ukrinform.ua
Микола Азаров
Фото o
bozrevatel.com
Сергій Арбузов
Фото kmu.gov.ua
Олександр Вілкул
Фото nmsk.dp.ua
5
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Міністри &
М
іністерства
О.Лукаш: Відкриття інформації про власників українських компаній забезпечить сприятливий інвестклімат
23.10.2013
Відкриття інформації про власників українських компаній забезпечить сприятливий інвестиційний клімат у державі. Особливо важ
ливо це знати тим, хто стикається з новими контрагентами. Їм вкрай необхідна інформація, коли зареєстроване підприємство, яким є його вид діяльності, яким є склад засновників, і взагалі чи існує воно –
це підприємство. Поява у вільному доступі такої інфор
мації дозволить перевіряти надійність контрагента. Так прокоментувала Міністр юстиції України Олена Лукаш Наказ Міністерства юстиції № 1283/5 «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
-
підприємців».
Під час ефіру на Першому каналі Національної радіокомпанії 22 жовтня вона зазначила, що спрощення населенню доступу до інформації у новому форматі стане зручним для користування: не треба писати запитів та сплачувати кошти.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Міністерства юстиції України
Кабмин утвердил стратегию развития Миндоходов на 5 лет
24.10.2013
Кабинет министров утвердил 5
-
ле
тнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую 8 направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения, сообщили в пресс
-
службе Миндоходов.
В частности, в ближайшие 5 лет работа Миндоходов буде
т направлена на усовер
-
шенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики,
а также на внедрение современных IT
-
решений.
«По результатам анализа ожиданий налогоплательщиков, а также с учетом международного опыта планируется внедрить ряд наиболее востребованных услуг и сервисов, в первую очередь электронных», -
сообщили в пресс
-
сл
ужбе Миндоходов. Речь идет о возможности предварительного заполнения деклараций (e
-
Filing), использования услуг «кабинета налогоплательщика» (e
-
Taxpayers Files), внедрение налоговых платежей через интернет (e
-
Payments) с использованием в том числе мобильны
х устройств.
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
Мінпромполітики працює над безпечними та здоровими
умовами праці на виробництві
24.10.2013
24 жовтня 2013 р
.
за участю Міністра промислової політи
ки України Михайла Короленка відбувся круглий стіл на тему: «Збереження трудового потенціалу країни за рахунок зниження рівня захворюваності, виробничого травматизму та забезпечення безпечних та здорових умов праці». До заходу було залучено представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Союз хіміків України, представників Ради Федерації роботодавців України, Федерації металургів України, Федерації профспілок України та інших галузевих пр
офспілок, а також представників міжнародних організації.
Питання промислової безпеки знаходиться на постійному контролі керівництва держави. Відповідні доручення були дані Президентом України та Прем'єр –
міністром України. На виконання доручення Президент
а у вересні цього року Мінпромполітики України проведено низку нарад із залученням ключових підприємств, асоціацій, роботодавців, профспілок, профільних наукових та експертних організацій, що працюють у сфері охорони праці.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Міністерства промислової політики України
У Брюсселі Міністр оборони провів зустріч з керівництвом Європейської оборонної агенції
24.10.2013
Під час візиту до штаб
-
квартири НАТО у Брюсселі Міністр оборони України Павло Лебедєв провів робочу зустріч з виконавчим директором Європейської оборонної агенції Клод
-
Франс Арно. В ході зустрічі Міністр оборони України наголосив на важливості співпраці з ЄС в оборонній сфері та висловив зацікавленість в розширенні формату воєнно
-
політичного діалогу з ЄС. Зокрема, в регулярній участі Міністра оборони України в засіданнях міністрів оборони держав
-
членів ЄС
.
Представників Європейського Союзу було поінформов
ано про пріоритети співпраці України з ЄС в оборонній сфері, надано пропозиції щодо конкретних напрямів співпраці з Європейською оборонною агенцією.
Пані Арно підкреслила зацікавленість Євросозу в розвитку співпраці з Україною в оборонній сфері, особливо в
контексті європейських прагнень України та зазначила на важливості цієї зустрічі саме напередодні Вільнюського саміту ЄС.
Європейською стороною було високо оцінено рівень військового співробітництва України з Є
С
, зокрема участь представників ЗС України в чергуванні бойових тактичних груп та операції ЄС з протидії піратству “Аталанта”.
Під час переговорів сторони погодились активізувати консультації з метою підписання відповідної Адміністративної угоди.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Міністрства оборони України
Комітети, Агентства, Служби, Інспекції
Голова Держстату України взяв участь у засіданні Бюро Конференції європейських статистиків
22.1
0.2013
Голова Державної статистики України Олександр Осауленко 21
-
22 жовтня 2013 р. взяв участь у черговому засіданні Бюро Конференції європейських статистиків (КЄС) у Женеві. КЄС є міжнародним органом, що діє під егідою Європейської економічної комісії (
ЄЕК) ООН і Статистичної комісії ООН, головною метою якого є координація міжнародного співробітництва у галузі статистики. Членами КЄС є керівники національних служб, які представляють країни
-
члени ЄЕК ООН та Організації економічного співробітництва та розв
итку (ОЕСР), і всіх найбільших міжнародних організацій, що займаються статистичною діяльністю.
О.Осауленко є обраним членом Бюро КЄС –
керівного органу Конференції.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Державної статистики У
країни
Держфінінспекція за 9 місяців відшкодувала втрат держави на 1,2 млрд. грн.
24.10.2013
Органи Держфінінспекції України протягом січня –
вересня 2013 року забезпечили відшк
одування втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави на суму понад 1,2 млрд. грн. Із них значну частину (467 млн. грн.) становлять відшкодування втрат, виявлених у попередні роки. Про це повідомив Голова Держфінінспекції України Петро Андрєєв під час
розширеного засідання Колегії Держфінінспекції сьогодні.
Загальна сума відшкодованих втрат складається з коштів, які в результаті контрольних дій надійшли до бюджетів, бюджетних установ і організацій та підприємств (322,6 млн. грн.), а також із відшкодув
ань і поновлень незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів (майже 908 млн. грн.).
Аналіз роботи Держфінінспекції цього року свідчить про покращання стану фінансово
-
бюджетної дисципліни в державі: зменшилася питома вага підприємств, установ та орган
ізацій, які допустили порушення, та обсяги допущених об’єктами контролю фінансових порушень. Так, питома вага втрат відносно до охоплених контролем ресурсів становить 0,5%. У січні –
вересні минулого року цей показник був майже 1,4%.
Протягом 2012 року орг
ани Держфінінспекції України забезпечили відшкодування втрат державних ресурсів на суму 1,9 млрд. грн.
За матеріалами прес
-
служби Д
ержавної фінансової інспекції
Представники Держлікслужби України включені до Робочої групи PIC/S
24.10.2013
На сьогодн
і одним із найбільш важливих питань для усіх регуляторних органів –
членів Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) є гармонізація та розробка загальних підходів до класифікації невідповідностей, що виявляються в ході перевірок умов виробни
цтва лікарських засобів відповідно до вимог Належної виробничої практики (GMP). Це питання розглядалося представниками регуляторних органів –
членів PIC/S під час чергового засідання Комітету Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), яке завершилося кілька днів тому в м. Оттава (Канада).
З метою гармонізації підходів щодо класифікації виявлених порушень у PIC/Sбула створена Робоча група з гармонізації класифікації невідповідностей (Working Group on harmonisation of the classification of de
ficiencies), членами якої стали Австралія (TGA), Україна (Держлікслужба України/SAUMP), США (FDA), Великобританія (MHRA), Канада (HC
-
SC), Південно
-
Африканська Республіка (MCC) та Аргентина (ANMAT). Про роботу Робочої групи з гармонізації класифікації невід
повідностей на засіданні Комітету PIC/S доповів Голова Робочої групи Антон Нордер (Anton Norder (Australia/TGA)).
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Д
ержавної служби України з лікарських засобів
Каськив: Отказ дофинансировать Госинвестпроект грозит дефолтом
26.10.2013
Отказ депутатов Верховной Рады от принятия законопроекта об увеличении расходов Государственному агентству по инвестициям и управл
ению национальными проектами грозит Украине дефолтом, заявил председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, сообщает пресс
-
служба Госинвестпроекта.
"Я не понимаю, как из
-
за популизма и безответственности часть парламента может отобрать у украинских люде
й 3,5 тыс. новых рабочих мест и свыше 1 млрд уже привлеченных инвестиций. Кроме того, такое решение подрывает доверие к Украине, поскольку мы отказываемся от уже взятых перед партнерами из Эксимбанка Китая обязательств и подвергаем страну дефолту", -
заяви
л Каськив
.
В четверг, 24
.10
, оппозиционные народные депутаты отказались голосовать за законопроект о дофинансировании Госинвестпроекта, мотивируя это неактуальностью вопроса. Законопроектом предусматривается выделение 212 млн грн. на реализацию национал
ьного проекта "Воздушный экспресс", в частности, выполнение обязательств по уплате второго транша страховой премии Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (China Export & Credit Insurance Corporation), процентов за пользование кредитом, предос
тавленным Экспортно
-
импортным банком Китая под государственные гарантии Украины, а также банковской комиссии.
По материалам liga.net
6
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Інші центральні органи виконавчої влади Поступления акцизного налога на ценные бумаги за 9 мес.
-
2013
оказались на п
орядок ниже расчетных -
НКЦБФР
22.10.2013
Акцизный налог на операции с ценными бумагами, введенный с начала 2013 года, за девять месяцев 2013 года принес менее 50 млн грн поступлений, тогда как прогнозировался уровень свыше 600 млн грн, сообщил член Национ
альный комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Анатолий Амелин.
"Это ущербный налог", -
сказал он на конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" в Киеве в пятницу. А.Амелин отметил, что, согл
асно расчетам НКЦБФР, из
-
за введения акцизного налога реальный сектор страны может потерять сотни миллионов гривень инвестиций.
Он также выступил против идеи ужесточения налогообложения операций институтов совместного инвестирования (ИСИ), так как это прив
едет к гибели значительного количества этих институтов и не принесет государству того результата, о котором говорят инициаторы такого шага.
А.Амелин подчеркнул, что комиссия, со своей стороны, продолжает борьбу с техническими бумагами. По его словам, за го
д будет аннулировано около 6,5 тыс. выпусков.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Придбане медобладнання має запрацювати
24.10.2013
К
олегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання субвенцій державного бюджету, виділених місцевим бюджетам на здійснення капітальних видатків за об'єктами сфери охорони здоров'я.
За висновком аудиторів, Рада міністрів Автоном
ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у 2012 році не забезпечили в повній мірі ефективного використання виділених фінансових ресурсів та своєчасного введення в експлуатацію придбаного за ці кошти медичного облад
нання і автотранспорту, тоді як рівень матеріально
-
технічного оснащення більшості комунальних медичних закладів є недостатнім. Із відкритих у 2012 році асигнувань за чотирма субвенціями у сумі 1,4 млрд. грн. освоєно лише 77% (в кінці 2012 року до державног
о бюджету повернено 330,2 млн. гривень). Причини цього аудитори вбачають, зокрема, у неналежному управлінні коштами субвенцій розпорядниками на місцях.
Детальніше >>>
За мат
еріалами прес
-
центру Рахункової палати України
Госказначейство улучшило показатели госбюджета
25.10.2013
Государственная казначейская служба Украины улучшила показатели поступления доходов в государственный бюджет за январь
-
сентябрь 2013 года, говор
ится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Согласно сообщению, доходы государственного бюджета в январе
-
сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, выросли на 4,422 млрд грн, или на 1
,8%, -
до 250,743 млрд грн.
Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета за январь
-
сентябрб 2013 года составил 250,6 млрд грн, что на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, больше показателя за аналогичный период п
рошлого года.
По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбю
джета за январь
-
сентябрь 2013 г.
составили 216,722 млрд грн (по оперативным данным -
216,7 млрд грн), что на 8,172 млн грн, или на 3,92%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за 9 мес.
текущего года составили 34,021 млрд грн (ранее -
33,9 млрд грн), что на 3,75 млрд грн, или на 9,9%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Также сообщается, что, по уточненным да
нным, за январь
-
сентябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 7,666 млрд грн, или на 21,8%, по сравнению с январем
-
сентябрем 2012 года -
до 42,867 млрд грн (ранее показатель составлял 42,9 млрд грн).
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Правоохоронні органи
МВС
Представники МВС беруть участь у нараді експертів ОБСЄ
25.10.2013
Темою Щорі
чної зустрічі експертів з питань поліцейської діяльності став обмін досвідом з посилення ролі ОБСЄ в діяльності поліцейських структур. Захід триватиме 24
-
25 жовтня 2013 року у м. Відень (Австрійська Республіка).
За словами начальника Головного штабу МВС Во
лодимира Березана, Міністерство внутрішніх справ України відіграє ключову роль в системі правоохоронних органів України, чия діяльність спрямована на подолання і попередження загроз безпеки та боротьбу з злочинністю. У зв’язку з цим вітчизняні правоохоронц
і готові поділитися своїм досвідом роботи, а також прислухатися до думки іноземних колег.
Керівник підрозділу МВС відзначив важливість цієї зустрічі, яка відбувається напередодні ключового події для України, а також для всієї Європи –
Вільнюського саміту.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби М
іністерства внутрішніх справ
СБУ
У Службі безпеки України відбулось установче засідання Науково
-
експертної
ради
24.10.2013
Залучити необмежені можливості вітчизняної наукової спільноти для вирішення актуальних завдань захисту безпеки держави –
саме з цією метою при Голові Служби безпеки України створено Науково
-
експертну раду –
позаштатний консультативно
-
дора
дчий орган. Її перше, установче засідання відбулося 22 жовтня ц.р. У складі Ради –
дійсні члени Національної академії Наук України та керівники провідних вищих навчальних закладів, зокрема, ректори Київського національного університету ім.
Т
.
Шевченка Л
еонід Губерський, Наці онального техні чного уні верситету Украї ни “Киї вський полі техні чний і нститут” Михайло Згуровський, Наці онального уні верситету “Юридична академі я Украї ни і мені Ярослава Мудрого”, президент Наці ональної академі ї правових наук Украї ни Вас
иль Таці й, директор Науково
-
дослі дного і нституту гі гі єни та медичної екологі ї і м. О.О. Марзєєва, президент Наці ональної академі ї медичних наук Украї ни, Андрі й Сердюк.
Очолює Раду перший заступник Голови Служби безпеки Украї ни генерал
-
полковник Петро Шатков
ський. Детальні ше >>>
За матері алами прес
-
центру Служби безпеки Украї ни
Новини регі оні в
Схі д
Луганщина напрацювала низку конкретних шляхі в розв'яза
ння екологічних проблем
24.10.2013
Цього року Національний форум «Поводження з ві дходами в Україні: законодавство, економі ка, технологі ї » вперше проходить у виї зному форматі: сьогодні гостей і учасникі в одного з основних екологічних заході в країни приймає Луганщина.
У ві дкритті та роботі форуму взяли участь Мі ні стр екологі ї та природних ресурсі в Украї ни Олег Проскуряков, Мі ні стр регі онального розвитку, буді вництва та житлово
-
комунального господарства Украї ни Геннаді й Темник, голова Луганської ОДА
Володимир
Пристюк та і нші високопосадовці.
Володимир Пристюк, коментуючи важливі сть ці єї поді ї, зазначив, що Луганщина споконві чно промисловий регіон, а це, на жаль, обумовлює і наявні сть низки екологі чних проблем. Ві н пі дкреслив, що проблема утилі заці ї ві дході в ма
є велике значення не тільки для Луганської області, а й для України в цілому. У зв'язку з цим Володимир Пристюк висловив думку, що це питання гідне розгляду на державному рівні. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Л
уганської ОДА
Південь
Херсонщина підвищує свою енергоефективність
25.10.2013
Питання реалізації проекту енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання та гранту Фонду Чи
стих Технологій було обговорено під час зустрічі голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка з керівником проекту, економістом з питань енергетики Ядвігою Семіколеновою та експертами Світового банку, яка відбулась в облдержадміністрації.
У зуст
річі також взяли участь голова обласної ради Віктор Пелих, перший заступник голови облдержадміністрації Єгор Устинов, перший заступник Херсонського міського голови Володимир Ярошевський. Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк відзначив надзв
ичайну важливість зустрічі, адже питання реалізації в області проектів енергоефективності є досить актуальним
.
За словами керівника проекту Ядвіги Семіколенової, м.Херсон відповідно до всіх показників було відібрано з 63
пропозицій до шістки міст, у яких б
уде реалізовано проект. Головною метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом модернізації котелень та впровадження малопоширених в Україні технологій. Наразі завершується підготовка ТЕО
проекту.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба Херсонської ОДА
АР Крим Крым предлагает инвесторам перспективные и экономически эффективные инвестпроекты, -
глава Совета министров
24.10.2013
Крым является
уникальным регионом Украины и заслуживает внимания международных инвесторов. Об этом сообщил Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на первом пленарном заседании IV Международного Черноморского Экономического Форума в Ливадийском дворце 24 о
ктября.
«Безусловно, без привлечения капитала мы не сможет поднять нашу экономику на нужный уровень. Крым имеет уникальный природный и геополитический потенциал. Полуостров -
место политической и межнациональной стабильности. Это залог того, что Крым заслу
живает внимания инвесторов», -
подчеркнул глава крымского правительства.
При этом Анатолий Могилев подчеркнул, что крымское правительство готово оказывать инвесторам максимальную поддержку: «Совет министров готов дать «зеленый свет» инвестору и выступить г
арантом вложенных инвестиций и нормальных условий для ведения бизнеса в Крыму».
Подробнее >>>
З
а матеріалами прес
-
служби Р
ади М
іністрів АРК
7
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Міжнародні відносини
Політичні
Міжнародні організації
Комісію з питань партнерства України з НАТО буде оновлено
24.10.2013
23 жовтня 2013 р
.
на Урядовому засіданні схвалено проект Указу Президента України «
Про внесення змін до деяких актів Президента України та визнання таким, що втратив чинність, Указу Президен
та України від 3 березня 2011 р.
№ 265».
Одним із завдань зовнішньої політики України у сфері національної безпеки є продовження конструктивного пар
тнерства України з
НАТО
з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.
З метою забезпечення належної внутрішньодержавної координації співробітництва з НАТО Указом Президента України від 18
.11.
2010 р
.
було утворено Комісію з питань партнерства України з Орг
анізацією Північноатлантичного договору в якості допоміжного органу при Президентові України.
У 2011 р
.
Указом Президен
та України від 3 березня 2011 р.
було затверджено її персональний склад.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби М
іністерства закордонних справ
СНД
Українська делегація взяла участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД
25.10.2013
24 жовтня 2013 р. у Мінську українська делегаці
я на чолі із першим заступником Міністра закордонних справ України Русланом Демченком взяла участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД.
У рамках засідання відбулось обговорення широкого кола питань багатостороннього співробітництва. Окремий н
аголос зроблено на співпраці держав –
учасниць СНД у сфері боротьби зі злочинністю, схвалено відповідні міждержавні програми щодо боротьби зі злочинністю, боротьби з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму, незаконним обігом наркотичних за
собів та боротьбі з торгівлею людьми.
Цього ж дня відбулися робочі зустрічі керівника української делегації з керівниками делегацій Республіки Білорусь –
Міністром закордонних справ Володимиром Макеєм та Республіки Молдова –
заступником Міністра закордонн
их справ і європейської інтеграції Валеріу Ківерь, під час яких обговорено актуальні питання двостороннього співробітництва та перспективи співпраці у рамках СНД
За матеріалами прес
-
служби МЗС
Головування України у СНД у 2014 році буде спрямоване на забе
зпечення подальшого розвитку Організації -
Президент
25.10.2013
У 2014 р
.
Україна головуватиме у Співдружності Незалежних Держав. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на засіданні Ради глав держав СНД у розширеному форматі.
«Ми п
еребираємо цю почесну місію у Республіки Білорусь, яка, взявши на себе головування в поточному році, надала Україні можливість зосередитися на роботі в рамках ОБСЄ», -
сказав Глава Української держави, відзначивши успішну роботу Білорусі як голови СНД у ни
нішньому, 2013 р.
Президент також зазначив, що діяльність України в цій якості будуватиметься на принципах наступності в реалізації прийнятих вищими органами СНД рішень, а також ініціатив, висунутих попередніми головуваннями.
За матеріалами Прес
-
служби Пр
езидента України Віктора Януковича
Європа
Леонід Кожара зустрівся з Міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом
21.10.2013
21 жовтня ц.р. у рамках візиту до Люксембургу Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся з Міністром закор
донних справ Франції Лораном Фабіусом. Сторони обговорили проблематику двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного життя.
Під час зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства Франції наголосив на підтримці підписання Угоди про асоціацію мі
ж Україною та ЄС на Саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28
-
29 листопада 2013 року і закликав українську сторону докласти додаткових зусиль для забезпечення виконання відповідних критеріїв, визначених у Висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року.
За м
атеріалами прес
-
служби М
іністерства закордонних справ
Радикальные венгерские политики подталкивают Украину к сепаратизму незаконными паспортами
22.10.2013
В последние дни накаляются страсти вокруг Закарпатья, на часть которого уже давно посягают радикал
ьные венгерские политики.
Националистическая партия «Йоббик», ратующая за вхождение Закарпатья в так называемую Великую Венгрию, на днях поставила ультиматум: поддержку в подписании соглашения об ассоциации с ЕС наша страна получит от Венгрии, если создаст
Притисянский админокруг.
Так называется приграничная территория у реки Тиса, на которой расположены 4 закарпатских района, -
Береговский, Виноградовский, Мукачевский и Ужгородский, где проживает больше всего этнических венгров (всего в Закарпатье живет ок
оло 155 тыс. венгров).
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Чехия хочет получить киевский "Замок барона" в сет
погашения украинского госдолга
22.10.2013
Чехия хочет получить ки
евский "Замок барона" в счет погашения государственного долга СССР, зафиксированного в Ямбургском соглашении между СССР и Чехословакией от 1985 года. Об этом заявил во время переговоров с Президентом Украины Президент Чехии Милош Земан, передает "Коммерсан
т
-
Украина".
"Посольство Чехии в Украине сейчас арендует здание. Мы были бы очень рады купить бывшее здание, в котором в 1918 г. пребывал первый президент Чехословакии Томаш Масарик и заседал национальный совет. Этим мы бы частично решили проблему ямбургско
й задолженности", -
сказал Земан.
Сообщается, что речь идет о столичном здании конца XIX века по адресу Ярославов Вал, 1, известном как "Замок барона".
Отмечается, что оператором погашения задолженности с украинской стороны определена НАК "Нафтогаз Украины
", и к торговле недвижимостью данная компания отношения не имеет. Сложность составляет и то, что "Замок барона" не принадлежит государству. Все квартиры в здании площадью 1,6 тыс. кв. м выкупил бизнесмен Александр Лойфенфельд.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Для українського парламенту надзвичайно важливий законодавчий досвід Республіки Польща
24.10.2013
Для українського парламенту н
адзвичайно важливий законодавчий досвід Республіки Польща. На цьому наголосив Заступник Голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський на організаційному засіданні української частини Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща у четвер.
Під
час засідання були обговорені питання підготовки проведення 7
-
ї сесії Міжпарла
-
ментської асамблеї України і Республіки Польща та розподілу народних депутатів України по робочих комісіях Асамблеї. 7
-
у сесію Міжпарламентської асамблеї України і Республіки П
ольща планується провести 4
-
5 листопада 2013 р.
у Києві напередодні Вільнюського саміту Східного партнерства.
Порядком денним сесії передбачено: обговорення перспективи європейської інтеграції України та українсько
-
польського парламентського співробітництв
а у цій сфері; перспективи двостороннього співробітництва у культурно
-
гуманітарній сфері; зустріч з керівниками провідних церковних єпархій: зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси
-
України Філаретом та Главою УГКЦ, Верховним Архієпископом Києво
-
Гали
цьким Блаженнішим Святославом (Шевчуком). За словами Заступника Голови Верховної Ради, під час роботи Асамблеї пропозиції напрацьовуватимуть
-
ся на засіданнях робочих комісій: з питань транскордонного співробітництва, з питань європейської інтеграції, з пит
ань реформи місцевого самоврядування.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес
-
служби Апарату Верховної Ради України Хорватия поможет Украине в евроинтеграции армии
26.10.2013
Хор
ватия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку в использовании хорватского опыта относительно интеграции в ЕС и реформирования оборонного сектора. Об этом заявил министром обороны Хорватии Антэ Котромановичем в ходе встречи с министром обороны Украины Павлом Лебедевым, прибывшим с визитом в Хорватию.
Министры обсудили современного состояния и перспективы развития военно
-
технического сотрудничества двух стран, отметив важность уже существующих проектов в военно
-
технической сфере, которые касаются
, в частности, ремонта самолетов МИГ
-
21 и вертолетов Ми
-
8 на украинских предприятиях в интересах хорватской стороны.
Была также достигнута договоренность относительно изучения возможностей налаживания более тесных связей между предприятиями оборонно
-
промыш
ленного комплекса двух стран и определения перспектив сотрудничества в этом направлении для выхода на рынки третьих стран.
По материалам liga.net
Далекий Схід
Володимир Вечерко провів у Джакарті зустріч з Головою Народної
Консультативної Асамблеї Респу
бліки Індонезія 21.10.2013
Голова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Республікою Індонезія Володимир Вечерко провів у Джакарті зустріч з Головою Народної Консультативної Асамблеї Республіки Індонезія Сідарто Даносуброто.
Під час зустрічі обговорювалися перспективи міжпарламентського співробітництва України та Індонезії.
У зустрічі також взяли участь заступники Голови Народної Консультативної Асамблеї та керівники парламентських фракцій.
"Україна динамічно розвивається і після недавнього ві
зиту до Києва я зміг у цьому ще раз переконатися. Ми зацікавлені у розвитку співпраці з Україною, і розцінюємо його як одну з ключових можливостей посилення своєї присутності в Європі загалом", -
зазначив Сідарто Даносуброто.
Він повідомив, що за підсумкам
и візиту індонезійської делегації до Києва у вересні цього року було проведено збори регіонів, на яких були присутні представники всіх 34 провінцій Індонезії.
Детальніше >>>
За
матеріалами rada.gov.ua
Африка
Уряд регулює дотримання нашою країною
санкцій щодо Сомалі
24.10.2013
23 жовтня цього року на засіданні Кабінету Міністрів України Прийнято постанову «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
5 грудня 2002 р. № 1955».
Зазначений акт регулює дотримання нашою країною чинного санкційного режиму щодо Сомалі.
Зміни вносяться у зв’язку з прийняттям 6 березня цього року Радою Безпеки ООН резолюції 2093, якою, серед іншого, було запроваджено виключення
з режиму ембарго щодо Сомалі.
Відтак, проект даної постанови Кабінету Міністрів України покликаний інкорпорувати у національне законодавство згадані виключення.
Реалізація цього акта не потребуватиме додаткових матеріальних витрат із Державного бюджету Ук
раїни.
За матеріалами kmu.gov.ua
Північна Америка Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за підтримку її євроінтеграційного курсу
21.10.2013
Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за підтримку її євроінтеграційного курсу, який є безперечним пріор
итетом нашої зовнішньої політики. Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак у понеділок під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джеффрі Паяттом.
В.Рибак назвав нинішній рік ключовим у розвитку відносин між Украї
ною та Європейським Союзом, зазначивши, що Верховна Рада відіграє активну роль у процесі європейської інтеграції, наближаючи вітчизняне законодавство до європейських стандартів.
Керівник парламенту наголосив, що підписання у листопаді цього року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС матиме стратегічну важливість для подальшого розвитку внутрішньої та зовнішньої політики України, а також геополітичної ситуації в регіоні.
В.Рибак також подякував за незмінність позиції США як гаранта суверенітету, незалежност
і, територіальної цілісності та непорушності кордонів України і зазначив, що наша держава залишатиметься надійним партнером Сполучених Штатів у сфері безпеки.
Україна, заявив В.Рибак, високо цінує те, що незважаючи на економічну кризу та скорочення державн
их витрат, Сполучені Штати залишаються найбільшим донором технічної допомоги Україні, в т.ч. на Чорнобильські проекти.
Детальніше >>>
За матеріалами Інформаційного управління А
парату Верховної Ради України 8
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Економічні
Міжнародні організації
Україна приєдналася до Глобального Форуму
з податкової прозорості
23.10.2013
Україна стала повноправним членом Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією (OECD). Про це листом на ім’я Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка повідомив голова Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією К
.
Лоу.
«Я радий ініціативі України щодо взяття на себе зобов’язань з дотримання міжнародних стандартів прозорості та обміну
податковою інформацією», -
зауважив пан Лоу у своєму повідомленні.
Україна стала 121
-
м членом Глобального Форуму –
найбільшої у світі організації з обміну податковою інформацією між компетентними службами держав
-
членів. Своєю метою OECD проголошує впровад
ження стандартів прозорого міжнародного податкового середовища на основі критеріїв, визначених Головною Декларацією країн «великої двадцятки» G20. Детальніше >>>
Зокрема, одним з найважливіших питань є напрацювання рекомендацій для попередження махінацій з використанням офшорних юрисдикцій. Країна, що приєднується до цієї організації, бере на себе зобов’язання з впровадження відповідних стандартів прозорості,
автоматичного обміну інформацією з іншими учасниками Глобального Форуму, а також погоджується на експертну оцінку внутрішнього податкового середовища фахівцями OECD. За матеріалами прес
-
служби М
іністерства доходів і зборів
Украина вносит весомый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности -
FAO
23.10.2013
Сегодня Украина вносит весомый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Об этом 23 октября на IV Украинском зерновом конгрессе в Киеве заявил экономист инвестиционно
го центра FAO Дмитрий Приходько.
"Этому способствует налаженный в последние годы в Украине эффективный диалог между государством и бизнесом, который позволил, в частности, создать прозрачные правила игры в аграрном секторе и, соответственно, увеличить прит
ок иностранных инвестиций в АПК Украины. Так, только за последние 3 года объем иностранных инвестиционных средств (с учетом частного рефинансирования) в аграрный сектор Украины составил более $1 млрд.", -
отметил эксперт.
Также, по словам Д.Приходько, к на
стоящему времени Украина приобрела репутацию надежного участника мировой системы мониторинга аграрного рынка.
"В настоящее время рассматривается вопрос относительно председательствования Украины в данной системе в 2014
-
2015 гг., который, по моему мнению, б
удет решен положительно", -
добавил эксперт.
По материалам apk
-
inform.com
О. Вілкул: ОЧЕС підтримала ініціативу України щодо розвитку круїзного туризму в акваторії Чорного моря
25.10.2013
Організація Чорноморсько
го економічного співробітництва
доручила
робочій групі зі співробітництва в галузі туризму спільно з робочою групою з транспорту цієї організації вивчити питання щодо започаткування проекту з розвитку круїзного туризму у регіоні ОЧЕС.
Міністри туризму держав
-
членів ОЧЕС домовились спільно просув
ати існуючі та нові туристичні продукти. Одним із шляхів реалізації домовленості буде розробка спільної маркетингової стратегії, зокрема участь у міжнародних туристичних заходах.
Для розвитку туризму в регіоні країни ОЧЕС мають намір підтримати розробку та
реалізацію низки спільних ініціатив та взаємних інвестиційних проектів. Особливе значення матимуть проекти і програми у галузі морських, зимових видів спорту, здоров'я, СПА, оздоровчого і ділового туризму, а також просування культурного туризму в регіоні Чорного моря.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби В
іце
-
прем'єр
-
міністра
Європа
С.Арбузов обговорив співпрацю між Україною та ЄС під час зустрічі з А.
Шеметою
21.10.2013
Перший віце
-
прем'єр
-
міністр Сергій Арбузов обговорив співпрацю між Україною та ЄС під час зустрічі з Альгірдасом Шеметою -
членом Європейської комісії з питань оподаткування, Митного союзу, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством, передає УНН з посиланням на прес
-
службу КМУ.
Сторони, зокрема, торкнулися не тільки політичних питань, але й детально зупинилися на темах економічного співробітництва, боротьби з шахрайством і контрабандою тютюнових виробів, спільних дій у митній і податко
вій сфері.
“Зустріч була дуже цікавою і корисною. Колеги з ЄС ставляться до нас з розумінням, чують наші проблеми, допомагають з досвідом. Це була хороша розмова, і я сподіваюся, що ми стали ще ближче один до одного. Ми повинні вирішувати багато важливих п
итань, а за допомогою таких друзів, які зараз допомагають нам, робити це буде набагато легше”, -
заявив Сергій Арбузов.
У свою чергу Альгірдас Шемета зазначив, що сторони домовилися про призначення відповідальних осіб, які мають розробити відповідний план дій в обумовлених сферах. Його впровадження дозволить забезпечити належну роботу по боротьбі з податковим шахрайством і укриттям від сплати податків.
За матеріалами unn.com.ua
Європейська економічна комісія ООН провела Огляд інноваційного розвитку Укра
їни
22.10.2013
На прохання Уряду України Європейською економічною комісією ООН проведено Огляд інноваційного розвитку України. Така масштабна і знакова робота проведена вперше. Огляд відображає підсумки серій консультацій і дискусій між експертами ЄЕК ООН
та політиками, урядовцями, представниками наукових установ та бізнес
-
спільноти України.
Консультативні прийоми, що застосовані в Огляді, спираються на досвід, накопичений Європейською економічною комісією ООН у її роботі з виявлення кращих практик та наяв
ного досвіду в галузі розвитку, заснованого на знаннях, при цьому особлива увага приділяється труднощам, що виникають в країнах з перехідною економікою.
У вступному слові Огляду Виконавчий секретар ЄЕК ООН Свен Алкалай подякував Уряду України за підтримку в реалізації цього спільного проекту. І висловив сподівання, що рекомендації з Огляду будуть корисними керівним органам у їх зусиллях щодо сприяння інноваційній діяльності.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Нидерланды с Украиной создадут торгово
-
экономическую комиссию
22.10.2013
Украина и Нидерланды намерены создать двустороннюю межправительственную комиссию по торгово
-
экономическому и инвестиционном
у сотрудничеству.
Как сообщили в пресс
-
службе Министерства экономического развития и торговли, вопрос о создании комиссии обсуждался в ходе встречи Министра экономразвития Украины Игоря Прасолова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерланды в Украине Кейса Кломпенхаувера.
«Важным шагом для развития дальнейшего экономического сотрудничества между нашими странами, мы уверены, станет создание двусторонней межправительственной комиссии по торгово
-
экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Т
акие комиссии создаются на основе двусторонних соглашений. Мы готовы к обсуждению с нидерландской стороной проекта такого документа, который можем передать вашему посольству в ближайшее время», -
отметил Прасолов.
Среди секторов народного хозяйства, которы
е были бы интересны для Украины в развитии секторального сотрудничества с Нидерландами, министр назвал сферу высоких технологий, освоения космоса, развитие медицины и фармацевтики.
В свою очередь, посол акцентировал внимание, что Нидерланды уже приступили к предварительной работе по активизации партнерства с Украиной и сотрудничество может развиваться в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, в энергетике, включая и «зеленую» энергетику.
Подробнее >>>
По материалам capital.ua
Австрийские инвесторы интересуются Украиной
22.10.2013
Австрия заинтересована в усилении инвестиционного сотрудничества с Украиной. Об этом
сказал вице
-
канцлер -
федеральный министр по европейским и международным делам Республики Австрия Михаэль Шпинделеггер вчера в Люксембурге во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.
При этом вице
-
канцлер подтвердил интерес австрийского малого и среднего бизнеса к инвестированию в украинскую экономику. Также в ходе встречи стороны обсудили состояние подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на с
аммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28
–
29 ноября.
В этом контексте Шпинделеггер отметил значительный прогресс, достигнутый украинской стороной в выполнении критериев на пути к подписанию Соглашения, отметили в МИД.
Кроме того, стороны обменялись мне
ниями относительно перспектив визовой либерализации между Украиной и ЕС в контексте выполнения Плана действий либерализации ЕС визового режима для Украины.
Отдельное внимание во время встречи было уделено председательству Украины в ОБСЕ, в частности подгот
овке к Министерскому заседанию ОБСЕ 5
–
6
.12
в Киеве. Шпинделеггер приветствовал активную и конструктивную позицию Украины по всем вопросам повестки дня деятельности ОБСЕ, говорится в сообщении.
По материалам agroperspectiva.com
Херсонські транспортники зн
айшли в Донецьку чеських партнерів
22.10.2013
Українські і чеські підприємці уклали перші угоди на двосторонньому бізнес
-
форумі в Донецьку, у тому числі з модернізації пасажирського транспорт
у в Херсоні. Про це повідомляє Укрінформ.
З української сторони
контракти підписали Авдіївський коксохімічний і Новокрама
-
торський машинобудівний заводи, шахтоуправління «Покровське», а також представники Херсона, від Чехії -
фірма «Алта» і Експортний банк.
Договори передбачають, наприклад, постачання турбогенераторів
і шахтного устаткування.
Нагадаємо, в церемонії відкриття українсько
-
чеського бізнес
-
форуму в Донецьку взяв участь Президент Чеської Республіки Мілош Земан, який прибув до України з офіційний візитом. Чехію на бізнес
-
форумі в Донецьку представляють близьк
о 70 підприємств і фірм.
За матеріалами ukrinform.ua
Товарооборот между Украиной и Словакией
за 8 мес
.
вырос на 7,5%
23.10.2013
Товарооборот между Украиной и Словакией за первые восемь месяцев этого года составил более 900 млн долл. и увеличился по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%.
Как сообщили УНИАН в пресс
-
службе вице
-
премьер
-
министра Александра Вилкула, об этом он сказал во время встречи с послом Словакии в Украине Паволом Гамжиком. По словам Вилкула, встреча с послом накануне Ви
льнюсского саммита важна для Украины и доказывает заинтересованность стран -
членов Евросоюза в дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Вице
-
премьер
-
министр и посол обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития инфраструк
туры, транспортной и торгово
-
экономической сфер.
По его словам, «Украина является связующим звеном между странами ЕС и Россией в развитии логистического потенциала и транзитных возможностей стран -
участников проекта ширококолейного железнодорожного пути».
Как отметил Гамжик, его страна «заинтересована в реализации проекта широкого пути по территории России, Украины, Словакии и Австрии».
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Украина, Хорватия и Венгрия создадут Адриатический газовый коридор
24.10.2013
Украина, Хорватия и Венгрия договорились расширить существующие трубопроводы, чтобы создать коридор, по которому буд
ет транспортироваться природный газ через три страны и подключиться к запланированному Транс
-
Адриатическому газопроводу (ТАГ) в Южной Европе, сообщает агенство Bloomberg.
"Новая инфраструктура позволит нам отправлять газ на восточно
-
европейские рынки", -
с
казал хорватский заместитель министра иностранных дел Йошко Клисович. При этом он добавил, что премьер
-
министры стран готовы подписать договор
.
За счет диверсификации поставок газа коридор позволит повысить безопасность энергопоставок в регионе и помочь сд
ерживанию зависимости Европы от российского газа, после того, как из
-
за ценовых разногласий с Украиной были сорваны поставки в Европейский Союз.
В Хорватии, коридор должен быть подключен к терминалу сжиженного природного газа на острове Крк, так же как и к
Транс
-
Адриатическому газопроводу на юге страны, заявил Клисович. ТАГ, разработанный норвежской компанией Statoil ASA, немецкой EON SE и швейцарской Axpo, будет направлять 10 млрд м
³
азербайджанского газа в год в Италию с границы Турции и ЕС, через Грецию и Албанию.
Также господин Клисович отметил, что проект может финансироваться за счет средств ЕС и заинтересованных компаний.
По материалам РБК
-
Украина
9
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Л.Кожара зустрівся з представниками італійського бізнесу
25.10.2013
24 жовтня 2013 р. у ході робочого візиту до Італійської Республіки Міністр
закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся з представниками італійського бізнесу. У зустрічі, яка проходила в Агенції з розвитку торгівлі Італії, взяли участь понад 40 керівників національних промислових асоц
іацій та італійських компаній, які працюють в галузях енергетики, машинобудування, захисту довкілля, сільського господарства тощо.
Міністр закликав учасників зустрічі до розширення ділової активності в Україні. Учасники круглого столу обмінялися думками що
до існуючих тенденцій розвитку українсько
-
італійського торговельно
-
інвестиційного співробітництва та обговорили нові можливості для європейського бізнесу, які відкриває підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.
У цьому контексті учасники круглого столу особливо відзначали перспективи, які відкриваються для українсько
-
італійського співробітництва у сільському господарстві, зокрема, постачанні зернових, а також в галузі машинобудування, телекомунікацій, інформаційних
технологій, фармакології, енергетики, газовидобування, харчової промисловості та туризму.
За матеріалами прес
-
служби М
іністерства закордонних справ
Близький Схід
Для України важливо створення ЗВТ з Туреччиною, -
Микола Азаров
24.10.2013
Для України ва
жливе створення зони вільної торгівлі із Туреччиною. Про це заявив Прем’єр
-
міністр України Микола Азаров на IV Міжнародному чорноморському економічному форумі в Ялті.
«Ми завершуємо ці непрості переговори. Для нас зона вільної торгівлі з Турецькою Республ
ікою надзвичайно важлива», -
сказав Микола Азаров.
Він підкреслив, що Туреччина для України є стратегічним партнером. Зокрема, за словами Прем’єр
-
міністра, турецькі компанії реалізують в Україні значну кількість інфраструктурних проектів.
За матеріалами k
mu.gov.ua
Далекий Схід
Керівництво ДП "Держзовнішінформ" провело зустріч з
представниками японської корпорації Mitsui & CO
22.10.2013
У ході двосторонньої зустрічі 17 жовтня представники однієї з найбільших японських компаній Mitsui & CO., LTD та ДП «Де
ржзовнішінформ» обговорили поточну ситуацію і найближчі перспективи розвитку основних галузей української промисловості, а також можливості для інвестицій в економіку України.
Японська компанія, до сфери інтересів якої входять інвестиції та міжнародна торг
івля, зацікавлена у співпраці з українськими промисловими підприємствами. Про це в ході переговорів заявив заступник генерального директора департаменту мінеральних ресурсів і металів компанії Mitsui & Co., Ltd Такеші Шімада. Він повідомив, що Mitsui & CO.
, LTD має намір залучити партнера для проведення глибокого дослідження стану ключових галузей української промисловості. Зокрема, представників японського концерну зацікавили питання енергозбереження та енергоефективності в українській промисловості, а так
ож перспективи, які відкриваються перед українськими експортерами у разі підписання Асоціації з ЄС.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес
-
служби Мінекономрозвитку
Афри
ка
Египет надеется восстановить интерес украинцев к своим курортам
24.10.2013
Египет надеется, что предпринятые по обеспечению безопасности в курортных регионах позволят восстановить интерес украинцев к отдыху в Хургаде, Шарм
-
Эль
-
Шейхе и других туристиче
ских центрах страны. Об этом на пресс
-
конференции в среду сообщил представитель государственной Ассоциации туризма Египта Нассер Хамди.
"В отношении Синая и на Красном море мы приняли все меры безопасности. Мы надеемся, что вернемся к тому уровню туристов,
что был раньше. Туристический рынок Украины входит в топ
-
десятку приоритетных для нас рынков", -
сказал он.
По словам Н.Хамди, в целом Египет ожидает, что по итогам 2013 года страну посетят 12 млн туристов из разных стран. Наибольший поток туристов в Егип
ет был в 2010 году, когда страну посетили 14,8 млн иностранных туристов. После революции 2011 года турпоток упал до 9 млн иностранных туристов.
Н.Хамди отметил, что в основных туристических регионах поддерживаются строгие меры безопасности.
По словам Н.Хам
ди, в частности, безопасность на курортах со стороны Красного моря обеспечивают вооруженные силы, а на второй лини со стороны пустыни –
МВД.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Гума
нітарні
Міжнародні організації
Украина в 2012 г. получила от ООН за участие в миротворческих операциях 27 млн долл
22.10.2013
Украина в 2012 г. получила от ООН за участие в миротворческих операциях 27 млн долл. Об этом заявил первый заместитель министра
иностранных дел Украины Руслан Демченко во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент РБК
-
Украина.
"Секретариат ООН возместил Украине в 2010 г. $18 млн
., в 2011 г. -
$20 млн
., а в 2012 -
$27 млн
.", -
заявил Демченко. Кроме того, по его словам,
после начала миротворческой миссии Украины в Либерии товарооборот Украины с этой страной увеличился в 40 раз.
Демченко сообщил, что Украина занимает 3 место в Европе после Италии и Франции по количеству миротворцев в составе операций ООН.
Однако, как сооб
щил содокладчик по теме об участии Украины в миротворческих операциях -
народный депутат В
.
Литвин, Украина получает финансирование только за участие в миссиях ООН, а участие в евро
-
пейских миротворческих миссиях, таких как ATALANTA, Украина оплачивает за с
вой счет.
По материалам rbc.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Економіка & Б
ізнес ЗМІСТ
Макроекономіка
Державне регулювання
Бюджет України
Компанії & Ринки
Соціальна відповідальність
Прес
-
релізи
Бізнес Асоціації
Економіка регіонів
Думки експертів
БЕЗКОШТОВНИЙ
щоти
жневий електронний діловий журнал
WD
M
«
Chrematistic»
ФОКУС
Украинские заемщики привлекли $6,4 млрд за счет еврооблигаций
21.10.2013
Текущий год стал периодом ренессанса рынка еврооблигаций. За девять месяцев этого года украинские эмитенты размест
или еврооблигаций на сумму $6,4 млрд.
Об этом пишет Коммерсант
-
Украина
.
«В первой половине года ситуация на внешних рынках была крайне благоприятной как для Украины, так и для других развивающихся стран: боль
шой объем дешевых денег привел к росту аппетита к риску, что стимулировало покупку их долгов. Украинские эмитенты удачно воспользовались этой ситуацией», –
считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса.
Большую час
ть –
почти $4,2 млрд –
привлекли такие крупные корпоративные эмитенты, как Ощадбанк, Укрэксимбанк, «Укрзализныця», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», Ukrlandfarming, ДТЭК, ПриватБанк. Уже в июне стоимость денег пошла вверх, и активность эмитентов снизилас
ь. Последней в июле средства привлекла аграрная компания Ukrlandfarming –
она доразместила пятилетние евробонды на $75 млн по цене 96% от номинальной стоимости. Это позволило повысить процентный доход держателей новых бумаг до 10,88% годовых. Еще $2,2 млрд
из общего объема инвесторы вложили в ценные бумаги Минфина.
Сложившуюся в I полугодии ситуацию можно считать бумом, ведь в предыдущие годы размещения проходили намного реже. В 2012 г
.
на внешний рынок заимствований выходили только правительственные стр
уктуры, которые привлекли $4,35 млрд. Годом ранее объем эмиссии госвыпусков составил $3,44 млрд, а корпоративных выпусков –
$2,85 млрд. И хотя стоимость денег для украинских компаний не такая уж и низкая –
от 7,5% до 11% в год, многие инвесторы предпочитаю
т покупать менее рисковые бумаги развитых стран, пусть даже с намного меньшей доходностью.
До конца года на рынке заимствований ожидается затишье. После снижения суверенных и корпоративных рейтингов агентством Moody`s стоимость привлечения средств для укра
инских эмитентов возросла, и многие компании отложили размещение. Выпустить евробонды может решиться разве что Минфин: в условиях необходимости финансирования госбюджета вопрос цены отступает на второй план.
По материалам forbes.ua
Макроекономіка
ВВП
Ка
бмин прогнозирует ускорение роста ВВП во II
полугодии
22.10.2013
В
комментарии первого вице
-
премьера С
.
Арбузов
а агентству «Интерфакс
-
Украина»
отмечается
, что в
о втором полугодии ожидается определенное улучшение динамики экономических процессов, но полност
ью перекрыть влияние сла
бого внешнего спроса не удастся
По словам первого вице
-
премьера в
текущем году будет позитивный рост ВВП В отношении перспектив 2014 г
.
Сергей Арбузов подчеркивает, что правительство продолжает работать над макроэкономическими прог
нозами с учетом сложившейся ситуации и перспектив влияния на ВВП подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
«Идут консультации с МВФ. Пока еще рано говорить об окончательном ориентире», –
говорится в комментарии.
Как сообщалось, по итогам первого квартала
2013 г
.
Госстат оценил снижение ВВП в 1,1% к соответствующему периоду 2012 г
.
, а по итогам второго –
1,3%. При этом госбюджет
-
2013 построен на прогнозе роста реального ВВП 3,4%.
Относительно евроинтеграционных процессов первый вице
-
премьер отметил, что сб
лижение Украины с ЕС, в том числе запланированное на ноябрь подписание Соглашения об ассоциации, позволит расширить рынки сбыта и увеличить производство украинских товаров и услуг.
«Нам нужны новые рынки. Кроме того, я рассчитываю, что мы переориентируемся
с сырьевой экономики на продуктовую. То есть, мы уже будем иметь дополнительную добавленную стоимость. Это для нас принципиально важный момент», –
считает первый вице
-
премьер.
Как сообщалось, на конец ноября запланировано проведение саммита Восточного пар
тнерства в Вильнюсе, в ходе которого Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.
По материалам forbes.ua
Привет рецессия: ВВП Украины падает уже IV
к
в
. подряд
24.10.2013
Валовой внутренний продукт Украины падает четвертый квартал подряд
, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом во время пресс
-
конференции сообщил президент Ассоциации украинских банков, вице
-
президент Центрально
-
Евразийской банковской Федерации Александр Сугоняко.
“Да, уже с третьего квартала 2012 года, четыре квартала подряд падает ВПП страны по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года”, –
сказал Сугоняко.
Он отметил, что в III квартале 2012 года ВПП снизился на 1,3%, в IV квартал 2012 года –
на 2,5%. В свою очередь, в I квартале 2013 года падение составило 1,1%, а во II квартале –
1,3%. Кроме того, по его словам, отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины постепенно возрастает. Так, за 8 месяцев текущего года оно составило –
8,2 млрддолл. При этом в прошлом году отр
ицательное сальдо составило -
14,3 млрд долл.
“Это привело к огромному давлению на гривну и “сожгло” и без того слабые золотовалютные резервы страны, которые составляют на данный только 21,6 млрд долл.”, –
отметил эксперт.
По материалам news.finance.ua
10
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Дер
жавний борг
Госдолг Украины вырос почти до $70 млрд
25.10.2013
Совокупный государственный и гарантированный государством долг в сентябре вырос на 1,04%, или на $709 млн –
до $69,06 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс
-
службы Министерства финансов Ук
раины.
Согласно сообщению, всего с начала года госдолг вырос на 7,08%, или на $4,565 млрд. Как сообщалось ранее, совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины сократился в августе на 1,25% –
до $68,352 млрд.
В 2012 г. общий госдолг Украины увеличился на $5,27 млрд, или на 8,9%, в том числе внутренний на 18,8%, а внешний –
на 3,1%.
Напомним, Украине в 2013 г. нужно
выплатить по внешним долгам около $9 млрд.
По материалам business.ua
Іноземні інвестиції
У першому півріччі 2013 р
.
обсяг іноз
емних інвестицій в економіку України склав 2,6 млрд дол.
23.10.2013
За словами директора департаменту інвестиційно
-
інноваційної політики та розвитку державно
-
приватного партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі Віктора Коваленка, у І
піврі
ччі 2013 р
.
обсяг іноземних інвестицій в економіку України склав –
$2,6 млрд., при цьому обсяг фінансових ресурсів внесених інвесторами з початку інвестування на 1
.06.
2013 р
.
досяг -
$55,3 млрд. На підприємствах промисловості зосереджено 31,7% загального обсягу інвестицій в Україну, в установах фінансової і страхової діяльності –
26,9%.
За словами чиновника, слід зазначити, що структура за формами залучення іноземного капіталу за період 2002 р. –
перше півріччя 2013 р. значно змінилась.
Так, у 2001
-
2004 р
р
.
внески у вигляді рухомого і нерухомого майна займали 28
-
36%. На сьогодні в структурі акціонерного капіталу нерезидентів домінують вкладення в грошових внесках.
" На сьогоднішній день до України заходять, в більшій частині, іноземні інвестори, які направл
ені на те, щоб розміщувати своє виробництво в Україні, або співпрацювати з нашими вітчизняними в
иробниками", -
підкреслив В.
Коваленко.
Він наголосив, що уряд і надалі буде робити усе можливе для створення сприятливих умов ведення бізнесу в країні для збіль
шення обсягів залучення як іноземних, так і вітчизняних інвестицій.
За матеріалами unn.com.ua
Внутрішня торгівля Спрос в розничной торговле постепенно направляется на
товары иностранного происхождения
23.10.2013
Премьер
-
министр Украины Н.Азаров во врем
я заседания правительства отметил, что спрос в розничной торговле медленно направляется на товары иностранного происхождения, передает корреспондент УНН.
Он сообщил, что в январе
-
сентябре розничная торговля была лидером экономического роста, причем ее обо
рот вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по его словам, спрос медленно направляется на товары иностранного происхождения. «Так, доля продажи товаров, произведенных на территории Украины, по итогам I полугодия 2013
г. составила 58% против 60% в І полугодии 2012 г. Итак, внутренний потребительский спрос поддерживается на высоком уровне, но им все больше пользуются не отечественные предприятия, а импортеры», -
отметил Н.Азаров. «Хочу спросить у министра экономического
развития и торговли и у министра промышленной политики: куда вы смотрите? Вы управляете процессами или только наблюдаете? Где ваши предложения по стимулированию торговли отечественными товарами?», -
добавил он. «Поручаю Минэкономразвития и Минпромполити
ки проанализировать состояние выполнения мероприятий по импортозамещению и доложить о дополнительных стимулах, необходимые для расширения внутреннего потребительского спроса на продукцию отечественного производства», -
отметил по этому поводу глава правите
льства.
По материалам agroperspectiva.com
Імпорт
-
Експорт Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України зменшилось на 36,5%
21.10.2013
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні
-
серпні 2013 р
.
зменшилось на 36,5% порівняно з відповідним показником минулого року і становило $
7
,
3
96
6
млрд
. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.
“Від’ємне сальдо становило $
7
,
3966 млрд (за січень
-
серпень 2012 р
.
також від’ємне -
$
10
,
10025
млрд
.)”, -
йдеться в повідомленні.
За даними Держстатистики, обсяг експорту товарів з України за 9 міс
.
2013 р
.
становив $
41
,
127
6 млрд
, що на 8,1% менше ніж в січні
-
серпні минулого року, а імпорту -
$
48
,
5242 млрд (
-
12,4%).
Як повідомляло агентство, негативне сальдо зовнішньо
ї торгівлі товарами України в І к
в.
2013 р
.
становило $1
,
986,8 млрд
., що на 32% менше відповідного показника 2012 р.
За матеріалами unn.com.ua
-----------------
® -------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
Державне регулюванн
я
Верховна Рада
В Украине опубликован закон о создании и функционировании индустриальных парков
22.10.2013
В Украине, 22
.10.
2013 г., опубликован закон № 588
-
VII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины", который предусматривает создание и функц
ионирование индустриальных парков. Текст данного закона опубликован в газете "Голос Украины". Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Разработанный Кабинетом министров Украины закон предусматривает конкретизацию объемов обо
рудования, оборудования и комплектующих к ним, материалов, которые будут ввезены на территорию Украины без уплаты ввозной пошлины. Законом предусматривается внесение изменений в ст
.
287 Таможенного кодекса Украины в части необходимости дополнительного утве
рждения объемов оборудования, оборудования и комплектующих к ним, материалов, используемых с целью обустройства индустриальных парков и реализации инвестиционных проектов в рамках индустриальных парков.
Реализация закона позволит усовершенствовать законода
тельное регулирование механизма ввоза на таможенную территорию Украины оборудования, а также позволит избежать ввоза избыточных объемов таких товаров, а значит -
избежать необоснованных потерь государственного бюджета.
По материалам rbc.ua
Рада приняла з
акон о либерализации рынка электроэнергии
24.10.2013
Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины». За данный законопроект проголосовали 305 народных депутатов при необходимом для принятия
решения минимуме в 226 го
лосов
.
Законом предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.
«В 2016 г
.
рынок должен заработать в пилот
ном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 г
.
», –
заявил с трибуны парламента представлявший законопроект народный депутат от Партии Регионов Георгий Груба.
В конце ноября 2012 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах
функционирования рынка электрической энергии Украины». На этапе рассмотрения данный закон имел неоднозначную оценку со стороны участников рынка. В частности, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявляла, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.
По материалам forbes.ua
Адміністрація Президента
Україна постійно працює над створенням сприятливих ум
ов для бізнесу та інвестицій –
В.Янукович
21.10.2013
Україна постійно проводить роботу щодо створення привабливого бізнес
-
клімату. Про це сказав Президент В
.
Янукович, виступаючи на українсько
-
чеському бізнес
-
форумі, передає УНН.
Виступаючи на українсько
-
чеському бізнес
-
форумі, Глава держави зазначив, що цьому сприяє, зокрема, діяльність Ради інвесторів при Президенті України, а також застосування закону про державно
-
приватне партнерство.
“Ми працюємо разом із відомими консалтинговими компаніями світового рівня, залучаємо до цієї роботи інвесторів”, -
сказав Віктор Янукович.
У цьому контексті Глава держави закликав українських та чеських інвесторів до активної співпраці. Президент навів кілька прикладів успішного співробітництва з чеськими партнерами. Зок
рема, за його словами, активно працює на українському ринку чеське підприємство “Квазар Плюс”. Крім того, французько
-
чеська компанія “Сежелек” спільно з українською корпорацією “Богдан” починає випуск тролейбусів для ринку ЄС. Глава держави нагадав, що ця компанія у співпраці з Львівським автобусним заводом виготовила тролейбуси для Києва, Дніпропетровська і Донецька в рамках підготовки до Євро
-
2012.
Ще одним успішним прикладом українсько
-
чеської співпраці Віктор Янукович назвав спільне з компанією “Шкода т
ранспортейшен” виробництво в Україні двосистемних шестиосних електровозів з використанням комплектуючих українського виробництва у рамках реалізації програми відновлення вітчизняного локомотивного парку.
Детальніше >>>
За матеріалами unn.com.ua
Кабінет Міністрів
Минобороны распродаст имущества на $1 млрд
21.10.2013
До 2018 г
.
Министерство оборон
ы Украины планирует выручить от 6 до 9 млрд грн ($0,75
-
1,125 млрд) на продаже избыточного недвижимого имущества.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава министерства обороны Украины Павел Лебедев. Он отметил, что средства пойдут на финансирование мо
дернизации армии.
В интервью говорится, что в Украине утверждена госпрограмма реформирования вооруженных сил на 2013
-
2017 г
г
. Сообщается, что на переход украинской армии на контракт к 2014 году, сокращение ее численности и модернизацию планируют потратить 131 млрд грн ($16,3 млрд).
Оборонное ведомство рассматривает одним из источников финансирования реформы продажу избыточного военного имущества.
«Всего в течение следующих трех
-
пяти лет планируем от продажи недвижимого имущества получить от 6 до 9 м
лрд. г
рн.
», –
сказал Лебедев.
Чиновник при этом отметил, что реализация недвижимого и другого избыточного им
ущества, включая порядка 28 тыс
.
единиц вооружения и военной техники, будет осуществляться через систему открытых и публичных аукционов, а полученные сред
ства будут использованы для строительства жилья военнослужащих.
По материалам forbes.ua
11
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Инвестиционный совет при Министерстве доходов и сборов разработает Стратегию акцизной политики Украины
22.10.2013
Как стало известно «Капиталу», рабочая групп
а при Инвестиционном совете Министерства доходов и сборов инициировала создание Стратегии акцизной политики
: предполагается сформировать предсказуемую среднесрочную программу с четкой базой налогообложения для компаний, работающих с подакцизными товарами.
Цель стратегии -
снизить риски бизнеса во время планирования деятельности.
Как сообщил «Капиталу» глава секретариата Совета предпринимателей при правительстве Андрей Забловский, эту инициативу во время заседания рабочей группы по вопросам акцизного налого
обложения в Миндоходов предложил представитель отраслевой компании «Укрпиво».
Генеральный директор компании Галина Коренькова подтвердила информацию. Она утверждает, что стратегия поможет в работе не только предст
авителям пивоваренной продукции, но и на вс
ех остальных подакцизников -
производителей алкоголя, табачных изделий и горюче
-
смазочных материалов.
Подробнее >>>
© Анастасия Точилова
По материалам capital.ua
Минэкономразвития Украины разрабатывает стратегию экономического рывка
22.10.2013
Экономике Украины для вхождения в ТОП
-
20 мировых экономик необходимо расти темпами выше 7
-
8% в год, поэтому Министерство экономического развития и торговли работает над стратегией экономического рывка, заявил министр Игорь Прасолов.
"Без господдержки, без толчка вряд ли у нас получиться скачок 7
-
8%, а нужно и немного больше, чтобы войти в ТОП
-
20 мировых экономик", -
сказал он на конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" в Киеве во вторник.
Министр отметил, что стратегия будет состоять из 11 блоков, однако детально рассказать о ней он сможет ориентировочно через
пару месяцев.
Говоря об отдельных ее элементах, министр указал на необходимость внедрения государственно
-
частного партнерства в дополнение к уже работающему инструменту госгарантий и готовящемуся к запуску инструменту кредитования через Украинский банк ре
конструкции и развития.
И.Прасолов также сообщил, что одновременно Минэкономразвития пересматривает систему льгот в стране, предполагает свести ее к трем видам льгот.
Подробнее >>>
По матер
иалам companion.ua
Азаров раскритиковал банки за недостаточный уровень кредитования экономики
23.10.2013
Премьер
-
министр Украины Николай Азаров назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики и поручил первому вице
-
премьер министру Серге
ю Арбузову проработать стратегию содействия кредитованию экономики. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер
-
министр Украины Николай Азаров сказал, открывая заседания правительства.
«Коммерческие банки на 1 октября текущего года привлекли значител
ьный ресурс –
более 425 млрд грн депозитов физических лиц. Это деньги наших граждан, полученные благодаря увеличению доходов населения. И как работает этот ресурс? Фактически только на проедание», -
сказал Азаров.
По его словам, потребительские кредиты, вы
данные на срок до 1 года, увеличились в 2,4 раза, в то время как производственные кредиты увеличились только на 22%.
«Поручаю первому вице
-
премьеру Арбузову совместно с Национальным банком глубоко изучить возможности создания максимально благоприятных усло
вий для кредитования именно реального сектора экономики в интересах развития и представить соответствующие предложения на рассмотрение правительства», -
сказал глава правительства.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Мінсоцполітики викликало для звітування керівників найбільших підприємств
-
боржників із зарплати
25.10.2013
Питання погашення заборгованос
ті із заробітної плати повинно вирішуватися щодня, на кожному конкретному підприємстві
-
боржнику. На цьому наголосила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (гр
ошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат.
На засіданні Комісії було заслухано доповіді керівників підприємств, найбільших боржників, представників Державного концерну „Укроборонпром”, Міноборони, Мінінфраструктури, Фонду держмайна, Міненерг
овугілля, Мінфіну та заступників голів регіонів, запрошених на засідання Комісії. Станом на 21 жовтня найбільшими боржниками серед державних підприємств є:
Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка Укроборонпрому –
21,8 млн. грн.;
Київський завод „Бур
евісник” Укроборонпрому –
19,5 млн. грн.;
Суднобудівний завод ім. 61 комунара Укроборонпрому –
18,5 млн. грн.;
Українське Дунайське пароплавство Мінінфраструктури –
17,2 млн. грн.;
підприємство „Радіоприлад” Укроборонпрому –
17,0 млн. грн.; Шосткінський ка
зенний завод „Зірка” Укроборонпрому –
14,6 млн. грн.; Завод ім. Малишева Укроборонпрому –
14,3 млн. грн.; Львівський науково
-
дослідний радіотехнічний інститут Міноборони –
11,9 млн. грн.; ПАТ „Азмол” Фонду державного майна –
10,2 млн. грн.; ПАТ „Науково
-
ви
робниче підприємство „Більшовик” Фонду державного майна –
8,2 млн. грн.
До найбільших боржників України інших форм власності входять підприємства:
ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт”, Київська область (149,8 млн. грн.);
Олександрійська філія ЗАТ „Енерговугілля”,
Кіровоградська область (17,3 млн. грн.);
Авіакомпанія „Донбасаеро”, Донецька область 15,0 млн. грн.; ПАТ „Центроліт”, Сумська область (12,8 млн. грн.); ВАТ „SELMI”, Сумська область (10,1 млн. грн.); ВАТ „Точмаш”, Донецька область (8,4 млн. грн).
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
центру М
іністерства соціальної політики
Місцева влада Кримські депутати вирішили контролювати підприємства
-
монополісти
20.
10.2013
Верховна Рада Криму схвалила проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який спрямований на вдосконалення регулювання у сфері діяльності суб'єктів природних монополій, передає кореспондент УНН. Прийняття даного
рішення дозволить "визначити порядок управління майном Криму в частині встановлення механізму передачі об'єктів, що належать автономії у користування на умовах концесії суб'єктам господарювання".
Крім того, передбачається, що даний проект зуміє врегулюват
и питання, пов'язані з безхазяйним майном, що перебуває на території місцевих рад.
"Прийняття запропонованих змін дозволить посилити контроль з боку громадськості за діяльністю суб'єктів природних монополій", -
йдеться в документі.
Зазначимо, що в Криму на
лічується п'ять природних підприємств
-
монополістів, серед яких "Кримгаз", "Крименерго", "Кримтеплокомуненерго", "Пріднепров
сь
ка залізниця" та Пордразд
іли "Укрзалізниці".
За матеріалами unn.com.ua
На розвиток туризму на Житомирщині в 2013 році виді
лять 80 тис. грн.
24.10.2013
Фінансування туристичних заходів з Житомирського обласного бюджету цього року становить понад 80 тис. грн., повідомив під час VII Міжнародної науково
-
практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи роз
витку індустрії туризму в Україні та Польщі» голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук.
Серед найбільш туристично привабливих об’єктів Житомирщини –
історико
-
культурний комплекс «Замок Радомисль», камінне село в Олевському районі, музей коштовн
ого і декоративного каміння у Володарську
-
Волинському, Кляштор Босих Кармелітів у Бердичеві, плацу Терещенків на Андрушівщині, музей космонавтики ім. С.П.Корольова.
«На сьогодні на території області зареєстровано 9 підприємств –
туристичних операторів, що мають відповідну ліцензію, загальна кількість туристичних підприємств різних форм власності –
понад 50. За минулий рік підприємствами надано туристичні послуги майже 15 тисячам туристам та 5 тисячам екскурсантам. Загальний обсяг наданих туристичних послуг становив 32 млн. грн., платежі до бюджету склали більше півмільйона гривень», –
зазначив керінвик області.
За матеріалами прес
-
служби Ж
итомирської ОДА
Бюджет України
Проект госбюджета
-
2014 предусматривает
дефицит 45,7 млрд грн
23.10.2013
Проект г
осударственного бюджета на 2014 г
.
предусматривает предельный объем дефицита 45,71 млрд грн, в том числе предельный размер дефицита общего фонда госбюджета Украины -
в сумме 39,7 млрд грн и предельный размер дефицита специального фонда госбюджета -
в сумме
5,99 млрд грн, говорится в подготовленном Кабмином проекте бюджета.
Согласно документу, доходы госбюджета Украины предусматриваются в сумме 403 млрд грн, в том числе доходы общего фонда госбюджета -
в сумме 355 млрд грн и доходы специального фонда госбюдж
ета -
в сумме 48 млрд грн.
Расходы госбюджета Украины предусматриваются в сумме 443,5 млрд грн, в том числе расходы общего фонда госбюджета Украины -
в сумме 394,5 млрд грн и расходы специального фонда госбюджета -
в сумме 49 млрд грн.
По материалам РБК
-
У
краина
Доходи
ФДМУ отримав 868,96 млн грн від оренди державного майна
21.10.2013
За останніми даними Фонду державного майна України до Державного бюджету України надійшло 868,96 млн грн від оренди державного майна. Про це УНН повідомили у прес
-
службі ФД
МУ.
За інформацією ФДМУ, отримані кошти складають 104,1% плану, встановленого для ФДМУ на 2013 р. За планом, у 2013 р
.
мало надійти 835 млн грн.
План надходжень за січень
-
вересень цього року виконано на 126,4%.
Орендна плата продовжує надходити до Державно
го бюджету, і до кінця року ФДМУ прогнозує значне перевиконання план
у
.
За матеріалами unn.com.ua
Минфин привлек 740 млн грн на аукционе ОВГЗ
22.10.2013
Министерство финансов во вторник
привлекло в государственный бюджет 739,956 млн грн на аукционе по про
даже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.
Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин удовлетворил три поданные заявки на приобретение 5
-
летних об
лигаций с доходностью 14,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 1
-
летних и 7
-
летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2
-
летних и 3
-
летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).
По информации Минфина, в резу
льтате проведенного размещения в госбюджет привлечено 739,956 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом и законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
По материалам УНИАН
12
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Видатки
За 9 місяці
в на соціальні видатки виділено близько 311,5 млрд. грн.
24.10.2013
Загальна сума соціальних видатків за 9 міс
.
склала близько 311,5 млрд. грн. -
на 37 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це сказала Міністр соціальної політики України Н
.
Королевська під час Колегії Міністерства.
«Загальна сума соціальних видатків за 9 міс
.
склала близько 311,5 млрд. грн. Це майже на 12% або на 37 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року», -
сказала Наталія Королевська.
Соціал
ьні видатки із загального фонду держбюджету профінансовано на більш ніж 213 млрд. грн., що на 12% або на 24 млрд. грн. більше, ніж у 2012 р. Зокрема, за її словами, на оплату праці бюджетників та грошове забезпечення було виділено 96,7 млрд. грн., а на піл
ьги і субсидії -
4,5 млрд. грн.
«У вигляді пенсій люди отримали 186,9 млрд. грн. -
на 15 млрд. грн. більше, ніж у 2012 р
.
», -
зазначила Наталія Королевська.
Вона наголосила, що 26 жовтня буде забезпечено виплату пенсій у повному обсязі за поточний місяць, а по «дитячих» виплатах та житлових субсидіях на сьогодні заборгованість відсутня. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
центру М
іністерства соціальної політик
и
Компанії & Ринки
Ринок землі
У экс
-
депутата Киевсовета забрали еще полгектара на Оболони
21.10.2013
Суд обязал ООО «Строительная компания «Кроун» вернуть Киевсовету земельный участок площадью 0,59 га, расположенного по ул. Северной возле дома 28 в Оболонском районе Киева. Об этом свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 9 октября.
Фирма получила участок, нормативно
-
денежная оценка которого составляет 2,66 млн грн, в аренду в феврале 2005 г
.
для строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. Договор аренды закончился еще в 2010 г. По состоянию на 2010 г
.
законодательством Украины не был предусмотрен порядок автоматического возобновления договора аренды в случае отсутствия возражения сторон.
Вместе с тем фир
ма с заявлением о возобновлении договора в горсовет не обращалась.
Только в январе 2013 г
.
Главное управление земельных ресурсов по запросу прокуратуры осуществило обследование участка. Было установлено, что на участке жилой дом не построен, территория не огорожена и не охраняется. На ней расположены спортивные и детские площадки и один металлический гараж.
Напомним, это уже третий участок на Оболони, который прокуратура возвращает Киевсовету через суд.
Подробнее >>>
На время получения участков в аренду владельцами ООО «Строительная компания «Кроун» были экс
-
депутат Киевсовета (2002
-
2006) Андрей Кобринский, Дмитрий Кочерев и Алексей Карлов. В 2008 г
.
Кобринского в составе учредителей заменили
Татьяна Щиткивська и Ольга Войтенко. Андрей Кобринский после Киевсовета стал гендиректором ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете по земельным ресурсам», однако был освобожден в 2007 г.
По материалам svdevelopment.com
Минулого тижня Держземагентство вийшло на рекордні показники реєстрації земділянок
23.10.2013
Минулого тижня Держземагентство вийшло на рекордні показники реєстрації земельних ділянок. За день органи земельних ресурсів зареєстрували 6587 земельних наділ
ів. Про це розповів голова Держземагентства України Сергій Тимченко, передає УНН з посиланням на прес
-
службу відомства.
Тобто щохвилини фахівці реєструють 5 земельних ділянок.
Цього року станом на 21 жовтня зареєстровано 884 112 нових земельних ділянок та видано 687446 витягів із Поземельної книги. Зокрема, на сьогодні землевпорядники зареєстрували у Київській області 87113 земельних ділянок, Вінницькій –
59471, Львівській –
43365, Хмельницький –
42350, Чернігівській –
41272, Полтавській –
39764, Донецькій –
39254, Черкаській –
38173 наділи землі.
За словами С.Тимченко, нині кадастрові реєстратори суттєво скоротили час як на реєстрацію ділянки, так і на видачу витягів.
За матеріалами unn.com.ua
В Украине с начала года зарегистрировали 1 млн земельных учас
тков
25.10.2013
Органы земельных ресурсов Украины с начала года зарегистрировали 1 млн земельных участков. Об этом сообщает пресс
-
служба Государственного агентства земельных ресурсов.
Согласно информации, в целом на сегодня специалисты органов Госземагентс
тва Украины зарегистрировали в Киевской области 89062 земельных участка, в Винницкой –
60735, в Львовской –
44597, в Хмельницкой –
43153, в Черниговской
–
41855, в Полтавской –
40694. Как сообщается, сейчас регистрация земельных участков происходит за счит
анные минуты. А вскоре подать заявки на регистрацию и получить правоустанавливающие документы на землю можно будет через интернет.
По материалам business.ua
Депутаты решили, что объявления о земельных торгах не обязательно публиковать в СМИ
24.10.2013
В
ерховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно удешевления стоимости работ по подготовке и проведению земельных торгов” (регистрационный номер 3099).
Законом вносятся изменения в порядок проведения земельн
ых торгов в части удешевления процедуры их проведения. Изменениями предложено организаторам земельных торгов размещать на официальном веб
-
сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений,
об
ъявление о проведении земельных торгов и сообщение о результатах их проведения, а также, по желанию организатора земельных торгов, публиковать указанную информацию в печатных средствах массовой информации.
Законом также установлен предельный уровень выплат
ы вознаграждения исполнителю земельных торгов не более чем 2000 минимумов доходов граждан за каждый лот.
По
дробнее >>>
По материалам economics.unian.net
П
аливно
-
енергетичний комплекс
добування
Добування
: Ядерне паливо (Уран)
Украина продлила соглашение о ядерном
сотрудничестве с США
21.10.2013
В пресс
-
службе Минэнерго заявили, что 17 октября правительств
о одобрило проект договора о продлении украинско
-
американского соглашения о снижении риска эксплуатации АЭС в Украине до 25 октября 2018 г. От более подробных комментариев в пресс
-
службе Минэнерго отказались.
Межправительственное соглашение с США было по
дписано в 1993 г
.
, так как потребовалось заменить принятые еще в советское время правила, приведшие к чернобыльской катастрофе.
Как рассказала эксперт Национального института стратегических исследований Ольга Кошарная, согласно документу США оказали содейс
твие в формировании в Украине системы регулирования ядерной безопасности и подготовке кадров. После принятия Украиной правил регулирования ядерной безопасности украинские специалисты прошли стажировку на атомных объектах США. Кроме того, при участии америк
анского правительства в Украине проходит проект по эксплуатации и квалификации ядерного топлива компании Westinghouse. Представитель компании в Украине Светлана Меркулова в не стала комментировать эту информацию.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Зачем Украина посылает свой уран в Сибирь
22.10.2013
В мире всего пять государств, которые вправе обогащать уран -
США, Россия, Китай, Франция и Велико
британия. Входящая в топ
-
10 стран по запасам и добыче природного урана Украина вынуждена производить обогащение собственного сырья на мощностях в других странах. Россия оказалась ближе всего.
Ангарский эл
ектролизный химический комбинат
-
одно из четырех ро
ссийских предприятий, которые занимаются обогащением урана под руководством компании ТВЭЛ из госкорпорации "Росатом". Украинский уран последние два года обогащают именно на ангарском заводе.
И, хотя предприятие режимное и секретное, украинским журналистам разрешили посмотреть на то, как из нашего уранового концентрата производят то, что потом становится сырьем для производства топлива для 15
-
ти действующих энергоблоков украинских АЭС. Ежегодно Украине требуется поставить в РФ около 200
-
240 тонн уранового ко
нцентрата (его в нашей стране производит Восточный горно
-
обогатительный комбинат), чтобы получить необходимый объем топлива.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Добу
вання
: Нафта
& Газ
Украина может подписать "газовые" соглашения с Chevron, Eni и EdF уже в ноябре
21.10.2013
Правительство Украины уже в ноябре может подписать с американской Chevron соглашение о разделе продукции на Олесской площади на западе страны, а
также соглашение с итальянской Eni и французской EdF об участии компаний в разработке мелководной части прикерченского шельфа Черного моря. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на правительственные и отраслевые источники.
Так, источники из
дания считают, что новые соглашения позволят привлечь в газовый сектор Украины инвестиции объемом в несколько миллиардов долларов.
По словам информаторов, украинское правительство рассчитывает завершить до конца года переговоры с консорциумом компаний во г
лаве с американской ExхonMobil по добыче углеводородов на Скифской площади глубоководного шельфа Черного моря.
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Виктор Янукович заявил, что привлечение инвесторов позволит в течение 5
-
7 лет увеличить объемы добычи газа в стране максимум в два раза.
Как сообщалось ранее, в конце января Украина и Shell подписали соглашение о разделе продукции Юзовского месторождения в Донецкой и Харьковской областях.
Коммерческая добыча на участке должна начаться в 2015 году.
О
бъем инвестиций Shell может составить до 10 млрд долл.
По материалам РБК
-
Украина
«Чорноморнафтогаз» у 2015 р
.
видобуватиме 3 млрд м³
газу
22.10.2013
«Чорноморнафтогаз» планує в 2015 році збільшити видобуток газу до 3 млрд кубометрів. Про це заявив засту
пник голови НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун в ході Міжнародного форуму нафтогазової промисловості, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За останній рік «Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 30%, а в 2015 році він зросте до 3 млрд кубометрів. І тому заява Президента України Віктора Януковича про те, що через 3 роки Україна видобуватиме власного газу 24 млрд кубометрів, має під собою економічне підгрунтя», -
наголосив Чупрун.
За його словами, після втілення комплексної програми енергозбереження та
розробки газових родовищ, на яких зараз іде розвідка, Україна ще буде експротувати власний газ.
22 жовтня у Києві розпочав роботу 17
-
й Міжнародний форум нафтогазової промисловості «Нафта та газ 2013», організаторами якого виступили Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України та НАК «Нафтогаз України».
Довідка. ДАТ «Чорноморнафтогаз» за три квартали 2013 року видобуло 1160 млн кубометрів природного газу (за весь минулий рік -
1174 млн кубометрів). Компанія планує до кінця року видобути -
1,65
млрд кубометрів.
За матеріалами ukrinform.ua
Cub Energy начала бурение новой скважины в Закаратской области
24.10.2013
Cub Energy Inc. (США) с активами в Украине приступила к бурению скважины №22 на Русско
-
Комаровском месторождении (Закарпатская обл
).
Эта скважина станет первой пробуренной Cub Energy на этом месторож
-
дении
(
плановая глубина –
1,9 км
)
. Бурение займет около 25 дней. Для него компания пользуется арендованной у ООО "Буртехнология" установкой ZJ20. Как сообщалось, Cub Energy располагает дв
умя работающими скважинами на Русско
-
Комаровском месторождении, суточный дебит которых составляет около 14 тыс. м
³
газа.
Cub Energy со штаб
-
квартирой в Хьюстоне (Техас) и офисом в Киеве относит себя к числу пяти крупнейших частных нефтегазовых операторов У
краины.
Ее крупнейшими активами является 30%
-
ная доля в украинской нефтегазовой компании "КУБ
-
Газ
и "Тисагаз".
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
13
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Прибыль «Укрнафты» сократилась на 51%
25.10.2013
Круп
нейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе
-
сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
до 764,324 млн грн с 1,5 млрд грн. Как сообщается в финансовом от
чете компании, передает
«УНИАН», составленному по международным стандартам финансовой отчетности, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за этот период увеличился почти в 1,5 раза –
до 15,157 млрд грн с 10,833 млрд грн.
Валовая прибыль компании за 9 месяцев 2013 года ув
еличилась в 2,2 раза –
до 6,8 млрд грн с 2,986 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
По материалам forbes.ua
У Новинского нацелились на "газовый миллиард" к 2016 г
.
25.10.2013
Компания Smart Energy, входящая в "Смарт
-
Холдинг" Вадима Новинского, намерена до 2016 г
.
выйти на 1 млрд м
³
газа собственной добычи. Об этом сообщил журналистам в Харькове в пятницу, 25 октября, генеральный директор Smart Energy Алексей Тимофеев.
В ближайших планах компании -
в 2014 г.
увеличить добычу газа на собственных активах с 200 млн м
³
до 400 млн м
³
. По словам Тимофеева, в следующем году планируется пробурить еще 3
-
4 новых скважины, в числе которых будут и поисковые, и добывающие.
Всего с 2012 г.
Smart Energy вложила в свои нефтегазовые активы около $350 млн, учитыва
я их покупку (в апреле компания приобрела свыше 90% акций ЧАО "Укргаздобыча"). Размер ежегодных инвестиций в это направление начиная с 2014 г
.
будет составлять около $50 млн.
Гендиректор Smart Energy отметил, что возглавляемая им компания заинтересована в добыче газа именно традиционным способом.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Добування
: Вугілля
&
Торф
EastCoal приостановила добычу угля на шахте "Ве
ртикальная"
21.10.2013
Канадская компания EastCoal Inc. с угольными активами в Украине приостановила добычу угля на шахте "Вертикальная" (Свердловск Луганской области), переведя ее в режим консервации (care and maintenance).
Соответствующее решение компан
ия приняла, поскольку не смогла договориться о привлечении финансирования.
В связи с финансовыми трудностями руководство EastCoal решило приостановить торги акциями компании на TSX Venture Exchange и AIM. Кроме того, отправлены в отставку два не исполнител
ьных директора EastCoal.
Как сообщалось, в июле EastCoal возобновила добычу угля антрацитовой группы на шахте "Вертикальная", работы велись на новом пласте h11в. Проектная мощность шахты "Вертикальная" по добыче антрацита составляет 3 млн тонн в год.
По м
атериалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
«ДТЭК Павлоградуголь» нарастил прибыль до 89,1 млн грн
22.10.2013
Июль
-
сентябрь угледобывающая
компания «ДТЭК Павлоградуголь»
, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 89,142 мл
н грн. Об этом говорится в сообщении предприятия.
В ІІІ кв.
компания получила чистый доход 2 283 303 грн.
Как сообщалось, ІІ
кв
.
«ДТЭК Павлоградуголь» закончил с прибылью 58,013 млн грн.
2012 г
.
угледобывающая компания закончила с чистой прибылью 100,572 м
лн грн, увеличив чистый доход на 37,14%, или на 2 130,258 млн грн до 7 865,98
3 млн грн по сравнению с 2011 г
.
ОАО «ДТЭК Павлоградуголь»
(Днепропетровская обл
.
)
объединяет 10 шахт и входит в группу компаний ДТЭК, управляющей энергетическими активами System
Capital Management (Донецк) бизнесмена Рината Ахметова.
По материалам capital.ua
генерація
Генерація
:
Атомна енергетика
(АЕС)
"Энергоатом" возьмет у Amsterdam
Trade
Bank
$50 млн кредита
21.10.2013
Государственное предприятие "НАЭК "Энергоат
ом" отобрало голландский Amsterdam Trade Bank N.V., дочернюю структуру российского Альфа
-
Банка, для привлечения возобновляемой кредитной линии на $50 млн.
Согласно объявлению "Энергоатома" в "Вестнике государственных закупок", дата акцепта планируемой к пр
ивлечению на 2 г
.
кредитной линии Amsterdam Trade Bank –
17
.10.
2013 г. Стоимость обслуживания линии -
$8,5 млн (без НДС), или 8,5% годовых.
В торгах также принял участие украинский Ощадбанк, который готов был открыть НАЭК соответствующую кредитную линию по
д 13% годовых.
Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
«Энергоатом» терпит миллиардные убытки
25.10.2013
Чистый убыток НАЭК «Энергоатом» за девять месяцев
2013 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 4,65 млрд грн. против прибыли 1,52 млрд грн. за аналогичный период прошлого года.
Чистый доход предприятия за отчетный период уменьшился на 7% –
до 12,57 млрдн грн, валовый убыток с
оставил 2,98 млрд грн против валовой прибыли 3,61 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Результаты операционной деятельности составили 4,19 млрд убытка против прибыли 2,3 млрд за аналогичный период прошлого года.
Напомним, Верховная рада предварите
льно согласилась погасить 1,5 млрд гривен энергодолгов за счет государства.
"Энергоатом" является оператором всех 4 действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо
-
водяными энергетическими реакторами общей установленной электрическ
ой мощностью 13,835 ГВт.
По материалам forbes.ua
Генерація
:
ТЕС
& ТЕЦ
"Днипроэнерго" и "Захидэнерго" привлекли у материнской DTEK Holdings 651 млн грн
21.10.2013
Энергогенерирующие компании ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (Запорожье) и ПАО "ДТЭК Захидэне
рго" (Львов) подписали кредитные соглашения с DTEK Holdings Limited (Кипр) о привлечении возобновляемых кредитных линий в долларах США на общую сумму эквивалентную 651 млн грн.
Согласно объявлению генкомпаний в "Вестнике государственных закупок", соглашени
я между сторонами о привлечении финансирования под 9,8% годовых в долларах США подписаны 11 октября 2013 г.
Как сообщалось, "Днипроэнерго" привлекает 583 млн грн на срок до декабря 2020 года, а "Захидэнерго" –
68 млн грн до июля 2015 года.
Целевое назначен
ие планируемых к привлечению "Днипроэнерго" 583 млн грн –
техническое переоснащение блока №3 Криворожской ТЭС, блока №11 Приднепровской ТЭС блоков №2 и №4 Запорожской ТЭС.
Целевое назначение планируемых к привлечению "Захидэнерго" 68 млн грн –
техническое переоснащение блока №3 Ладыжинской ТЭС и блока №7 Бурштынской ТЭС.
"Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мо
щностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", НАК "Энергетическая компания Украины" –
25% акций. "ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. "
ДТЭК" владеет 72,2% акций "Захидэнерго", еще 25% компании принадлежит государству в лице НАК "ЭКУ". ДТЭК создан в 2005 г
.
для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции п
о стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
По материалам interfax.com.ua
Чистая прибыль "Киевэнерго" сократилась до 258 млн г
рн
25.10.2013
Чистая прибыль ПАТ "Киевэнерго" за 9 мес
.
2013 г
.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась по международным стандартам финансовой отчетности почти в 3 раза -
до 258 млн грн (с 744 млн грн), сообщила пресс
-
служба "Киевэне
рго".
"
Финансовый результат объясняется тем, что компания ежемесячно начисляет как доход сумму некомпенсированной госбюджетом разницы между тарифами и себестоимостью производства тепла. Этот доход не сопровождается денежными поступлениями в указанный пери
од
. По такому же принципу компания начисляет доход от продажи тепловой энергии бюджетным учреждениям и коммунальным предприятиям Киева, фактически получено на сумму задолженности этих учреждений за тепло. Сумма этой задолженности на 1 октября 2013 года сос
тавила 1,3 млрд грн", -
говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в 2013 году компания еще не получила субвенции государства по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства. По состоянию на 1 октября 2013 года задолженность госбюджета перед "Киевэнерго" составляет -
1,667 млрд грн.
Напомним, что ПАО "Киевэнерго", эксплуатирующее столичный энергокомплекс, объявило тендер на привлечение кредитной линии на 308 млн грн. Согласно сообщению компании
на веб
-
портале "Государственные закупки". Финансирование планируется привлечь на 5 лет –
до декабря 2018 г. Тендерные предложения "Киевэнерго" принимает до 21.11.2013 г. Цель привлечения кредитной линии в объявлении не указана, тендерная документация пока
отсутствует. "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой ТЕЦ. Крупнейший вертикально интегрированный энергохолдинг Украины ДТЭК владеет 72,33% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция ком
пании принадлежит НАК "Энергетическая компания Украины".
По материалам interfax.com.ua
, РБК
-
Украина
На відновлення Вуглегірської ТЕС виділили ще 73 м
лн
26.10.2013
ПАТ "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Спеценергомонтаж" на відновлення системи контролю
та керування на енергоблоці ст.№3 І черги Вуглегірської ТЕС. Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".
Вартість угоди становила 73,44 м
лн грн
. Як зазначається, до кінця березня 2014 р
.
на енергоблоці повинні впровадити авт
оматичну систему управління технологічними процесами. Роботи фінансують за рахунок коштів "Центренерго".
Тендер провели за неконкурентною процедурою "закупівля у одного учасника", посилаючись на необхідність додаткової закупівлі у того самого постачальника
: "Спеценергомонтаж" цього року вже отримав підряди на аналогічні роботи в двох інших енергоблоках станції, й оскільки впровадження системи здійснюється за однотипними проектами, говориться в обґрунтуванні, підрядника доцільно не змінювати, пише видання.
З
урахуванням цих підрядів, за останні 5 років "Спеценергомонтаж" отримал
а підряди на 1,025 млрд гр
н.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Генерація
:
ГЕС
(ГАЕС) Україна та Європей
ський інвестбанк домовилися про співробітництво щодо фінансування проектів гідроенергетики
25.10.2013
25 жовтня відбулась офіційна зустріч української делегації на чолі з Міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуардом Ставицьким із пред
ставниками Європейського інвестиційного банку у м. Люксембург.
Під час зустрічі Сторони обговорили питання співпраці між Україною та Європейським інвестиційним Банком в енергетичному секторі, зокрема у напрямку електроенергетики, гідроенергетики та газотр
анспортної системи.
У рамках зустрічі Сторонами було підписано Декларацію про наміри стосовно співробітництва у сфері фінансування проектів у гідроенергетичній галузі України. З метою реалізації інвестиційних проектів Сторони заявили про свій намір поглиби
ти співпрацю по проекту «Будівництво Канівської ГАЕС» та продовжити оцінку проекту «Збільшення потужності Каховської ГЕС».
Детальніше >>>
За матеріалами М
іні
стерства енергетики та вугільної промисловості
14
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Генерація
:
Альтернативна енергетика
ЕБРР планирует выделить 275 млн евро на строительство Западно
-
Крымской ВЭС, -
вице
-
премьер Крыма
22.10.2013
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в
ыделить 275 млн евро на строительство Западно
-
Крымской ветровой электростанции (ВЭС). Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев на заседании правительства, передает пресс
-
служба Совмина Крыма.
"Проект принадлежит е
вропейской компании, которая планирует инвестировать в западно
-
крымскую ветроэлектростанцию за счет средств Е
БРР
. Этот проект будет презентован на Черноморском экономическом форуме", -
отметил Темиргалиев. По его словам, планируется, что размер инвестиций составит €275 млн
. В рамках проекта инвестор также возьмет на себя обязательства по развитию местной инфраструктуры. Отметим, что проект подготовлен с целью привлечения инвестиций как эффективного инструмента социально
-
экономического развития Крыма в рамка
х государственной программы активизации развития экономики в 2013
-
2014 гг., разработанной по заданию Президента Украины.
По материалам rbc.ua
USAID выделит Engility Holdings $13,5 млн для техподдержки Украины во внедрении чистой энергетики
23.10.2013
А
гентство США по международному развитию (USAID) выделит компании IRG ("дочка" Engility Holdings Inc) $13,5 млн для техподдержки внедрения чистой энергетики в Украине, сообщается на сайте Engility Holdings.
Средства будут направлены на совершенствование нор
мативной базы, а также другие мероприятия по поддержке чистой энергетики в Украине.
Как сообщалось, USAID (United States Agency for International Development) -
агентство федерального правительства США, отвечает за невоенную помощь США другим странам.
Engi
lity Holdings является традиционным партнером USAID, предоставляет консультационные услуги.
По материалам interfax.com.ua
Генерація
:
НПЗ (
ГПЗ
) &
Біопаливо Завод Курченко усилит конкуренцию на рынке нефтепродуктов
22.10.2013
Эксперты считают, что новы
й источник поставок в лице Одесского НПЗ
завода приведет к появлению нового качественного топлива и усилению конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также определенному распределению зон влияния между импортерами и представителями отечественной нефтеперераб
отки.
«Наиболее прочные позиции ОНПЗ займет на Юге, где из
-
за больших логистических расходов, литовское и белорусское топливо будет менее конкурентоспособно. На Юге Одесский НПЗ способен предложить лучшую цену на рынке» -
говорит Сергей Куюн, директор «Кон
салтинговой Группы «А
-
95», пишут Версии
. Помимо логистической сегментации, по мнению эксперта, Одесский НПЗ может привести к перегруппировке сил на рынке дизельного топлива.
«Южный регион –
аграрный, значит, обладает высокой емкостью по потреблению дизтопл
ива. Кроме того, современная сельскохозяйственная техника крайне требовательна к качеству, тогда как завод способен производить как марку ЕВРО4, так и ЕВРО5» -
сообщил С
.
Куюн.
Напомним, в начале октября на официальном сайте ГК ВЕТЭК Сергея Курченко появи
лось объявление о начале реализации нефтепродуктов принадлежащего группе Одесского НПЗ, который возобновил работу в сентябре.
По материалам lb.ua
ІІІ квартал НПК "Галичина" закончил с
убытком 25,5 млн грн
23.10.2013
Июль
-
октябрь нефтеперерабатывающий к
омплекс "Галичина" (Дрогобыч, Львовская обл.
) закончил с убытком 25,512 млн грн, по международным стандартам финансового учета. Об этом говорится в сообщении компании.
Во ІІ кв. чистый доход компании вырос на 13,5%, или на 92,867 млн грн по сравнению с ана
логичным периодом 2012 г. до 780,345 млн гривен. 9 мес. НПК "Галичина" закончил с убытком 125,971 млн грн, увеличив чистый доход на 17,7%, или на 401,557 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. до 2 668,032 млн грн.
Первое
полугодие НПК "Галичи
на" закончил с убытком 100,397 млн грн, увеличив чистый доход на 19,55%, или на 308,690 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
до 1 887,687 млн грн.
Компании Rommannor Investments Limited, Weavernal Holdings Limited и Deneiro Ventures Limited
владеют по 19% акций НПК, Dommennium Enterprices Limited (все -
Британские Виргинские острова) -
15,928% акций. Государство в лице Фонда государственного имущества владеет 25% акций открытого акционерного общества "НПК "Галичина". НПК "Галичина" контролир
уется группой компаний, аффилированных с Приватбанком.
По материалам bin.ua
«Укртранснафта» проведет переговоры с «Роснефтью» о запуске Лисичанского НПЗ
23.10.2013
Госкомпания «Укртранснафта», национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, 24
октября проведет переговоры с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» по запуску простаивающего с весны прошлого года Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
«У меня в четверг переговоры с руководством «Роснефти», они приезжают на переговоры по э
тому поводу, поэтому я точную информацию могу сказать только после того, как их услышу», -
сказал журналистам глава правления «Укртранснафты» Александр Лазорко, отвечая на вопрос о возможной дате запуска завода. Также Лазорко отметил, что компания рассчиты
вает увеличить в 2014 г. транспортировку нефти по Украине в том числе и за счет запуска Одесского и Лисичанского ПНЗ
. Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, правительство может провери
ть выполнение приватизационных условий собственником Лисичанского НПЗ
-
российской нефтяной компанией “Роснефть”, которая в конце прошлого года приобрела данный завод у компании ТНК
-
ВР. Министр также уточнил, что речь о реприватизации Лисичанского НПЗ не и
дет, правительство лишь хочет, чтобы компания “Роснефть”, несмотря на то, что недавно приобрела данное предприятие у ТНК
-
ВР, выполняла ранее возложенные обязательства. Лисичанский НПЗ простаивает с весны 2012 г. по инициативе предыдущего собственника -
рос
сийско
-
британской ТНК
-
ВР.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
ІІІ квартал "Азмол" закончил с убытком 10,2
млн грн
23.10.2013
Июль
-
сентябрь крупный производитель масел и смазок "Азмол" (Бердянск, Запорожская обл.), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 10,217 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия.
В ІІІ кв. к
омпания сократила чистый доход на 74%, или на 2,905 млн грн до 1,02 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Январь
-
сентябрь "Азмол" закончил с убытком 39,243 млн грн, сократив чистый доход на 79,2%, или на 10,848 млн грн до 2,856 млн грн по сра
внению с аналогичным периодом 2012 г. Первое
полугодие "Азмол" закончил с убытком 29,026 млн грн, сократив чистый доход на 81,23%, или на 7,943 млн грн до 1,836 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
.
Отметим, что исполняющим обязанности пре
дседателя правления ПАО "Азовские смазки и масла" назначен Александр Жуков, соответствующее решение закреплено приказом Фонда государственного имущества Украины №2910от 11
.10.
2013 г. Этим же документом от исполнения обязанностей председателя правления "Азм
ола" освобожден Александр Стахурский. Ранее А.Жуков занимал должность начальника товаросбытового управления "Азмол". В мае т.г. ФГИ назначил и.о. председателя правления "Азмола" А.Стахурского вместо С.Бурдуна. Руководство предприятия менялось также в конце
2012 г. ПАО "Азмол" был одним из крупнейших производителей смазочных материалов в Европе, реорганизовано в АО в 1994 г. путем корпоратизации имущества Бердянского опытного нефтемаслозавода. Фонду госимущества Украины принадлежит 100% акций предприятия. 20
12 г. "Азмол" закончил с убытком 46,089 млн грн, увеличив чистый доход на 8,86%, или на 1,453 млн грн до 17,854 млн грн по сравнению с 2011 г.
По материалам bin.ua
,
interfax.com.ua
Болгарская Prista Recycling начала строительство завода по переработк
е нефтяных масел в Киевской обл.
23.10.2013
Компания Prista Recycling (Болгария, "дочка" Prista Oil) начала строительство завода по переработке использованных нефтяных масел в Бородянке (Киевская обл.), сообщила пресс
-
служба Министерства экологии и природных
ресурсов Украины.
Предприятие строится по технологии Sequoia Energy&Environment (США), будет включать два модуля общей мощностью 80 тыс. тонн масла в год. На первой стадии технологического процесса, который будет внедрен на заводе, с отработанных масел ме
тодом вакуумной дистилляции будет выделяться вода, легкие и тяжелые фракции.
На втором этапе методом гидроочистки будут изготовляться базовые масла группы I,II и II+.
"Это позволит существенно уменьшить количество импортируемых базовых масел и обеспечить у
краинские нефтеперерабатывающие заводы сырьем, необходимым для изготовления высококачественных моторных и промышленных масел, в том числе полусинтетических и синтетических", -
говорится в сообщении.
По данным министерства, инвестиции в проект составят боле
е $60 млн.
Prista Oil является лидером по производству и продаже моторных и индустриальных масел в Болгарии.
По материалам companion.ua
«Нефтехимик Прикарпатья» за 9 месяцев получил 47,6 млн грн чистой прибыли
24.10.2013
Нефтеперерабатывающее предприят
ие «Нефтехимик Прикарпатья» в январе
-
сентябре 2013 года получило чистую прибыль в размере 47,642 млн грн, в то время как за аналогичный период 2012 г
.
чистый убыток предприятия составил 49,565 млн грн.
Согласно отчету, выручка от реализации продукции за 9
мес
.
2013 г
.
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
до 393,068 млн грн с 58,471 млн грн.
Валовой убыток предприятия за отчетный период сократился до 51,227 млн грн с 78,374 млн грн за аналогичный период 2012 г.
Справка УНИАН. Предприятие «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано
-
Франковская обл.) –
одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с мощностью 2,6 млн тонн в год.
В 2012 г
.
«Нефтехимик Прикарпатья» получил чистый убыток в размере 34,473 млн грн.
По мат
ериалам economics.unian.net
Украина за 9 месяцев 2013 г. сократила импорт нефтепродуктов на 19,4%
2
4
.10.2013
Украина в январе
-
сентябре 2013 г. сократила импорт нефтепродуктов на 19,4% (или на 916,632 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. –
до 4 млн 723,968 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Министерства доходов и сборов Украины.
Общая стоимость нефтепродуктов, ввезенных в страну за соответствующий период, составила $
4
,
642161 мл
рд
. За 9 мес.
2013 г. из Белоруссии поступили нефтепродук
-
ты
на $
1
,
850702 мл
рд
., из России –
на $
1
,
279853 мл
рд
. Ранее сообщалось, что с начала 2013 г. в Украине было переработано всего 1,51 млн т.
То есть загрузка мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов не превысила 10%. Такой результат –
логичное про
должение тенденции, начавшейся в 2005 г. с отмены пошлин на импорт нефтепродук
-
тов и завершившейся остановкой большинства НПЗ и увольнением десятков тысяч рабочих. Впрочем, на это мало кто обращает внимание до тех пор, пока основные индикаторы рынка –
цены
на нефтепродукты –
относительно стабильны.
Напомним также, что НПЗ и ГПЗ Украины в январе
-
сентябре 2013 г. снизили переработку нефтяного сырья на 34,1% (на 1,2 млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. –
до 2,3 млн т. Предприятия сократили выпус
к бензина на 43,4%, до 731,5 тыс. т, дизтоплива –
на 35,8%, до 700,8 тыс. т, мазута –
на 37%, до 367,8 тыс. т. В Минэнергоугля сообщили, что в стране работали только три из семи предприятий: Кременчугский, Одесский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Для того чтобы укр
аинские НПЗ смогли вновь наращивать переработку, государство должно либо ввести пошлины на импорт нефтепродуктов, либо ввести налоговые льготы.
По материалам news.finance.ua
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продаж
и & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
-----------------
® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на з
ображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
15
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
транспортування та постачання
Розподіл та доставка
:
Нафта & Газ (
ГТС
)
Украина рассчитывает сохранить транзит нефти в ЕС на уровне текущего года -
глава «Укртранснафты
»
22.10.2013
Украина рассчитывает по итогам 2014 г
.
сохранить объемы транзита нефти в страны Е
С
на уровне 2013
(
≈
15,5 млн тонн).
«Я надеюсь, что в 2014 г
.
должно быть нефти не меньше, чем в 2013 году», -
сказал глава правления госкомпании «Укртранснафта» Александр Лазорко.
Также он отметил, что по итогам 2013 года увеличение транзита нефти через Украину в страны ЕС составит примерно 1 млн тонн.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию,
Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года составил 14,557 млн тонн.
Подро
бнее >>>
Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 р
езервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт. Компания «Укртранснафта» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с ан
алогичным периодом 2012 года –
до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.
По материалам economics.unian.net
Украина накопила 17,6 млрд куб. м газа в ПХГ
22.10.2013
Украина накопила около 17,6 млрд м³ природного газа в подземных хранилищах (с учетом Глебовско
го ПХГ, Крым). Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Чупрун.
По его словам, из этого объема в хранилищах компании "Укртрансгаз" накоплено 17 млрд куб. м, непосредственно "Нафтогазу" принадлежит 8 млрд м³ газа, находящихся в ПХГ. В том числе холдинг Ostchem, по словам директора "Укртрансгаза" Сергея Винокурова, уже закачал в ПХГ 4 млрд м³ газа по цене около $260 за 1 тыс. м³.
Чупрун отметил, что в ноябре закачка газа в хранилища будет продолжена, и ее об
ъемы будут зависеть от температурных режимов заявок со стороны европейских потребителей.
Также он сообщил, что в данное время суточный объем закачки газа составляет около 50 млн м
³ газа, что объясняется увеличением потребления топлива в Европе.
По матери
алам bin.ua
Прибыль "Укртрансгаза" за 9 месяцев составила 200 млн грн
24.10.2013
ПАО "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, в январе
-
сентябре 2013 г
.
получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 1
99,848 млн грн.
Как сообщил "Укртрансгаз" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации продукции в отчетном периоде составил 11,631 млрд грн, а валовая прибыль –
1,817млрд млн грн
.
В ІІІ кв.
2013 г
.
"Укртрансгаз" получил чистый убыток в размере 878,748 млн грн, чистый доход –
3,596 млрд грн, валовый убыток –
598,855 млн грн.
В 2012 году "Укртрансгаз" не публиковал квартальную отчетность, поскольку тогда еще не был ПАО.
При этом фин
ансовые показатели за январь
-
сентябрь 2012 года, приведенные в текущем отчете, могут быть ошибочными –
они полностью совпадают с финрезультатами, ранее фигурировавшими как показатели за шесть месяцев 2012 года. Более того, в отчетах компании приведен одина
ковый чистый доход "Укртрансгаза" как для шести месяцев 2012 года, девяти месяцев 2012 года, так и для всего 2012 года. В пресс
-
службе компании уточняют правильность финпоказателей.
Напомним, что к
омпания «Укртрансгаз» заплатит британской аудиторской комп
ании Grand Thornton Legis 2,9 млн грн. за проведение финансового аудита за 2013 г., сообщила компания «Укртрансгаз» на сайте госзакупок.
Согласно сообщению, конечный срок заключения договора на предоставление аудиторских услуг –
14.11.2013 г. Как сообщалос
ь, компания «Укртрансгаз» в 2012 г. увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 г. на 9,2% –
до 497,3 млн грн. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» –
«Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, э
ффективного функциони
-
рования и развития газового комплекса Украины. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. По материалам ИА «Интерфакс
-
Украина»
Прибуток "Укртранснафти" збільшився удвічі
25.
10.2013
"Укртранснафта" в січні
-
вересні 2013 року збільшила чистий прибуток удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року -
до 459,202 млн гривень з 218,596 млн гривень. Про це йдеться у звіті про фінансово
-
господарську діяльність компанії, передає
УНІАН.
Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції в 1,5 рази -
до 2,475 млрд гривень із 1,57 млрд гривень.
Валовий прибуток за 9 місяців 2013 збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в
1,5 рази -
до 475,390 млн гривень з 314,757 млн гривень.
Як повідомлялося, "Укртранснафта" в січні
-
червні 2013 року збільшила чистий прибуток на 66% порівняно з аналогічним періодом 2012 року -
до 168,928 млн гривень з 101,886 млн гривень.
За даними Мінен
ерговугілля, транзит нафти до країн Євросоюзу через нафтопровідну систему України в січні
-
травні 2013 року становив 6,208 млн тонн, що на 1,6% більше, ніж за аналогічний період 2012 р.
За матеріалами epravda.com.ua
-----------------
® --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
поставщик
благородной воды:
ООО «Прогруп & Ренесанс Консалтинг»
093
-
6138298
Александр
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на ві
дповідний сайт ↺
---------------------------------------
Розподіл та доставка
:
Енерг
омережі
Украина за 9 месяцев 2013 года нарастила экспорт электроэнергии на 4%
21.10.2013
Украина в январе
-
сентябре 2013 г
.
увеличила экспорт электроэнергии на 4,2% по ср
авнению с аналогичным периодом 2012 г
.
-
до 7,45 млрд кВт
-
ч, сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 15,7% по срав
нению январем
-
сентябрем прошлого года -
до 3,25 млрд кВт
-
ч.
Поставки электроэнергии в Польшу по итогам указанного периода составили 721,5 млн кВт
-
ч, что на 4,7% меньше, чем за 9 мес.
2012 г.
Таким образом, экспорт электроэнергии в направлении стран Централ
ьной Европы (Венгрия, Словакия, Румыния и Польша) по итогам 9 мес.
2013 г
.
возрос на 11,4% -
до 3,97 млрд кВт
-
ч.
Бе
ларусь за 9 мес.
2013 г
.
импортировала 2,26 млрд кВт
-
ч украинской электроэнергии, что на 23,6% меньше, чем за 9 мес.
2012 г.
Кроме того, Укра
ина в январе
-
сентябре поставила в Молдову 1,22 млрд кВт
-
ч, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2012 г.
Экспорт электроэнергии в Р
Ф составил 6,4 млн кВт
-
ч, тогда как в 2012 г. он не осуществлялся.
В сентябре 2013 г
.
экспорт украинской электроэ
нергии сократился на 22,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года -
до 770,3 млн кВт
-
ч. Снижение экспортных поставок зафиксировано по всем направлениям, наибольшее в Беларусь -
на 41,5%, до 245 млн кВт
-
ч.
По данным Государственной таможенной служ
бы, Украина в январе
-
сентябре 2013 года экспортировала электроэнергию на $439,3 млн. В частности, в Венгрию поставлена электроэнергия на сумму $174 млн, в Беларусь -
на $145,6 млн, в Молдову -
почти на $83 млн, в другие страны (Польша, Словакия и Румыния) -
на $36,7 млн.
Как сообщалось, Украина в 2012 году увеличила экспорт электроэнергии на 51,5% по сравнению с 2011 годом -
до 9,75 млрд кВт
-
ч.
По данным Гостаможслужбы, в денежном выражении Украина в 2012 году экспортировала электроэнергию на $574,8 млн, в том числе в Беларусь -
на $231,4 млн, Венгрию -
на $224,3 млн, Румынию -
на $9,9 млн, Словакию -
на $5,8 млн, Польшу -
на $50,7 млн, Молдову -
на $52,7 млн.
Основным экспортером украинской электроэнергии в 2011
-
2012 гг. являлись компании "ДТЭК Востокэнерго
" и "ДТЭК Пауэр Трейд". В 2013
-
м, как и в предыдущие два года, ДТЭК получил монопольное право экспорта электроэнергии в страны Европы.
По материалам delo.ua
ІІІ квартал "Закарпатьеоблэнерго " закончила
с прибылью 35,8 млн грн
24.10.2013
Июль
-
сентябрь э
нергопоставляющая компания "Закарпатье
-
облэнерго", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 35,763 млн грн. Об этом сообщ
ает предприятие
.
В ІІІ кв. компания получила чистый доход 202,825 млн грн. Всего за январь
-
сентябрь чистая прибыль компании составила 87,316 млн грн, что на 87,8%, или на 39,282 млн грн выше, чем за аналогичный период 2012 г. Чистый доход за 9 мес.
составил 689,638 млн грн, что на 10,2%, или на 63,853 млн грн выше, чем за аналогичный период 2012
г.
2012 г.
"Закарпатьеоблэнерго" закончила с чистой прибылью 50,037 млн грн, увеличив доход на 13,25%, или на 99,448 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2011 г
.
до 850,242 млн грн
В феврале 2012 г
.
Фонд государственного имущества признал победител
ем конкурса по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" компанию "Энергетическая Украина ТВ" (Киев), подконтрольную российскому предпринимателю Александру Бабакову (группа VS Energy), которая предложила за пакет 140,7 млн грн
По материалам bin.ua
«Энергорынок»
за 9 месяцев снизил чистую прибыль на 43%
25.10.2013
Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, за январь
-
сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% -
до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный п
ериод прошлого года.
Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% -
до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.
Валовая прибыль «Энергорынка» з
а 9 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58% -
до 467,229 млн грн с 295,177 млн грн.
Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Энергорынок» за январь
-
июнь 2013 года снизил чистую прибыль по сравнению с аналогичным пер
иодом прошлого года на 33,6% -
до 12,571 млн грн с 18,940 млн грн.
Кабинет министров разрешил госпредприятию «Энергорынок» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год. Государстве
нное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.
По материалам economics.unian.net
Розподіл та доставка
:
Тепло
мережі
З початку року на 8
% зменшилось споживання газу для виробництва теплової енергії в ЖКГ, -
О.Вілкул
25.10.2013
За 9 міс. 2013 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання природного газу для виробництва теплової енергії в ЖКГ зменшилося на 8% (на 544 млн.
м³ -
до 6 млрд. 470 млн. м³), про це сказав Віце
-
прем’єр
-
міністр Олександр Вілкул на всеукраїнській селекторній нараді з питань проходження опалювального сезону та контролю за використанням газу.
Для цього за завданням Уряду, зокрема, було реконструйова
но та замінено котли в 2866 котельнях. В тому числі, переведено на альтернативні види палива 414 котелень. Проведено заміну 478 км теплових мереж у двотрубному обчислені.
Нагадаємо, що Уряд поставив завдання скоротити споживання газу для потреб ЖКГ під час
поточного опалювального сезону на 5%.
Наразі в Україні триває опалювальний сезон. В роботу запущені всі 24 тис. 686 котелень. До системи теплопостачання підключено 13 тис. 859 дитячих садків (100%), 19 тис. 362 школи (100%), 6 тис. 481 лікарня (100%), 174
тис. 591 житловий будинок (100%). За матеріалами kmu.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
16
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
збут
Трейдери
АМКУ разрешил кипрской Envistor Finance купить
более 50% "Первой топл
ивной компании"
24.10.2013
Антимонопольный комитет разрешил компании Envistor Finance Ltd (Кипр) приобрести более 50% крупного нефтетрейдера общества с ограниченной ответственностью "Первая топливная компания" (ПТК, Киев). ПТК -
недавно появилась на опто
вом рынке нефтепродуктов Украины и сразу стала побеждать в ряде крупных тендеров на поставку топлива госструктурам, в частности -
"Укрзализныце" и "Укрпочте".
Компания также предоставляет услуги хранения, транспортировки нефтепродуктов и реализует моторные
масла, битум и мазут.
Конечные бенефициары компании неизвестны.
Как сообщало агентство, в октябре "Первая топливная компания" выиграла тендеры на поставку "Укрпочте" бензина и дизтоплива на сумму около 30 млн грн.
По материалам bin.ua
Мережі
АЗС
«Кон
церн Галнафтогаз» сформирует корпоративную стратегию социальной ответственности
«Концерн Галнафтогаз» начинает работу над подготовкой стратегии социальной ответственности компании, которая определит цели и векторы движения на несколько лет вперед и котор
ая будет базироваться на лучших мировых практиках. Об этом сообщил директор «Концерна Галнафтогаз» (сеть АЗК «ОККО») Назар Купыбида, представляя 9 октября в Киеве нефинансовый отчет компании за 2012 г
.
в кругу КСО
-
экспертов.
Их рекомендации и предложен
ия компания будет учитывать как при подготовке будущих отчетов, так и при формировании собственно стратегии социальной ответственности. Участие в обсуждении нефинансового отчета «Концерна Галнафтогаз» приняли КСО
-
менеджеры крупных украинских компаний, п
редстав
ители общественных организаций, ученые. Модератором мероприятия выступила координатор сети Глобального договора ООН в Украине Анна Данылюк. На ее взгляд, с каждым годом все больше украинских компаний осознает свою ответственность перед обществом.
И для них опыт тех бизнесов, которые первыми в стране начали системно развивать направление КСО, крайне интересен. «Концерн Галнафтогаз» регулярно, начиная с 2008 года, публикует нефинансовые отчеты, но отчет за 2012 год впервые составлен по методике и
требованиям Глобальной инициативы отчетности GRI . Также впервые в этом году компания решила представить свой отчет широкому кругу экспертов, общественных деятелей, бизнесменов
.
Подробнее >>>
По материалам csr
-
review.net
Гірничо
-
металургійний комплекс
& Прокат
Холдингові компанії
Крупная металлоломная "КВВ групп" вошла на ДЭМЗ
21.10.2013
Украинский холдинг "КВВ групп" (Киев), объединяющий компании по заготовке металлолома, в
ошел в управление ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" (ДЭМЗ), сообщил президент Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Василий Гуреев.
"КВВ групп в настоящее время уже не является чисто металлоломной", -
сказал он в отчетном докла
де.
Один из участников конференции, опрошенный агентством, утверждает, что "КВВ групп" отданы поставки сырья и лома на предприятие, тогда как еще один источник добавил, что группа якобы приобрела до 50% донецкого предприятия. Основным владельцем созданной в октябре 2010 года "КВВ групп" является созданная месяцем ранее британская Gefest Investments Limited. Группа располагает большим числом заготовительных площадок и пунктов, в частности, в Севастополе, Киевской области, Запорожье, Чернигове, Черкассах, Сум
ской и Хмельницкой областях.
"КВВ групп" ранее поставляла значительные объемы лома на ММК им.Ильича и "Запорожсталь", позднее вошедшие в горно
-
металлургический холдинг "Метинвест".
ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" (ранее Донецкий мини
-
металлур
гический завод "ИСТИЛ (Украина)") -
современное металлургическое предприятие, построенное по принципу мини
-
завода с неполным металлургическим циклом. В его состав входят электросталеплавильный, обжимной и копровой цеха. Производственные мощности ДЭМЗ позво
ляют выплавлять более 1 млн тонн стали в год. Рос
сийская группа "Мечел" в 2011 г
.
приобрела завод у структур "Альфа
-
групп" за $537 млн, которые должна был выплачивать равными траншами до декабря 2018 г. Однако в конце 2012 г
.
"Мечел" остановил ДЭМЗ в связи
со сложной ситуацией на рынках металлопродукции. В середине августа текущего года "Мечел" подписал с прежним владельцем этого предприятия Вадимом Варшавским соглашение о продаже последнему ДЭМЗ за EUR2 тыс. При этом покупатель обязался погасить задолженно
сть ДЭМЗ перед группой "Мечел" на сумму до $81 млн в зависимости от времени погашения. Оперативное управление заводом планировалось передать В.Варшавскому в ближайшее время. Сделка должна быть закрыта в конце 2013 г. ДЭМЗ возобновил работу электросталеплав
ильного производства в конце сентября этого года.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
ч
орна металургія
Видобуток & З
багачення рудної сировини
(ГЗК)
Black Iron предварительно догово
рилась об энергоснабжении
Шимановского месторождения
22.10.2013
ООО "Шимановское Стил" -
дочерняя компания Black Iron Inc. -
подписало с ПАО "ДТЭК Днепроблэнерго" соглашение о намерениях по обустройству энергоснабжения Шимановского железорудного месторожде
ния. Об этом говорится в биржевом сообщении канадской горнорудной компании.
В сообщении, в частности, отмечается, что "ДТЭК Днепроблэнерго" готово обеспечить выдачу на месторождение 140 МВт мощности, а "Шимановское Стил" возьмет на себя строительство двух высоковольтных линий к нему, а также другой необходимой инфраструктуры.
Кроме того, "Шимановское Стил" получило от ПАО "Днепропетровскгаз" письмо
-
подтверждение о готовности обеспечить выдачу на Шимановское месторождение 900 куб.м газа в час при давлении 85
кПа с ГРС "Зеленая балка". При этом "Шимановское Стил" возьмет на себя строительство подводного газопровода, другой необходимой инфраструктуры. Коммерческий контракт между сторонами планируется подписать ближе к запуску проекта.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Украина за 9 мес
.
-
2013 нарастила выпуск марганцевого концентрата на 10%
22.10.2013
Орджоникидзевский и Марг
анецкий горно
-
обогатительные комбинаты (ОГОК и МГОК) в январе
-
сентябре 2013 года суммарно увеличили выпуск марганцевого концентрата на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) -
до 784,2 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), Орджоникидзевский ГОК в январе и феврале текущего года не производил продукцию; производственные показатели предприятия достигнуты только в марте
-
сентябре. При этом за весь отчетный период ОГОК нарастил производство мар
ганцевого концентрата в 2,5 раза по сравнению с АППГ -
до 421,4 тыс. тонн.
За девять месяцев
-
2013 предприятие также увеличило выпуск марганцевого агломерата на 95,3% -
до 191,6 тыс. тонн. Марганецкий ГОК за девять месяцев 2013 года сократил производство ко
нцентрата на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом
-
2012 -
до 362,8 тыс. тонн.
В УкрФА также сообщил
и, что в январе
-
сентябре 2013 г
.
ферросплавные предприятия страны сократили производство продукции на 22,4% по сравнению с январем
-
сентябрем
-
2012 -
до 62
3,5 тыс. тонн. В частности, выпуск силикомарганца снизился на 17,3% -
до 455,7 тыс. тонн, ферромарганца -
на 55,3%, до 60,2 тыс. тонн, ферросилиция (в пересчете на 45%
-
ный) -
на 4,6%, до 101,1 тыс. тонн, марганца металлического —
на 45,4%, до 6,5 тыс. тонн
.
Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, а также ОГОК простаивали с 1 декабря 2012 года по 1 марта 2013 года.
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов, МГОКа и ОГОКа. Никопольский завод ферро
сплавов контролирует группа E
astOne, созданная осенью 2007 г
.
в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе -
Днепропетровск).
По материалам Интерфакс
-
Украина
Коксохімічна промисловість
Україна за вісім місяців експорту
вала майже 1,5 млн тонн коксу -
Держстат
22.10.2013
У січні
-
серпні поточного року з України було вивезено майже 1,5 млн тонн коксу, напівкоксу із кам’яного вугілля, булого та ретортного вугілля. Про це йдеться в останніх даних Державної служби статистики України, повідомляє УНН.
Згідно даних Держстату, у січні
-
серпні 2013 року з України було вивезено 1 млн 469 тис. тонн коксу і напівкоксу із кам’яного вугілля, лігніту, бурого вугілля та ретортного вугілля на загальну суму $
310 млн.
Як раніше повідомляв УНН
, у січні
-
серпні поточного року з України було експортовано кам’яного вугілля на суму 439 млн 98,2 тис. дол., що на 4,3% більше, ніж обсяги експорту у аналогічному періоді 2012 року.
Нагадаємо, задля нарощування виробничих потужностей уряд України планує модернізувати найбільш ефективні шахти. Так наразі тривають роботи з будівництва скіпового ствола на шахті ім.Бажанова, що входить до державного підприємства "Макіїввугілля" (Донецька область).
Очікується, що після модернізації шахта ім. Бажанова збільшить
обсяги виробництва до 1 млн тонн на рік.
За матеріалами unn.com.ua
Девять месяцев 2013
-
го Авдеевский коксохим отработал с прибылью 17 млн грн
22.10.2013
Июль
-
сентябрь 2013 г
.
А
вдеевский коксохимический завод
, согласно МСФО
, закончил с убытком 11,724 м
лн грн. Чистый доход предприятия в ІІІ кв.
сократился на 8,8% (до 1 906,079 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. За 9 мес.
т. г. Авдеевский КХЗ получил прибыль в размере 17,11 млн грн, сократив чистый доход на 17,16% (до 5618,12 млн грн) п
о сравнению с первыми 9 мес. 2012 г.
.
Как сообщалось, I полугодие
-
2013 Авдеевский КХЗ завершил с прибылью 28,834 млн грн. Чистый доход предприятия при этом снизился на 20,88% (до 3 712,041 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом
-
2012. Прошлый год заво
д закончил с убытком 1 109,583 млн грн.
Авдеевский КХЗ (Донецкая обл
.
) -
крупнейший коксохимический завод в Европе. Предприятие входит в состав группы "Метинвест", основными акционерами которой являются компания SCM (71,25%) и "Смарт
-
холдинг" (23,75%).
По
материалам ИА "Українські Новини"
Виробництво вогнетривів
За 9 месяцев 2013
-
го огнеупорные заводы Украины снизили производство на 20%
21.10.2013
По утверждению заместителя гендиректора ассоциации "Укрогнеупор" Лилии Шумячковой, ог
неупорные предприят
ия Украины за 9 мес. 2013 г
.
сократили производство продукции на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г -
до 223 тыс. тонн. Это связано с отсутствием заказов со стороны предприятий горно
-
металлургического комплекса (ГМК). Такие данные приведены в протоколе балансового совещания представителей предприятий украинского ГМК.
До настоящего времени отсутствуют заказы метпредприятий на продукцию огнеупорных заводов на 2014 год, в то время как эта информация необходима для составления планов производства, отметила также Лилия Шумячкова.
По материалам delo.ua
Ф
еросплав
ні заводи
Стахановский завод ферросплавов за 9 месяцев сократил производство на 31% -
до 100,5 тыс. тонн
23.10.2013 Крупный украинский производитель ферросплавов -
Стахановский завод фер
росплавов (СЗФ), который в марте 2013 г
.
возобновил производство после трехмесячного перерыва, за январь
-
сентябрь 2013 г
.
сократил суммарный выпуск продукции на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
-
до 100,5 тыс. тонн.
Согласно сообщению, за у
казанный период завод сократил производство ферросилиция на 20,6% -
до 84,2 тыс. тонн, силикомарганца -
на 58,9%, до 16,3 тыс. тонн.
Справка УНИАН. Стахановский завод ферросплавов (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилици
й. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.
В 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% по сравнению с 2011 годом -
до 168,8 тыс. тонн.
По материалам economics.unian.net
17
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Запорожский заво
д ферросплавов за 9 месяцев увеличил производство на 19% -
до 190,2 тыс. тонн
23.10.2013 Крупный украинский производитель ферросплавов -
Запорожский завод ферросплавов, который в марте 2013 года возобновил производство после трехмесячного перерыва, за я
нварь
-
сентябрь 2013 года увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 190,2 тыс. тонн.
Согласно сообщению, за 9 мес
.
2013 г
.
по сравнени
ю с аналогичным периодом 2012 г.
завод увеличил произво
дство силикомарганца на 25,2% -
до 130 тыс. тонн. Производство ферромарганца за отчетный период сократилось на 16,2% -
до 36,8 тыс. тонн, производство марганца металлического -
снизилось на 45,4%, до 6,5 тыс. тонн.
При этом предприятие в мае текущего года возобновило производство ферросилиция и произвело за этот период 16,9 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2012 г
.
завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% -
до 198,9 тыс. тонн.
С 1 декабря 2012 года Запорожский завод
ферросплавов был вынужден частично остановить производство из
-
за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление п
роизводства. В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.
Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов -
один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и
кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30
-
35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.
По материалам economics.unian.
net
Никопольский завод ферросплавов за 9 месяцев сократил производство на 33% -
до 332,8 тыс. тонн
23.10.2013 Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в январе
-
сентябре 2013 года сократил суммарный выпуск п
родукции на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
до 332,8 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация ферросплавов (УкрФА).
В частности, за 9 месяцев НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 24,1% -
до 309,4 тыс. тонн, а ферромарганца -
на 74,2
%, до 23,4 тыс. тонн.
Справка УНИАН. Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская обл.) –
крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца на крупнейших в мире ферросплавных печах.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Металургійні заводи
Украинская металлургия сократила убытки
22.10.2013
Металлургическая отрасль по итогам января
-
августа 2013 го
да сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7% или на 2,6 млрд грн -
до 7,5 млрд грн.
Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».
По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 8 мес
.
уменьшился на 11,7% (на 12,7 млрд грн) и составил 96,1 млрд грн.
За 8 мес
.
т.г. отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,4
%.
По информации «Металлургпрома», на высоком уровне остается дебиторская и кредиторская задолженности металлургических предприятий –
59,7 млрд грн и 61,3 млрд грн соответственно.
«По
-
прежнему, основной причиной высокого уровня убытков от реализации являет
ся низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», –
отмечает «Металлургпром».
Как сообщалось, убытки металлургической о
трасли Украины по итогам 2012 г
.
увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 г
.
–
до 13,7 млрд грн.
Отрицательная
рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.
По материалам forbes.ua
Третий квартал 2013
-
го "Донецксталь" закончила с убытком свыше 51 млн грн
25.10.2013
Июль
-
сентябрь 2013 года "Донецксталь
-
металлургический завод" закончил с убытком 51,559 млн грн. В третьем квартале
-
2013 компания сократила чистый доход на 33,77%, или на 1 519,24 млн грн до 2 979,518 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Об этом говорится в сообщении компании.
Девять мес
яцев 2013 г
.
"Донецксталь" закончила с прибылью 1,835 млн грн, сократив чистый доход на 25,93% (на 3 719,804 млн грн) по сравнению с АППГ —
до 10 625,108 млн грн.
Как сообщалось, первую половину текущего года предприятие завершило с прибылью 53,394 млн грн
, сократив чистый доход на 22,35% против АППГ —
до 7 645,59 млн грн. 2012 год "Донецксталь" закончила с чистой прибылью 449,631 млн грн. За прошлый год чистый доход завода сократился на 19,27% (на 4 328,588 млн грн) до 18 137,249 млн грн.
По материалам d
elo.ua
Убытки металлургического комбината Ахметова за 9 мес. 2013 г. снизились на 31%
25.10.2013
Убытки металлургического комбината “Азовсталь” за 9 месяцев 2013 г. снизились до 1 млрд 338,391 млн грн (на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.)
. Такие данные приведены в отчете о финансовых результатах предприятия за 9 месяцев 2013 г.
Чистый доход от реализации продукции за отчетный период уменьшился на 11% –
до 15,9 млрд грн.
ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь”
-
один из крупнейших металл
ургических комбинатов Украины с полным циклом производства. Расположен в Мариуполе (Донецкая область). Является монополистом в Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. С 2006 г. входит в группу “Метинвест”, мажоритарным акционером которой являетс
я донецкая финансово
-
экономическая группа Рината Ахметова System Capital Management.
По материалам news.finance.ua
На Єнакієвському метзаводі будують новий е
нергетичний комплекс
25.10.2013
На Єнакієвському метзаводі Групи Метінвест іде будівництво суч
асного турбокомпресорного агрегату, що дозволить забезпечити доменні печі підприємства додатковим дуттям і, таким чином, збільшить їх продуктивність. Проект реалізується в рамках технологічної стратегії Метінвесту, спрямованої на модернізацію підприємств Групи.
Сьогодні три доменних печі ЄМЗ забезпечуються дуттям, що надходить з п’яти турбоповітродувок (ТПД). Три з них застаріли, і загальної продуктивності не вистачає для нормального забезпечення доменного цеху. На минулому тижні в рамках проекту змонтован
і основні вузли нової ТПД
-
1 (біс) –
турбіна та компресор.
Інвестиції у новий енергетичний проект складають 22,6 млн доларів.
Нова турбоповітродувка стане найпотужнішим турбокомпресорним агрегатом на підприємстві. Продуктивність нової ТПД –
5,5 тисяч кубом
етрів повітря на хвилину. Конструкцію ТПД розроблено з урахуванням сучасних технічних рішень, у її будівництві беруть участь компанії, що долучалися до встановлення аналогічного агрегату в рамках будівництва сучасної доменної печі №3. Обладнання для нового
комплексу постачала чеська фірма «ČKD NOVÉ ENERGO», а встановлення сучасної автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) виконує фірма «SIEMENS» (Австрія). Будівництво об’єкту виконує донецький «Спеценергомонтаж».
Детальніше >>>
За матеріалами scm.com.ua
На комбинате им. Ильича отремонтировали домну за 18,5 млн грн
26.10.2013
На Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича проведен капитальный ремонт третьего разряда доменной печи (ДП) №4. Главный акцент был сделан на проведении ремонтных мероприятий по повышению надежности работы оборудования и продлению межремонтного периода эксплуатации чугуноплавильного агрегата. Инвестиции предприятия в плановое
обновление домны составили порядка 18,5 млн грн, сообщается в пресс
-
релизе группы "Метинвест", в состав которой входит ММК им. Ильича. Для обновления футеровки домны была применена технология шоткретирования, которая позволит увеличить межремонтные период
ы. Ожидается также достижение экономии кокса.
Помимо этого произведена замена засыпного аппарата печи, оборудования литейного двора, машин для вскрытия чугунных леток и электропушек; отремонтированы конвейеры шихтоподачи, отмечается в сообщении.
Производст
венные мощности ММК им. Ильича позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, указывается в сообщении. По данным правительственной статистики, в 2012 году предприятие выплавило 4,517 млн тонн чугуна -
на 12,8% меньше в сравнении с итогом
-
2011. ММК
им. Ильича в первом полугодии
-
2013 сократил чистый убыток на 44,6% по сравнению с январем
-
июнем 2012 года -
до 937,199 млн грн ($117,3 млн), чистый доход -
на 16,7%, до 11 млрд 629,187 млн грн ($1,456 млрд).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
п
рокат
Спеціальний прокат
АМКУ разрешил 2 кипрским компаніям
купить более 50% "Стальканат
-
Силура"
24.10.2013
Антимонопольный комитет разрешил компаниям Li
ftone Ventures Limited и Bomberio Holdings Limited (обе Никосия, Кипр) купить по более 25% акций крупного производителя металлических изделий завода "Стальканат
-
Силур" (ранее -
"Стальканат", Одесса). АМКУ предоставил разрешение компании Bomberio Holdings
Limited на приобретение акций "Стальканат
-
Силура", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем opгaне управления предприятия. Также комитет предоставил разрешение компании Liftone Ventures Limited на приобретение акций "Стальканат
-
Силура", что обеспе
чивает превышение 25% голосов в высшем opгaне управления предприятия.
Как сообщало агентство
УН
, компании Liftone Ventures Limited и Bomberio Holdings Limited намерены купить по 49,9999% акций "Стальканат
-
Силура".
2012 г
.
"Стальканат
-
Силур" закончил с чист
ой прибылью 20,758 млн грн, сократив чистый доход на
12,5%, или на 144,806 млн до 1
013,668 млн грн. в сравнении с 2011г
.
ЧАО
"Производственное объединение "Стальканат
-
Силур" занимается производством стальных канатов и метизной продукции, в частности провод
а стального, сетки стальной, фибры, гвоздей, электродов.
По материалам bin.ua
Энергомашспецсталь получила лицензию на подготовку 60 рабочих профессий
25.10.2013
ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион Росатома -
Атомэнергом
аш) получило лицензию на проведение профессионально
-
технического обучения работников по 60 профессиям. Документ государственного образца, выданный ЭМСС Министерством образования и науки Украины, будет равнозначен диплому профтехучилища.
Обучение будет про
ходить на базе производственных мощностей современного производства –
в Центре подготовки персонала и повышения квалификации ЭМСС. Основной акцент в подготовке кадров будет сделан на переподготовку и повышение квалификации специалистов по таким ключевым дл
я ЭМСС специальностям как сталевар, кузнец, термист, слесарь, модельщик, станочник для работы на станках с ЧПУ. В Центре также смогут проходить обучение и представители других предприятий.
Подробнее >>>
По материалам i
-
mash.ru
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
18
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Трубо
-
колісна
промисловість
Анализ рынка труб: сентябрь 2013 г.
23.10.2013
Согласно данным маркетингового центра «УГМК» (Украинская горно
-
металлургическая компания) по итогам сентября наблюдался рост спроса на трубы со стороны строительной отрасли и предприятий ГМК. В тоже время, потребление трубной продукции со стороны частного потребителя и машиностроения отмечался спад потребления.
Падение объемов промышленного производства продолжает оказывать основное давление на потребление металлопроката, и в частности, труб. Так, по итогам января
-
сентября текущего года сокращение промпроизводства составило 5,2% по сравнению с АППГ. Снижение в машиностроении за отчетный период составило 16,2%. Как отметил представитель компании «Юникон» Сергей Клевцов, в настоящее время отрасль
стагнирует, что негативно отражается на объемах закупок труб
. За 9 месяцев текущего года строительная отрасль продемонстрировала спад на 16,2% до 39,438 млрд. грн. Согласно прогнозу «Всеукраинского союза производителей стройматериалов», по итогам текущего
года спад в строительстве составит около 13
-
15%. Одной из главных причин такого падения называют отсутствие со стороны правительства необходимого уровня финансирования как госпрограмм доступного жилья, так и ряда инфраструктурных проектов. Что касается ре
зультатов работы нефтегазодобывающего сектора, то за 9 месяцев 2013 г. добыча сырой нефти снизилась на 5,8% по сравнению с АППГ, тогда как добыча газа за отчетный период увеличилась лишь на 1,4%. Тем не менее, потребление труб данным сектором поддерживаетс
я благодаря реализации ряда проектов. Подробнее >>>
© Степан Добровольский
По материалам marketing
-
ua.com
Харцызский ТЗ за 9 месяцев
-
2013 сократил прибыль в 2,5 раза
25.10.2013
Харцы
зский трубный завод (ХТЗ) в январе
-
сентябре 2013 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 100,614 млн грн. Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НК
ЦБФР, его положительный финансовый результат до налогообложения за девять месяцев текущего года составил 124,827 млн грн (в январе
-
сентябре прошлого года -
334,681 млн грн).
Кроме того, за указанный период предприятие сократило чистый доход в 3,9 раза -
д
о 848,704 млн грн (в январе
-
сентябре
-
2012 -
3 млрд 227,024 млн грн). Нераспределенная прибыль завода к концу сентября достигла 431,974 млн грн.
Как сообщалось, в I полугодии 2013
-
го Харцызский ТЗ сократил чистую прибыль в 7 раз -
до 33,5 млн грн, доналогов
ую прибыль -
в 7,3 раза, до 41,562 млн грн, чистый доход -
в 6,5 раза, до 440,596 млн грн.
По итогам 2012 года ХТЗ снизил чистый доход на 37,5% по сравнению с 2011 годом -
до 3 млрд 890,478 млн грн. Чистая прибыль предприятия снизилась на 65,4% -
до 272,89
1 млн грн (в 2011
-
м составила 788,018 млн грн). Положительный финрезультат завода до налогообложения в минувшем году составил 356,633 млн грн, в 2011
-
м -
1 млрд 47,603 млн грн.
ПАО "ХТЗ" -
ведущий украинский производитель нефтегазовых труб большого диаметр
а (ТБД). Его мощности позволяют производить 1,6 млн тонн труб в год. Входит в состав горно
-
металлургической группы "Метинвест".
Подробнее >>>
По мате
риалам delo.ua
Хімічна промисловість
А
грохімія
ІІІ квартал "Сумыхимпром" закончил с убытком 6,5 млн грн
23.10.2013
Июль
-
сентябрь крупнейший производитель фосфатных удобрений предприятие "Сумыхимпром" (Сумы) закончило с убытком 6,473 млн грн. Об этом со
общ
ает компания
.
В ІІІ кв. "Сумыхимпром" сократил чистый доход на 45,46%, или на 293,469 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. до 352,104 млн грн. Январь
-
сентябрь "Сумыхимпром" закончил с убытком 136,679 млн грн, сократив чистый доход на 30,
63%, или на 523,382 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. до 1 185,138 млн грн.
Первое
полугодие "Сумыхимпром" закончил с убытком 130,206 млн грн, сократив чистый доход на 21,63%, или на 229,913 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 201
2 г
.
до 833,034 млн грн.
2012 г
.
"Сумыхимпром" закончил с убытк
ом 209,811 млн гр
н, сократив чистый доход на 0,87%, или на 18,338 млн грн до 2 098,387 млн гр
н по сравнению с 2011 г
. "Сумыхимпром" специализируется на производстве фосфатных удобрений, двуок
иси титана и железоокисных пигментов.
По материалам bin.ua
«Стирол» сократил чистый убыток на 17%
25.10.2013
Концерн «Стирол», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, за 9 мес.
2013 сократил чистый убыток по ср
авнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% -
до 1,4 млрд грн
.
В сообщении отмечается, что за 9 месяцев чистый доход “Стирола” сократился на 10% –
до 4,459 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Валовой убыток предприятия сокр
атился на 34,7% -
до 789 млн грн.
Как сообщал УНИАН, концерн «Стирол», в январе
-
июне 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% -
до 1,001 млрд грн.
Концерн «Стирол» в 1
-
м квартале 2013 года получил чистый убы
ток в размере 531,7 млн грн.
По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
-----------------
® --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------
------------------------
Приладобудування
& Комплектуючі важке машинобудування
Виробництво станків та інструментів
На українському ринку 12% вітчизняних електроінструментів
21.10.2013
Сьогодні на українському ринку електроінструментів частка національ
ного виробника ПАТ “Завод “Фіолент”, що входить до складу ДК “Укроборонпром” становить 12%. Про це УНН повідомив голова правління підприємства Олександр Баталін.
“Протягом багатьох років Завод „Фіолент“ виробляє продукцію оборонної промисловості, яка бездо
ганно працює в будь
-
яких, навіть найекстремальніших умовах. Наш досвід, технічний рівень, інтелектуальний та кадровий потенціал ми вклали також у виробництво електроінструменту. Сьогодні ми займаємо 12% цього ринку в країні”, -
каже Олександр Баталін.
“Елек
троінструменти виробництва ПАТ “Завод „Фіолент“ відповідають вимогам Європейських директив з безпеки і це підтверджено міжнародним сертифікатом СЕ”, -
додав він.
Нагадаємо, за перше півріччя 2013 р
.
ПАТ “Завод “Фіолент” заробив понад 18 млн. грн чистого пр
ибутку. Стільки ж завод отримав за весь 2012 р. “Капітальні інвестиції у виробництво, які склали в перш
ому півріччі більше 4,7 млн. гр
н, дозволяють підприємству освоювати інновації та розвивати новітні технології. За весь 2013 підприємство планує освоїти
близько 10,2
млн. капітальних інвестицій”, -
підкреслив Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Сергій Громов.
За матеріалами unn.com.ua
Обладнання для ПЕК
FRUNZE протестировали на взрывобезопасность
21.10.2013
На производстве газоперекачивающих агре
гатов и компрессоров ПАО "Сумское НПО имени М.В. Фрунзе" (Украина) побывали инспекторы Центра сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (Москва).
Цель их приезда -
проконтролировать процесс изготовления и провести сертификационные исп
ытания продукции торговой марки FRUNZE на соответствие требованиям технического регламента "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" -
ТР ТС 012/2011.
Как сообщил главный инженер производства ГПА и компрессоров Алексей Жуков, инспект
оры проверяли, в частности, силовые блоки в составе турбоблоков, предназначенных для компрессорной станции на Еты
-
Пуровском месторождении (оборудование для ее обустройства в настоящее время изготавливается на предприятии), а также взрывозащищенные вентилят
оры, электромагнитные подшипники и блоки трубчатых электронагревателей, которые производит Сумское НПО имени М.В. Фрунзе.
Подробнее >>>
По матери
алам i
-
mash.ru
На "Турбоатом" введена в эксплуатацию термическая электропечь
21.10.2013
В октябре 2013 года в цехе литья и поковок (№ 50) ОАО "Турбоатом" (Украина) была введена в эксплуатацию термическая электропечь производства словенской фирмы "Bosio",
о чем подписан соответствующий акт. Поставщиком оборудования является компания "Riko".
Печь предназначена для термообработки поковок и заготовок из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей массой до 12 т. Максимальная температура обработки достигае
т 11000С. Объем печи составляет 5 м³. полностью автоматизировано. Современная керамоволокнистая футеровка позволит снизить теплопотери на 25
-
30 %, что обеспечит экономию энергоресурсов.
Согласно контракту, компания "Rico" осуществила поставку оборудования,
шеф
-
монтаж, пуско
-
наладочные работы и обучение персонала работе с электропечью.
По информации главного инженера ОАО "Турбоатом" Григория Ищенко, в процессе реконструкции металлургического производства предприятия в 2012
-
2014 г.г. планируется ввести в экс
плуатацию 9 термических печей (6 газовых и 3 электрических), из них 5 в кузнечном цехе (ц. 63), 3 в литейном цехе (ц. 50) и 1 в паротурбинном цехе (ц. 53). На данный момент введены в эксплуатацию 7 термических печей, 4 газовых и 3 электрических.
Подробнее >>>
По материалам turboatom.com.ua
Обладнання для машинобудування
Миколаївці представили у Кореї двигуни для «Мурен»
22.10.2013
Миколаївське державне підприємство НВКГ «Зоря»
-
«Машпроект»
представило у вівторок на міжнародній виставці морської та оборонної промисловості Naval & Defence 2013 у Пусані (Південна Корея) пропульсивні установки, якими оснащені десантні катери на повітряній подушці типу «Мурена» ВМФ цієї країни. Про це повідомила
прес
-
служба ДП «Зоря»
-
«Машпроект».
«Саме така установка і представлена на виставці Naval & Defence. Відвідувачі стенду також зможуть ознайомитися з силовою установкою для великого десантного корабля на повітряній подушці проекту 958. Два таких кораблі нещ
одавно були побудовані в Україні для ВМС Китаю», -
зазначили у прес
-
службі.
Відповідно до укладених контрактів з морської тематики, потужності підприємства «Зоря»
-
«Машпроект» завантажені до 2019 року.
Як повідомляв Укрінформ, в об'єднаній експозиції «Укроб
оронпрому» на виставці Naval & Defence 2013 беруть участь ДП «Науково
-
виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»
-
«Машпроект», ДП «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», Херсонський державний завод «Палада», ПАТ «Завод «Фіолент», ДК «Укрспецекспорт».
За матеріалами ukrinform.ua
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
19
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Прибыль предприятия «Мотор Сич» сократилась на 18%
24.10.2013
Од
но из ведущих в Украине предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в январе
-
сентябре 2013 г
.
сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% -
до 991,625 млн грн.
В сообщении отмеч
ается, что за 9 месяцев т.г. чистый доход «Мотор Сичи» увеличился на 17,6% –
до 5,917 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль предприятия увеличилась на 9%, составив 1,538 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, «
Мотор Сич» в янва
ре
-
июне 2013 г.
сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% -
до 930,369 млн грн.
«Мотор Сич» в январе
-
марте 2013 г
.
получила чистую прибыль в размере 321,5 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем в 1
-
м квартале прошлого г
ода.
Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» –
одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми
-
8/Ми
-
17, Ка
-
226, самолетов Ан
-
70, Ан
-
124, Ан
-
140, Ан
-
148, Як
-
130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетиче
ское оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.
По материалам economics.unian.net
Обладнання для АПК
В Крыму построят завод по производству лент капельного орошения
22.10.2013
В Крыму планирует
ся строительство завода по производству оборудования для капельных систем. Об этом Председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев сообщил сегодня на пресс
-
конференции. В настоящее время по этому проекту ведутся переговоры с китайским инвестором, котор
ый заинтересован вложить 13,5 млн. грн. не только в строительство нового завода, но и в восстановление оросительных систем в степном Крыму. В частности, речь идет о селах Уютное -
700 га, и Елизаветово -
350 га в Сакском районе.
«Такой завод в Крыму необхо
дим, учитывая, что наши сельскохозяйственные земли не очень хорошо орошаются, а система орошения со времен Советского Союза уже полуразрушена», -
подчеркнул А
.
Могилев. Он добавил, что повсеместное внедрение системы капельного орошения позволит значительно повысить урожайность зерновых, которые очень чувствительны к засушливым климатических условиям. По материалам agroperspectiva.com
Обладнання для
будівельної промисловості Современное оборудование из Харькова приступило к работе на кирпичном заводе "А
жемак"
23.10.2013
На российском кирпичном заводе "Ажемак" (холдинг "Башкирский кирпич") введено в эксплуатацию новейшее оборудование, изготовленное харьковским машино
-
строительным заводом "Красный Октябрь".
Именно оборудование "Красного Октября" было взят
о за основу реконструкции "Ажемака", в рамках которой у украинского производителя были сначала приобретены машины для отделения массоподготовки, а затем -
для отделения формовки. С вводом в эксплуатацию на прошлой неделе двух новинок, пресса нового поколен
ия PL
-
100 и высокопроизводительного автомата резки PL
-
500, была фактически завершена реконструкция отделения формовки на "Ажемаке". Оборудование "Красного Октября" пришло на смену прессу и резчику испанского производства.
Подробнее >>>
По материалам i
-
mash.ru
Машинобудування Холдингові компанії
Чехи займутся переоснащением предприятий
Укроборонпрома
22.10.2013
Госконцерн Укроборонпром и че
шская ALTA наметили планы по сотрудничеству в программе технического переоснащения предприятий госконцерна.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укроборонпрома
Планы закреплены меморандумом о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут сотрудничат
ь «в проведении технического переоснащения предприятий «Укроборонпрома», модернизации их производственной базы, внедрении новейших технологий и подготовке специалистов».
Как ожидается, в первом этапе программы сотрудничества будут задействованы ГП «Завод и
м. Малышева», ГП «Научно
-
технический комплекс «Завод точной механики», ГП «Научно
-
производственный комплекс «Фотоприбор».
Чешская группа компаний ALTA –
одна из крупнейших машиностроительных и инжиниринговых компаний Центральной и Восточной Европы. Предп
риятия группы специализируются, в том числе, на производстве технологического оборудования для машиностроения, ГМК, энергетики.
Созданный указом президента в декабре 2010 г
.
госконцерн «Укроборонпром» совместно с правительством Украины обеспечивает управле
ние объектами госсобственности в ОПК. На сегодняшний день участниками госконцерна выступают 134 предприятия украинского ОПК, включая госкомпанию «Укрспецэкспорт» и ее дочерние предприятия.
Согласно озвученным в начале года планам, «Укроборонпром» готовит р
еформирование порядка 80% своих предприятий.
По материалам forbes.ua
-----------------
® --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
-----------------
натисніть на зображе
ння та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
к
осмічна галузь
& ВПК
Космос
Харківщина братиме участь у реалізації українсько
-
російських проектів у космічній і авіаційній сферах
22.10.2013
Підприємства Харківщини братимут
ь участь у реалізації українсько
-
російських проектів у космічній і авіаційній сферах, повідомили УНН у прес
-
службі Харківської обладміністрації.
Коментуючи підсумки засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько
-
російської міждержавної
комісії в Калузі голова Харківської ОДА
Михайло Добкін наголосив, що "всі наші підприємства, які працюють в космічній та авіаційній галузях, будуть задіяні для реалізації спільних проектів".
"Авіаційний завод, можливо, меншою мірою –
він, швидше за все, б
уде виступати виробником окремих вузлів для літаків. А "Хартрон", "Комунар" та інші підприємства –
всі, хто відноситься до космічної галузі, –
працюватимуть і матимуть стабільні замовлення, реалізуючи домовленості між двома керівниками урядів", –
зазначив він.
За матеріалами unn.com.ua
Український супутник буде запуще
ний у квітні 2014 р.
23.10.2013
Український супутник зв'язку "Либідь" буде запущено у квітні 2014 року. Про це під час брифінгу у Кабміні повідомив Глава державного космічного агентства Юрій Алексєєв. Вартість проекту становить близько $260 млн і здійснюється він канадською компанією MDA під гарантії українського уряду.
"Ми підписали угоду, що в квітні, у третій декаді, буде проведено запуск цього супутника", -
сказав він, відповідаючи на пита
ння кореспондента Укрінформу.
Раніше запуск супутника планувався у 2013 році. Затримка, за словами Алексєєва, пояснюється технологічними проблемами у розробника канадської компанії MACDONALD, Dettwiler аnd Associates Corporation (MDA) -
у них виникли невел
икі технологічні проблеми з певними блоками.
"Зараз ці блоки на всіх апаратах змінюють. В тому числі й на нашому. Тому вийшла ось така затримка", -
додав Алексєєв.
Сам апарат супутника виготовляється у Красноярську на ІСС імені академіка М.Ф.Решетньова, а
передавальну спеціальну апаратуру поставляє канадська MDA. Третій ступінь супутника виготовляється у НВО ім. Лавочкіна (Москва). Запуск здійснюватиме Роскосмос, а після виведення супутника в експлуатацію його обслуговування проводитиме Укркосмос. "Зараз м
и закінчуємо будівельно
-
монтажні роботи по станції управління в Євпаторії. У цей центр вже прибуло відповідне обладнання з Німеччини, виготовлене на замовлення MDA", -
розповів Алексєєв.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Суднобудування & Морська техніка
Міжнародні експерти оцінять українські військові кораблі
22.10.2013
Сьогодні у м. Пусан (Корея) відкрилася Міжнародна виставка морсь
кої і оборонної промисловості “Naval & Defence 2013”. Україну на виставці представляє Державний концерн “Укроборонпром”. Про це УНН повідомили у прес
-
службі Концерну.
В об’єднаній експозиції “Укроборонпрому” беруть участь підприємства, що входять у сферу у
правління Концерну: ДП “Науково
-
виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”
-
“Машпроект”, ДП “Феодосійська суднобудівна компанія “Море”, Херсонський державний завод “Палада”, ПАТ “Завод “Фіолент”, ДК “Укрспецекспорт”.
На стенді “Укроборонпрому” представле
ні моделі десантного корабля на повітряній подушці “Проект 958”, броньованого катера “Гюрза”, газотурбінного двигуна ГТД UGT 25000, головного газотурбінного агрегату ГГТА М
-
35 і головного газотурбінного агрегату МТ
-
70П.
Для більш повного ознайомлення з про
дукцією і перспективними розробками підприємств оборонно
-
промислового комплексу України відвідувачам та учасникам виставки запропоновано широкий вибір інформаційних і рекламних матеріалів.
За матеріалами unn.com.ua
Бронетанкова техніка
"Харьковоблэнерг
о" отключила от энергоснабжения Завод им. Малышева из
-
за долгов
24.10.2013
Энергопоставляющая компания "Харьковоблэнерго" 23 октября из
-
за долгов отключила от энергоснабжения Государственное предприятие "Завод им. Малышева" (Харьков). Об этом говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".
Согласно сообщению, по состоянию на 23 октября задолженность Завода им. Малышева" перед "Харьковоблэнерго" составляет 4,201 млн грн. "Предоставленные руководством завода гарантии по частичной уплате задолженности не выполнены"
, -
сказано в сообщении.
В связи с неуплатой задолженности 23 октября персонал "Харьковоблэнерго" запланировал выборочное прекращение электроснабжения объектам предприятия, однако представители завода в очередной раз не допустили персонал энергокомпании к отключению.
Также представители компании не были допущены на предприятие 7 и 14 октября.
Таким образом, компания лишилась технической возможности отключения основного потребителя от электроснабжения без отключения субпотребителей.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Ракетно
-
артилерійське озброєння & Боєприпаси
Шосткінський завод отримав найбільше замовлення за 9
років
21.10.2013
На початку жовтня Шосткінський казенний зав
од “Зірка”, який входить до складу Державного концерну “Укроборонпром”, вперше за дев’ять років отримав велике замовлення. Про це УНН повідомили у прес
-
службі Концерну.
Згідно повідомлення ДК “Укроборонпром”, ЗАТ “Украгровибух” та КП ШКЗ “Імпульс” замовили
у ШКЗ “Зірка” 30 тон димного пороху на загальну суму близько 2,5 млн.грн. Цей договір на заводі планують виконати до початку грудня поточного року.
ЗАТ “Украгровибух” займається видобутком цінних порід каменю. Використання димного пороху при цьому дозволя
є не роздроблювати каміння.
Це замовлення стало для КП ШКЗ “Зірка” першим кроком у відновленні стабільної роботи заводу.
Нагадаємо, керівництво ДК “Укроборонпром” і КП Шосткінський казенний завод “Зірка” планують завантажити потужності підприємства виробн
ицтвом метальних зарядів у рамках експортного контракту.
За словами в.о. директора заводу Євгена Чернова, на даний момент завод очікує на перспективне експортне замовлення і його реалізація дозволить розпочати процес економічного відродження “Зірки” як міс
тоутворюючого підприємства Шостки, а самого міста -
як центру боєприпасної галузі. За його словами, даний контракт дозволить завантажити потужності підприємства на 1
-
1,5 роки і забезпечить зайнятість до 900 працівникам.
За матеріалами unn.com.ua
20
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
транспорт
не машинобудування
Авіаційна галузь
ДУСя потратит 3,7 млн грн на капремонт вертолета
21.10.2013
Кабинет министров разрешил Государственному управлению делами израсходовать 3,732 млн грн бюджетных средств на капитальный ремонт вертолета из 30 млн грн, пре
дназначенных для содержания учреждений.
Это закреплено распоряжением правительства №786
-
р от 9 октября 2013 года «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2013 год, и внесении из
менений в приложение к распоряжению №472 от 3 июля».
Ранее, согласно распоряжению №472, указанные 30 млн грн бюджетных средств планировалось направить исключительно на содержание учреждений, а согласно распоряжению №786 на эти цели, с учетом выделения сред
ств на ремонт вертолета, будет направлено 26,268 млн грн.
По материалам forbes.ua
Україна за вісім місяців експортувала авіатехніки майже на 136 млн дол. –
Держстат
22.10.2013
За січень
-
серпень 2013 року з України було експортовано літальних апаратів ма
йже на 136 млн дол. Про це йдеться в останніх даних Державної служби статистики, повідомляє УНН.
Згідно даних Держстату, за січень
-
серпень поточного року з України було експортовано літальних апаратів (літаків, вертольотів тощо), космічних апаратів (включа
ючи супутники), а також суборбітальних космічних ракет
-
носіїв на загальну суму 135 млн 197,2 тис. дол.
Загалом за зазначений період було експортовано 141 літальний апарат.
Як раніше повідомляв УНН, за словами голови Наглядової Ради Національного авіаційног
о університету Максима Луцького, великі контракти на ремонт та модернізацію літаків, які отримують українські підприємства, свідчать що Україна нарешті почала реалізовувати свої можливості в авіаційній промисловості.
За матеріалами unn.com.ua
ГП "Антоно
в" за 9 мес
.
сократило прибыль на 40%
24.10.2013
ГП "Антонов" (Киев) в январе
-
сентябре 2013 года уменьшило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета на 41,26% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
-
до 94,3 млн грн.
Согласно отчет
у компании, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход по итогам девяти месяцев возрос на 8,17% -
до 2 млрд 282,46млн грн.
Валовая прибыль сократилась на 9,32% -
до 464,94 млн грн, операционная прибыль уменьшилась на 15,25% -
до 249,15 млн грн.
В январе
-
июне 2013 года компания сократила чистую прибыль на 18,04% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 58,54 млн грн, ее чистый доход сократился на 1,37% -
до 1 млрд 429, 67 мл
н грн.
По материалам ИА «Интерфакс
-
Украина»
Кабмин одобрил проект соглашения с РФ о производстве "Русланов"
25.10.2013
Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией "О реализации и мерах господдержки возобнов
ления серийного производства самолетов семейства Ан
-
124 с двигателями Д
-
18 и их модификациями". Согласно распоряжению правительства, министр промышленной политики Михаил Короленко уполномочен подписать соглашение от украинской стороны.
Ан
-
124
-
100 "Руслан
" -
крупнейший в мире серийный тяжелый транспортный самолет грузоподъем
-
ностью 150 тонн. Ведущими операторами самолета выступают украинские "Авиалинии Антонова" и российская "Волга Днепр".
С 2006 г
.
партнеры участвуют в программе НАТО SALIS (Strategic Airl
ift Interim Solution) по предоставлению транспортных возможностей в интересах альянса и ЕС.
В декабре 2012 г. НАТО продлило контракт на аренду украинских и российских "Русланов" до 31 декабря 2014 г. С 2003 г. ГП "Антонов", ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), и "Волга
-
Днепр" отрабатывают поэтапную программу восстановления производства, разработки и производства модернизированной версии самолета для мирового рынка. Согласно различным экспертным оценкам, серийное производство самолета может быть начато не ранее 201
5
-
2020 года, прогнозный объем заказа на модернизированный самолет оценивается в 40
-
100 самолетов.
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
Суднобудівельна галузь
ООО «СРЗ»
получил 14 млн гривен на ремо
нт кораблей
22.10.2013
ГП «Мариупольский морской торговый порт» 11 октября по результатам тендера заключил соглашение с ООО «СРЗ» на доковый и заводской ремонт кораблей портофлота.
Стоимость услуг составляет 14,40 млн грн, сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
Стоимость соглашения превысила ожидаемую сумму закупки, которая составляла около 12 млн грн.
Во время проведения докового ремонта должны быть выполнены работы по очищению, осмотру, ремонту и покраске подводной части ко
рпуса судна, цистерн, линий валов и гребных винтов и других устройств, пр
Основателем компании «СРЗ» в 2002 году был близкий к Виктору Януковичу депутат от Партии регионов Антон Пригодский.
С октября 2007 года владельцем «Судоремонтного завода» стала кипр
ская компания UITC Limited. Основателями UITC, по информации «Дзеркала тижня» были ЗАО «Украинская промышленно
-
транспортная компания» вместе с тремя другими оффшорами: «Omni Internаtional», «Jassen Enterprises», «Benford Marine».
Сегодня 38,94% «Украинской
промышленно
-
транспортной компании» принадлежит Пр
АТ
«Азовмаш», которая принадлежит структурам народного депутата от Партии регионов Юрию Иванющенко.
По материалам forbes.ua
-----------------
® ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
Залізнична галузь
Укрзализныця вдвое перевыполнила план по
ремонту ваг
онов -
зерновозов
21.10.2013
За 9 мес
.
2013 отремонтировано 2612 вагонов , что вдвое больше , чем было запланировано ( 191% к плану). Об этом сообщили в Главном управлении вагонного хозяйства Укрзализныци. Таким образом, отечественные зернотрейдеры получил
и дополнительный ресурс в более чем 2600 вагонов, из них 600 вагонов прошли капитальный ремонт. В частности, 450 ед. в условиях депо и 150 вагонов -
на Стрыйском вагоноремонтного завода. Все отремонтированные вагоны присоединились к рабочего парка железн
ых дорог, а взамен, часть вагонов, требующих ремонта были изъяты из обращения. Зерновозы ремонтировали ш
есть вагонных депо: ВЧД Херсон,
ВЧД Славянск, Иловайск, Красный Л
иман, Константиновка и Попасная
.
Железнодорожные предприятия ремонтировали также зернов
озы по заказу компаний -
арендаторов. Клиентами по
ремонту вагонов является ООО "
Укртранслогистика", что заказала кап
итальный ремонт 300 вагонов и "
ПИК энерго -
инвест" -
800 зерновозов. Всего за 9 мес
.
железнодорожные предприятия видремонтовалы 492 арендн
ых вагоны
-
зерновозы.
В результате проведенной работы рабочий парк зерновозов железных дорог в октябре вырос на 1769 вагонов и сейчас составляет 10 403 вагона. Такое количество вагонов обеспечивает потребности экспортеров в перемещении зерновых грузов по те
рритории Украины.
Потенциал железных дорог на погрузку зерновых при условии эффективного использования вагонов и соблюдение технологических норм -
1300 вагонов в сутки .
По материалам agroperspectiva.com
Одно из крупнейших вагоностроительных предприятий Украины сокращает треть сотрудников -
из
-
за проблем с РФ
22.10.2013
Стахановский вагоностроительный завод, одно из крупнейших вагоностроительных предприятий Украины, намерено временно сократить треть сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией
в вагоностроительной отрасли СНГ, приведшей к сокращению производства вагонов, сообщил председатель наблюдательного совета СВЗ Эдуард Мисевра.
«На Стахановском вагоностроительном заводе под временное сокращение попала треть сотрудников (около 1,5 тыс. чел
.
). По сути, единственной причиной тому является экономическая ситуация в вагоностроительной отрасли СНГ в целом. Несмотря на временный спад производства, мы надеемся на восстановление рынка и востребованность вагонов нашего производства», -
сказал он.
Вме
сте с тем Мисевра подчеркнул, что «завод сохраняет за собой возможность производить качественный грузовой подвижной состав широкого модельного ряда (в том числе специализированных грузовых вагонов) по рыночным ценам».
По данным предприятия, в январе
-
сентяб
ре текущего года производство вагонов на СВЗ снизилось на 37,8% к аналогичному периоду прошлого года, а 90% заказчиков предприятия -
из России.
В целом падение производства грузовых вагонов в Украине по итогам девяти месяцев сократилось на 46% -
до 20,383 тыс. ед.
Ранее о намерении сократить 500 работников сообщил Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская обл.), некоторые цеха которого в связи с падением производства грузовых вагонов перешли на двухдневную рабочую неделю.
СВЗ -
одно из крупнейших пре
дприятий железнодорожного машиностроения в Украине с полным циклом производства грузовых вагонов различных моделей и конструкций. В настоящее время поставляет на железные магистрали более 10 видов грузовых вагонов. В январе
-
июне 2013 года предприятие получ
ило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 55,955 млн грн, что почти на 63% больше, чем за аналогичный период 2012 года, чистый доход вырос на 64% -
до 986,695 млн грн. В то же время производство грузовых вагонов сократилось на 28% -
до 1919 ед. СВЗ входит в крупную финансово
-
промышленную группу «Финансы и Кредит», подконтрольную украинскому бизнесмену Константину Жеваго.
По материалам Интерфакс
-
Украина
"Днепровагонмаш" итоги работы за девять месяцев
24.10.2013
ПАО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Днепродзержинск Днепропетровской обл.), крупное вагоностроительное предприятие, контролируемое финансово
-
промышленной группой "ТАС", в январе
-
сентябре 2013 года сократило чистую прибыль почти в 4,8 раза по сравнению с аналогичным
показателем января
-
сентября 2012 года -
до 152,08 млн грн.
Согласно обнародованному в среду в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку финансовому отчету предприятия, его чистый доход за этот период сократился в 2,4 раз
а –
до 1 млрд 357,41 млн грн, пишет "Advis.ru" со ссылкой на "UGMK.INFO".
По итогам девяти месяцев ДВМ получил 267,18 млн грн валовой прибыли, что в 3,7 раза меньше аналогичного показателя января
-
cентября 2012 года, прибыль от операционной деятельности сок
ратилась почти в пять раз –
до 184,82 млн грн.
По данным предприятия, за январь
-
сентябрь реализовано 1,894 тыс. вагонов (в январе
-
сентябре
-
2012 –
5,236 тыс.) на 992,3 млн грн. В том числе на экспорт поставлена продукция на 773,1 млн грн (почти 78% объема р
еализации, тогда как за тот же период 2012 года доля экспорта достигала 99%).
Подробнее >>>
По материалам i
-
mash.ru
"Лугансктепловоз" подве
ли итоги работы за 9 мес
.
24.10.2013
Также, ПАО "Лугансктепловоз", которым владеет российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ), в январе
-
сентябре 2013 года увеличило объем производства более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщается на в
еб
-
сайте предприятия со ссылкой на гендиректора Павла Цеснека.
Как сообщалось, по итогам января
-
августа прирост производства также превышал 60% к аналогичному периоду 2012 года.
Согласно сообщению, за этот период изготовлены 142 секции тепловоза 2ТЭ116У, 3
8 секций тепловоза 2ТЭ116УД, а также 3 секции тепловоза 3ТЭ116У. Кроме того, выполнены работы по кооперации и поставке запасных и комплектующих изделий.
По словам П. Цеснека, приведенным в сообщении, в сентябре в адрес "Российских железных дорог" отправлен
о 16 секций тепловоза 2ТЭ116У и 10 секций тепловоза 2ТЭ116УД с силовой установкой "Дженерал Электрик".
По его словам, в январе
-
сентябре принято на работу 1188 человек, уволились по разным причинам -
732. Средняя зарплата заводчан в сентябре составила 5,13 тыс. грн, рабочих
-
сдельщиков –
9,1 тыс. грн.
Объем производства в денежном выражении вырос на 10% -
до 1 млрд 747 млн грн, чистый доход от реализации продукции -
на 97%, до 1 млрд 694,3 млн грн, чистая прибыль сократилась на 22,4% -
до 55,77 млн грн.
В 201
3 году запланировано выпустить 250 секций тепловозов. Ожидаемый чистый доход -
более 3 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам i
-
mash.ru
21
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Автом
обільна галузь
В Украине начали выпускать новую иномарку
21.10.2013
На «Кременчугском автосборочном заводе» началась сборка обновленного кроссовера SsangYong New Korando, -
сообщает DailyUA.
В рестайлинговой версии корейцы несколько перерисовали «морду
» автомобиля, в целом сохранив узнаваемый облик модели. Автомобиль получил новые модули головного света со светодиодными секциями, увеличенные противотуманные фары и расширенные решетки. Переработана была и задняя оптика, которая также получила светодиодны
е вставки.
Подробнее >>>
По материалам maanimo.com
Китайские автомобили наводнят украинский авторынок
22.10.2013
В 2014 году каждый третий автомобиль, который
сойдет с конвейеров украинских автозаводов, будет китайским.
Как пишет «КоммерсантЪ
-
Украина», китайские автомобили вытесняют российские в первую очередь благодаря относительно низким ценам и комплектации.
Благодаря принятым мерам по защите отечественного
автопрома украинские производители наперебой стали заявлять о планах по выпуску китайских малолитражек. В итоге, если подсчитать все заявленные на 2014 год объемы, получится 29 тыс. автомобилей, то есть треть от всех заявленных планов (по данным, предоста
вленным предприятиями, они составляют 88
-
96 тыс.).
В частности, в корпорации «Богдан» ранее заявили, что выпустят 15,3 тыс. автомобилей марок JAC, Great Wall и Lifan. В АИС, которая вместо импорта будет полностью производить Geely на принадлежащем компани
и Кременчугском автосборочном заводе (КрАСЗ), планируют продавать не меньше автомобилей этой марки, чем в этом году. По результатам девяти месяцев их было реализовано 10,7 тыс. А учитывая, что месячные продажи составляют 1,2 тыс., до конца года может быть реализовано порядка 14 тыс. автомобилей. И это если не учитывать, что, по данным источников «Ъ» на Запорожском автозаводе, на этом предприятии могут начать выпускать еще две китайские модели. Отметим, что марка ЗАЗ Forza также собирается на базе китайской Chery A13. Импортеры также планируют нарастить поставки китайских марок. В Automotive Europe Corporation (официальный дистрибутор BYD) заявили, что планируют ввезти 2,5 тыс. автомобилей, в «Си Эй Автомотив» (официальный дистрибутор Chery) –
не меньше, че
м в этом году (порядка 2 тыс.)
. В январе
-
сентябре 2013 года доля китайских марок, по данным AUTO
-
Consulting, выросла с 7,45% до 9,75% (15,1 тыс). Они отбирают преимущественно долю российского АвтоВАЗа, который сократил ее за тот же период с 7,97% до 4,62%.
Гендиректор «УкравтоВАЗ» (импортер Lada) Игорь Вознюк говорит, что его компания сейчас ничего не может противопоставить китайским импортерам в сегменте автомобилей стоимостью до 80 тыс. грн. За последние два года АвтоВАЗ прекратил выпуск самой доступной н
а украинском рынке Lada 2107 по цене 52
-
54 тыс. грн и Lada Samara 154 (66 тыс. грн). «Мы учитывали в своих планах продаж, что временно будем терять рыночную долю, так как российский производитель выведет на рынок новые модели только к 2015 году», –
отмечае
т Вознюк
. По материалам forbes.ua
Чистый доход одного из крупнейших в Украине автопроизводителей рухнул в 3 раза
25.10.2013
ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс за девять месяцев уменьшило чистый убыток на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом
2012 года –
до 130,117 млн грн, сократив чистый доход в три раза до 870,74 млн грн.
Валовая прибыль компании за этот период сократилась в 6,3 раза –
до 42,29 млн грн, а операционная деятельность принесла 92,2 млн грн убытка, что, однако, на 6% меньше, чем
годом ранее.
За 9 мес. 2013
-
го компания уменьшила выпуск автотранспортных средств на 48% –
до 5,563 тыс. ед., в том числе легковых авто –
также на 48%, до 5,039 тыс. ед. В частности в сентябре выпущено только 177 ед. автотранспорта (15% к августу текущего
года, но в 6,6 раза больше сентября
2012 г.
), из 175 единиц –
легковые автомобили.
В корпорации объяснили, что в сентябре на заводе легковых автомобилей в Черкассах проводилась подготовка производственных мощностей к серийному производству легковых автомо
билей JAC, поэтому технологические линии были остановлены.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
спеціальне машинобудування
Тракторна техніка & Комбайни
Азаров раскритиковал п
роизводителей сельхозтехники
23.10.2013
Отрасль сельскохозяйственного машиностроения в Украине по итогам 9 месяцев 2013 года не показала существенных позитивных результатов, несмотря на то, что правительством были предприняты меры для стимулирования произв
одства в этой области, заявил премьер
-
министр Николай Азаров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.
«В Украине стабильно высокий спрос на продукцию сельхозмашиностроения. Правительство приняло ряд серь
езных мер для стимулирования инвестиций для производства сельскохозяйственной техники и включило это направление в госпрограмму активизации развития экономики. Но за 9 месяцев сельхозмашиностроение не продемонстрировало ожидаемого роста», -
сказал Азаров.
Он отметил, что тракторов за 9 месяцев в Украине произведено на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство сеялок выросло на 24%.
«То есть мы не получили роста производства в сложной технике», -
сказал Азаров.
Премьер поручи
л руководству министерств промышленной политики, аграрной политики, экономического развития, а также финансов проанализировать ситуацию и причины недостаточного роста производства сложной сельхозтехники.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. В рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013
-
2014 годы министерство намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу. У
краинские сельхозпроизводители за 8 месяцев 2013 года приобрели 12 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2012 года. По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7%
меньше, чем в 2011 году. При этом, по данным Минагропрода, нехватка техники, в частности зерноуборочной, влечет за собой ежегодные потери порядка 6 миллионов тонн урожая зерновых, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд долларов.
По материалам eco
nomics.unian.net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
У 2013 році Держсільгоспінспекцією зареєстровано
понад 42 тисячі с/г машин
25.10.2013
За підсумками роботи Державної інспекції сі
льського господарства України за 9 місяців у напрямку технічного контролю за експлуатацією с/г техніки було зареєстровано 42,1 тис. машин, у тому числі 24,4 тис. тракторів, 4,1 тис. зернозбиральних комбайнів, 3,6 тис. причепів. Найбільше машин було зареє
стровано у м. Києві (4023), Вінницькій (2482) та Волинській (2405) областях. До того ж, було проведено атестацію та переатестацію 35,9 тис. трактористів
-
машиністів. Відповідні посвідчення отримали 37,2 тис. осіб.
За результатами здійснення обов’язкового те
хнічного контролю в 2013 р
.
визнано технічно справними всього 259,1 тис. с/г машин.
Крім того, протягом поточного року Держсільгоспінспекцією України проведено 2857 перевірок підприємств агропромислового комплексу. У результаті виявлено 15111 машин, що не пройшли обов’язковий технічний контроль, видано 1506 приписів щодо усунення виявлених порушень, складено 131 протокол про адміністративні правопорушення та винесено 108 постанов про адміністративні правопорушення.
За матеріалами прес
-
служби Д
ержавної інсп
екції сільського господарства
ХТЗ откроет производство за рубежом
2
5.10.2013
Харьковский тракторный завод (ХТЗ), ведущий украинский производитель сельскохозяйственных тракторов, намерен расширить свое присутствие в странах Африки и рассматривает возмож
ность создания сборочного производства в Конго, сообщил генеральный директор ХТЗ Владислав Губин.
"ХТЗ выходит на африканский континент –
мы поставили первую установочную партию в Конго, где наши тракторы хорошо себя проявили в жестких условиях этой страны
. Мы открыли там сервисный центр и сейчас рассматриваем вопрос о более крупной поставке, а в будущем хотим создать сборочное производство", -
сказал В.Губин журналистам в четверг.
Он напомнил, что сегодня ХТЗ имеет сборочные производства в России (тракторы
собирает завод "Брянский арсенал" –
ИФ), в Казахстане, в настоящее время ведутся переговоры о создании сборки в Узбекистане.
"Буквально вчера была также делегация из Болгарии, ведем переговоры с Хорватией и Румынией", -
добавил он.
ХТЗ выпускает колесные
и гусеничные тракторы, а также дорожно
-
строительную технику на базе тракторов. В 2012 году завод произвел 1,653 тыс. тракторов, выручка от реализации превысила 635 млн грн, налоги составили более 79 млн грн. В текущем году завод планирует выпустить 1,7
-
1,
8 тыс. тракторов. Около 80% продукции реализуется на экспорт. Продукция поставляется, в частности, в Россию (50% продаж), Казахстан. Монголию, Кубу и другие страны. Стратегическим партнером ХТЗ с февраля 2007 года является российская группа "ГАЗ", подконтр
ольная Олегу Дерипаске.
По материалам companion.ua
Комунальна техніка & Спецтранспорт
В.Янукович сподівається спільно з чехами випусками тролейбуси для ЄС
21.10.2013
Президент України Віктор Янукович сподівається, що спільно з чеською стороною укра
їнська компанія "Богдан" буде випускати тролеьбйси дл я країн Європейського союзу. Відповідну заяву він висловив на економічному форумі в Києві, передає кореспондент УНН.
"Застосування про державне економічне партнерство багато в чому сприяє налагодженню б
ізнес клімату в нашій державі. Тому я хотів би навести декілька прикладів успішної співпраці як наших українських так і чеських підприємств на території України", -
повідомив Президент.
Він відзначив співпрацю українських та чешсько
-
українських компанії, я
кі будуть працювати над випуском тролейбусів.
"Україно
-
чеське підприємство "Квартіус" та французько
-
чешська компанії "Хіжилік" спільно з українською корпорацією "Богдан" починає випуск тролейбусів для ринку як наших країн так і ринку Є
С
", -
повідомив В. Я
нукович.
Президент відзначив, що ці компанії вдало втілили спільний проект по забезпеченню українських міст громадським транспортом до ЄВРО –
2012.
За матеріалами unn.com.ua
В Украине к зимнему периоду готовы уже 6 тыс. ед. спецтехники, -
"Укравтодор"
2
2.10.2013
В Украине к зимнему периоду готовы уже 6 тыс. единиц снегоуборочной техники. Об этом заявил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко, передает пресс
-
служба Мининфраструктуры.
"Зимой запланировано задействовать 6,7 тыс. единиц техники. Готовы уже 6 ты
с. Некоторая техника используется на дорожных работах. На случай экстремальных погодных условий "Укравтодором" создано 4 мобильные отряды общей численностью 64 единиц техники в Киевской, Харьковской, Херсонской и Ивано
-
Франковской областях. Для привлечения
дополнительной техники заключен 631 договор со сторонними организациями", -
отметил Прусенко.
Также будут задействованы зимой автоматические дорожные метеостанции -
всего их 96 по Украине. К 1 ноября дорожники завершат обновление разметки, дорожных знаков
и ограждений.
По материалам rbc.ua
Львов планирует закупить автобусов и троллейбусов на кредитные 95 млн грн
25.10.2013
Львовский горсовет принял решения, согласно которым запланировано закупить 50 новых троллейбусов и 100 новых автобусов украинского п
роизводства за кредитные ресурсы, сообщает пресс
-
служба Львовского горсовета.
Решение "Об обновлении подвижного состава троллейбусного парка Львова" предусматривает закупку 50 новых троллейбусов за средства, привлеченные под госгарантии у банка
-
кредитора н
а 10 лет с процентной ставкой за пользование средствами не выше 10% годовых. Сумма кредита -
95 млн грн.
Согласно другому решению, предусмотрена закупка 100 новых автобусов на сумму 125,1 млн грн за средства банка
-
кредитора под госгарантии на аналогичных у
словиях.
В решениях указано, что расходы по возврату и обслуживанию кредита будут покрываться по 50% из государственного и городского бюджетов.
По материалам delo.ua
-----------------
® --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
22
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Сільське господарство Холдингові компанії
Сельхозкомпания «Бурат
-
Агро» за 9 мес
.
т
.г. получила 25,1 млн. грн. чистого убытка
22.10.2013
Сельскохозяйственная компания «Бурат
-
Агро» (Полтавская обл.), входящая в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине агрохолдинга «Индустриальная молочная компания», в янва
ре
-
сентябре 2013 г. получила 25,1 млн. грн. чистого убытка против 30,95 млн. грн. чистой прибыли за аналогичный период 2012 г.
Как говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход о
т реализации продукции компании за указанный период сократился на 16,1% -
до 152,1 млн. грн.
При этом валовая прибыль «Бурат
-
Агро» снизилась в 2,6 раза -
до 26,5 млн. грн., а операционная –
в 5,3 раза (до 9,6 млн. грн.).
Основанная в 2007 г. компания «Инду
стриальная молочная компания» занимается, главным образом, растениеводством в северных и центральных областях Украины, а также животноводством и производством молока. Земельный банк компании составляет 120,7 тыс. га.
По материалам apk
-
inform.com
"Мироно
вский хлебопродукт" хочет торговать своими акциями и в Украине
22.10.2013
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) рассчитывает начать двойной листинг своих акций с участием Лондонской и Украинской бирж примерно через три месяца, сообщила финансовый д
иректор МХП Виктория Капелюшная в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" во вторник в Киеве.
"Этот пилотный проект уже находится на финишной прямой", -
сказала она.
По словам В.Капелюшной, листинг акций в Украине позволит сотрудникам МХП, которых насчитывается около 30 тыс., инвестировать в собственную компанию.
Отвечая на вопрос об экспортной стратегии МХП, финдиректор сообщила о планах компании расширить поставки в страны Африки и начать экспорт в ЕС до
конца текущего года.
В.Капелюшная также добавила, что МХП ведет переговоры о поставке курятины в Китай.
"Задача номер один -
диверсификация каналов сбыта. У нас должно быть максимум 15% (от общего объема экспорта -
ИФ) концентрации на одном регионе", -
ск
азала она.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
"Агролига" ожидает увеличение урожая подсолнечника на 5% до 13 тыс. тонн в 2013
22.10.2013
Гру
ппа компаний "Агролига" (Харьковская обл.
.
) ожидает увеличение урожая подсолнечника в этом году на 5% или на 0,6 тыс. тонн до 13 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение урожайности в связи с непогодой в сентябре. "В этом году ожида
ем урожай на уровне 13 тыс. тонн, а то и выше, несмотря на снижение урожайности. У нас площадь немного увеличилась по сравнению с прошлым годом с 2,8 тыс. га до 3,07 тыс. га", -
сказал финансовый директор группы Дмитрий Бабаев.
По словам Бабаева, средняя у
рожайность подсолнечника в этом году снижена с 43,7 ц/га до 41 ц/га в связи с тем, что непрерывные дожди во время уборки урожая в сентябре привели к высыпанию 2
-
3% семечки.
"Поэтому у нас и урожай раннего подсолнечника в этом году немного ниже, чем в прошл
ом -
на уровне 11,5 тыс. тонн", -
сказал он.
Вместе с тем, по словам финдиректора, в этом году подсолнечник имеет масличность на уровне 50%, что на 4% выше прошлогоднего показателя и позволит при собственной переработке полностью компенсировать понесенные во время уборки урожая потери.
По материалам anyfoodanyfeed.com
Agrokultura сократит производственные издержки на $23 млн
23.10.2013
Шведский агрохолдинг Agrokultura AB с активами в Украине и России планирует в 2013 г. сократить производствен
-
ные издерж
ки на 20% или на 150 млн шведских крон (более $23 млн). Об этом сообщила пресс
-
служба компании.
Соответствующее решение было принято в связи с получением убытков от производственной деятельности. Сократить расходы Agrokultura планирует во всех своих подраз
делениях в России и Украине за счет сокращения штата сотрудников, закрытия офисов, изменений в руководстве компании, а также путем внедрения более эффективных процессов в ведении бизнеса.
Кроме того, холдинг привлек инвестиционную компанию Dragon Capital д
ля изучения стратегических альтернатив с целью повышения стоимости украинского бизнеса.
Вместе с тем Agrokultura планирует сохранить посевные площади под урожай 2014 г. на уровне предыдущих лет.
По материалам latifundist.com
Нибулон выполнил план осеннег
о сева на 87%
23.10.2013
В текущем году ООО "СП "Нибулон" выполнил план озимого сева на 87%. Об этом 23 октября в Киеве в ходе проведения IV Украинского зернового конгресса сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Вадатурский.
Он уточнил,
что площадь сева озимой пшеницы в т.г. в хозяйствах холдинга составила 23 тыс. га, озимого рапса -
примерно 4 тыс. га, при этом более 50% посевов в настоящее время находятся в хорошем состоянии.
"Недосев на уровне 10
-
15% не является для нас особой проблем
ой, поскольку площади сева в наших хозяйствах превышают прошлогодний показатель", -
уточнил А.Вадатурский.
По материалам apk
-
inform.com
Агрохолдинг Бахматюка отримав $
60 м
лн від Cargill
25.10.2013
Ukrlandfarming підприємця Олега Бахматюка отримав переде
кспортне фінансування поставок зерна на суму близько 60 мільйонів доларів від провідного світового виробника продуктів харчування -
компанії Cargill. Згідно з повідомленням, фінансування здійснюється в рамках укладеного контракту на постачання зернових і є частиною масштабної угоди про співпрацю двох сільськогосподарських холдингів. За словами Бахматюка, компанія Cargill є стратегічним партнером для лідера українського аграрного ринку.
Він також додав, що ефективна співпраця, укладення успішних контрактів і забезпечення гарантованих поставок з боку Ukrlandfarming зерна та іншої продукції для потреб Cargill буде відігравати важливу роль не тільки для поліпшення двосторонніх відносин, а й для нарощування загального експортного потенціалу України в цілому.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
"Кернел" в 2013 ФГ сократил чистую прибыль на 46,2%, хуже прогноза
25.10.2013
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, завершил 20
13 финансовый год (ФГ, июль
-
2012 -
июнь
-
2013) с чистой прибылью по МСФО $111,3 млн, что на 46,2% меньше, чем в 2012ФГ.
"Как сообщается в годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в пятницу, ее выручка возросла на 35% -
до $2
,797 млрд, тогда как EBITDA снизилась на 9,8% -
до $287,5 млн, а маржа EBITDA –
на 5,1 процентных пункта: с 15,4% до 10,3%. Аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс
-
Украина", ожидали снижения чистой прибыли компании на 32,5% к 2012ФГ. В своем отчете "
Кернел" пояснил, что ухудшение финпоказателей связано с уменьшением в прошлом сезоне объемов переработки подсолнечника и снижением рентабельности в зерновом сегменте. В октябре прошлого года группа опубликовала прогноз финансовых показателей на 2013ФГ, сог
ласно которому чистая прибыль ожидалась на уровне $215 млн, EBITDA -
$350 млн и выручка -
$2,4 млрд. Позже с учетом результатов работы за 9 месяцев 2013 ФГ "Кернел" ухудшил прогноз чистой прибыли до $200 млн и EBITDA –
до $310 млн.
По материалам interfax.
com.ua
Рослинництво
І
нфраструктура &
Елеватори
В Кировоградской области построили крупнейшее в Украине овощехранилище
21.10.2013
В с.Подлесном Александровского района Кировоградской области в понедельник открыли крупнейшее в Украине овощехранилище. По
мимо хранения овощей здесь будут производить замороженные смеси. По словам директора фермерского хозяйства "Агроэкохолод" Олега Лысенка, на предприятии предусмотрено хранение 10 тыс. тонн продукции и рассчитано оно на 100 рабочих мест. В будущем на полях фермерского хозяйства для снижения транспортных затрат будут выращивать необходимое для хранения количество овощей. Фермерское хозяйство "Агроэкохолод" начало строительство комб
инированного хранилища в 2011 г
.
Как сообщало Delo.UA, cертифицированные мощно
сти по хранению овощей оцениваются на уровне 1,3 млн тонн. Часть мощностей (еще где
-
то 10
-
20%) не сертифицированы. Согласно данным департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода, в 2011
-
2012 годах было построено 104 овощехранилища, мощно
сти хранения которых составляют 500 тыс. тонн. До 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще 16 хранилищ емкостью 144 тыс. тонн. По самым грубым подсчетам, Украине необходимо как минимум удвоить существующие объемы хранения. Согласно подсчетам эксперт
ов, оптимальными для Украины являются мощности в 4,1 млн тонн.
По материалам delo.ua
В Одеському порту відкрився найбільший
чорноморський зерновий термінал
22.10.2013
На Андросівському молу в Одеському морському торговому порту у вівторок відкрилася пе
рша черга нового найбільшого у Чорноморському басейні зерноперевантажувального комплексу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.
"Будівництво нового зернового терміналу -
це спільний інвестиційний проект Адміністрації морських портів У
країни, Одеського морського порту і українсько
-
британської компанії "Бруклін
-
Київ", який реалізується у три етапи", -
поінформували у прес
-
службі.
На першому етапі місткість терміналу зі зберігання зерна становить 70 тис. тонн. Після закінчення будівництва
комплекс складатиметься з 33 ємностей на 241 тис. тонн короткочасного зберігання для навантаження зерна. Довжина причалу становить 254 м, глибина біля причальної стінки -
13,5 м, що дозволить навантажувати зерно на судна класу Panamax вантажопідйомністю 6
0 тис. тонн.
Проектна потужність комплексу дасть змогу зберігати і перевалювати до 4 млн тонн зерна на рік. Загальна вартість проекту, який реалізується у рамках державно
-
приватного партнерства, -
125 млн доларів, з них 95 млн доларів -
кошти інвестора. У ході реалізації проекту буде створено близько 300 нових робочих місць. Проект нового зерноперевантажувального комплексу в Одеському порту пройшов експертизу ЄБРР і отримав високі оцінки за критеріями технологічності, екологічності та енергозбереження.
З
а матеріалами ukrinform.ua
Инвестиционный проект для возобновления орошения на Юге проходит обсуждение
22.10.2013
Минагрополитики. В Украине разработают инвестиционный проект, который поможет возобновить орошение на 1 миллионе гектаров земель на Юге. Эт
о и ряд других мероприятий позволят нарастить вал зерновых в Украине до 80 миллионов тонн. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Херсонскую область сообщил Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.
«Восстановление систе
м орошения поможет нарастить урожай зерна в условиях изменения климата на Юге. На сегодняшний день наиболее эффективно используются орошаемые земли на Херсонщине. Так, в этом регионе на орошаемых землях удалось нарастить вал кукурузы почти вдвое. Всего же в случае возобновления орошения Украина сможет нарастить вал зерна до 80 млн тонн, а экспорт − до 50 миллионов тонн», − подчеркнул Иван Бисюк. Первый заместитель Министра отметил, что уже началось обсуждение инвестиционного проекта и технико
-
экономического
обоснования возобновления орошения из Главного Каховского и Южно
-
Крымского каналов. Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
"Укрлендфарминг" планирует к маю
-
2014 года начать строительство
терминала в районе порта "Южный"
23.10.2013
Крупнейший в Украине агрохолдинг "Укрлендфарминг" планирует в марте
-
апреле 2014 года начать строительство терминала в районе порта Южный (Одесская обл.), сообщил журналистам владелец холдинга Олег Бахматюк в х
оде IV Украинского зернового конгресса.
Владелец холдинга уточнил, что компания рассчитывает до конца 2013 года получить разрешение на строительство.
По словам О.Бахматюка, "Укрлендфарминг" пока не нашел инвестора для совместного строительства терминала. Он выразил надежду, что в случае привлечения в этот проект инвестора будут развиваться и другие проекты компании.
"Но сейчас проблема с рейтингами Украины. Очень сложно найти ликвидный внешний ресурс, а внутренний очень дорогой", -
сказал он.
Как сообщалос
ь, в начале 2013 года компания прибрела земельный участок площадью 68,6 га в районе порта "Южный".
По материалам interfax.com.ua
23
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Насіння Всі регіони забезпечені високоякісним насінням озимих культур
для посіву під урожай 2014 року
23.10.2013
У 2013 р.
Державною інспекцією сільського господарства проведено інспектування насіннєвих посівів озимих та ярих культур на площі 1 млн. 224 тис. га, серед яких ярі культури займають 437 тис. га та озимі -
786,8 тис. га.
Для забезпечення якісним насінням для посіву
озимих під урожай 2014 року станом на 9 жовтня 2013 року до лабораторій надійшло на перевірку 1 млн. 593,19 тис. тонн насіння озимих зернових культур. З них перевірено 1 млн. 588,28 тис. тонн та визнано кондиційним 1 млн. 588 тис. тонн, що складає 121% д
о потреби.
З усього кондиційного насіння озимих зернових 1 млн. 585,84 тис. тонн це насіння не нижче другої репродукції, що становить 100%. Крім того, підготовлено 5,23 тис. тонн насіння озимого ріпаку, що складає 105% до потреби.
Практично всі області т
а АР Крим у повному обсязі забезпечені високоякісним насінням озимих культур для посіву під урожай 2014 року. Разом з тим, проведено моніторинг вмісту чи відсутності ГМО в насінні сільськогосподарських культур. Так з початку 2013 року в Україні вже відібра
но та перевірено 5933 проби насіння с/г рослин, з яких тільки у 4
-
х пробах виявлено ГМО
-
компоненти. У межах своїх повноважень всі партії насіння, в яких виявлено ГМО, виведені з числа насіннєвих та заборонена видача сертифікатів на таке насіння.
За мате
ріалами kmu.gov.ua
Зернові
Украина к 25 октября засеяла озимыми зерновыми 90% прогнозируемых площадей
25.10.2013
Озимые на зерно в Украине по состоянию на 25 октября 2013 года посеяны на 7,36 млн га, или на 90% прогнозируемых площадей, тогда как на ана
логичную дату 2012 года посевы озимых составляли почти 7,88 млн га, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.
По его данным, озимой пшеницей и тритикале засеяно 6,06 млн га (91% прогноза), рожью –
245 тыс. га (82%), озимым ячменем –
1,05 мл
н га (89%).
Сев озимого рапса завершен: этой культурой засеяно 882 тыс. га.
Как отметил в комментарии агентству "Интерфакс
-
Украина" заместитель директора департамента земледелия Минагропрода Леонид Сухомлин, посевы озимых культур под урожай
-
2014 составят о
коло 8 млн га, что соответствует прогнозному показателю. Посевные работы все еще ведутся в южных областях страны. Л.Сухомлин отметил, что более поздние, чем предполагалось, сроки сева не повлияли на состояние озимых. По его словам, на большинстве площадей получены полноценные всходы.
Как сообщалось, эксперты прогнозировали существенный недосев озимых в этом году из
-
за неблагоприятных погодных условий в сентябре, однако в октябре темпы сева ускорились.
По данным Госстата, Украина под урожай 2013 года засеял
а озимыми на зерно и зеленый корм, включая рапс, 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем под урожай 2012 года. В частности, площади под озимыми зерновыми составили 8,1 млн га, сократившись на 3,5%. В то же время рапс под урожай
-
2013 был посеян на 1,03 млн га, что на 7,2% больше, чем под урожай прошлого года.
По материалам interfax.com.ua
Государственная зерновая корпорация получила 123 млн грн убытка
25.10.2013
Государственная продовольственно
-
зерновая корпорация (ГПЗКУ) в январе
-
сентябре 2013 году получила
123,1 млн грн чистого убытка, тогда как 9 месяцев 2012 г
.
компания завершила с чистой прибылью в 33,3 млн грн, говорится в сообщении корпорации в системе раскрытия информации Н
КЦБФР
.
При этом, чистый доход ГПЗКУ за отчетный период вырос почти в 4 раза -
д
о 1,636 млрд грн. Валовая прибыль компании за 9 месяцев сократилась на 25,2% -
до 91 млн грн, а операционная -
увеличилась почти в 7 раз -
до 341,3 млн грн. Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно
-
зерновую корпорацию (
ГПЗКУ) в августе 2010 года.
ГПЗКУ –
это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки –
от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных под
разделений
-
филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов -
2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год. В І полугодии т.г.
ГПЗКУ получила 45,7 млн грн чистой
прибыли, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый доход компании за указанный период вырос на 77,4% -
до 463,7 млн грн.
По материалам economics.unian.net
Технічні культури
Мировой экспорт рапса увеличится за счет украинско
го урожая
19.10.2013
По данным Oil World, в сезоне
-
2013/14 мировой экспорт семян рапса возрастет -
до 13,47 млн т против 12,5 млн т, прогнозируемых ранее и 12,7 млн т в прошлом году. Основной причиной повышательной корректировки послужил ожидаемый рост ур
ожая масличной в Канаде и Украине, пишет АПК
-
Информ.
В частности, наибольший рост отгрузок рапса будет наблюдаться именно в Украине -
до 2,15 млн т против 1,27 млн т годом ранее. Также довольно существенное увеличение данного показателя ожидается в ЕС -
д
о 300 (80) тыс. т. Что касается Канады, то она увеличит поставки масличной на внешние рынки незначительно -
до 7,5 (7,35) млн т.
В свою очередь, в Австралии ожидается сокращение экспорта продукции -
до 2,83 (3,49) млн т.
Что касается ключевых импортеров ра
пса, которые в 2013/14 МГ увеличат закупки рассматриваемой масличной, то среди них стоит выделить Китай -
3,55 (3,05) млн т и Пакистан -
0,78 (0,66) млн т.
Поставки продукции в Мексику и ОАЭ ожидаются примерно на уровне прошлого года -
1,61 (1,62) млн т и 0,64 (0,63) млн т. В свою очередь, сокращение импорта рапса прогнозируется в ЕС -
до 3,25 (3,43) млн т и Японии -
до 2,45 (2,5) млн т.
По материалам latifundist.com
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
Дожди в Украине привели к снижению мирового производства подсолнечника
22.10.2013
В сезоне 2013/14 мировое производство подсолнечника составит 39,6 млн т. Это отстает от показателя, озв
ученного экспертами ранее (40 млн т), но в то же время значительно превышает прошлогодний результат (35,6 млн т), пишет Oil World.
Понижающая корректировка урожая масличной была обусловлена неблагоприят
-
ными погодными условиями, которые наблюдались прежде всего в России и Украине, говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что если погода в отмеченном регионе вновь ухудшится, то оценка валового сбора культуры может быть вновь понижена.
Однако если благоприятные условия будут наблюдаться здесь в ближайшие 6
-
8 недель, то урожай украинского и российского подсолнечника будет значительным.
Так, согласно обновленным данным, производство масличной в Украине достигнет 9,6 млн т против 8,4 млн т годом ранее, в России -
9 (8) млн т.
Что касается прогноза валового сбор
а подсолнечника для других крупных стран
-
производителей данной культуры, то специалисты озвучивают его на уровне 8,4 (6,98) млн т для ЕС, 3,03 (3) млн т для Аргентины и 1,45 (1,1) млн т для Турции.
По материалам allretail.ua
Тваринництво & Птахівництво
В
РХ
Поголів’я ВРХ в Україні збільшилося на 2,6% -
до 5,2 млн -
Мінагрополітики
21.10.2013
В Україні за 9 місяців поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 2,6% до 5,2 млн голів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Прис
яжнюк, передає УНН з посиланням на прес
-
службу Мінагрополітики.
"В усіх категоріях господарств установилася стійка динаміка до зростання як поголів’я худоби, так і виробництва тваринницької продукції –
м’яса, молока, яєць. Так, за 9 місяців поголів’я ВРХ з
росло на 2,6% та сягнуло 5,2 мільйона голів. Це сприяло тому, що наприклад, зросло виробництво молока коров’ячого на 0,8%", − повідомив міністр.
За словами М.Присяжнюка, такій позитивній тенденції сприяло те, що аграрії стали більш мотивовані займатися тва
ринництвом. При цьому, за словами посадовця, галузь тваринництва потребує зараз найбільшої допомоги.
За матеріалами unn.com.ua
Свин
арство
ЕБРР может выделить EUR35 млн свиноводческой компании "Даноша"
25.10.2013
Европейский банк реконструкции и развит
ия (ЕБРР) может выделить кредит на сумму до EUR35 млн крупному украинскому производителю свинины ООО "Даноша", дочке датской Axzon Group, на расширение существующих операций в Ивано
-
Франковской обл.
Как говорится в сообщении ЕБРР в пятницу, этот проект, ч
астью которого является строительство двух биогазовых установок и реструктуризация баланса, совет директоров банка планирует рассмотреть на заседании 26 ноября этого года. Его общая стоимость оценивается в €63 млн. "Даноша" (с.Копанки, Калушский район, Ива
но
-
Франковская обл.) работает на территории Ивано
-
Франковской области с 2004 г. Компания располагает пятью свинокомплексами, в июле 2012 г
.
начала строительство шестого -
в селе Делиев Галичского р
-
н
а, а в сентябре этого года запустила первую биогазовую установку мощностью 1,1 МВт и стоимостью 50 млн грн при свинокомплексе в Калушском р
-
не. По данным департамента агропромышленного развития Ивано
-
Франковской облгосадминистрации, в настоящее время общее поголовье свиней компании составляет более 125 тыс. го
лов. Чистый доход "Даноши" в 2012 г.
вырос на 36% –
до 493,61 млн грн, а чистая прибыль –
на 54,5%, до 206,61 млн грн.
По материалам interfax.com.ua
Птахівництво
В Крыму возобновят работу птицефабрики на 1 млн голов
22.10.2013
Минагропрод Крыма. Мини
стерство аграрной политики и продовольствия Крыма планирует восстановить производственную деятельность симферопольской птицефабрики «Южная», сообщает пресс
-
служба ведомства.
«После того, как 10 месяцев назад предприятие прекратило свою деятельность, на рын
ке стал очевиден недостаток куриного яйца крымских товаропроизводителей. Именно поэтому, Советом министров АРК перед министерством и Симферопольским районом поставлена задача возобновить финансово
-
хозяйственную деятельность данного хозяйства» ,
-
сообщает М
инагропрод Крыма.
Во время функционирования предприятия поголовье кур
-
несушек составляло более 1 млн голов, производство яиц –
более 280 млн шт, что составляло около 30 % от общего объема, произведенного в регионе, в производстве было занято 250 человек.
По материалам anyfoodanyfeed.com
Крупный производитель яиц "Овостар Юнион" увеличил общее поголовье птицы на 22%
22.10.2013
Ovostar Union N.V., вертикально интегрированный холдинг, один из ведущих производителей яйца и яичных продуктов в Украине, увелич
ил общее поголовье птицы на 22%, до 4,41 млн голов с 3,62 млн голов годом ранее.
Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за девять месяцев 2013 года, оглашенные сегодня.
Поголовье курицы
-
несушки приросло на 41%, до 3,74 млн го
лов.
Производство яиц выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 648 млн шт. яиц. Реализация яиц увеличилась на 26%, до 410 млн шт. яиц с 326 млн шт. яиц за девять месяцев 2012 года.
Ovostar Union N.V., холдинговая компания одно
го из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн.
"Овостар Юнион" в 2012 году увеличила производство яиц на 15% по сравнени
ю с 2011 годом —
до 719 млн шт. Ее поголовье птицы возросло на 34% и составило 4,2 млн голов, в том числе кур
-
несушек —
на 34,8%, до 3,1 млн голов. Группа также произвела 1,5 тыс. тонн сухих яичных продуктов, что на 12% больше, чем в 2011 году, и 5,1 тыс. тонн жидких яичных продуктов (на 34% больше).
По материалам Интерфакс
-
Украина
24
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
"Авангард" планирует экспортировать 0,1
-
0,2 тыс. тонн сухих яичных продуктов в Японию в 2014
23.10.2013
Украинские новости. Холдинговая компания крупнейшего производителя
яиц "Авангард" AvangardCo Investments (Кипр) планирует экспортировать 0,1
-
0,2 тыс. тонн сухих яичных продуктов в Японию в 2014 году. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров компании Олег Бахматюк в ходе 4
-
го украинского зернового конгре
сса. "Япония -
один из больших рынков по потреблению яичных продуктов. В следующем году планируем выйти хотя бы на 100
-
200 тонн сухих яичных продуктов на этот рынок", -
сказал он. По его словам, это длительный процесс, поскольку японский рынок крайне треб
ователен к качеству импортируемой продукции.
Как сообщало агентство, в январе
-
июне компания увеличила производство яиц по сравнению с аналогичным периодом 2012 г
.
на 8,8%, или на 272 млн штук до 3378 млн штук. Холдинг "Авангард" специализируется на произво
дстве куриных яиц, его производственные активы расположены в 14 областях и Крыму
Відзначимо, що Івано
-
Франківською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері проведено перевірку на ПАТ «Авангард». Встановлено, що пі
дприємство користувалось водою без дозволу на спеціальне водокористування, який регулює кількість забору води та визначає ліміт скидань забруднень у воду. У результаті незаконної діяльності, за оцінкою Державної екологічної інспекції, державі завдано понад
200 тис. грн. збитків. З метою усунення виявлених порушень та сплати коштів, прокуратурою внесено подання. Однак, посадові особи вказаного підприємства документ прокурорського реагування залишили поза увагою.
Для поновлення законності прокуратура звернула
сь до Господарського суду Івано
-
Франківської області з позовом про стягнення із ПАТ «Авангард» 209 395,20 грн. шкоди, завданої водним ресурсам. Працівники Івано
-
Франківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері прийматимуть участь у судовому засіданні по вказаній справі та відстоюватимуть інтереси держави.
По материалам anyfoodanyfeed.com
, briz
.
if
.
ua
Агропромгруппа "Пан Курчак" намерена запустить новую птицефабрику летом 2014 года
23.10.2013
ООО "Птицекомплек
с "Губин", входящий в агропромгруппу "Пан Курчак", намерен летом 2014 года запустить в эксплуатацию новую птицефабрику по выращиванию мясных бройлеров.
Новую производственную площадку в селе Холопичи (Локачинский р
-
н, Волынская обл.) компания должна была ввести в эксплуатацию еще в этом году, однако запуск перенесли на следующий, уточнили Delo.UA на предприятии. Проектные мощности нового комплекса —
0,5 млн голов. По словам главы Локачинской районной администрации Владимира Мазурока, сметная стоимость ново
го объекта —
порядка 12 млн. грн.
Агропромгруппа "Пан Курчак", которая реализует курятину под одноименной торговой маркой, является седьмым по объемам производства курятины в Украине и занимает порядка 2% рынка.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Харчова промисловість
Борошномельно
-
круп’яна промисловість
Хліб
«Хлеб Украины» увеличил убыток почти в 5 раз
24.10.2013
Государственный оператор зерн
ового рынка Украины «Хлеб Украины» в январе
-
сентябре 2013 года получил 119,6 млн грн чистого убытка, что в 4,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2012 года, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чистый доход компании от реализации продукции компании и валовая прибыль за указанный период выросли на 89,8% -
до 393 тыс. грн. При этом операционный убыток вырос в 4,4 раза –
до 16,4 млн грн.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Хл
еб Украи
ны» образовано в 1996 г.
решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.
На базе «Хлеба Украины» ввиду его постоянной убыточности в 2010 г
.
правительство создало Государственную продо
вольст
венно
-
зерновую корпорацию
, которая практически взяла на себя функции «Хлеба Украины». В сентябре 2013 г
.
Кабинет министров Украины передал Государственной продовольственно
-
зерновой корпорации от "Хлеба Украины" 16 предприятий. В первом полугодии «Хлеб Укра
ины» в первом полугодии 2013 г
.
получил 87,6 млн грн чистого убытка, что в 3,5 раза больше, чем в январе
-
июне 2012 г. Чистый доход от реализации продукции компании за указанный период вырос на 16,7% -
до 210 тыс. грн.
По материалам economics.unian.net
Ма
карони Nestle частично перенесла производство каш быстрого приготовления из Польши в Украину
21.10.2013
Швейцарская Nestle, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, в октябре запустила на фабрике “Мивина
-
3” (ООО “Техноком”, Харьков)
линию по фасовке каш под ТМ “Быстров”.
Как сообщили агентству “Интерфакс
-
Украина” в пресс
-
службе компании, в установку линии было инвестировано 2,7 млн грн, ее мощность составляет 30 упаковок (по 400 граммов) в минуту.
Овсяные хлопья для каш “Быстров” Ne
stle закупает в Украине. Порционные каши быстрого приготовления под этой же ТМ производятся для украинского рынка на польском заводе Kalisz.
Nestlе начала деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. На украинском рынке продвигает таки
е международные бренды, как Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО “Львовская кондитерская фабрика “Свиточ”. В мае 2003 года в Киеве основано ООО “Нестле Украина”. В конце 2003 года Nest
lé S.A. приобрела 100% акций предприятия “Волыньхолдинг” (ТМ “Торчин”). В 2010 году Nestlé S.A стала владельцем ООО “Техноком”
-
производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ “Мивина”.
Штат компании Nestlе S.A. насчитывает 280 тыс. сотрудников. В на
стоящее время ей принадлежит 449 фабрик в 83 странах мира. Годовой объем продаж Nestlé в мире в 2012 году достиг 92,2 млрд швейцарских франков.
По материалам Интерфакс
-
Украина
-----------------
® ----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
М'ясо
-
молочна промисловість М’яс
опереробна галузь
Россельхознадзор недов
олен качеством говядины донецкого производителя "Тавр
-
Плюс"
21.10.2013
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО "Тавр
-
Плюс" (Донецкая обл.). Согласно сообщению ведомства, в мороженой говядине этого предприят
ия превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно
-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и листерии.
Ранее Россельхознадзор установил наличие листерий и превышение КМАФАнМ в мо
роженом мясе птицы "Тавр
-
Плюс".
Ранее Россельхознадзор и Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины уже ограничивали поставки "Тавр
-
Плюс" в страны Таможенного союза -
сообщает Интерфакс
-
Украина
. ООО "Тавр
-
Плюс" основано в мае 2008 года на
базе Артемовского мясокомбината.
Как сообщалось, в конце мая Россельхознадзор уже ввел режим усиленного лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска) в отношении продукции ЧП КФ "Прометей" (филиал "Славутский маслодельный
комбинат") и ООО "Гадячсыр" в связи с выявлением в партиях их продукции антибиотиков тетрациклина и окситетрациклина.
По материалам allretail.ua
В Украине за 9 мес. 2013 г. на перерабатывающие предприятия поступило
на 15% больше скота и птицы -
1,3 млн т, -
УКАБ
22.10.2013
В Украине за январь
-
сентябрь 2013 г. на перерабатывающие предприятия поступило 1,3 млн. т скота и птицы в живом весе, что на 15% превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Общее производство мяса в стране за данный период повысилось на 9,8%.
Наибольшую часть в общей структуре поступлений на мясоперерабатывающие предприятия заняли скот и птица, выращенные самими перерабатывающими предприятиями -
906,1 тыс. т
, а это на 18% больше, чем за 9 месяцев 2012 г. От всех категорий хозяйств было закуплено 273 тыс. т. скота и птицы в живом весе: 80% приобретено в сельскохозяйственных предприятиях, 8% -
в хозяйствах населения и 12% -
в других хозяйствующих субъектов.
"До
ля животных и птицы от приусадебных хозяйств в промышленной переработке мяса остается достаточно малой, однако она все же на 20% превышает показатели прошлого года. Это является достаточно позитивной тенденцией, ведь начиная с 2015 г. забой скота и птицы д
олжен осуществляться только в специализированных местах", -
сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко.
Если рассматривать поступления животных по видам, то наиболее возросло (по сравнению с прошлым годом) поступление на перерабатывающие предприятия
свиней -
на 24%, что соответствует 225 тыс. т живого веса. Это объясняется увеличением поголовья свиней, а также благоприятными ценами, которые сложились после сокращения импорта свинины. Реализация птицы на перерабатывающие предприятия составила 890 тыс.
т, что на 14% больше аналогичных показателей 2012 г. Реализация КРС увеличилась на 12%.
По материалам rbc.ua
Молочна продукція Снижение производства спровоцировало рост цен на сухое молоко
21.10.2013
Сухое цельное молоко в Украине за прошедшую неде
лю подорожало на 1 тыс. грн (2,3%), до 43 тыс. грн за тонну. Об этом сообщил Госвнешинформ, передает УкрАгроКонсалт.
Нынешнее подорожание сухого цельного молока и прочих молочних продуктов обусловлено не только сезонними факторами, а и снижением уровня пр
оизводства в целом, говорится в сообщении. Наиболее стремительно дорожают продукты, для производства которых используется наибольшее количество молока
. В то же время, цены на рынке продуктов, изготовленых из сухого обезжиренного молока, остаються стабильны
ми.
На данный момент закупочные цены на молоко сельскохозяйственных предприятий находятся в диапазоне 3,9
-
4,5 грн/л. Цены на молоко домохозяйств населения ниже и находятся в пределах 2,3
-
3 грн/л.
Нижний уровень цены на твердый сыр вырос на 2 тыс. грн/т -
д
о 55,5 тыс. грн/т. Тенденция роста цен сохраняется и на рынке сливочного масла -
за минувшую неделю нижний уровень цен вырос примерно на 500 грн/т.
По материалам latifundist.com
Тернопільський молокозавод перейшов на картонну тару
22.10.2013
Майже 50 мл
н грн вклав Тернопільський молокозавод у заміну плівкової тари на картонну. Про це кореспондентові Укрінформу повідомили на підприємстві.
«Хоча у Верховній Раді тільки в першому читанні розглянули законопроект про перехід на паперову упаковку, ми вже почал
и розливати молоко у пакети з багатошаровим картоном. Правда, плівка здешевлює вартість продукту десь на 50 коп. за 1 кг, але молоко у картоні можна пастеризувати при низьких температурах. А чим нижча температура пастеризації, тим продукт кращий і довше зб
ерігається», -
каже голова правління ПАТ «Тернопільський молокозавод» Віталій Ковальчук.
За словами керівника, на підприємстві впроваджено новітню технологію низькотемпера
-
турної пастеризації. Спочатку молоко механічним методом очищується від бактерій та спор, а потім піддається «лагідній» тепловій обробці. Ця технологія впроваджується завдяки новому обладнанню, встановленому однією з провідних німецьких фірм. Устаткування дозволяє мінімально впливати на молоко, а отже максимально зберегти у ньому всі пожи
вні властивості та складники. Саме така технологія застосовується на потужних молочних підприємствах Європи. Там випускають продукцію у картонній упаковці з терміном зберігання 21 день. За матеріалами ukrinform.ua
Статистика рынка молочной продукции Укр
аины
23.10.2013
Выпуск молока сократился до 82,9 тыс. тонн в сентябре против 84,2 тыс. тонн в августе. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В целом в январе
-
сентябре выпуск молока увеличился до 715 тыс. тонн по сравнению с 696,9 тыс. тонн в
январе
-
сентябре 2012 года. Выпуск свежего неферментированного и кисломолочного сыра увеличился до 6,6 тыс. тонн в сентябре против 6,8 тыс. тонн в августе. В целом в январе
-
сентябре выпуск свежего неферментированного и кисломолочного сыра увеличился до 6
1,1 тыс. тонн по сравнению с 58 тыс. тонн в январе
-
сентябре 2012 г.
Выпуск йогуртов и других, ферментированных или сквашенных молока и сливок сократился до 40,1 тыс. тонн в сентябре против 46,3 тыс. тонн в августе.
В целом в январе
-
сентябре выпуск йогуртов
увеличился до 399 тыс. тонн по сравнению с 370,1 тыс. тонн в январе
-
сентябре 2012 г.
По материалам agroperspectiva.com
25
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Директором "Милкиленд
-
Украина" назначен бывший руководитель Inkerman International
24.10.2013
Совет директоров "Милкиленда", молочной
группы с активами в Украине, РФ и Польше, 22 октября назначил Андрея Стрельца директором дочернего предприятия "Милкиленд
-
Украина" вместо Константина Лапцова
.
По данным компании, А.Стрелец руководил международным винодельческим холдингом Inkerman Interna
tional, с 2007
-
го по 2010 гг. работал в Первом национальном винодельческом холдинге.
Как сообщалось, в июле 2013 года А.Стрелец ушел из компании Inkerman International, которую возглавлял два года.
Как уточнили агентству "Интерфакс
-
Украина" в пресс
-
службе компании, К.Лапцов перешел работать в управляющую компанию Milkiland N.V.
Группа компаний "Милкиленд" –
один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий асс
ортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". В России "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на московском ОАО "Останки
нский молочный комбинат". В 2012 г.
группа получила чистую прибыль EUR13,56 млн, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Ее консолидированная выручка увеличил
ась на 2,6% -
до €
287,01 млн.
По материалам companion.ua
Олійно
-
жирова промисловість
Соняшникова ол
ія
В Виннице открыли маслоэкстракционный завод за 320 млн грн
21.10.2013
Промышленная группа Vioil инвестировала в строительство нового маслоэкстракционного завода (МЭЗа) на базе Винницкого масложирового комбината 320 млн грн.
"Сметная стоимость -
320 млн грн", -
сказал агентству "Интерфакс
-
Украина" заместитель генерального директора группы Дмитрий Серых.
Мощности нового МЭЗа, введенного в эксплуатацию 17
.10
, рассчитаны на переработку 1,2 тыс. тонн подсолнечника в сутки. С учетом Винницкого масложировог
о комбината суммарная мощность площадки составляет 2,2 тыс. тонн подсолнечника в сутки.
Д.Серых добавил, что в 2014 г
.
Vioil планирует установить в прессовом цехе нового МЭЗа дополнительное оборудование, что позволит увеличить его мощности еще на 600 т
. в сутки.
ПГ Vioil объедин
яет 2
масложировых комбината -
Винницкий и Черновицкий общей мощностью переработки 890 тыс. т
.
семян в год.
В группу также входит сеть хлебоприемных предприятий и элеваторов в Украине, торговые представительства в Виннице, Черновца
х, Киеве и Москве.
По материалам delo.ua
Цукрова промисловість
Цукор В Україні на сьогодні вже вироблено майже 369 тис. тонн цукру –
"Укрцукор"
21.10.2013
Станом на 21 жовтня цього року в Україні вироблено 368,5 тис. тонн цукру з початку маркетинговог
о року (вересень 2013 –
серпень 2014 МР). Про це повідомили УНН в асоціації "Укрцукор".
За інформацією "Укрцукор", на сьогодні з початку виробництва вироблено з цукрових буряків 368,5 тис. тонн цукру, минулого року на цю дату було 852,2 тис. тонн. На заво
ди прийнято 4 млн тонн сировини, торік на 21 жовтня –
8,15 млн тонн.
ри цьому, за даними вдомства, на сьогодні в Україні переробляють цукрові буряки 36 заводів, тоді як у 2012 році на цю дату їх працювало 62.
Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства у цьому маркетинговому році (2013/2014) очікується виробництво цукру на рівні 1,5 млн тонн.
У 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012
-
серпень 2013 років) було вироблено 2,2 млн тонн цукру з цукрових буряків. Крім того, торік б
уло експортовано 134 тис. тонн українського цукру. Імпорт був незначним і склав 2 тис. тонн.
За матеріалами unn.com.ua
В Харьковской области будут работать три сахарных завода из восьми
22.10.2013
Савинский сахарный завод начал переработку свеклы. Об эт
ом 22 октября рассказал «SQ» генеральный директор ассоциации «Харьковсахар» Юрий Ильченко. По его словам, это третий сахарный завод, начавший работу в этом сезоне. Кроме Савинского, сахар производят Мурафский и Новоивановский з
-
ды, они начали работать ран
ьше. Уже произведено 5,3 тыс. т сахара (на аналогичную дату 2012 г. -
47,9 тыс.т). Заводы переработали 54,8 тыс.т сахарной свеклы. Всего в области –
8 сахаро
-
заводов, способных вести производство два из них, «Цукрове» и Конгрессовский сахарный завод, не ра
ботали и в прошлом году, еще три, «Белый колодец», Пархомовский сахарный завод и Первухинский сахарный завод, в прошлом году работали, но в этом не будут.
По словам Ильченко, заводам невыгодно производить сахар, так как он имеется в избытке, и цена на него
упала ниже себестоимости. Как следствие сахарной свеклы в области посеяли только 12 тыс.га при норме в 30 тыс.га. По данным Ильченко, ожидается, что в области будет собрано 420
–
430 тыс.т свеклы, а производство сахара составит 51
–
52 тыс.т. С учетом остав
шегося непроданным с прошлого года сахара дефицита этого товара не ожидается (потребность сахара в области -
104 тыс.т в год). Как отметил Ильченко, всего по Украине работают около 40 заводов, которые планируют произвести 1,2 -
1,3 млн.т сахара.
По матери
алам agroperspectiva.com
Обзор рынка производителей сахара
25.10.2013
Сахарная отрасль Украины является одной из самых «концентрированных». По итогам прошлого 2012/2013 маркетингового года на тройку лидеров приходилось порядка 40% рынка. Уже который год первое место по объемам производства занимает аграхолдинг «Астарта», которая произвела порядка 20% всего украинского сахара. На втором месте агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка, который занял около 11% рынка. Замыкает тройку лидеров -
агрохолдинг «М
рия».
Тенденция сокращения производственных мощностей сохранится и в новом сезоне, причем даже в большей степени, чем в прошлые годы, отмечают операторы рынка. Этой осенью перерабатывать сахарную свеклу в Украине будет практически на треть меньше заводов, чем в прошлом году. Согласно сообщению ассоциации «Укрцукор», производить сахар в этом году будет 42 завода. Для сравнения, в 2012 г
.
запустилось 63 сахарных завода, в 2011 -
77, а в 2006 -
около 120.
«Как правило, закрылись те сахарные заводы, которые н
е входят в крупные аграрные холдинги. Эти предприятия не смогли перекрыть убытки», -
комментирует глава ассоциации Николай Ярчук. По мнению экспертов, в Украине должно остаться не больше 20
-
25 сахарных заводов. Как отмечают в ассоциации «Укрцукор», из
-
за п
ерепроизводства сахара, избытка его на внутреннем рынке и незначительного экспорта, цена на сахар в Украине в последние три года была значительно ниже затрат на его производство. Убытки производителей от реализации сахара на внутреннем рынке за 2012/13 МГ приблизительно оцениваются в 2 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам marketing
-
ua.com
Консервна промисловість
Дитяче харчування В Україні зростає пропозиція вітчизняного дитячого хар
чування
25.10.2013
Вітчизняні харчовики нарощують виробництво продуктів для дітей. Так, за 8 місяців цього року воно зросло на 41%. Зокрема, побільшало дитячого харчування на молочній основі, особливо продуктів кисломолочних для дитячого харчування та сир
у кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування, також соків. Такого значного стрибка у виробництві вдалося досягти завдяки сприятливим умовам, які створив Уряд для виробників. Так, податки від діяльності профільних підприємств ідуть на їхню м
одернізацію та розширення асортименту. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.
За 8 міс
.
цього року в Україні виробили майже 21 тис
.
тонн продукції для дітей, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2012 р. Зросло вир
обництво дитячого харчування на молочній основі –
на 46%, в тому числі молока обробленого –
на 13%, продуктів та сирів кисломолочних –
на 200% кожних, соків –
на 35%.
Микола Присяжнюк також наголосив на тому, що, окрім кількості, вітчизняні виробники дбают
ь і про якість продукції. А щоб підприємства були забезпечені відповідною сировиною, в Україні планується створювати спеціальні зони. Так, до 2014 року їх може з’явитися вже 80.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби М
іністерства аграрної політики та продовольства
Кондитерська промисловість
У комиссии Роспотребнадзора не возникло замечаний по итогам проверки двух заводов Roshen –
глава Минагропрода
23.1
0.2013
В ходе проверки двух заводов корпорации Roshen 22 октября у комиссии Роспотребнадзора не возникло замечаний и украинская сторона надеется на положительное заключение по всем заводам, подлежащим проверке до 25 октября включительно, сообщил министр а
грарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в среду журналистам перед началом заседания Кабинета министров.
"Замечаний на сегодняшний день пока нет", -
сказал он.
"Еще вчера на четырех заводах велись работы. Сегодня еще на двух заводах будут вести
сь работы. Полагаю, за сегодня, завтра, послезавтра работа будет закончена. Так что мы надеемся и мы полны оптимизма относительно того, что заключение комиссии будет позитивным для наших производителей и продукция в ближайшее время сможет пойти на российск
ий рынок", -
добавил министр.
Как сообщалось, в июле Роспотребнадзор запретил поставки в Россию шоколада и конфет, произведенных на четырех украинских фабриках Roshen, из
-
за претензий к качеству продукции.
В середине августа на переговорах в Москве руковод
итель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк договорились о механизме возвращения кондитерской продукции Roshen на рынок России. В частности, запланирована инспекция четырех украинских пред
приятий специалистами Роспотребнадзора. После инспекции ведомство готово допустить украинскую продукцию на рынок РФ, но с контролем каждой партии.
Роспотребнадзор 22 октября начал проверку Киевской кондитерской фабрики корпорации Roshen.
По материалам int
erfax.com.ua
Безалкогольні н
апої
КЗБН «Росинка» -
бессменное руководство
22.10.2013
В феврале прошлого года киевский завод по производству безалкогольных напитков «Росинка» в очередной раз сменил акционеров. Несмотря на постоянный интерес к предприятию
со стороны других игроков рынка, новыми владельцами стали люди, далекие от данного бизнеса
. Две супружеские пары -
Руслан и Валентина Лебеденко, Василий и Наталья Соколовские из Донецкой области стали пятыми по счету собственниками «Росинки» за последние
шесть лет. Предприятие досталось новым акционерам в плачевном состоянии. Долгосрочные обязательства «Росинки» по итогам 2011 года составляли 1,5 млн. грн., текущие обязательства -
146,7 млн. грн. К тому же в 2011
-
м компания получила чистый убыток в размер
е 35 млн. грн.
Подробнее >>>
По материалам marketing
-
ua.com
Спиртова & Алкоголь
на промисловість
Статистика рынка алкогольной продукции Украины
23.10.2013
Выпуск пива сократился д
о 16,8 млн. дал в сентябре против 28,2 млн. дал в августе. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В целом в январе
-
сентябре выпуск пива сократился до 225 млн. дал по сравнению с 239,9 млн. дал за 9 мес. 2012 года. Выпуск коньяка и бренди уве
личился до 0,4 млн. дал в сентябре, против 0,3 млн. дал в августе. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В целом в январе
-
сентябре выпуск коньяка и бренди увеличился до 2,8 млн. дал по сравнению с 2,79 млн. дал в январе
-
сентябре 2012 года.
Вы
пуск ликеров и сладких наливок сократился до0,9 млн. дал в сентябре против 1 млн. дал в августе. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В целом в январе
-
сентябре выпуск ликеров и сладких наливок сократился до 8,6 млн. дал по сравнению с 8,64 м
лн. дал в январе
-
сентябре 2012 года.
Выпуск водки сократился до 2,1 млн. дал в сентябре против 2,2 млн. дал в августе. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В целом в январе
-
сентябре выпуск водки сократился до 19,4 млн. дал по сравнению с 24,
1 млн. дал в январе
-
сентябре 2012 года. По материалам agroperspectiva.com
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
26
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Горілка & Коняк
Nemiroff возобновил работы украинского завода
25.10
.2013
Производственный комплекс дочернего предприятия (ДП) "УВК Nemiroff" вчера начал розлив продукции, сообщили в компании. "УВК Nemiroff вернулась к плановому режиму работы и возобновила сотрудничество с поставщиками комплектующих, с которыми она работае
т уже много лет подряд",
-
отмечается в сообщении. Именно трудности с поставками на украинский завод Nemiroff стеклотары и других необходимых комплектующих стали причиной его остановки в конце августа. Партнеры ДП "УВК Nemiroff" получили иски от владеющей
правами на товарные знаки Nemiroff Intellectual Property Establishment с требованием прекратить выпуск комплектующих для завода в Украине и компенсировать причиненный ущерб (см. "Ъ" от 17 сентября). Речь идет о давнем споре между акционерами Nemiroff -
Я
ковом Грибовым и Анатолием Кипишем (владеют напрямую и опосредованно почти 75% материнской компании) с одной стороны и собственником 25,04% акций Александром Глусем -
с другой. Конфликт длится с 2010 года, когда владельцы компании не смогли договориться о параметрах сделки по продаже бизнеса (см. "Ъ" от 24 февраля 2011 г
.
). В результате акционерной войны контроль над заводами Nemiroff в Украине получил господин Глусь. А некогда крупнейший для компании экспортный рынок сбыта -
российский -
отошел господам Гр
ибову и Кипишу. Последние через "Немирофф Водка Рус" наладили выпуск водки Nemiroff на мощностях "Росспиртпрома", "Башспирта" и "Объединенных пензенских водочных заводов". Подробнее >>>
По материалам kommer
sant.ua
Вино & Шампанське
Inkerman начал разливать шампанское на мощностях "Французcкого бульвара"
24.10.2013
Группа компаний Inkerman International, один из крупнейших производителей винодельческой продукции в Украине, в октябре начала производство ш
ампанского под ТМ INKERMAN, сообщили в пресс
-
службе компании.
Линейка шампанского насчитывает четыре позиции: INKERMAN Брют, INKERMAN Белое полусладкое, INKERMAN Мускат белое полусладкое, INKERMAN Розовое полусладкое. По данным пресс
-
службы, Inkerman Inter
national будет разливать шампанское на мощностях компании "Одессавинпром" (ТМ "Французcкий бульвар").
"Подчеркиваем: виноматериал наш, мы уверены в его качестве и наши виноделы полностью контролируют процесс производства. На собственных мощностях мы начнем
розлив не ранее, чем в 2015 году", -
уточнили в компании.
Как сообщалось, Inkerman International в 2013 г. увеличил мощности по розливу вина в 1,7 раза -
до 12,6 тыс. бутылок в час.
Как сообщало Delo.UA, группа компаний Inkerman international намерена уве
личить объемы продаж вин в Россию, которая является ключевым экспортным рынком для украинской винодельческой продукции, заявил генеральный директор компании Роман Радько.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Пиво & Слабоалкогольні напої
Обзор рынка пива Украины
22.10.2013
Производители пива и эксперты рынка называют 2012
-
й 5
-
м
подряд сложным годом для отрасли. По данным ОАО «Укрпиво», в прошло
м году потребление пива снизилось на 3% -
до 274 млн. дал. В рекордном 2007 г
.
украинцы выпили 287 млн. дал пива. Причины стагнации рынка понятны:
снижение доходов населения и существенное подорожанием хмельного продукта. По данным операторов, в 2007 док
ризисном году средняя розничная стоимость 1 литра составляла 5
-
5,5 грн., а в 2012
-
м —
9,7 грн. Впрочем, на объеме рынка это отразилось несущественно. Если в 2007 году объем пивного рынка в розничных ценах не превышал 15 млрд. грн., то в прошлом он дорос до
27 млрд. грн. (с $3 до $3,4 млрд.), как сообщает " Инвестгазета". Несмотря на обилие брендов на полках магазинов, пивной рынок разделен между несколькими компаниями. Доля топ
-
5 игроков превышает 94%, причем первая тройка -
«Сан ИнБев Украина», «Оболонь» и
Carlsberg Ukraine -
удерживает 83%. Добившись лидерства в докризисные годы, сейчас три крупнейшие компании борются за сохранение долей рынка и удержание прибыльности. И им это удается.
В прошлом году компания «Оболонь» увеличила чистую прибыль почти в д
ва раза -
до 223,9 млн. грн., а долю рынка на 1 п.п -
до 24,7%. Согласно системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Carlsberg Ukraine в 2012
-
м увеличила чистую прибыль на 6% —
до 512,9 млн. грн., а «САН ИнБев Ук
раина» -
на 22,3%, до 200 млн. грн. «Лидеры рынка решили снизить активность в нижнеценовом сегменте, который дает оборот, но практически не приносит прибыли. Вместо этого сконцентрировались на сегментах «премиум» и «суперпремиум», -
говорит эксперт.
Измене
ний в управленческих командах тройки лидеров не было -
компаниями управляют специалисты высочайшего уровня. Так, генеральным директором «САН ИнБев Украина» с 2002 года является Людмила Наконечная. Carlsberg Ukraine уже на протяжении семи лет руководит Петр
Чернышов, а в «Оболони» руководство не менялось практически с начала девяностых —
президентом компании остается Александр Слободян.
Подробнее >>>
По материалам marketing
-
ua.com
Произ
водство компании Efes выросло на 21% с начала 2013 г.
22.10.2013
Одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине "Эфес Украина" увеличила производство на 21% в январе
-
сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 18,4 млн. дека
литров (дал), как сообщили в пресс
-
службе компании.
Компания отмечает, что основными факторами, повлиявшими на рост производства, стали новые бренды "Белый Медведь", "Старый Мельник из бочонка", "Кружка Свежего", Amsterdam Navigator и "Жигулевское Разливн
ое", которые были запущены весной этого года.
"Эфес Украина" отказалась от прогноза относительно собственного производства и пивного рынка Украины в целом ввиду нестабильной и непредсказуемой регуляторной ситуации.
Как сообщалось, в январе
-
июне 2013 года к
омпания увеличила продажи на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 10,7 млн декалитров (дал).
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
Чеська фірма побудує пивоварню в Україні
23.10.2013
Чеська фірма VUCHZ підписала під час візиту чеського президента Мілоша Земана до України контракт на будівництво пивоварні. Про це повідомляє Радіо Праги.
“Якщо ми хочемо варити пиво, ми спочатку повинні побудувати пивоварний завод”, -
пояснив Земан журна
лістам.
У чеських пивоварень в Україні існує своя традиція -
в 1888 році в Луцьку побудував пивзавод чеська переселенець Вацлав Земан.
Пиво “Земан”, яке почали варити в Україні знову в 2004
-
му році, в понеділок спробував і чеський президент.
За матеріалам
и unn.com.ua
Тютюнова промисловість
С начала года аннулировано более 500 лицензий за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним
22.10.2013
За 9 месяцев текущего года сотрудники Министерства доходов и сборов Украины аннулировали 527 торговых лицензий
за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс
-
служба ведомства.
Кроме того, в Миндоходов отметили, что нарушителям придется уплатить почти 1,5 млн грн. штрафных санкций. Напомним, что в соответствии с действующим з
аконодательством, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершен
-
нолетним наказывается аннулированием лицензий и штрафными санкциями.
Размер штрафа, который применяется к предприятию, составляет 6800 грн.
Кроме того, потерять лицензию можно за продажу алкогольных и табачных изделий в неопределенных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента ее приостановления, а также по заявлению субъекта хозяйствования. По материалам business.ua
Продажи легальных т
абачных изделий упали до
рекордного показателя
22.10.2013
В третьем квартале 2013 г. объем украинского рынка сигарет упал на 14 % до 20,1 млрд штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Philip Morris International Inc. (PMI).
Это самое большое падение за последние три года. Факт рекордного снижения продаж подтверждают и другие игроки украинского табачного рынка —
компании «JTI Украина», «Imperial Tobacco Украина» и «BAT Украина».
В январе
-
августе 2013 г., по данным Государственной службы статистики, производство сигарет в Украине сократилось на 15,5 % до 55,896 млрд штук по сравнению с январем
-
августом 2012 г. При этом, по информации Министерства доходов и сборов, в августе Украина экспортировала сигареты на сумму $ 25,84 млн, импорт составил $ 7,91 млн.
Подробнее >>>
© Мария Бровинская
По материалам capital.u
a
Philip Morris сократила отгрузку продукции в Украине на 5,9%
22.10.2013
Philip Morris International Inc. (PMI), один из крупнейших мировых производителей табачной продукции, в июле
-
сентябре 2013 года сократила отгрузку сигарет в Украине на 5,9% по срав
нению с аналогичным периодом 2012 года -
до 6,9 млрд штук, говорится в отчете компании.
Согласно ему, общее падение рынка сигарет в Украине в третьем квартале составило примерно 14% (20,1 млрд штук), что связано с ростом цен на продукцию в результате увел
ичения налоговой загрузки в начале года и расширением доли нелегальной торговли.
В то же время, ссылаясь на данные A.C.Nielsen, компания сообщила, что в августе ее доля на украинском рынке сигарет выросла на 0,6 п.п. -
до 33,1%, в основном за счет сигарет низкоценового сегмента Bond Street, Optima и President. Доля ее премиальных сигарет Parliament выросла на 0,2 п.п. –
до 3,4%.
Как ранее сообщила компания, во втором квартале 2013 года она сократила отгрузку сигарет в Украине на 9,3% при общем падении украи
нского рынка на 10%.
Philip Morris International выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 160 странах. "Филип Моррис Украина" производит продукцию на фабрике в Харьковской области. Philip Morris International в 2012 году сократила отгрузк
у сигарет в Украине на 0,6% по сравнению с 2011 годом. Согласно данным компании, по итогам 2012 года ее доля на украинском рынке сигарет выросла на 0,2 п.п. -
до 32,4%. ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний в Украине, в 2012 году
увеличило производство сигарет по сравнению с 2011 годом на 4,3% -
до 31,3 млрд шт. Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, в прошлом году она реализовала 29,6 млрд шт. сигарет, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. В денеж
ном выражении продажи сигарет сократились приблизительно на 6,2% -
до 4,84 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Будівництво & Інфраструктура в
иробництво будівельних матер
іалів
Добування мінеральної сировини
У 2013 році за фактами незаконного видобутку гравію розпочато 10 кримінальних проваджень
23.10.2013
Органами прокуратури Івано
-
Франківської області здійснюється постійний контроль за додержанням законності видобутку надр на території області.
Систематично, із залученням екологів, проводяться перевірки по виявленню несанкціонованого вибору піщано
-
гравійної суміші з русел річок та прибережних захисних смуг.
Нещодавно, черговий такий факт задокументовано у Верховинськом
у районі.
Встановлено, що 37
-
річний працівник філії «Верховинська дорожня експлуатаційна дільниця», в позаробочий час, використовуючи навантажувач установи, здійснював забір гравію із русла ріки Чорний Черемош.
Спокусившись на легкий заробіток, спричиняючи
шкоду навколишньому природному середовищу, правопорушник навантажив повний кузов автомобіля «Урал».
За вказаним фактом прокуратурою Верховинського району зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.
240 КК України. Досудове розслідування триває.
Варто зазначити, що загалом у поточному році органами прокуратури Івано
-
Франківської області розпочато 10 кримінальних проваджень у сфері злочинів проти довкілля, внесено 42 подання, за результатами яких
до відповідальності притягнуто 11 посадовців.
По материалам briz.if.ua
27
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Цегла, Блоки &
ЗБК
Рынок кирпича: Силикатобетон
15.10.2013
Хозяйственный суд Сумской области своим решением от 2 октября удовлетворил иск прокурора г. Сумы в интересах государства в
лице Сумской исправительной колонии (№116) к ООО «Силикатобетон».
Согласно тексту решения, прокурор в исковом заявлении просил суд взыскать с «Силикатобетона» 18 тыс. грн. задолженности по договору предоставления рабочей силы. Заключенные упаковывали кирп
ич на предприятии, но в полном объеме эти работы оплачены не были. После чего прокурор обратился в суд, который принял решение взыскать с «Силикатобетона» 18 тыс. грн. задолженности и обязал предприятие уплатить 1,7 тыс. грн. судебного сбора.
По материала
м dancor.sumy.ua
Кераміка, Плитка
, Скло
Рынок стекла: завод Пролетарий
17.10.2013
Народный депутат Украины от Партии регионов Сергей Дунаев прокомментировал ситуацию с заводом «Пролетарий». По словам нардепа, данное предприятие внесено в государственную
программу активизации экономики страны на 2013
-
2014 годы. В частности, в рамках этой программы под гарантии государства предполагается привлечение кредитных ресурсов со стороны Ощадбанка и Укрэксимбанка для восстановления печей предприятия и модернизации
производства флоат
-
стекла.
«Что касается промышленной переработки, то собственники предприятия взяли на себя обязательства по финансированию проектов на сумму 95 млн грн. Это даст возможность предприятию перерабатывать до 11 млн м²
выпускаемой продукции. Будут использованы технологии фотопечати, производства рефлекторного и энергосберегающего стекла. Помимо этого, есть программа, связанная с архитектурным стеклом -
сталинитом. Дополнительно будут приобретены линии триплекса и эта продукция сможет быть во
стребована в автопроме стран СНГ и Европы. Кроме того, «Пролетарий» будет выпускать зеркало -
уже приобретена линия за 20 млн грн, которая сможет вырабатывать 1,5 млн м² зеркал в год», -
рассказал Дунаев. Он добавил, что все это даст возможность выйти пред
приятию на уровень промышленной переработки в 1,5 млрд грн.
По материалам pau.com.ua
б
удівельні компанії
Компанії забудовники У «Киевгорстроя» новый финансист
22.10.2013
Должность вице
-
президента строительной компании занял 44
-
летний Андрей Джигиль. О
б этом сообщается на сайте компании.
С чем связано новое назначение в «Киевгорстрое» не сообщают. Решение было принято 21 октября 2013 г
.
наблюдательным советом компании.
Последние три года Джигиль работал заместителем директора по экономическим вопросам ПАО «Одесский припортовый завод». До этого С 2008 по 2010 год был директором по реализации авиатоплива и обеспечение аэропортов ЗАО «Укртатнафта».
Холдинговая компания «Киевгорстрой» объединяет в своем составе предприятия и организации, которые способны об
еспечить реализацию всего цикла строительного проекта от разработки проектно
-
сметной документации до возведения сооружения и организации ее дальнейшей эксплуатации. Основной владелец ХК «Киевгорстрой» –
Киевская городская община, которой принадлежит 80% ко
мпании.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
о
б’єкти нерухомості Житлова нерухомість
Рынок жилого строительства: прогноз
18.10.2013
Министерство регионального развития, стр
оительства и жилищно
-
коммунального хозяйства (Минрегион) Украины планирует увеличить ввод в эксплуатацию жилья по ит
огам 2013 г. до порядка 11 млн м
²
, сообщил глава Минрегиона Геннадий Темник.
«Согласно прогнозно
-
индикативным показателям, в 2013 г. план
ируем построить 11 млн кв. м жилья», -
сказал он. Таким образом, рост объемов введенного в эксплуатацию жилья по итогам текущего года может составить 2,3% по сравнению с 2012 г.
Объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья в 2012г. составил 10,7 млн кв.
м, что на 14,2% превышает показатель за 2011 г.
Такая динамика вызвана тем, что 36,2% общего объема жилья, или 3,9 млн кв. м, были введены согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных раб
от.
По материалам pau.com.ua
Жилищное строительство вытягивают только госпрограммы
21.10.2013
Госстат опубликовал информацию по объемам выполненных строительных работ за январь
-
сентябрь. Предприятия Украины выполнили строительные работы на 39,4 млрд. грн
., что в сравнительных ценах на 16,2% меньше, чем январе
-
сентябре 2012 г., пишет Профидом. Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно
-
коммунального хозяйства Украины Дмитрий Исаенко, это вызвано в первую очередь паден
ием объемов выполненных работ в секторах строительства инженерных сооружений (почти на 21%) и нежилых зданий (на 19%).
В то же время реализация программ строительства жилья при поддержке государства, за что отвечает министерство, позволила достичь увеличен
ия объемов выполненных работ по жилым домам за указанный период на 7%. Эти положительные сдвиги в жилищном секторе являются в том числе и результатом практического внедрения мер по дерегуляции строительной деятельности, принятых министерством в последнее в
ремя во исполнение Национального плана действий по внедрению Программы экономических реформ на 2010
-
2014 гг. “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффектвиное государство”. Подробнее >>>
По материалам realt.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
В Україні сформували Єдиний держреєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов
22.10.2013
В Україні сформовано Єд
иний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, повідомляє УНН з посиланням на прес
-
службу Мінрегіону.
За повідомленням, в Мінрегіоні під головуванням заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово
-
комунального господарства України Дмитра Ісаєнка відбулась нарада, на якій підвели підсумки формування Реєстру. Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" Кабінету міністрів України було доручено сформувати єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, як автоматизовану систему збирання, накопичення та 6надання інформації про таких громадян.
Зазначимо, за даним
и Держстату, станом на 1
.01.
2013 р
.
на квартобліку перебувало 1 млн 21 тис. 708 громадян. Більше 330 тис
.
громадян, які перебувають на квартирному обліку, за даними облдержадміністрацій не проходили щорічну перереєстрацію, тобто не підтверджували дані, які
свідчать про необхідність покращення житлових умов. 142 тис. 804 громадянина за підсумками інвентаризації квартирних черг зняті з квартобліку. За словами Наталії Козловської, мета створення Реєстру –
впорядкування квартирного обліку громадян, забезпечення
прозорості його ведення, об’єктивний аналіз стану квартирного обліку в розрізі регіонів та категорій громадян. Також реєстр дозволить належним чином планувати витрати для виконання державних та місцевих програм з питань житлового будівництва.
Детальніше >>>
За матеріалами unn.com.ua
Подрядчики Ипотечного цента незаконно включили в
стоимость работ НДС на 20
0 млн грн
25.10.2013
В Киеве 11 предприятий
-
подрядчиков, выполняя заказ Ипотечного центра с привлечением государственных средств, незаконно включили в стоимости строительно
-
монтажных работ налог на добавленную стоимость на общую сумму 200 млн грн. Об этом сообщает пресс
-
служба Госфининспекции Украины.
Кроме того, специалисты Госфининспекции во время ревизии финансово
-
хозяйственной деятельности Ипотечного центра в Киеве и Киевской области ГСУ «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительст
ву» за период с 1 июня 2010 г. по 1 июня 2013 г. выявили нарушений, которые привели к потерям на сумму свыше 200 тыс. грн.
В частности, Ипотечный центр переплатил владельцу помещения более 71 тыс. грн за арендуемую площадь и предоставленные услуги по экспл
уатации, обслуживанию и вывоза бытового мусора. Также почти на 70 тыс. грн больше уплатил Ипотечный центр другому предприятию
-
подрядчику, которое включило в стоимость выполненных работ строительные материалы, не предусмотренные проектом и /или не подтвержд
енные документально.
По материалам Консалтинговой компании "SV Development"
Рефинансирование ипотеки принесло ГИУ четырехкратный рост прибыли
25.10.2013
Чистая прибыль Государственного ипотечного учреждение за январь
-
сентябрь 2013 года согласно ст
андартам МФО увеличилась в 3,9 по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, достигнув 10,02 млн грн. Такие данные учреждение опубликовало в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В свою очередь, чистый доход предприятия сократился на 2,7%, достигнув 17
6,2 млн грн. Снижение на 14,% наблюдается и в размерах операционной прибыли, которая по результатам 9 мес. составила 129,1 млн грн. Нераспределенная прибыль учреждения в январе
-
сентябре выросла на 12,8% и составила 73,1 млн грн.
Краткосрочные обязательства
увеличились в 18,3 раза -
до 825,6 млн грн, тогда как долгосрочные -
сократились на 36,4%, до 1,4 млрд грн.
ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года для рефинансирования ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных
бумаг. На конец третьего квартала 2013 года 100% уставного капитала, согласно данным НКЦБФР, принадлежало Кабмину.
Зарегистрированный капитал ГИУ на третий квартал 2013 года составлял 755,66 млн грн.
По материалам domik.net
Адміністративно
-
Офісна & Т
оргова
Топ
-
5 коммерческих долгостроев столицы
21.10.2013
В Киеве десятки гостиниц, офисов и торговых центров годами ждут, когда же их достроят. Но повезет лишь единицам -
у девелоперов не хватает денег на завершение строительства, а продавать некогда дор
огие объекты по бросовым ценам они не готовы.
В столице насчитывается 255 нежилых объектов незавершенного строительства по состоянию на 1 января этого года. И их количество только увеличивалось в последние годы: по данным Главного управления статистики в городе Киеве, в 2011 году таких долгостроев было 247, в 2010 –
лишь 218.
Тем не менее, в этом году на рынке коммерческой недвижимости должны быть завершены сразу несколько новых масштабных проектов. Согласно полугодовому отчету компании Colliers Ukraine, офисный сегмент расширится за счет БЦ «Сенатор» (48 тыс. м²
), БЦ Silver Breeze (26 тыс. кв. м), БЦ SP Hall (23 тыс. м²
), БЦ на ул. Лейпцигской, 15 (12 тыс. кв. м) и БЦ Kyiv Airport City (1
-
я фаза) (5 тыс. м²
). «При условии своевременного ввода в эксплуатац
ию всех анонсированных на этот период офисных зданий, на рынок выйдет около 117 тыс. м²
новых офисных помещений», -
подсчитали в Colliers.
Торговых площадей ожидается еще больше –
около 180 тыс.
м²
, по подсчетам CBRE. Более того, начато строительство двух крупных торговых центров: Blockbuster Mall и Lavina Mall. В Colliers International прогнозируют открытие 4 гостиниц верхнего и среднего ценного сегмента. Правда, ожидания и прогнозы консультантов не всегда оправдываются, что и доказывает редакционный рейти
нг пяти самых заметных коммерческих долгостроев столицы.
Подробнее >>>
По материалам svdevelopment.com
-----------------
® --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
28
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Под парком Шевченко построят ТРЦ
22.10.2013
В центре Киева возле парка им. Шев
ченко уже в следующем году может начаться строительство крупного подземного ТРЦ для молодежи «Универ
-
сити». В ООО «Киевгорстрой
-
Инвест», которому выделен участок, «Сегодня» сообщили, что идут переговоры с инвесторами и завершается разработка проектной доку
ментации.
Трехуровневый ТРЦ будет располагаться под ул. Владимирская на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко. «Мы хотим, чтобы «Универ
-
сити» стал культовым местом для молодежи, а именно: для студентов нескольких вузов, сосредоточенных в этом р
айоне. Там будут не только магазины. Запроектирован кинотеатр на три зала, боулинг, парк аттракционов, ледовый каток, бильярд, кафе, рестораны. Для удобства сделаем подземный переход к станции метро «Театральная», построим дополнительные переходы», -
расск
азали нам в компании. Общая площадь ТРЦ составит 31 тыс. кв м, что примерно сравнимо с «Глобусом» под Майданом. Он сможет принять до 10 тысяч человек. Предварительная стоимость проекта -
$47 млн.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
ТРЦ "Фабрика 2" площадью 70 тыс. кв.м откроется в 2015
22.10.2013
Компания "Будхаус Групп" (Киев), девелопер проекта торгово
-
развлекательного
-
центра (ТРЦ) "Фабрика 2" в Запорожье, намерена сдать объект в эксплуатацию весной 2015. Согласно сообщения компании, сейчас объект находится на стадии проектирования и подготовительных работ.
ТРЦ будет располагаться в центре Запорожья, возле основных автомагистралей -
Набережная магистраль, пр
оспект Ленина, ул. Космическая. Автомобильная доступность ТРЦ из спальных районов составит 5
-
10 минут. Население первичной торговой зоны включает около 800 тыс. чел.
Общая площадь одноуровневого ТРЦ "Фабрика 2" составит 70 тыс. кв. м, арендная –
57 тыс. к
в. м. В состав центра войдут такие якорные арендаторы как: продовольственный гипермаркет (10 тыс. кв.м), фитнес
-
центр (5 тыс. кв.м), супермаркет бытовой техники (2 тыс. кв.м), супермаркет товаров для дома (1,2 тыс. кв.м), крупноформатные магазины одежды (
1
-
2 тыс. кв.м), спортивный супермаркет (2 тыс. кв.м) и детский супермаркет (1 тыс. кв.м). Подробнее >>>
По материалам retailstudio.org
В Украине существенно уменьшаются торговые площади супермаркето
в электроники
25.10.2013
Традиционно самыми активными в плане поиска и аренды помещений в торговых центрах являются большие торговые сети, которые арендуют помещения под супермаркеты. Об этом рассказала Наталья Кравец, директор департамента торговой недвиж
имости компании Colliers International.
«Также очень активно в последние полгода вели себя рестораны –
как классические, так и быстрого питания. Традиционный спрос –
со стороны ритейлеров, торгующих одеждой и обувью среднего ценового сегмента. А вот активн
ость сетей бытовой техники и электроники снизилась. Они существенно минимизируют свои площади. Если раньше средний формат под супермаркет электроники составлял 2 –
2,5 тыс. кв. м, то сейчас это 1,3 –
1,5 тыс. кв. м», –
рассказала эксперт.
Ранее сообщалось,
что арендаторы значительно тщательнее стали относиться к выбору помещений. По материалам business.ua
Інфраструктура
В Киеве за 3 млн грн расчистят русло Лыбеди
21.10.2013
Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного ф
онда Киева "Плесо" заключило соглашение с ООО "Украинский гидромеханика" на обследование и расчистку русла река Лыбидь за 3,07 м
лн. грн. Об этом пишут "Наши гроши" со ссылкой на "Вестник государственных закупок".
До конца текущего года за средства, выделе
нные из местного бюджета, нужно привести в надлежащее техническое состояние закрытую часть коллектора реки Лыбидь в Голосеевском районе от ул.Саперно
-
Слободской до урочища Лысая Гора.
Фирма "Украинская гидромеханика" с уставным фондом 24 тыс. грн основали киевляне Сергей Одарич и Елена Алексеенко, директором является Анатолий Шаравский.
Единственным конкурентом в ходе тендера выступило ООО "Нивиса", основанное Виталием Чечеткой и депутатом Вышгородского горсовета от Партии регионов Николаем Ковалем.
Ранее с
ообщалось, что в этом году Киев намерен расчистить озера Радужное, Кирилловское, Совские ставки, Русановский канал и другие водоемы.
По материалам economics.lb.ua
Трассу Киев –
Чернигов отремонтируют за 400 м
лн
22.10.2013
Кабинет министров утвердил проек
ты капремонта трех участков автомобильной дороги Киев –
Чернигов –
Новые Яриловичи в границах Черниговской области общей сметной стоимостью 402,242 млн грн.
Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №729
-
р, 730
-
р и 731
-
р, опубликованных в газете «Урядовый курьер», передает УНИАН.
В частности, проект, разработанный частным предприятием «Парк новых технологий», предполагает капремонт дороги Киев –
Чернигов –
Новые Яриловичи на участке км 84+000 –
км 89+971, длиной 5,871 км, общей сметной стоимостью 154,24 млн
грн, из которых расходы на строительно
-
монтажные работы –
124 млн грн. Предусматривается, что капремонт будет длиться 9 месяцев.
Скорректированный проект, разработанный научно
-
производственной фирмой «Мостопроект», предполагает капремонт дороги Киев –
Чер
нигов –
Новые Яриловичи на участке км 80+500 –
км 84+000, длиной 3,5 км, общей сметной стоимостью 113,376 млн грн, из которых расходы на строительно
-
монтажные работы –
90,168 млн грн. Капремонт будет длиться 12 месяцев.
Еще один проект, разработанный частн
ым производственно
-
коммерческим предприятием «Транспроект», предполагает капремонт дороги Киев –
Чернигов –
Новые Яриловичи на участке км 95+342 –
км 98+800, длиной 3,458 км, общей сметной стоимостью 134,626 млн грн, из которых стоимость строительно
-
монтаж
ных работ –
106,055 млн грн. При этом капремонт будет длиться 18 месяцев.
Все проекты были рекомендованы к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно
-
коммунального хозяйства
.
По материалам forbes.ua
-----------------
® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------
------------------------------
Підписано кредитну угоду з ЄІБ з метою завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську
25.10.2013
25 жовтня Міністр фінансів Юрій Колобов підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком про надання €152 м
лн. на завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ.
Розроблений спільний з ЄІБ проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» передбачає розширення метрополітену на 4 к
м. вздовж проспекту Карла Маркса, в тому
числі, будівництво трьох нових станцій: Театральної, Центральної і Музейної.
Реалізація Проекту забезпечить з’єднання існуючої гілки метрополітену з центром міста.
Залучення позики передбачається здійснити на найвигідніших довгострокових умовах: загальна відсоткова ставка станом на 21.10.2013 складає біля 1%, пільговий період –
6 років, строк погашення –
25 років.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби М
ін
істерства фінансів
к
омунальне господарство Водопостачання
В Донецке реконструируют канализации за 276 м
лн
21.10.2013
Кабинет министров утвердил поданный Донецкой облгосадминистрацией проект реконструкции канализационно
-
очистных сооружений со строител
ьством комплекса термической утилизации осадков общей стоимостью 275,903 млн грн.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.
Согласно документу, проект реконструкции и строительства объекта общей площадью застройки 4,11 тыс
.
квадратных метров на
земельном участке общей площадью 1,62 га разработан ООО «Среда» и рассчитан на 26,5 мес.
Согласно утвержденному проекту, из указанной его общей сметной стоимости реализации стоимость оборудования составит 221,6 млн гривен, строительно
-
монтажных работ –
31
,9 млн гривен, другие расходы –
22,5 млн гривен.
Как сообщалось, стоимость выполненных работ на объекте по состоянию на 12 апреля 2012 года составляла 0,764 млн гривен.
По материалам forbes.ua
Утилізація ТПВ
Кабмин уполномочил "Ощадбанк" и "Укргазбанк
" обслуживать спецсчета ТКЭ и водоканалов по инвестпрограммам
23.10.2013
Кабмин уполномочил "Ощадбанк" и "Укргазбанк" обслуживать счета предприятий теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода со специальным режимом использования для расче
тов в рамках инвестиционных программ.
Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №750 от 9 октября 2013 года.
Как сообщалось, в феврале 2012 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала ТКЭ и водоканалы использовать спецсчета
для расчетов в рамках инвестиционных программ.
По материалам interfax.com.ua
Один з кращих рекультивованих полігонів в Україні зі збиранням
біогазу побудований на Луганщині
24.10.2013
Один з найкращих рекультивованих полігонів в Україні, зі збиранням б
іогазу, побудований в Луганській області -
у місті Александровськ, заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк на пленарному засіданні Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».
За йо
го словами, про цей полігон вже можна говорити як про «цивілізований» полігон твердих побутових відходів. Тут в рамках Кіотської Угоди та Програми ООН «Сталий розвиток Луганської області» успішно реалізується проект з видобутку біогазу з очікуваним скороче
нням викидів парникових газів до 170 т за 10
-
річний період.
«Даний проект відкриває для нас також широкі економічні перспективи: зібраний газ можна використовувати в подальшому для виробництва тепла та електроенергії», -
зазначив Володимир Пристюк.
Він так
ож нагадав, що одна з основних проблем, що стоять перед усіма комунальними господарствами, -
якісна комплексна утилізація побутових відходів -
на Луганщині також активно вирішується. Наприклад, влітку цього року в Луганську стартував екологічний проект «Чи
сте місто» щодо запровадження системи роздільного збирання сміття. Сьогодні в рамках Регіональної програми поводження з побутовими відходами будуються нові і рекультивуються виведені з експлуатації полігони в містах Свердловськ та Попасна. Введені в експлу
атацію нові полігони в Лутугинському і Антрацитівському районах.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Л
уганської ОДА
Завдяки Нацпроекту "Чисте місто" о
бсяг захоронення ТПВ у містах
-
учасниках проекту зменшиться до 50%
25.10.2013
Національний проект «Чисте місто» створить в Україні принципово нову систему цивілізованого поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та наблизить цю індустрію до європейс
ьких показників. Про це повідомив керівник нацпроекту «Чисте місто» Іван Олексієвець під час свого виступу на Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який відбувся 24
–
25 жовтня 2013 р. в Луганську.
«В Україні досі використовується технологія захоронення ТПВ і це при тому, що більшість полігонів не відповідають елементарним вимогам екологічної безпеки та повністю вичерпали свій ресурс. Тому реалізація проекту «Чисте місто» є вкрай важливою сьогодні», -
з
ауважив І. Олексієвець.
За його словами, в Україні об’єм переробки ТПВ в рази менший, ніж в інших європейських країнах. Так, у Швеції, Данії, Швейцарії, Німеччині, Бельгії, Норвегії цей об’єм становить від 30% до 50%, в Україні –
лише 5%. Реалізація Нацпро
екту «Чисте місто» дозволить скоротити до 50% обсяги захоронення ТПВ на полігонах та використовувати 50 і більше відсотків відходів в якості вторинних та енергетичних ресурсів для повторного використання у виробництві та секторі відновлювальної енергії.
«С
ьогодні в Україні послугами з вивезення ТПВ (збиранням, зберіганням та перевезенням побутових відходів) користуються понад 70% міських та 10% сільських населених пунктів. Решта ж сміття опиняється на околицях, в лісі, на берегах річок, вздовж доріг у вигля
ді стихійних звалищ. Ситуація зміниться на краще коли всі населені пункти будуть охоплені послугою з вивезення ТПВ.» –
резюмував керівник Нацпроекту.
Детальніш
е >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
29
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Минрегион заплатит 730 тыс. грн за предложения
по улучшению ЖКХ
26.10.2013
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины за 730 тыс. грн заказало исследования и подготовку предложений совершенствования р
егулирования отношений и законодательства в сфере жилищно
-
коммунальных услуг. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
22 октября соответствующее соглашение по результатам тендера было заключено с Харьковским националь
ным университетом городского хозяйства имени А.Н.Бекетова.
Исследователи должны оценить нормативно
-
правовую базу и предложить изменения, предложить современную классификацию жилищно
-
коммунальных услуг и разработать рекомендации по переходу к конкурентному рынку жилищно
-
коммунальных услуг.
Разработка проводится в соответствии с Программой экономических реформ на 2010
-
2014 годы и приказом Минрегиона № 257.
По материалам economics.unian.net
Транспорт & Інфраструктура
і
нфраструктура
Повітряний транспорт
А
еропорт “Бориспіль” закупить палива на 7,1 млн грн
21.10.2013
ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” закупить у ПП “Окко
-
Бізнес” палива на 7,12 млн грн. Про це йдеться у повідомленні підприємства про акцепти у “Віснику державних закупівель”, передає УНН.
Згі
дно з документацією торгів, “Бориспіль” закупить 16,5 тис. тонн палива для реактивних двигунів літаків.
Термін поставки -
протягом 2013
-
2014 років, але не більше 15 календарних днів з дати отримання постачальником письмової заявки від замовника. Товар пост
авляється поетапно, окремими партіями.
Закупівля здійснюється за кошти підприємства.
Нагадаємо, що ДП МА “Бориспіль” -
найбільший аеропорт України.
На сьогодні “Бориспіль” забезпечує 50% пасажирських авіаперевезень України. При цьому понад 50 авіакомпаній
здійснюють регулярне сполучення на понад 100 маршрутах по всьому світові.
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (
International
Air
Transport
Association
; IATA
), Міжнародної організації цивільної авіації (
In
ternational
Civil
Aviation
Organization
; І
C
АО) та Міжнародної ради аеропортів (
Airports
Council
International
; ACI
Europe
).
За матеріалами unn.com.ua
Чистий прибуток "Борисполя" впав в 4,3 рази
2
5
.10.2013
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за підсумками с
ічня
-
вересня 2013 отримав 94,73 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками півріччя його збиток становив 7,09 млн грн, а за підсумками першого кварталу -
6,058 млн грн.
Згідно зі звітом, його чистий прибуток у третьому кварталі становив 101,83 млн гри
вень, що на 23,6% менше, ніж у третьому кварталі 2012 року.
У цілому за дев'ять місяців чистий прибуток "Борисполя" впав в 4,3 рази.
Виручка найбільшого аеропорту країни у третьому кварталі скоротилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9
,2% -
до 404,020 млн гривень, а за період з початку року -
на 13,1%, до 1,12 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні затвердив фінансовий план аеропорту "Бориспіль" на 2013 рік з показником чистого прибутку 84 млн гривень.
За матеріалами epravd
a.com.ua
Українські аеропорти обслужили більше 11,6 млн. пасажирів
25.10.2013
Пасажиропотоки через українські аеропорти зросли на 5,2% –
за 9 місяців кількість обслугованих осіб сягнула 11,613млн. Головний аеропорт країни «Бориспіль» упродовж січня
-
вер
есня обслужив 5,98 млн. пасажирів -
на 10,5% менше показника за аналогічний період минулого року. Однак аеропорт поступово оговтується від втрати основного перевізника («Аеросвіт») на початку року й обсяги пасажирських перевезень відновлюються -
у вересн
і скорочення склало лише 3,4%. Зростання обсягів пасажирських перевезень цього року спостерігається в аеропорту «Київ (Жуляни)» –
майже у 2,4 раз
и порівняно з 9 міс. 2012 р
. Цьому сприяло введення в дію нового терміналу, що дало можливість збільшити кількі
сть польотів базової авіакомпанії «ВіззЕйрУкраїна», а також залучити нових перевізників.
Сумарно пасажиропотоки київського авіаційного вузла («Борисполя» т
а «Жулян»), за підсумками 9 міс.
, зросли на 1,6% та склали 7,39 млн. осіб. На сьогодні через столичні
аеропорти здійснюється близько 63% пасажирських перевезень українськими та іноземними авіакомпаніями.
Також зросли пасажиропотоки через основні регіональні аеропорти: «Львів» -
на 25,2%, «Харків» –
20%,«Одеса» –
18,6%, «Сімферополь» –
7,4%, «Донецьк»
-
7,3
%, «Дніпропетровськ» –
2,2%.
Загалом нині цими 8 провідними аеропортами обслуговується 98% пасажирів.
Усіма25 українськими аеропортами, що упродовж 9 місяців цього року приймали комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній, обслуговано 161,2 тис.
повітряних суден проти 165,7 тис. за 9 міс
. 2012 р.
Поштовантажопотоки через аеропорти зменшились на 12,4% та склали 29 тис. тонн.
Детальніше >>>
За матеріа
лами прес
-
служби М
іністерства інфраструктури
Водний транспорт
Инвестиции в 3 порта Одесской области могут составить 70 млрд грн
22.10.2013
Капитальные инвестиции в рамках государственно
-
частного партнерства на 25 лет в 3 морских торговых порта Одесской
области –
Одесский, Ильичевский и Южный -
могут составить 70 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в Одессе в ходе совещания по стратегии развития портовой отрасли, которое провел вице
-
премьер
-
министр Александр Вилкул.
В совещании п
риняли участие заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович, глава Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук, глава АМПУ Юрий Васьков, председатель профсоюза работников морского транспорта Одесского морского порта Владимир Зайков, а также начальники администраций Одесского, Ильичевского и морского порта «Южный», директора государственных морских торговых портов.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Одесский морпорт незначительно увеличил переработку грузов
25.10.2013
В сентябре Одесский морской торговый порт увеличил переработку грузов на 0,7%, или на 0,013 млн до 1,84 млн тонн по срав
нению с тем же месяцем 2012 года. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов.
По оперативным данным объем перевалки транзитных грузов в сентябре составил 0,276 млн тонн, экспортных -
1,062 млн тонн, импортных -
0,498 млн тонн, каботажных -
3,4 тыс. тонн.
Суммарно с января по сентябрь порт осуществил переработку 15,718 млн тонн грузов, что на 15,1%, или на 2,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период в 2012 году.
Напомним, что Одесский морпорт является крупнейшим в Украине, расположен в юго
-
западной части Одесского залива на искусственно образованной территории, площадью 109,5 га.
По материалам delo.ua
п
еревізники Повітряний транспорт
Embraer поставил три самолета в адрес "Днипроавиа"
22.10.2013
Концерн Empresa Brasileira de Aeronautic
a (Embraer, Бразилия) в июле
-
сентябре 2013 года поставил авиакомпании "Днипроавиа" (Днепропетровск) три самолета Embraer 190, сообщается в отчете концерна, размещенном на веб
-
сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно его данным, по сост
оянию на конец первого полугодия 2013 года в адрес "Днипроавиа" было поставлено два самолета Embraer 190, еще три планировались к поставке. Как сообщалось, "Днипроавиа" в феврале 2011 года договорилась с Embraer о поставке 10 самолетов Embraer 190 с возмож
ностью увеличения контракта еще на пять воздушных суден.
Общая стоимость сделки по каталожной цене, основанной на экономических условиях января 2010, составляла $400 млн и могла достичь $600 млн в случае увеличения контракта.
Бразильский авиапроизводитель тогда уточнял, что закупаемые самолеты будут использоваться компанией "Днипроавиа" в кооперации с авиакомпанией "АэроСвит" (ныне прекратила работу и не выполняет рейсов –
ред.).
В июне 2012 года стало известно, что альянс "Украинская авиационная группа" в составе авиакомпаний "АэроСвит", "Днипроавиа", и "Донбассаэро" (в процессе банкротства –
ред.) пополнил парк двумя Embraer 190, представляющими 100
-
кресельный класс воздушных судов, а поставка альянсу еще трех Embraer 190 была запланирована до конца 2012 г
ода.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
"Аэрофлот" будет летать из Киева в Москву 35 раз в неделю
25.10.2013
Крупнейший российский авиаперевозчик “Аэрофлот” увеличивает частоту поле
тов между Киевом и Москвой с 21 до 35 рейсов в неделю. Об этом сообщает пресс
-
служба авиакомпании.
Добавление рейсов предусмотрено новым расписанием на зимний период навигации, который действует с 27 октября 2013 года до 29 марта 2014 года.
Кроме того, уве
личивается также число полетов на линии Москва
-
Одесса -
с 14 до 21 рейсов в неделю, и на линии Москва
-
Харьков -
с 7 до 14 рейсов в неделю.
Напомним, рейсы в Украину “Аэрофлота” включают также направления Москва
-
Донецк, Москва
-
Днепропетровск и Москва
-
Симфер
ополь.
По материалам news.finance.ua
Названы доминирующие на украинском рынке авиакомпании
25.10.2013
Сегодня на рынке пассажирских авиаперевозок среди украинских авиакомпаний доминирующее положение занимают авиакомпании «Международные авиалинии Украин
ы» (рост по сравнению с 9 месяцами 2012 г. –
на 63,2%), «Визз Эйр Украина» (рост –
на 49,7%), «ЮТэйр
–
Украина» (рост –
в 2,6 раза), «Эйр Оникс» (рост –
в 3,6 раза) и «Роза Ветров» (уменьшение на 8,2%). Согласно информации
пресс
-
центр
а
Госавиаслужбы, по ит
огам 9 месяцев текущего года на долю указанных 5
-
ти авиакомпаний приходится почти 90% общих пассажирских перевозок украинских авиакомпаний.
Как сообщается, в течение января
–
сентября 2013 г. коммерческие пассажирские и грузовые перевозки осуществляли 40 укр
аинских авиакомпаний. По статистическим данным, выполнено 73,2 тыс. рейсов против 81,4 тыс. годом ранее, перевезено 6250,5 тыс. пассажиров и 74,3 тыс. тонн грузов и почты (уменьшение соответственно на 2,7 и 10,7%). По материалам business.ua
Водний транс
порт
"Укрречфлот" закроет филиал в Измаиле
25.10.2013
ПАО "Судоходная компания "Укрречфлот" (Киев) закроет филиал –
"Агентство по комплексному обслуживанию и агентированию транспортного флота в Измаиле "Дунай
-
Днепротранс
".
Согласно сообщению компании в с
истеме раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принял ее наблюдательный совет с целью оптимизации организационной структуры компании.
Филиал специализировался на агентировании и обслуживании судов "Укрречфлота" и судов других судовладельцев.
"Укрречфлот" является крупнейшим речным перевозчиком Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский и Черниговский речные порты.
Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, котор
ые используются для морских и речных перевозок. Предприятие выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.
C августа 2007 г.
"Укрречфлот" входит в группу компаний "Энергетич
еский стандарт" Константина Григоришина.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ!?
:: Маркетинг & Производство :: Продажи & Сбыт
«под ключ»
контакты
:
096
-
158
-
13
-
61
;
[email protected]
30
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Залізничний транспорт
Убыток «Укрзализныц
и» от пассажироперевозок вырос до 4,5 миллиарда
24.10.2013
Убыток «Укрзализныци» от пассажироперевозок в январе
-
сентябре текущего года превысил 4,5 млрд грн. Как сказано в сообщении на сайте «Укрзализныци», около 2 млрд грн. убытка пришлось на перевозки пассажиров в дальнем сообщении и 2,5 млрд грн. –
на пригородный сектор.
«На увеличение расходов обслуживания подвижного состава и содержания железнодорожной инфраструктуры повлиял рост цен на продукцию, в которой нуждается железнодорожный транспорт», –
ска
зано в сообщении.
Кроме того, пресс
-
служба отмечает, перевозки пассажиров льготных категорий, которые железные дороги Украины осуществляют согласно украинскому законодательству, являются еще одним фактором убыточности «Укрзализныци».
По материалам forbes.
ua
"Укрзализныця" будет выпускать собственную воду и костюмы
25.10.2013
На прошлой неделе стало известно, что Приднепровская железная дорога выпустит собственную питьевую воду. "Таврійська джерельна" будет продаваться пассажирам поездов и подаваться внутр
и ж/д учреждений.
Хотя такой шаг в расширении списка товаров и услуг железных дорог может показаться неожиданным, это уже не первый подобный пример в отрасли. По словам заместителя начальника Главного пассажирского управления "Укрзализныци" Андрея Мельничу
ка, все шесть железных дорог ведут хозяйственную деятельность и производят различную продукцию для железной дороги и пассажиров -
от чая и сахара до оконных рам и бронированных дверей.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Донецкая железная дорога сократила чистую прибыль более чем в 12 раз
26.10.2013
Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе
-
сентябре 2013 сократила чистую прибыль по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года в 12,4 раза -
до 3,659 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В сообщении отмечается, что за 9 месяцев чистый доход ДЖД сократился на 6,8% –
до 6,34 млрд грн по с
равнению с аналогичным периодом прошлого года.
Валовая прибыль предприятия сократилась на 35% -
до 661 млн грн. Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе
-
июне 2013 сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,6 раз -
до 3,602 млн грн.
Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила чистую прибыль на 51,9% -
до 45,671 млн грн с 94,932 млн грн.
Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации же
лезнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины желе
зных дорог Украины). На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.
По материалам economics.unian.net
Львовская железная дорога сократила чистую прибыль на 40%
25.10.2013
Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе
-
сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 40,4% -
до 83,5 млн грн против 140,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, чистый доход ЛЖД за 9 мес
.
составил 5
,4 млрд грн, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года.
При этом валовая прибыль предприятия за 9 месяцев текущего года составила 484,98 млн грн, что на 37,4% меньше, чем в январе
-
сентябре прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ЛЖД в первом полугод
ии сократила чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
до 33,710 млн грн.
Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго
-
западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волы
нь.
На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.
По материалам economics.unian.net
Юго
-
Западная железная дорога увеличила чистую прибыль на 3%
25.10.2013
Юго
-
Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе
-
сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года -
до 58,4 млн грн против 56,8 млн грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, чистый доход ЮЗЖД за 9 месяцев т.г. со
ставил 7,04 млрд грн, что на 5,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.
При этом валовая прибыль предприятия в январе
-
сентябре текущего года составила 7,2 млрд грн против 10,7 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД в январе
-
марте 2013 года сократила чистую прибыль в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 1,29 млн грн с 10,3 млн грн.
В 2012 году ЮЗЖД сократила чистую прибыль на 39,5% по сравнению с 2011 годом -
до 65,162 млн грн с 128,965 млн грн.
Справка УНИАН. Юго
-
Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги. Юго
-
Западная железная дорога занимает второе место по объ
ему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельн
ицкой областей.
По материалам economics.unian.net
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
Одесская железная дорога сократила чистую приб
ыль на 2,3%
25.10.2013
Одесская железная дорога (ОЖД) в январе
-
сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 2,3% -
до 108,6 млн грн против 111,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦ
БФР.
Согласно сообщению, чистый доход ОЖД за 9 месяцев составил 6,5 млрд грн, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года.
При этом валовая прибыль предприятия в январе
-
сентябре текущего года составила 680,6 млн грн против 1,04 млрд грн за анало
гичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ОЖД в первом полугодии сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза –
до 58,341 млн грн.
Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Н
иколаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.
По материалам economics.unian.net
Прибыль Придн
епровской железной дороги сократилась почти в 30 раз
25.10.2013
Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе
-
сентябре 2013 года сократила чистую прибыль в 29,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года -
до 1,074 млн грн против 31,52 млн
грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, чистый доход ПЖД за 9 месяцев составил 6,2 млрд грн, что на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года.
При этом валовая прибыль предприятия в январе
-
сентябр
е текущего года составила 666,3 млн грн против 1,04 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ПЖД в январе
-
марте 2013 года сократила чистую прибыль в 9 раз -
до 0,33 млн грн с 3 млн грн за аналогичный период 2012 года.
Справка УНИАН
. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» -
одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почт
и 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа
-
Азия.
По материалам e
conomics.unian.net
Южная железная дорога сократила чистую прибыль в 8 раз
25.10.2013
Южная железная дорога в январе
-
сентябре 2013 г
.
сократила чистую прибыль в 8,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года -
до 7,42 млн грн против 62,5 м
лн грн. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, чистый доход ЮЖД за 9 месяцев составил 5,2 млрд грн, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года.
При этом валовая прибыль предприятия в январе
-
сентя
бре текущего года составила 485,7 млн грн против 8,11 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ЮЖД в первом полугодии сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 31,2 раза -
до 1,996 млн грн.
По итога
м 2012 года ЮЖД сократила чистую прибыль на 45,75% -
до 62,438 млн грн с 115 млн грн в 2011 году.
Справка УНИАН. Южная железная дорога -
одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и с
ельским хозяйством -
это шесть областей с населением около 20 млн человек.
По материалам economics.unian.net
Автомобільний транспорт
Укртрансинспекция за 9 мес. выдала 542 тыс. разрешений на международные перевозки
21.10.2013
Государственная инспек
ция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в период с 1 января по 30 сентября 2013 г. оформила и выдала 541,766 тыс. бланков грузовых и пассажирских разрешений на международные перевозки. Согласно сообщению
пресс
-
службы Мининфр
аструктуры., за 9 месяцев т.г. было выдано 532,326 тыс. разрешений на грузовые международные перевозки. Кроме того, перевозчики также получили 6,724 тыс. разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров и 2,716 тыс. разрешений на регулярные перевозки пассаж
иров.
Как сообщалось, Укртрансинспекция в период с 1 января по 30 июня текущего года оформила и выдала около 350 тыс. бланков грузовых и более 3,5 тыс. бланков пассажирских разрешений на международные перевозки.
Справка. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 г. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над меж
дународными автомобильными перевозками. С 1 сентября 2012 г. функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМ
АП) Укртрансинспекции. В 2012 г. украинские автоперевозчики с учетом разрешений, выданных Укртрансинспекцией и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки. По материалам business.ua
-----------------
® -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
31
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Компания DHL Express в Ук
раине провела ежегодную
Международную Неделю Сервиса
Компания DHL Express в Украине провела ежегодную Международную Неделю Сервиса (International Customer Service Week). Customer Service Week –
это глобальное яркое событие Департамента обслуживания клие
нтов, проходящее одновременно в более чем 200 странах мира, покрытых сетью DHL Express. Каждый год в течение 7 дней компания отмечает и поощряют работу своих международных сертифицированных специалистов, которые задействованы и вовлечены в работу предос
тавления наивысшего качества сервиса клиентам.
В течение Недели сотрудники Департамента Обслуживания клиентов приятно удивляли клиентов небольшими сюрпризами, проводили тематические мероприятия, чтобы напомнить всей организации о том, насколько важны качес
твенный сервис и лояльность клиентов. А также дали возможность каждому сотруднику проявить себя и прочувствовать «корпоративный дух отличного сервиса».
В сплоченном коллективе, объединенном корпоративной культурой качественного сервиса и заботой о клиенте
работается лучше и продуктивнее. Неделя Сервиса, Customer Service Week -
2013 дала сотрудникам компании возможность раскрыться в коллективе с новой стороны, поделиться примерами облич
-
ного сервиса и еще раз подчеркнула, что сервис в DHL Express Украина вс
егда в Фокусе.
Подробнее >>>
По материалам csr
-
review.net
Комунальний транспорт
КГГА продлила контракт с начальником "Киевского метрополитена"
23.10.2013
Председатель Киевской
городской государственной администра
-
ции (КГГА) Александр Попов продлил трудовой договор с начальником коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Владимиром Федоренко, сообщили в КГГА.
Соответствующее решение было принято 22 октября. Как пояснил пр
едседатель КГГА Александр Попов, решение о продлении контракта было принято после обращения к нему профсоюза метрополитена. Господин Попов отметил, что трудовой коллектив метрополитена аргументировал свою просьбу.
Как сообщалось, ранее объединенная профсою
зная организация коммунального предприятия "Киевский метрополитен" обратилась к председателю КГГА Александру Попову с просьбой продлить контракт с начальником предприятия Владимиром Федоренко.
В начале октября постоянная комиссия Киевского городского совет
а по вопросам транспорта и связи рекомендовала Киевсовету не продлевать контракт с начальником "Киевского метрополитена" Владимиром Федоренко.
По материалам ИА «Украинские новости»
ІТ & Телекомунікації
Холдингові компанії
Vega отчиталась о финансовы
х результатах 9 мес
.
2013 г
.
24.10.2013
По итогам трех кварталов 2013 г. ЧАО «Фарлеп
-
Инвест» (компания, осуществляющая операционный менеджмент телекоммуникационной группы Vega) увеличила доход на 13% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Общий доход от операционной деятельности составил 493 117,0 млн грн.
Показатель чистой прибыли (убытка) компании за 9 месяцев текущего года составил 53 196,0 тыс. грн, т.е. убыток сократился на 8,18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого го
да.
Размер капитальных инвестиций ЧАО «Фарлеп
-
Инвест» составил 34 459,0 тыс. грн по результатам трех кварталов текущего года.
В соответствии со стратегическим вектором развития компании на постоянное улучшение -
расширение географии присутствия и укреплени
е позиций компании с лучшим уровнем качества телекоммуникационных услуг, инвестиции были направлены на повышение надежности стационарной связи, а также -
на подключение новых абонентов к сети Интернет по современным технологиям Wi
-
Fi, FTTH, FTTB.
За 9 меся
цев 2013 г. компания, как ответственный оператор, перечислила 111 528,5 тыс. гривен в виде налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра ТГ «Vega»
Рейтинг выпуска облигаций ПАО «Укртелеком» подтвержден на уровне uaА
25.10.2013
Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит
-
Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именны
х процентных облигаций (серии С
-
G) ПАО «Укртелеком» (г. Киев) общим номинальным объемом 250 млн. грн. на уровне uaА. Прогноз рейтинга -
стабильный. Основным направлением деятельности компании является предоставлениеполного комплекса телекоммуникационных у
слуг. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ПАО «Укртелеком» за I полугодие 2013 г
.
, а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Стаби
льный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Подробнее >>>
Отметим, что чистая прибыль ПАО "Укртелеком" за 9 месяц
ев 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 3 раза -
до 113 млн грн, сообщает НКЦБФР. Чистый доход предприятия за отчетный период сократился на 1,3% -
до 4 млрд 871 млн 653 тыс. грн, валовая прибыль -
выросла на 5,5%
, до 1 млрд 427 млн 990 тыс. грн. ПАО "Укртелеком" -
универсальный телекоммуникационный оператор в Украине, лидер по предоставлению услуг фиксированной связи (доля рынка -
74%). Чистая прибыль "Укртелекома" по МСФО по итогам 2012 года составила 366,2 млн г
рн.
По материалам credit
-
rating.ua
, РБК
-
Украина
GSM
& CDMA
ІІІ квартал "Астелит" закончил с убытком 47,6 млн грн
25.10.2013
Июль
-
сентябрь оператор мобильной связи компания "Астелит" (бренд life:)) закончила с убытком 47,6 млн гривен. Об этом го
ворится в сообщении оператора. В 3 квартале чистый доход увеличился на 11,7%, или на 104 млн гривен до 991 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Основными факторами роста стало увеличение абонентской базы, эффективным региональным и ле
тним кампаниям, а также росту потребления услуг. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 3 квартале 2013 года составил 305,2 млн гривен. Средний ежемесячный доход на 1 абонента (ARPU) составил 27,7 гривен, что на 0,59 гривн
ы меньше, чем в 3 квартале 2012 года.
Как сообщало агентство, апрель
-
июнь оператор мобильной связи компания "Астелит" (бренд life:)) закончила с убытком 75,6 млн гривен, чистый доход увеличился на 12,43%, или на 99,4 млн гривен до 898,9 млн гривен по сравн
ению с аналогичным периодом 2012 года.
2012 год оператор мобильной связи компания "Астелит" (бренд life:)) закончила с убытком 448,1 млн гривен, чистый доход увеличился на 10,25%, или на 301 млн гривен до 3 239,8 млн гривен по сравнению с 2011 годом.
Показ
атель EBITDA в 2012 году составил 914,4 млн гривен.
По материалам bin.ua
GP
S
Шкільні автобуси контролюватимуть за допомогою GPS
21.10.2013
Шкільні автобуси планується обладнати GPS
-
пристроями. Про це повідомив на минулому тижні голова Івано
-
Франківськ
ої облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. З його слів, таку вимогу було поставлено перед регіонами керівництвом держави на останньому засіданні Ради регіонів. «І ми зараз думаємо, як її виконати, -
зазначив очільник Прикарпаття, -
щоб на кожен шкільний а
втобус встановити GPS, щоби можна було контролювати, де автобус, куди діти везуться і як вони, так би мовити, працюють ці автобуси».
За матеріалами briz.if.ua
Веб
-
слежка за грузовиками обойдется Миндоходов в 1,4 млн грн.
25.10.2013
Министерство доходов и сборов 18 октября по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Benish GPS Украина» на услуги системы веб
-
мониторинга транспорта во втором полугодии этого года стоимостью 1,4 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Закупка проведена по процедуре «у одного участника». Заказчик обосновал неконкурентную закупку защитой прав интеллектуальной собственности. В течение прошлого года была создана Система защиты транзитных перемещений товаров по территории Украины, разработчиком прог
раммно
-
аппаратного комплекса системы стал Benish GPS.
В 2012 г. Миндоходов также заказывало у фирмы персональные устройства спутникового мониторинга и механически
-
электронные замки BeniFone WatchLock.
Система позволяет отслеживать передвижение объектов, к которым прикреплены механически
-
электронные замки, и фиксировать отклонения от расписания и несанкционированное открытие транзитного груза. Теперь возникла необходимость в отслеживании транзитного грузового транспорта.
По материалам business.ua
Програмув
ання Объем реализованных услуг в IT
-
cфере Украины за 9 мес
.
достиг 7,6 млрд грн
23.10.2013
Объемы реализованных услуг в сфере компьютерного программирования и других услуг в сфере информатизации на 1 октября составили 7,6 млрд грн. Об этом говорится в официальных материалах Государственной службы статистики.
За I полугодие 2013 г. объемы реализованных услуг в сфере компьютерного программирования и других услуг в сфере информатизации составили 5,2 млрд грн., что на 18% больше чем в прошлом году за аналог
ичный период.
Напомним, по прогнозам экспертов, в этом году экспорт украинских ІТ
-
услуг достигнет $
2 млр
д
. Вместе с этим, в прошлом году экспорт компьютерных услуг из Украины вырос вполовину.
“Экспорт компьютерных услуг увеличился практически на 50% и сост
авил около
$800 млн
, и здесь отмечено положительное сальдо, т.е. превышение экспорта над импортом на сумму 497,7 млн грн. Продажа товаров через Интернет за год увеличилась более чем в 2 раза” , –
сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам инфо
рматизации и информационных технологий Валерий Омельченко.
По материалам news.finance.ua
-----------------
® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
поставщик
благор
одной воды:
ООО «Прогруп & Ренесанс Консалтинг»
093
-
6138298
Александр
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
32
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Фінансові ринки
Платіжні системи
& Грошові перекази
НАБУ: Розви
ток вітчизняних систем міжнародних переказів -
важливий чинник для стимулювання припливу коштів в Україну
24.10.2013
В останні роки спостерігається стійка тенденція зростання обсягу грошових переказів, що надходять фізичним особам України. У 2012 р. сума
вхідних переказів досягла $7,5 млрд., що на 7,2 % перевищило показник 2011 р. За 1
-
е півріччя 2013 сума надходжень склала близько $3,8 млрд. (в еквіваленті), повідомили у прес
-
службі Незалежної асоціації банків України (НАБУ). У 2012 р. 61 % переказів бу
ло отримано від іноземних компаній в якості оплати праці українських фахівців, а 39 % склали приватні трансферти, основна частина яких -
кошти українців, що працюють за кордоном. За 1
-
е півріччя 2013 частка коштів, що надійшли від іноземних компаній, збіль
шилася до 66 %.
За результатами 6 міс
. 2013 р.
, близько 41 % коштів з
-
за кордону надійшов через коррахунки банків, 14% -
неформальними каналами , а інша частина –
через міжнародні системи переказів. Причому частка переказів, здійснюваних міжнародними систе
мами, неухильно зростає. Якщо у 2008
-
2009 р
р.
через них проходила третина обсягів, то в 2012 р. їх частка склала 43% , що на 14 % більше, ніж у 2011 р.
, а за даними за перше півріччя 2013 року вона зросла до 45%.
Гроші через міжнародні системи переказів пе
реважно надходять з Росії (58% за результатами 6 міс. 2013 року) , США (8%), Італії ( 5%), Іспанії (2,5%), а також з Великобританії та Ізраїлю (по 2%).
В Україні діють 23 системи міжнародні системи переказів, розроблені нерезидентами і 3 системи, створені українськими банками : PrivatMoney (Приватбанк), Аверс (Фінанси та кредит) і Welsend (Укргазбанк).
З систем нерезидентів, що працюють в Україні, 11 розроблені в Росії, 4 –
у США, 2 –
у Великобританії, 2 –
в Азербайджані, по 1 системі –
в Канаді , Іспанії , Грузії та Казахстані. На даний момент понад 80 % переказів здійснюється через системи нерезидентів. За результатами 6 міс. 2013 року, 59% коштів було переказано через російські системи, 40% --
через системи, створені в США, і 1% -
через системи інших кра
їн. За обсягом переказів лідирують «Western Union» і «Золота корона» (через них отримано, відповідно, 30 % і 25 % вхідних потоків). Частка «Юністрім» становить 10% від загального вхідного грошового потоку, на «CONTACT» і «Money Gram» припадає по 9% отриман
их переказів. За кількістю банків
-
учасників лідирує система « Юністрім» (57 учасників на 01.09.2013 ), на другому місці –
«CONTACT» (51 учасник) , на третьому –
«Money Gram» (29 учасників).
За матеріалами НАБУ
Фондовий ринок
В Украине собираются проводи
ть мини
-
IPO
22.10.2013
В 2014 году в Украине появится возможность для выхода на биржу небольших и средних компаний, нуждающихся в привлечении инвестиций.
Об этом заявил руководитель Украинской биржи Олег Ткаченко, пишет УНИАН.
По его словам, проведение та
ких мини
-
IPO является шагом в возрождении фондового рынка, когда компании выходят и становятся публичными не в связи со своими размерами или количеством акционеров, а потому что хотят привлечь средства для своего развития с рынка.
Размер привлекаемых средс
тв будет установлен на уровне не менее 8 млн грн.
Напомним, что пока что украинские компании размещают свои акции исключительно на зарубежных биржах. Последней из них стала девелоперская фирма Arricano Real Estate, которая в сентябре продала на Лондонской фондовой бирже 10% своих акций за $24 млн.
Это был первый выход на биржу украинской девелоперской компании за последние несколько лет и первое размещение украинского эмитента вообще с июля 2012
-
го, когда на Варшавской бирже провел IPO судоходный оператор K
DM Shipping.
По материалам lb.ua
Інформація щодо динаміки реєстрації емісії цінних паперів за 9 місяців поточного року
25.10.2013
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки реєстрації емісії цінних паперів за дев'ять місяц
ів поточного року –
з січня по вересень. Як стверджує Алла Папаіка, Директор Департаменту корпоративного управління і корпоративних фінансів НКЦПФР, в даний період спостерігалось значне зростання показників в частині реєстрації емісії як акцій, так і обліг
ацій на вітчизняному фондовому ринку.
«За дев'ять місяців цього року ми спостерігали позитивну динаміку в частині емісії акцій. Комісія зареєструвала 145 випусків таких цінних паперів, загальний обсяг їх емісії склав майже 33,72 млрд. грн. Порівняно з анал
огічним періодом 2012 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 16,20 млрд. грн.» -
зазначила А.Папаіка.
До того ж, пані Папаіка охарактеризувала ситуацію з облігаціями: в цьому сегменті також можна констатувати приріст показників. За січень -
вересень 2013 року регулятор зареєстрував 183 випуски облігацій підприємств на загальну суму 25,99 млрд. грн., у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2012 року цей показник збільшився на 2,77 млрд. грн.
Свої цінні папери реєстрували переважно компанії фінансов
ого сектору (банки та страхові компанії) та підприємства сільськогосподарської галузі.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Н
аціональної комісії з цінни
х паперів та фондового ринку
Венчурні фонди
Венчурні інвестиції в Україні оцінили у $
50 млн 21.10.2013
Венчурні інвестиції на українському ринку становлять 50 млн доларів. Про це сказав керуючий партнер фонду AVentures Capital Євген Сисоєв, повідомляє УНН.
За словами Є.Сисоєва, протягом останніх двох років в Україні на 80% збільшилась кількість інвесторів та інкубаторів.
“На сьогодні я оцінюю венчурні інвестиції на місцевому ринку в 50 млн доларів, три роки тому це було лише 10 млн доларів на рік, тобто
, бачимо п’ятикратне зростання обсягу інвестицій ”, -
зауважив Є.Сисоєв.
Нагадаємо, народний депутат України Валерій Омельченко зареєстрував у ВР законопроект щодо реалізації національного проекту “Технополіс”, який передбачає створення інфраструктури інно
ваційного розвитку та високих технологій.
“Законопроект має на меті є створення умов для прискореного розвитку інтелектуально місткого бізнесу в межах складових національного проекту „Технополіс“ в Україні, залучення прямих іноземних інвестицій, запровадже
ння новітніх технологій та кращого світового досвіду. Ми сподіваємося, що цей закон буде сприяти залученню іноземних інвесторів та тих компаній, які не виготовляють свій програмний продукт в Україні. В цьому законопроекті визначені пріоритетні регіони -
це
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса та Львів, тому майже вся країна буде охоплена проектом. Ми розраховуємо, що в першому читанні цей законопроект буде прийнятий вже найближчим часом”, -
сказав Валерій Омельченко.
За матеріалами unn.com.ua
Банківський с
ектор
Банки продолжают сворачивать региональные сети
21.10.2013 Банки продолжают сворачивать региональные сети. С начала текущего года количество банковских отделений в Украине сократилось почти на 400 единиц -
до 19,5 тыс. Об этом сообщила Независимая ассоциация банков Украины.
Больше всего отделений закрыли финучреждения, имеющие наиболее разветвленные региональные сети.
В частности, отчет НАБУ свидетельствует, что количество отделений Ощадбанка уменьшилось на 160 -
до 5665 офисов, ПриватБанка -
на 13
6 (до 3269). Третье место по темпам сокращения сети в январе
–
сентябре прогнозируемо занял Кредитпромбанк, количество отделений которого уменьшилось на 134 -
до 22 офисов.
В целом, сокращение региональных сетей было зафиксировано более чем у 50 банков. Нара
стили же свое присутствие в регионах страны около 70 финучреждений.
Подробнее читайте в свежем номере «БИЗНЕСа» >>>
По материалам business.ua
Чистая прибыль украинског
о "Сбербанка России" выросла до 167,2 млн грн
21.10.2013
Чистая прибыль украинского отделения "Сбербанка России" за III квартал 2013 года составила 167,2 млн грн, что на 65% больше аналогичного периода за прошлый год, сообщает пресс
-
служба банка.
Чистая п
рибыль за январь
-
сентябрь 2013 года составила 433 млн грн, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года.
Активы банка за отчетный период выросли на 24% -
до 33 млрд 571 млн грн. Кредитный портфель увеличился на 16,5% -
до 23,8 млрд грн. Обязательст
ва банка за год повысились на 25% -
до 30 млрд грн.
По материалам РБК
-
Украина
«Мегабанк» получил кредит на финансирование аграрных проектов
21.10.2013
Европейский фонд Юго
-
Восточной Европы предоставил «Мегабанку» кредит на $
10 млн сроком на 5 лет для ф
инансирования проектов в аграрном секторе, говорится в сообщении украинского банка.
Кредитное соглашение было подписано 15 октября. Справка УНИАН. Деятельность EFSE направлена на стимулирование экономического развития и процветания в Албании, Армении, Азер
байджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Республике Македония, Косово, Грузии, Молдове, Черногории, Румынии, Сербии, Украины и Турции.
«Мегабанк» работает на рынке банковских услуг Украины с 1990 г. В состав акционеров «Мегабанка» вход
ят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).
По материалам agroperspectiva.com
Правительство готовит постановление о создании УБРР –
Прасолов
22.10.2013
Правительст
во на данное время готовит постановление о создании Украинского банка реконструкции и развития, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов. Об этом он сказал в ходе конференции «Новая экономическая модель».
По словам министра
, создаваемый Украинский банк реконструкции и развития должен фактически стать «источником длинных денег» для экономики. «Думаю, через этот институт мы сможем запустить определенное количество денег для нашей экономики», –
сказал г
-
н Прасолов.
И добавил, ч
то для того, чтобы этот механизм заработал, в настоящее время готовится правительственное постановление.
Министр также отметил, что еще одним источником денег для украинской экономики выступают государственные гарантии, в частности, на данное время принято
пять постановлений о предоставлении госгарантий.
Игорь Прасолов сообщил, что практически решен, «находится на подписи», вопрос о предоставлении госгарантий для «Укргидроэнерго». По материалам business.ua
Прибыль ПУМБ выросла вполовину
22.10.2013
Прибы
ль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Донецк) в январе
-
сентябре 2013 г
.
составила 302,1 млн грн, что на 55,2% превышает финансовый результат за аналогичный период 2012 г
.
(194,7 млн грн), сообщается в пресс
-
релизе банка.
"Рост прибыли обеспеч
ен увеличением чистого процентного дохода до 1361,3 млн грн, что на 14,5% выше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, а также ростом чистого комиссионного дохода до 351,2 млн грн (+30%) и снижением операционных расходов до 706,8 млн
грн (
-
13,5%)", -
отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, активы банка за девять месяцев выросли на 23,8% -
до 35 млрд грн. Объем кредитного портфеля банка увеличился на 8,4% -
до 22,5 млрд грн. По данным на 30 сентября 2013 года корпоративный кредитны
й портфель составил 16,9 млрд грн, кредитный портфель физических лиц –
5,6 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Банк «Надра» увеличил прибыль на 63%
22.10.2013
Прибыль банка
«Надра» (Надра Банк, Киев) в январе
-
сентябре 2013 года составила 1,441 млн грн, что на 63,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года (0,883 млн грн).
Об этом сообщили в пресс
-
службе банка.
Прибыль банка в третьем квартале текущего года составил
а 0,583 млн грн, что на 66,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года (0,351 млн грн).
Чистый процентный доход банка по итогам девяти месяцев текущего года составил 135,401 млн грн, что на 32,2% меньше, чем аналогичный прошлогодний показатель (
199,811 млн грн).
Совокупные активы банка за указанный период выросли на 6% –
до 29,346 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов –
на 12,9%, до 24,115 млрд грн.
При этом объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 4,4% –
до 4,232 мл
рд грн, или до 17,6% суммы кредитов.
Уставный капитал банка сохранился на уровне 3,890 млрд грн, тогда как совокупный собственный капитал за девять месяцев вырос на 0,04% –
до 4,031 млрд грн.
Банк «Надра» основан в 1993 году. Его собственником является ко
мпания Centragas Holding AG (89,9659%), аффилированная с Group DF, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.
Согласно данным НБУ, банк «Надра» по состоянию на 1 июля 2013 года по размеру общих активов занимает 12
-
е место (27,859 млрд грн) среди 176 действующих в стране финучреждений.
По материалам forbes.ua
33
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Банк "Финансы и Кредит" увеличит уставный капитал на 22%
22.10.2013
Банк "Финансы и Кредит" увеличивает уставный капитал на 500 млн грн, до 2,8 млрд грн, путем дополнительного выпуска 1 млрд акций, сообщае
т пресс
-
служба банка.
Решение об увеличении уставного капитала было принято на общем внеочередном собрании акционеров сегодня.
"Не более месяца назад была утверждена стратегия развития банка "Финансы и Кредит" на следующие 3 года. Увеличение акционерами ус
тавного капитала на 500 млн грн формирует основу для дальнейшего развития банка и позволяет уверенно говорить о будущем выполнении ключевых показателей стратегии", -
отметил председатель правления банка Владимир Хлывнюк.
По материалам РБК
-
Украина
Прибыль
ВиЭйБи Банка за 9 мес. составила 0,856 млн грн
22.10.2013
Прибыль ВиЭйБи Банка (VAB Банк, Киев) в январе
-
сентябре 2013 г
.
составила 0,856 млн грн, тогда как за аналогичный период 2012 г
.
его убыток составлял 378,857 млн грн.
Согласно отчету банка о финан
совых результатах за третий квартал 2013 года, обнародованном на официальном сайте кредитно
-
финансового учреждения, его прибыль в третьем квартале текущего года составила 0,479 млн грн, тогда как за соответствующий период прошлого года прибыль составляла 5
,133 млн грн
.
Чистый процентный доход банка по итогам 9 мес. 2013 г.
составил 122,153 млн грн, превысив аналогичный прошлогодний показатель на 19,2% (102,503 млн грн).
Совокупные активы банка за указанный период выросли на 39,9% -
до 18,579 млрд грн, в том
числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 30,5% -
до 9,962 млрд грн.
При этом объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 49,4% -
до 712,559 млн грн, или до 7,2% от суммы кредитов.
Уставный капитал банка за девять месяцев увеличился на 29,8% -
до 3,049 млрд грн, совокупный собственный капитал -
на 58,4%, до 1,901 млрд грн.
ВиЭйБи Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. К 1 октября 2013 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited владел 86,778% акций ВиЭйБи Банк
а. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2013 года ВиЭйБи Банк по размеру общих активов (16,209 млрд грн) занимал 18
-
е место среди 176 украинских банков.
По материалам interfax.com.ua
Дельта Банк увеличил прибыль за 9 мес
.
в 3,4 раза
22.10.2013
Прибыль Дельта Банка (Киев) в январе
-
сентябре 2013 года составила 207,021 млн грн, что в 3,4 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (61,699 млн грн).
Согласно отчету банка о финансовых результатах за ІІІ кв
.
2013 г
.
, обнародованному на официальном сайте кредитно
-
финансового учреждения, его прибыль в ІІІ кв
. 2013 г. составила 70,559 млн грн, что в три раза больше, чем за соответствующий период прошлого года (23,736 млн грн).
Чистые процентные расходы банка по итогам 9 мес
.
текущего года составили 218
,325 млн грн, тогда за аналогичный период минувшего года его чистый процентный доход составлял 734,263 млн грн.
Совокупные активы банка за указанный период выросли на 81,1% -
до 54,041 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 8
7% -
до 33,701 млрд грн.
При этом объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 6,9% -
до 3,019 млрд грн, или до 8,9% от суммы кредитов.
Уставный капитал банка сохранился на уровне 2,327 млрд грн, тогда как совокупный собственный капитал за 9
месяц
ев вырос на 8,2% -
до 3,256 млрд грн.
По материалам ИА «Интерфакс
-
Украина»
Прибыль Укрсоцбанка за 9 мес. выросла на 33%
22.10.2013
Прибыль Укрсоцбанка (Киев) в январе
-
сентябре 2013 г
.
составила 8,245 млн грн, что на 33% больше показателя за аналогичный период 2012 г
.
(6,199 млн грн). Согласно отчету банка о финансовых результатах за третий квартал 2013 года, обнародованному на его веб
-
сайте, его прибыль в ІІІ
кв
.
текущего года составила 1,753 млн грн, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период про
шлого года (1,727 млн грн).
Чистый процентный доход банка по итогам девяти месяцев текущего года составил 1,498 млрд грн, что на 21,9% меньше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,918 млрд грн).
Совокупные активы банка за указанный период уменьшили
сь на 3,9% –
до 37,329 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов выросли на 3% –
до 24,396 млрд грн.
При этом объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 12,8% –
до7,328 млрд грн, или до 30% от суммы кредитов.
Уставный капитал банка уменьшился на 0,3% –
до1,809 млрд грн, тогда как совокупный собственный капитал за девять месяцев вырос на 0,9% –
до 7,732 млрд грн.
Укрсоцбанк основан в 1990 году. Его крупнейшим акционером по итогам третьего квартала являлся UniCredit Bank Austria AG, который владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% –
через ЧАО “Ферротрейд Интернешнл”. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (38,345 млрд грн) среди 176 действовавших финучреждений.
По материалам news.finance.ua
Убыток Правэкс
-
банка за 9 месяцев сократился на 20%
22.10.2013
Убыток Правэкс
-
банка (Киев) в январе
-
сентябре 2013 г
.
составил 165,670 млн грн, что на 20,1% меньше показателя за аналогичный период 2012 г
.
(207,241 млн грн).
С
огласно отчету банка о финансовых результатах за ІІІ кв. 2013 г., обнародованном на официальном сайте кредитно
-
финансового учреждения, его убыток в ІІІ кв. текущего года составил 43,206 млн грн, что в 4,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого
года (194,241 млн грн).
Чистый процентный доход банка по итогам 9 мес. 2013 г. составил 81,601 млн грн, что в 2,4 раза меньше аналогичного прошлогоднего показателя (198,683 млн грн).
Совокупные активы банка за указанный период выросли на 6,9% -
до 4,635
млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 19% -
до 2,184 млрд грн.
При этом объем резервов под обесцененные кредиты уменьшился на 9,1% -
до 1,577 млрд грн, или до 72,2% от суммы кредитов.
Уставный капитал банка вырос на 0,8% -
до 949,170 млн грн, тогда как совокупный собственный капитал за девять месяцев вырос в 2,4 раза –
до 993,364 млн грн.
По материалам ИА «Интерфакс
-
Украина»
-----------------
® ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
Банк «Хрещатик» отчитался о прибыли
22.10.2013
Банк «Хрещатик» в III квартале 2013 г. получил
почти 2,52 млн грн чистой прибыли, а с начала года -
5,14 млн грн.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Процентные доходы банка за июль
-
сентябрь 2013 г. составили 213,9 млн грн, комиссионные –
32,6 млн грн, а с начала года эти показатели равнял
ись 625,6 млн грн и 100,6 млн грн соответственно.
Основные финансовые показатели деятельности банка свидетельствуют о положительной динамике, что придает уверенности в доходном завершении текущего года. Так, активы в течение III кв
.
2013 г. увеличились на 3,5% –
до 8,646 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов –
на 2,7%, почти до 4,2 млрд грн; обязательства банка выросли в течение отчетного периода на 3,8% –
до 7,948 млрд грн.
Уставный капитал банка по состоянию на 1 октября 2013 г. составил 828,8 млн грн, собственный капитал –
почти 697,44 млн грн.
По материалам forbes.ua
«Кредитпромбанк» за 9 мес
. получил убытк
и
22.10.2013
Входящий в группу крупных «Кредитпромбанк» в январе
-
сентябре 2013 года получил 1,916 млрд грн убытка против прибыли в
2,893 млн грн за аналогичный период прошлого года, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.
Согласно отчетности, с начала года активы банка снизились на 77,05% -
до 2,802 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов -
на 95,52%, до 452,078 млн грн, о
бязательства –
на 74,05%, до 2,634 млрд грн, средства клиентов –
на 83,44%, до 997,514 млн грн, собственный капитал -
на 91,85%, до 168,107 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,636 млрд грн.
Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работа
ет на рынке Украины с 1997 г
.
и входит в группу крупных банков. В марте текущего г
ода собственник «Дельта Банка» сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка».
В настоящий момент происходит процесс слияния «Кредитпромбанка» с «Дельта Банком».
По материалам
economics.unian.net
ОТП Банк подвел итоги третьего квартала 2013 года
22.10.2013
Чистая прибыль АО «ОТП Банк» за третий квартал 2013 года составила 84,55 млн грн, нарастающим итогом с начала года достигнув 96,3 млн грн. Чистый процентный доход Банка нар
астающим итогом составил 1,4 млрд грн, в частности, в отчетном квартале чистый процентный доход ОТП Банка увеличился до 476,5 млн грн с 449,3 млн грн во втором квартале текущего года. Чистый комиссионный доход, полученный Банком в течение третьего квартал
а 2013 года, составил 111,1 млн грн.
Общие активы Банка по итогам третьего квартала составили 18,6 млрд грн. По результатам отчетного квартала общий кредитный портфель Банка составил 13,52 млрд грн. При этом, объем кредитов и задолженности юридических лиц сократился на 1 млрд грн до 7,77 млрд грн; кредиты, выданные физическим лицам, напротив, выросли на 819 тыс. грн до 5,75 млрд грн.
Обязательства Банка по результатам третьего квартала 2013 года составили 15,2 млрд грн. Общий депозитный портфель зафиксирова
лся на отметке 9,2 млрд грн. В частности, средства юридических лиц составляли почти 3,7 млрд грн, и средства физических лиц достигли примерно 5,5 млрд грн.
Регулятивный капитал Банка на конец ІІІ
кв
.
составил 3,96 млрд грн (при нормативном требовании не ме
нее 120 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 14 октября 2013 г
.
зафиксировался на уровне 19,47% (при нормативе 10%).
АТ
«ОТП Банк» –
один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины.
Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 г
.
, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной струк
туры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc. В Украине АО «ОТП Банк» выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украи
ны, в состав которой также входят ООО «ОТП Факторинг Украина», ООО «ОТП Администратор пенсионных фондов», ООО «КУА «ОТП Капитал»», ООО «ОТП Лизинг» и ООО «ОТП Кредит»
Подробнее >>>
По материалам an
yfoodanyfeed.com
«УниКредит Банк» за 9 месяцев утроил прибыль
23.10.2013
Входящий в группу крупных финансовых учреждений «УниКредит Банк» в январе
-
сентябре 2013 г
.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 3,03 раза -
до 90,506
млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.
Согласно отчету, с начала года активы банка сократились на 23,01% -
до 4,959 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов -
на 31,36%, до 1,944 млрд грн, обязательства -
на 28,66%, до 3,912 млрд грн,
средства клиентов -
на 13,48%, до 1,792 млрд грн, собственный капитал вырос на 9,36% -
до 1,047 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 653,508 млн грн.
Справка УНИАН. «УниКредит Банк» (ранее -
банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины
с 1997 года и входит в группу крупных банков. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия.
Акционеры банка в августе 2013 года утвердили стратегическое решение о присоединении «УниКредит Банка» к другому дочернему банку гр
уппы в Украине, «Укрсоцбанку». Все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.
По материалам economics.unian.net
BNP Paribas избавляется от своего коллектора в Украине
24.10.2013
Французская группа BNP Paribas, влад
еющая 13
-
м по величине активов УкрСиббанком, может продать факторинговую компанию ООО “Кей
-
Колект”. Как сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМК), он разрешил компании Promatec Limited (Ларнака, Кипр) приобрести свыше 50% в факторинговой компании.
В “
Кей
-
Коллект” не стали комментировать эту информацию.Promatec Limited ранее была учредителем нескольких киевских компаний, занимавшихся недвижимостью.
Согласно информации на сайте “Кей
-
Коллект”, она также предоставляет услуги по администрированию и взыскани
ю задолженности, юридические услуги. Компания была создана осенью 2011 года. К концу 2012 года ее уставный капитал составлял 391,85 млн грн, собственный -
402,26 млн грн. Единственным участником “Кей
-
Колект” является BNP Paribas S.A. (Франция).
Согласно о
тчету за 2012 год, компания приобрела право требования задолженности на сумму 739,3 млн грн. Вне баланса также учитывалась стоимость залогового имущества, принятого в обеспечение выполнения обязательств должников по приобретенным правам требования, на сумм
у 2,598 млрд грн, а после переоценки -
2,146 млрд грн. Задолженность по кредиту и процентам перед BNP Paribas составляла на конец 2012 года 388,46 млн грн, а его остатки на счетах УкрСиббанка составляли 125 млн грн. С этим же банком компания в минувшем год
у заключило договоры факторинга на сумму 328 млн грн. По материалам news.finance.ua
34
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Укрсоцбанк является лидером по уровню проблемной задолженности среди крупнейших финстуктур -
СМИ
24.10.2013
Доля проблемной задолженности 20 крупнейших украинских бан
ков составляет 17 % от общей суммы кредитной задолженности, говорится в ежегодном аналитическом отчете по банковскому сектору компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU).
На активы этих финансовых учреждений приходится 70 % от всех активов украинских банков. Объем проблемной задолженности всех отечественных банков аналитики ICU оценили в 25 % от их общего кредитного портфеля -
это в 2,5 раза больше показателя проблемных долгов по оценке Национального банка. Лидером по уровню проблемной задолженности среди крупнейших банков является украинская «дочка» итальянской группы UniCredit -
Укрсоцбанк. По состоянию на 1 июля 2013 г. доля безнадежных и сомнительных долгов в портфеле банка составляла 48,9 , или 16,1 млрд грн. За последние 12 месяцев объем проблем
ных долгов вырос на 6,4 млрд грн (+74 ). Высокой остается доля проблемных кредитов и государственного Укргазбанка -
26 % кредитного портфеля. Финучреждение пострадало в кризис, после чего было национализировано. Последние годы банк активно работал с пробле
мными должниками. Доля сомнительной и безнадежной задолженности еще в 2010 г. была почти в два раза больше, чем сейчас (45,4 %). Банк расформировал значительную сумму резервов в конце 2012 г, получив 1,1 млрд грн прибыли.
Третье место по доле проблемных кр
едитов среди крупнейших банков занял Райффайзен Банк Аваль: его уровень сомнительных и безнадежных займов -
22,9 %, или 10,5 млрд грн.
Подробнее >>>
© Леся Выговская, Капитал
По материала
м finance.ua
Большая корзина: 38% депозитов украинцев хранится в 3 банках
24.10.2013
Жители Украины хранят на депозитах в отечественных банках 422,5 млрд грн, что почти на 20% больше чем годом ранее. Три четверти всех вкладов приходится на 20 крупнейших
банков, 38% –
на три учреждения.
Больше всего денег населения хранится в Приватбанке, который привлек у граждан 100 млрд грн. На втором месте оказался Ощадбанк с 35,3 млрд грн депозитов, на третьем –
Дельта Банк с 23,4 млрд грн. В топ
-
10 банков
-
хранителей
также входят Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укрсоцбанк, ПУМБ, “Финансы и Кредит”, а также УкрСиббанк.
Быстрее всего растет депозитный портфель в банке “Надра” (принадлежит Дмитрию Фирташу), который установил процентные ставки выше с
реднерыночных, а также в “Дельте”, которая поглотила вкладные портфели Кредитпромбанка, Астра Банка и Сведбанка (купленные Николаем Лагуном в этом году). Замыкает тройку лидеров по приросту портфеля Сбербанк России.
Напомним, премьер
-
министр Николай Азаров
считает, что банки должны инвестировать депозиты населения в экономику, развивая кредитования юридических лиц под невысокие проценты.
По материалам news.finance.ua
Общий убыток украинских банков составил 770 мн грн
25.10.2013
Общий сальдированный убыт
ок действующих украинских банков в сентябре 2013 года составил 770 млн грн, что в 6,5 раза больше, чем в сентябре 2012 года (118 млн грн).
«Совокупная сальдированная прибыль в целом по банковской системе в январе
-
сентябре составила 1,732 млрд грн, что на 3
7,6% ниже аналогичного прошлогоднего показателя (2,775 млрд грн)», -
говорится в сообщении Национального банка Украины.
Сальдированная прибыль банков в январе
-
августе текущего года была зафиксирована в размере 2,502 млрд грн.
По материалам ИА «Интерфакс
-
У
краина»
ІІІ квартал "Райффайзен Банк Аваль" закончил
с прибылью 215,8 млн грн
25.10.2013
Июль
-
сентябрь входящий в группу крупнейших "Райффайзен Банк Аваль" закончил с чистой прибылью 215,849 млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка.
Январь
-
март "
Райффайзен Банк Аваль" закончил с чистой прибылью 83,936 млн грн, апрель
-
июнь -
с прибылью 437,927 млн грн, всего за январь
-
сентябрь прибыль банка составила 737,712 млн грн.
За 2012 год чистая прибыль банка составила 33,847 млн грн.
Как сообщало агентство,
96,18% акций публичного акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG.
Подробнее >>>
По материалам bin
.ua
Валютний ринок
Валюта в законе: трейдеры Forex хотят легализовать свои операции
25.10.2013
Операторы рынка Forex объединились в ассоциацию с целью добиться законодательной легитимации их работы. Лицензирование компаний и применение к ним нормативо
в должно привести к уходу с рынка "нечестных" игроков и увеличить объемы валютных операций, в которые порядка 70 тыс. украинцев вкладывают $40 млн ежегодно. Взять под контроль этот рынок может только Нацбанк.
Представители крупных игроков рынка Forex вчера
впервые выступили с инициативой законодательного урегулирования их работы. "В Украине нет правовой базы для деятельности форекс
-
компаний, тогда как в России и Белоруссии уже запущен процесс построения такой базы. Пришло время, когда нужно урегулировать эт
от вопрос и в Украине", -
заявил председатель правления ассоциации "Украинский центр развития внебиржевых финансовых инструментов и технологий" (УЦРФИТ) Алексей Атрощенко.
Созданная в августе ассоциация объединяет такие компании
—
валютные трейдеры как Forex
Club, Teletrade и Roboforex. УЦРФИТ предлагает регламентировать работу компаний в соответствии с требованиями директивы ЕС "О рынках финансовых инструментов" (MiFID): выдача лицензии, требования к капиталу, раскрытие информации. По словам управляющего ди
ректора ООО "Форекс Клуб" Ильи Волкова, это позволит обеспечить защиту прав клиентов компании от недобросовестных участников и увеличить доверие к рынку. При этом УЦРФИТ не сказал, какие компании считают "недобросовестными". По их оценке, введение корректн
ых норм регулирования обеспечит рост рынка на 15%
в год
.
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
Страховий ринок
Из
-
за холодной осени агростраховщики могут потерять до 30% премий по страхованию озимых
2
1.10.2013
Ненастная погода в начале осени приведет к сокращению объемов премий по страхованию озимых сельхозкультур на треть -
до 18
‑
ʹˏˎː
ˆ˓ːǤʝ˕˃ˍˑˏ˒˓ˑˆːˑˊˈǼʙ˃˒ˋ˕˃ˎ˖ǽ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃ˎˋ˅ˍˑˏ˒˃ːˋˋǼʏˆ˓ˑˋː˛˖˓˃ː˔
ʗː˕ˈ˓ːˈ˛ːˎǽǤ
«К сожалению, нельзя назвать точну
ю цифру потерь, так как общая статистика по этому виду страхования не ведется, но можно предположить, что падение составит не менее 30 %», -
уточнил директор «Агроиншуранс Интернешнл» Ян Шинкаренко. В прошлом году агрориски принесли страховщикам около 130 млн грн.
Опасения разделяют и в компании «ИНГО Украина», которая является одним из ведущих игроков рынка добровольного агрострахования.
«Если в сентябре прошлого года было засеяно 100 % озимых, то в этом году из
‑
за дождей -
только половина. Посевная продол
жается, но как минимум 1,5
‑
1,8 м
лн га из восьми, которые должны быть засеяны осенью, останутся незасеянными. В такой же пропорции снизятся и объемы страховых премий -
приблизительно на треть», -
констатирует зампредправления «ИНГО Украина» А
.
Мацак.
Подробнее >>>
© Татьяна Павлюченко
По материалам capital.ua
СК "Гарант
-
Авто" застраховала сотрудников
Carlsberg Ukraine
22.10.2013
Украинские новости. Страховая компания "Гарант
-
Авто" (Киев) застраховала сотрудников одного из крупнейших украинских производителей пива компании Carlsberg Ukraine. Об этом говорится в сообщении страховщика.
"Страховая компания "ГАРАНТ
-
А
ВТО" при содействии брокера "ТВТ -
страховой брокер" пролонгировала действие договора на предоставление услуг страхования по добровольному медицинскому страхованию, застраховав сотрудников Carlsberg Ukraine", -
говорится в нем.
Согласно с условиями договор
а, на страхование принимаются свыше 1700 сотрудников и их членов семей. Общая страховая сумма по договору страхования составляет 198 млн гривен. Как сообщало агентство, в 2012 году СК "Гарант
-
Авто" выплатила 112,5 млн гривен и привлекла 196,373 млн гривен страховых премий. ПАО "УСК "Гарант
-
Авто" специализируется на рисковом страховании.
Акционерами компании являются: Тариэл Васадзе с долей 35,06%, Юрий Лахно с долей 10,1% и 2 кипрские компании Neworx Ltd и Thinxwell ltd с долями 22% и 21,3861% соответствен
но. Carlsberg Ukraine зарегистрирована в виде публичного акционерного общества "Карлсберг Украина" в Запорожье. Компания объединяет заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg Group в Украине входят пиво и безалкогольные напитки таких торговых
марок: "Славутич", "Львівське", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, "Арсенал", "Хмільне", "Квас Тарас", Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner
По материалам anyfoodanyfeed.com
СК "Allianz Украина" пролонгировала
договор ДМС с компанией "Орга Системс Украина"
23.10.2013
Страховая компания "Allianz Украина" пролонгировала договор добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников украинского представительства компаний в сфере биллинговых си
стем ООО "Орга Си
стемс Украина"
. Как сообщается в пресс
-
релизе страховщика, сумма страхового покрытия составила 3,9 млн грн.
Компании сотрудничают с 2007 года. На 2013
-
2014 год для сотрудников компании "Орга Системс Украина" доступно широкое страховое покрытие, которое вкл
ючает оказание амбулаторно
-
поликлинической, стационарной, неотложной медицинской и стоматологической помощи, а также медикаментозное обеспечение.
Кроме того, договор предусматривает ряд дополнительных опций: витаминизацию, медосмотр, лечение выявленных впе
рвые туберкулеза, сахарного диабета и онкологического заболевания. Страховщик также обеспечит компанию "внутриофисной" аптечкой, в которую входят необходимые препараты первой доврачебной помощи.
Застрахованные будут обслуживаться в лечебных учреждениях, вы
бранных с учетом их места жительства и качества предоставляемых медицинских услуг.
По материалам interfax.com.ua
Участников рынка ОСАГО стало меньше
24.10.2013
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, аннулировала ли
цензии на ОСАГО, выданные страховым компаниям «ТАСТ
-
Гарантия» и «Укоопгарант».
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии. По итогам шести месяцев «ТАСТ
-
Гарантия» привлекла 1,03 млн грн премий, а выплатила 723,4 тыс. грн (уровень выплат сос
тавил 41%), а «Укоопгарант» -
586,9 тыс. грн и 299,9 тыс. грн (уровень выплат 51%). Еще 9 июля обе компании утратили статус ассоциированных членов Моторного (транспортного) страхового бюро. Основанием для исключения стал двухмесячный долг по уплате отчисле
ний в фонды МТСБУ. © Виктория Руденко
По материалам kommersant.ua
Кредитні спілки
Кредитные союзы углубляют ниши
25.10.2013
Для привлечения новых клиентов кредитные союзы стали чаще предлагать клиентам целевые кредиты, нередко по ставке ниже, чем обы
чный кредит на покупку потребительских товаров. Кредитные союзы (КС) пытаются разрушить стереотипы о том, что большинство их розничных кредитов идет на потребительские цели. Всеукраинская ассоциация кредитных союзов (ВАКС) подготовила отчет за I полугодие
, из которого следует, что лишь 15% от общей суммы выданных кредитов -
83 млн грн -
составили займы на покупку бытовой техники и мебели. Члены ассоциации стали чаще предлагать клиентам специализированные кредитные продукты. ВАКС объединяет 153 кредитных со
юза, общий кредитный портфель которых на 1 июля составил 878 млн грн (33% общего портфеля кредитов, выданных всеми союзами). При этом за I полугодие члены ВАКС выдали кредитов на сумму 566 млн грн. На втором месте кредиты на лечение и оздоровление —
украин
цы одолжили на эти цели 50 млн грн (9%). Среди наиболее активных кредиторов в этом сегменте "Профспилкова скарбниця" (1,6 млн грн). Популярностью пользуются и обучающие программы. За шесть месяцев КС выдали 22 млн грн таких кредитов (4%).
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
35
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Retail
о
птова торгівля
Торгові компанії та дистриб’ютори
У Богатыревой раздали заказов на 80 млн грн
22.10.2013
Министерство здравоохранения по результатам тендеров заключило сог
лашения на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования на 78,59 миллиона гривен.
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
Как отмечается, половину подрядов получили три компании: ООО «Людмила –
Фарм» (27
,83 млн гривен), ПАО «Альба Украина» (8,22 млн гривен), ООО «Дом –
ЮТ» (8,08 млн гривен).
Фирма «Людмила
-
Фарм» Елены Мироновой и Константина Грошева является одним из крупнейших поставщиков Минздрава в последние годы.
Коммерческий директор фирмы «Альба Укр
аина» Владимир Дудка в 2012 году стал народным депутатом от Партии регионов. На рынке государственных заказов компания стала крупным игроком в 2010 году после вступления Дудки в «Сильную Украину» Сергея Тигипко, который получил должность вице
-
премьера в пр
авительстве Николая Азарова.
Фирма «Дом
-
ЮТ» основали Виталий Рафальский, Сергей Федяков и Александр Сторожук.
С учетом этих закупок в 2013 году Минздрав провел тендеры на 1,802 миллиарда гривен.
По материалам forbes.ua
Базари та Ринки
В правительстве п
редложили четко регламентировать работу рынков
21.10.2013
Совет предпринимателей при Кабинете министров разработал законопроект "О рынках и об организации торговли на рынках". По словам руководителя секретариата совета Андрея Забловского, в дорабатываемо
м в правительстве законопроекте "О внутренней торговле" содержались нормы регулирования рыночной деятельности -
от введения классификации до решения вопросов, связанных с выдачей земельных участков.
"Однако экспертам удалось убедить Министерство экономиче
ского развития и торговли вынести эти предложения в профильный закон. Рабочая группа обобщила в данном документе все подаваемые ранее предложения и сейчас готова получить обратную связь от рынка",
-
считает он. По его оценкам, документ после согласования с общественностью и государственными органами удастся передать в парламент лишь в 2014 году. По словам руководителя рабочей группы, вице
-
президента ассоциации "Укррынок" Владимира Левина, из 1,9 тыс. украинских рынков 500 являются "рынками выходного дня".
Подробнее >>>
По материалам proretail.info
Сельхозрынок "Шувар" увеличил чистую прибыль на треть
24.10.2013
ООО "Шувар" (Львов), выступающее оператором одноименного львовского рынка сельскохозяйственной продукции (РСП) и мини
-
рынка, в январе
-
сентябре 2012 увеличил чистую прибыль на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 0,282 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия инфо
рмации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход вырос на 11,6% и составил 19 млн грн.
Валовая прибыль снизилась на 23,2% -
до 5,74 млн грн, операционная -
на 35,3%, до 0,288 млн грн.
Нераспределенная прибыль компании за дев
ять месяцев текущего года возросла на 0,5% и составила 11,9 млн грн. Краткосрочные обязательства снизились на 18,9% -
до 16,7 млн грн, долгосрочные -
на 2,9%, до 49,5 млн грн.
ООО "Шувар" создано в 1991 году.
Компания является оператором переданного ей в а
ренду трехэтажного торгового комплекса (ТК) площадью 14,1 тыс. кв. м по ул. Красной Калины, 36, а также мини
-
рынка площадью 2,1 тыс. кв. м и земельного участка с объектами инфраструктуры на 7,25 га по ул.Хуторовка, 4
-
б в Сыховском районе Львова.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
т
оргові мережі
FMCG
Компания REWE Group открыла новый супермаркет BILLA в Киеве
21.10.2013
Сеть супермаркетов BILLА, управле
нием которого занимается компания «Билла
-
Украина», которая является частью немецкого концерна REWE Group, пополнилась новым магазином на розничном рынке Киеве, увеличив общее число магазинов до 29.
Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс
-
служб
е ритейлера, новый супермаркет начал работу 17 октября на Оболони по ул. Героев Днепра, 2а. На торговой площади в 550 кв. м представлен широкий ассортимент собственной выпечки, мяса, охлажденной рыбы на льду и многих других продуктов. В инфраструктуре мага
зина представлена автостоянка на 40 парковочных мест.
По материалам trademaster.ua
Харьковский ритейлер "Рост" планирует новое открытие к концу 2013 года
21.10.2013
В Харькове в середине декабря текущего года будет введен в эксплуатацию новый супермарк
ет сети "Рост", который разместиться в непосредственной близости от станции метро "Холодная гора".
По словам начальника отдела рекламы и маркетинга сети супермаркетов "Рост" Луизы РЫЖКОВОЙ, супермаркет "Рост Холодногорский" будет размещен на четырех этажа
х, площадь каждого из которых составляет 5 тыс. кв. м. Также в инфраструктуре нового торгового объекта предусматривается открытие заведений общепита –
фастфуд, бар, банкетный зал и ресторан, а также подземной парковки.
"Это будет четвертый супермаркет "Рос
т" в Харькове. После его открытия наша команда начнет активно работать над новыми проектами", -
отметила г
-
жа Рыжкова.
На сегодняшний день сеть супермаркетов «РОСТ» насчитывает 3 современных торговых комплекса («РОСТ Плехановский», «РОСТ Киевский», «РОСТ Ц
ентральный») общей площадью более 30 тыс.кв.м. Первый торговый объект сети «РОСТ Центральный» был открыт на улице Клочковской в 2000 году.
По материалам trademaster.ua
"Украинский Ритейл" до конца года откроет еще 14 фрешмаркетов "Брусничка"
22.10.2013
ООО "Украинский Ритейл", входящее в холдинг "СКМ" и развивающее торговую сеть фрешмаркетов "Брусничка" в Украине, планирует до конца 2013 г.
открыть еще 14 фрешмаркетов, тем самым увеличить их количество до 122
-
х в сети в Украине.
"Планируем до конца этог
о года открыть еще 14 магазинов. Планы на 2014 года пока еще не утверждены", -
сообщили агентству "Интерфакс
-
Украина" в пресс
-
службе компании.
В пресс
-
службе также сообщили, что сеть продолжит развитие в тех шести областях, в которых уже представлена и буд
ет открываться в маленьких городах. В настоящее время ритейлер не имеет планов по выходу за пределы этих шести областей.
По данным компании, ближайшие открытия фрешмаркетов запланированы в Харькове и Енакиево (Донецкой обл.), а также в начале ноября в Желт
ый Водах (Днепропетровской обл.).
На сегодняшний день в Украине работают 108 магазинов сети, расположенных в Донецкой (51), Харьковской (16), Днепропетровской (18), Запорожской (6), Луганской (10) и Полтавской (семь) областях.
"Украинский Ритейл" создан в
2006 году. Открыл первый магазин торговой сети "Брусничка" в Донецке в марте 2007 года. Сеть работает в формате "магазин у дома" площадью 300
-
400 кв. м с ассортиментом около 6 тыс. позиций. Компания планирует провести полный рестайлинг торговых объектов с
ети и переход существующих магазинов в формат "фрешмаркет" до конца 2013 года. ООО "Украинский Ритейл" в 2012 году нарастило показатель выручки на 46% по сравнению с 2011 годом –
до $159 млн. Активы компании в 2012 году сократились на 12% по сравнению с 20
11 годом -
до $97 млн. Чистый убыток "Украинского Ритейла" в прошлом году вырос на 19% -
до $19 млн. Компания в 2012 году сохранила отрицательный показатель EBITDA на уровне показателя 2011 года –
в $9 млн.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Российская сеть супермаркетов "Перекресток" может прекратить работу в Украине
22.10.2013
Российская сеть супермаркетов“Перекресток” может прекратить работу в Украине. Его владелец –
компания Х5 Retail Group –
ведет переговоры об их продаже и собирается избавиться от магазинов максимум за год.
Сейчас “Икс 5 Ритейл Груп Украина” (которая принадлежит Х5 Retail Group) управляет десятью супермаркетами “Перекресток” и одним магазином у дома “Перекрест
ок Экспресс”, которые расположены в Киеве и области.
Если “Перекресток” уйдет из Украины, в стране больше не останется российских торговых сетей. Раньше бизнесмены из России пытались развивать в Украине сети “О’кей”, “Патерсон” и “Вестер”, но в 2008
-
2009 г
г.
эти ритейлеры прекратили работу.
По словам управляющего партнера консалтинговой компании Retainet Александра Ланецкого, это связано с очень высокой конкуренцией на украинском рынке и низкими наценками на товары. В российских сетях они составляют 30%, в украинских –
около 20%.
X5 Retail Group является вторым по выручке ритейлером в России. Кроме “Перекрестка”, компания развивает сети “мягких” дискаунтеров “Пятерочка”, гипермаркетов “Карусель”. 47,86% компании принадлежит “Альфа
-
Групп”, 16,35% -
Андрею Ро
гачеву, Александру Гирду, Игорю Видяеву и Татьяне Франус, 35,71% акций находится в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.
По материалам news.finance.ua
Вместо "Таргета" открывается супермаркет "Оплот"
22.10.2013
В помещении супермаркета "Тарг
ет" на пр. Гагарина, который закрылся в конце августа, будет работать новый магазин. Недавно вместо надписи "Target" на фасаде здания появилась вывеска "Оплот", а на дверях магазина висит объявление о приеме на работу продавцов, кассиров, грузчиков, уборщ
иц и охранников.
Президент корпорации "Оплот" Евгений Жилин подтвердил, что компания помещение, которое раньше занимал "Таргет". "Еще в начале года купили отдельные объекты супермаркета, за сколько –
коммерческая тайна. Суммы этих сделок не разглашаются",
-
отметил Жилин. По его словам, в этих магазинах всегда обслуживался социальный контингент. "Это люди, которым мы помогаем, -
например, ветераны. Мы, в частности, выдаем им продукты. Проанализировав нашу деятельность, мы решили, что можем сделать цены еще
ниже, продукты –
доступнее", -
заявил Жилин.
Он рассказал, что новый супермаркет станет магазином низких цен: товары будут с минимальной наценкой или вообще без наценки. Подробнее >>>
По материалам r
etailstudio.org
В Киев вышла новая сеть продовольственных «магазинов у дома» «Мама Зина»
23.10.2013
Днепропетровская компания «Танталс Групп» создает свою продовольственную сеть «магазинов у дома» под брендом «Мама Зина», рассказала «Капиталу» директор по маркетингу «Танталс Групп» Марина Тимофеева.
Осенью текущего года компания уже открыла два магазина в Киеве. Марина Тимофеева говорит, что сеть работает в сегменте «выше среднего», а площадь каждого магазина составляет около 200 кв. м. До конца текущег
о года, добавляет она, планируется открыть еще пять магазинов в Киеве.
«Договоры на их открытие уже подписаны», -
говорит эксперт и добавляет, что все магазины будут размещаться в первых этажах жилых комплексов.
В 2014 г. компания намерена открыть еще пять
торговых точек в столице. После этого, по словам Марины Тимофеевой, сеть может выйти в регионы.
По оценке управляющего партнера консалтинговой компании Retainet Александра Ланецкого, в открытие одного такого магазина необходимо вложить около € 100 тыс., а
срок окупаемости проекта составит три
-
четыре года.
Подробнее >>>
© Александра Некращук
По материалам capital.ua
Ритейлер "Новус" расширяется
24.10.2013
ООО "Новус Украина" (Киев), управляющая компания сети Novus в стране, 25 октября откроет супермаркет по бул. Дружбы Народов, 16А в Киеве, который станет 27
-
м торговым объектом сети в Украине.
Как сообщается в пресс
-
релизе ритейлера, общая площадь супермаркета составляет более 4 тыс. кв. м, торговая –
2,5 тыс. м
²
.
Ассортимент супермаркета Novus, который станет первым магазином сети в центральной части Киева, насчитывает более 40 тыс. наименовани
й товаров в 200 категориях.
В составе торгового центра также будут открыты аптека, банк, химчистка, зоомагазин, подарочные магазины.
Как сообщил ранее гендиректор ООО "Новус Украина" Игорь Ланда, компания планирует открыть до конца 2013 г
.
еще четыре торго
вых объекта в Киеве, тем самым расширить сеть до 29 в стране.
По материалам companion.ua
36
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Одяг. Взуття & Аксесуари Обувная сеть "Монарх" закрывает магазины
25.10.2013
Сеть магазинов обуви "Монарх" массово закрывает свои торговые точки. На начало текущ
его года их было около 90, а к ноябрю останется всего 20. При этом есть вероятность, что сеть покинет украинский рынок вообще. По данным источников газеты "Капитал", у компании не хватает денег для ведения бизнеса и существует задолженность по аренде помещ
ений.
В "Монархе" информацию о закрытии магазинов не прокомментировали. При этом издание отмечает, что еще в начале года компания объявила курс на оптимизацию бизнеса и закрытие наименее рентабельных магазинов. Правда, тогда говорилось о закрытии всего 25
торговых точек. Ритейлер также отказался от развития франшизы от американской сети Steve Madden и закрыл все пять франчайзинговых магазинов.
Проблемы сети эксперты связывают с общим падение продаж на рынке -
в январе
-
октябре они были на 20% ниже по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в последнее время увеличивается конкуренция на обувном рынке. Только в последние два года в Украину пришли два российские сети дешевой обуви Сentro и Kari, в нынешнем -
Fabs.
По материалам bin.ua
Поб
утова хімія & Косметика Ритейлер "РУШ" за 9 мес. увеличил чистый доход на 28,3%
25.10.2013
ООО "РУШ" (Днепропетровск), владеющее сетью парфюмерно
-
косметических магазинов EVA, в январе
-
сентябре 2013 года увеличило чистый доход на 28,3% по сравнению с ана
логичным периодом 2012 года –
до 1,146 млрд грн.
Согласно сообщению ритейлера в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза и составила 14 млн грн.
Валовая прибыль выросла на 14% -
до 378,5 млн грн, операционная –
на 9,7%, до 38,8 млн грн.
Нераспределенная прибыль компании за девять месяцев текущего года увеличилась в 1,5 раза и составила 41,2 млн грн. Краткосрочные обязательства выросли на 3,8% –
до 436,9 млн грн, долгосрочные –
в
3,1 раза, до 132,2 млн грн.
Чистый доход ритейлера в июне
-
сентябре 2013 года вырос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
до 420,1 млн грн, чистая прибыль –
на 34,7%, до 5,49 млн грн.
Валовая прибыль в третьем квартале текущего года выро
сла на 14,1% и составила 147,9 млн грн, операционная –
на 13,5%, до 13,6 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Товари для дому та офісу Мебельная сеть Margo откроет в Киеве
два мебельных гипермаркета
21.10.2013
ООО "Марго Групп" (Донецк), управляющая компания сети магазинов мебели Margo, 1 ноября откроет в Киеве по просп. Московский, 34 гипермаркет площадью более 7 тыс. кв. м, инвестиции в который составили $2 млн.
По данн
ым группы, это будет первый гипермаркет сети в Киеве и третий в Украине. По данным группы, на двух этажах гипермаркета будут расположены 10 товарных групп от производителей Украины, Польши, Малайзии, Италии, Франции и Скандинавии.
При этом эконом сегмент б
удет составлять 25% ассортимента гипермаркета, а 60% ассортимент
а будет представлена на эксклюзиве в Украине, так как группа является прямым импортером.
В настоящее время сеть магазинов мебели Margo представлена двумя гипермаркетами в Донецке и Макеевке.
ООО "Марго Групп" –
управляющая компания сети Margo при участии польских партнеров начала свою деятельность в 2008 году. С 2013 года сеть Margo стала полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации. ООО "Марго Групп" в 2012 году увеличило чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2011 годом –
до 0,242 млн грн, чистый доход вырос на 26,9% -
до 45,178 млн грн. Собственником "Марго Групп" выступает ООО "Компания по управлению активами "Фининвест
-
Групп" (Донецк). Уставный капитал "Марго Групп" составляет 6,325 м
лн грн.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Jysk расширил сеть магазинов в Украине до 18
24.10.2013
ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов товаров для дома Jy
sk (Дания), 24 октября открыло магазин в Мариуполе Донецкой области, который стал 18
-
м торговым объектом сети в Украине.
Как сообщается в пресс
-
релизе ритейлера, магазин торговой площадью 730 кв. м расположен на втором этаже самого крупного в городе торгов
о
-
развлекательного центра "ПортCity" по Володарскому шоссе, 2.
Кроме того, в четверг состоялось торжественное открытие магазина в Киеве торговой площадью 1 тыс. кв. м ТЦ "Аркадия" ул.Борщаговская, 154а.
По данным "Юск Украина", на ближайшее время запланиро
вано открытие магазинов в Сумах и Одессе.
На сегодня в Украине работают 18 магазинов Jysk: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Мариуполе, Макеевке, Херсоне, Симферополе, Севастополе и Ялте.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Аптеки Ежегодно украинцы тратят на лекарства 32 млрд грн
20.10.2013
Ежегодно украинцы отдают за лекарства 32 млрд грн личных денег. Это 90% расходов на них в целом по стране, сообща
ет «Український тиждень».
Государство, в свою очередь, закупает их лишь на 4 млрд грн. Об этом сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
«Такую политику можно охарактеризовать простым понятием «пассивная эв
таназия» (метод «пустой шприц») в отличие от активной эвтаназии («полный шприц»), когда применяются смертельные инъекции. То есть, подавляющая часть наших соотечественников просто не могут лечиться«, -
отметил Сердюк.
Он подчеркнул, что у большинства стран
мира есть схема компенсации средств.
«Принцип простой: лечение гражданина не должно приводить к его обнищанию. Пациент обращается к медику, тот выписывает рецепт, с которым больной идет в аптеку, где или беспл
атно, или при 20
–
30% стоимости -
в зависимости
от болезни -
получает препараты. Аптека, в свою очередь, получает от Государственного казначейства возмещение. Такой принцип действует в Великобритании, Швеции и т.д.», -
подытожил Сердюк.
По материалам capital.ua
Одесский рынок пополнился новым фармамар
кетом "Аптека Доброго Дня"
21.10.2013
18 октября 2013 г
.
в Одессе состоялось торжественное открытие нового фармамаркета сети «Аптека Доброго Дня». Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс
-
службе ритейлера, новый торговый объект сети начал раб
оту по адресу: г.Одесса, ул.Фонтанская дорога, 63.
В
аптеках представлен широкий ассортимент медикаментов и товаров медицинского назначения, продукцию фито и ароматерапии, предметы гигиены. Также в фармамаркетах продается лечебная и органическая косметика.
Как и во всех аптеках г. Киева, новые аптеки предлагают удобную лояльности -
"Программа Піклування".
Сеть фармамаркетов "Аптека Доброго Дня" начала свою работу на рынке Украины в августе 2006 г. Первые торговые точки были открыты компанией "Фармастор" в Ки
еве, с последующим развитием этой сети на всей территории Украины.
На сегодня «Аптека Доброго Дня» представлена почти во всех областях Украины
, насчитывает ≈
120 аптек.
По материалам trademaster.ua
Аптечные продажи за 9 мес. в денежном выражении выросли
на 1,5%
24.10.2013
Аптечные продажи в январе
-
сентябре 2013 года в денежном выражении возросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
до 22,2 млрд грн, но сократились в натуральном выражении на 7,8% -
до 1,12 млрд упаковок.
Такие данные аг
ентству "Интерфакс
-
Украина" предоставила Фармацевтическая маркетинговая группа "Бизнес
-
Кредит".
По данным компании, за девять месяцев 2013 года аптечные продажи лекарственных средств в денежном выражении возросли на 1,25% по сравнению с аналогичным периодо
м 2012 года -
до 18,2 млрд грн.
В то же время, продажи лекарственных средств в январе
-
сентябре 2013 года в натуральном выражении сократились на 9,4% -
0,7 млрд упаковок.
Как сообщалось со ссылкой на данные "Бизнес
-
Кредит", аптечные продажи в январе
-
август
е 2013 года в денежном выражении возросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
до 19,631 млрд грн, но сократились в натуральном выражении на 7,5% -
до 997,441 млн упаковок. При этом продажи лекарственных средств за восемь месяцев 2013 го
да в аптеках в натуральном выражении сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
По материалам interfax.com.ua
Обсяг закупівель "аптечного кошика" зріс на 11%
25.10.2013
Обсяг роздрібного ринку товарів "аптечного кошика" в закупівель
них цінах аптек за січень
-
вересень 2013 зріс в грошовому вираженні на 11,6% порівняно з аналогічним періодом 2012 року -
до 21,73 млрд гривень.
Такі дані аналізу закупівельних цін аптек повідомили в компанії "Support in Market Development", передає "Інтерф
акс
-
Україна".
Згідно з повідомленням, зокрема, аптечні закупівлі безрецептурних лікарських засобів зросли на 10,68% -
до 8,371 млрд гривень, скоротившись в натуральному вираженні на 0,89% -
до 583,363 млн упаковок.
Закупівлі рецептурних лікарських засобів зросли на 12% -
до 9,452 млн гривень, тоді як у натуральному вираженні вони скоротилися на 1,23% -
до 266,883 млн упаковок.
Крім цього, аптечні закупівлі біологічно активних речовин в грошовому вираженні зросли на 20% -
до 1,357 млрд гривень, у а натураль
ному -
на 5%, до 65,369 млн упаковок. Аптечні закупівлі товарів особистої гігієни та лікувальної косметики в натуральному вираженні залишилися на торішньому рівні, тоді як у грошовому виросли на 9,73% -
до 1,357 млрд гривень. Закупівлі виробів медичного пр
изначення в натуральному вираженні також практично відповідали торішнього рівня, а в грошовому виросли на 8,65% -
до 1,064 млрд гривень. За даними компанії, у вересні 2013 року обсяг аптечних закупівель в грошовому вираженні зріс на 4,6% порівняно з вересн
ем 2012 року -
до 2,38 млрд гривень, у натуральному вираженні -
скоротився на 5,22%, до 143,795 млн упаковок.
За матеріалами epravda.com.ua
Побутова техніка & Цифрова електроніка Украинский рынок систем хранения данных падает
22.10.2013
В первом пол
угодии 2013 г. поставки внешних дисковых систем хранения данных (СХД) составили $14,3 млн в ценах конечных пользователей, что на 3,3% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс
-
служба IDC Ukraine.
Согласно информации, отрицательную динамику ры
нка СХД определило более чем 22%
-
ное падение продаж в сегменте устройств среднего уровня, который показывал позитивную динамику на протяжении последних двух лет. Общий негативный результат полугодия не смогли перекрыть ни спрос на системы начального уровня
, объем продаж которых вырос на 24,5%, ни почти 12%
-
ное увеличение поставок систем high
-
end благодаря ряду проектов в банковском секторе.
По мнению Марии Плешка, аналитика киевского офиса IDC по серверам и системам хранения, во ІІ
половине 2013 г. снижение
объема поставок СХД будет продолжаться, в том числе в сегменте high
-
end, так как активность крупных корпоративных заказчиков напрямую связана с общеэкономической ситуацией в стране, а государственных –
зависит от наличия денег в бюджете.
По материалам bu
siness.ua
Продажи HD
-
телевизоров в Украине в I полугодии выросли на 44% -
GFK
22.10.2013
Продажи телевизоров Full
-
HD в Украине в январе
-
июне 2013 года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила представитель исследовательской
компании GFK Татьяна Сытник во время встречи с журналистами в Киеве во вторник.
По ее данным, из всех проданных в стране в первом полугодии телевизоров 56% составили поддерживающие формат HD (high definition) устройства. При этом треть проданных телевизор
ов оснащена функцией 3D, около половины из них имеют функцию выхода в интернет.
Наиболее продаваемые модели HD
-
телевизоров (35%) –
телевизоры с диагональю 40
-
43 дюйма.
Всего же, по данным GFK, с 2007 года в Украине продано 2 млн телевизоров с поддержкой фо
рмата HD.
Как отметили присутствовавшие на мероприятии представители операторов, проблема развития в Украине формата HD заключается в существенном недостатке на рынке качественного уникального HD
-
контента. В то же время, по словам гендиректора спутниково
й платформы Viasat в Украине Оксаны Ферчук, у клиентов есть потребности смотреть контент в этом формате и возможность платить за него. "Пока национальные каналы не перейдут в HD, HD
-
революции в Украине не произойдет. Достаточно перевести 2
-
3 флагманских ка
нала, и это кардинально поменяет рынок (в сторону увеличения абонентов HDTV –
ИФ)", -
считает О.Ферчук. Пока же, по данным Viasat, HD
-
пакетами пользуется 15% всех абонентов компании. Представитель компании "Воля", еще одного крупного провайдера платного ТВ
, сообщил о нескольких десятках тысяч абонентов услуги HDTV. Гендиректор Viasat также считает, что HDTV –
это возможность медиарынка выйти на прибыльность. "Переход в HD (для телеканалов) может стать тем фактором, который поможет вещателям зарабатывать на рынке, а не только инвестировать", -
констатировала она.
По материалам interfax.com.ua
37
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
DIY
Большая розница: Как строился «Эпицентр»
22.10.2013
Осенью 2003 года на улицах Киева появилось почти 100 билбордов с неожиданным вопросом: «Рынок «Юность» перее
зжает?». Этот популярный рынок хозтоваров и стройматериалов был основным местом, куда съезжались сотни тысяч киевлян, делающих ремонт, и не только. Вскоре выяснилось, что агрессивные билборды заказала компания «Эпицентр К», которая открывала свой первый г
ипермаркет неподалеку от «Юности».
За прошедшие 10 лет «Эпицентр» превратился в крупнейшую в Восточной Европе национальную сеть строительных гипермаркетов. Сегодня общая площадь 42 магазинов составляет почти 1 млн кв. м –
это размер 130 футбольных полей! Выручка сети приближается к $2 млрд, что вдвое больше, чем у пяти ближайших конкурентов, вместе взятых. Основатели и владельцы «Эпицентра» –
Александр Герега и его жена Галина. В этом году Forbes оценил их суммарное состояние в $399 млн. Как чета Герег с сухим счетом обыграла рыночных торговцев, инвестбанкиров и западные сети в борьбе за украинских покупателей стройматериалов?
Подробнее >>>
© Нина Мищенко По ма
териалам forbes.ua
Автосалони
"ВиДи Груп" открыла автоцентр Infiniti в автогородке
"ВиДи АвтоСити Борисполь"
21.10.2013
"ВиДи Груп", крупный транспортный оператор Украины, открыл дилерский центр Infiniti "ВиДи Либерти", который стал вторым открытым авто
центром (после Nissan "ВиДи Армада") в составе Города автомо
билей "ВиДи АвтоСити Борисполь".
Согласно пресс
-
релизу компании в понедельник, в составе автоцентра -
шоу
-
рум площадью 550 кв. м, позволяющий разместить одновременно шесть автомобилей, а также сер
висный центр, расположенный на 850 кв. м.
В пресс
-
релизе напоминается, что в состав услуг автоцентров "ВиДи АвтоСити" входят гарантия, тест
-
драйв, кредит, возможность покупки авто по системе trade
-
in, сервисное обслуживание, официальные запчасти, страховка
и единая программа лояльности. Кроме того, новый центр предлагает услугу "ВиДи Аэропорт Сервис" -
доставка клиента в аэропорт "Борисполь" (Киев) и обратно на период перелетов, хранение его автомобиля в дилерском центре. Как сообщалось, в целом в составе
автогородка планируется открытие 10 автоцентров. Первый центр "ВиДи Армада" был открыт в начале марта текущего года. Общая площадь будущего автогородка составляет порядка 5 га. Все работы по его созданию -
от разработки идеи проекта до управления коммерче
ской недвижимостью после сдачи в эксплуатацию -
осуществляют компании, входящие в состав "ВиДи Девелопмент Менеджмент Груп" –
"ВиДи Инжиниринг" и "ВиДи Строительство".
Подробнее >>>
По матери
алам interfax.com.ua
В Украине растет спрос на грузовую мототехнику
22.10.2013
Как сообщает AUTO
-
Consulting, по итогам 9 месяцев 2013 г. неплохую динамику демонстрирует сегмент грузовой мототехники. За 10
-
15 тыс. грн. покупатель подобного транспортного с
редства может получить фактически тот же грузовик, с расходом топлива 2,5
-
4 л
\
100 км и грузоподъемностью 600
-
800 кг.
Для сравнения: самый доступный автомобиль подобной грузоподъемности обойдется минимум в 74 тыс. грн. Такой ценовой разницей и обусловлен вс
плеск интереса к грузовым мотоциклам в Украине. Покупатели готовы мириться с многочисленными недостатками открытого транспорта, жертвовать комфортом, но с основной функцией –
перевозкой грузов, –
такая техника справляется неплохо.
По данным AUTO
-
Consulting
, в этом году их продажи уже перевалили за 300 единиц новой техники, а с учетом б/у техники –
500 шт. Но именно осенний сезон станет переломным для нового для Украины сегмента, ведь в это время традиционно активизируются их основные покупатели –
фермеры. П
оэтому финальный результат 2013 г. подводить пока рано. Эксперты прогнозируют, что в следующем году спрос на грузовую мототехнику в Украине снова увеличится, так как этот сегмент пока обошли законодательные инициативы и цены находятся на приемлемом уровне.
По материалам business.ua
ГК «НИКО» открыла концептуальный дилерский центр Citroёn
25.10.2013
Группа компаний «НИКО» открывает «Автомобильный Мегаполис НИКО» –
автомобильный комплекс, расположенный на Бориспольской трассе в 4х км от международного а
эропорта «Борисполь». Об этом сообщает пресс
-
служба компании.
Согласно сообщению, данный комплекс будет состоять из 5 концептуальных дилерских центров всемирно известных автомобильных брендов, крупнейшего в Украине малярно
-
рихтовочного комплекса, trade
-
in площадки и всей необходимой инфраструктуры для продажи и обслуживания автомобилей.
На территории «Автомобильного Мегаполиса НИКО» будет расположена площадка для тест
-
драйва внедорожных автомобилей, что предоставит клиентам возможность «прочувствовать» авто
мобиль сразу в двух режимах: в условиях внедорожья и на скоростной трассе. Общая площадь комплекса составляет 6 ГА. Размер инвестиций в объект –
$45 млн.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
Утилизационный сбор приведет к падению автокредитования
на 10% -
Porsche Finance Group
25.10.2013
Автомобильный рынок Украины из
-
за вступивших в силу еще в апреле спецпошлин на иномарки, а также вв
едения в сентябре утилизационного сбора, упадет в текущем году на 15%, а объем автокредитования снизится на 10%. Об этом сообщил глава правления Porsche Finance Group Йозеф Граф.
В Porsche Finance Group утверждают, что октябрь по результатам продаж, в том числе и в кредит, будет значительно хуже сентября. “Все желающие приобрели автомобиль до вступления утилсбора. В сентябре покупались еще ранее ввезенные автомобили, то есть те, которые были в наличии. В октябре уже начались проблемы, которые связаны прежде
всего с тем, что все, кто хотел, уже купил авто раньше”, -
отмечает Граф.
Говорить о конкретных прогнозах развития
авторынка эксперты не берутся -
слишком непредсказуемый рынок. “Рынок в 2014
-
2015 году в лучшем случае буд
ет стагнировать, но не расти”, -
з
аявил глава правления Porsche Finance Group.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Послуги
B2C
HoReCa
Заклади харчування
В следующем году планируется открытие пяти кофеен "Льві
вська майстерня шоколаду"
21.10.2013
"Львівська майстерня шоколаду", объединяющая 20 магазинов
-
кофеен в Украине, планирует в 2014 году расширить ее еще на пять заведений, которые будут открыты по франшизе.
"Всего сейчас уже работает двадцать заведений. Чет
ыре во Львове и Львовской области и шестнадцать -
по франшизе за их пределами. В следующем году запланировано открытие еще пяти магазинов
-
кофеен по франшизе. Таким образом, мы хотим, чтобы во всех городах
-
миллионниках присутствовала "Львівська майстерня шо
коладу", -
сообщил основатель сети Владимир Дубовый в интервью еженедельнику "Контракты".
Кроме того, по его словам, в планах открытие заведений за границей, возможно, в Нью
-
Йорке, Шанхае, Москве. "Мы сейчас ищем правильный путь, как это сделать", -
сказал
он.
В.Дубовый также сообщил, что до конца 2013 года запланировано открытие еще трех магазинов
-
кофеен в Хмельницком, Полтаве и Кировограде.
В.Дубовый также напомнил, что начинал развитие бизнеса в партнерстве с компанией "Фест".
Холдинг эмоций "Фест" осно
ван в 2007 году и развивает сеть креативных ресторанов, кофеен и магазинов в Украине. Первым открытым объектом холдинга является ресторан "Крыивка" во Львове, среди других заведений с оригинальной концепцией: "Мазох
-
cafe", "Фестиваль
-
ресторация "Ливый бере
г", рестораны "Зэнык Мытнык. Пиво с дерунами" и "Зэнык не гламур", ресторан
-
музей "Гасова лямпа", "Пэрша грилева ресторация мяса та справедливости", "Найдорожча ресторация Галичины", "Львивська копальня кавы", "Львивська майстерня шоколаду", сувенирный маг
азин "Львивськи цяцьки" и др.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Прогнозы ресторанного рынка в Украине
22.10.2013
Согласно оценкам экспертов
, ресторанный рынок Украины по итогам 2012 года оценивался в порядка 28 млрд грн. Наибольшую долю рынка, около половины, занимают заведения низшего ценового сегмента. Еще около 40% рынка занимают заведения среднего ценового сегмента, остальные 10
-
12% -
люк
совые рестораны.
Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются заведения итальянской и японской кухни. По оценке Ольги Насоновой, директора компании "Ресторанный консалтинг", на долю пиццерий приходится порядка 20% рынка, еще в 15% заведений подают с
уши.
По словам Максима Храмова, управляющего партнера сети Celentano Pizza, лучше всего на рынке на данный момент чувствуют себя заведения формата casual dining (к примеру, "Пузата хата", "Оливье" и др.) "У этих заведений существуют централизованные закупк
и продуктов, что дает возможность оптимизировать процессы и предлагать посетителям цену, которая будет несколько ниже той, которую выставляют самостоятельные заведения", -
комментирует ресторатор.
Несмотря на улучшения, которые происходят на украинском рын
ке, количество заведений общепита в Украине существенно уступает показателям других стран. В Киеве на одно заведение приходится около 2,5 тыс. человек, в то время как в Токио -
26 человек, Париже -
126, Шанхае -
300, а в Нью
-
Йорке -
365, -
сообщает «Дело».
Изменится ли существенно ситуация в ближайшие несколько лет? Эксперты говорят что нет, хотя рынок продолжает показывать положительную динамику. До конца года ресторанный рынок может вырасти минимум на 15% по сравнению с 2012 годом, уверена Ольга Насонова.
Подробнее >>>
По материалам allretail.ua
Готелі
"Кировоградтурист" выставил на продажу гостиницу "Турист" с дисконтом в 25%
21.10.2013
ЧАО "Кироговградтурист" (Кировоград) вновь объявило конкурс по продаже
принадлежащего ему здания гостиницы "Турист" со стартовой ценой продажи в 18,964 млн грн (с НДС), тогда как изначально она составляла 25,285 млн грн.
Как говорится в объявлении компании в газете "Урядовый курьер" в субботу, проведение конкурса запланирова
но на 7 ноября 2013 г. Общая площадь здания составляет 10,918 тыс. кв. м. Земельный участок находится в аренде. Гостиница "Турист" на 14 этажей расположена в центре Кировограда и соответствует категории "две звезды".
Как сообщалось, ранее ЧАО "Кироговградт
урист" (Кировоград) планировало продать гостиницу "Турист" в Кировограде со стартовой ценой продажи в 25,285 млн грн (с НДС) на конкурсе 17 октября 2013 года.
ЧАО "Кироговградтурист" в 2012 году нарастило чистый убыток на 54,5% по сравнению с 2011 годом –
до 1,057 млн грн. Чистый доход компании в 2012 году уменьшился на 12,5% -
до 3,763 млн грн.
Согласно данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондомоу рынку, на второй квартал 2013 года ЧАО "Укрпрофтур" владело 99,9282% ЧАО "Ки
роговградтурист".
Уставный капитал ЧАО "Кироговградтурист" на конец 2012 года составлял 10,867 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
«Президент
-
Отель» увеличил чистую прибыль н
а 13,5%
22.10.2013
Столичный «Президент
-
Отель» в январе
-
сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил чистую прибыль на 13,5% -
до 5,02 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку.
Согласно отчету, составленному по национальным стандартам бухгалтерского учета, чистый доход компании за 9 месяцев снизился в 2,7 раза -
до 12,88 млн грн.
Валовая прибыль сократилась на 9,1% -
до 8,19 млн грн, а операционная –
на 7,7%, до 4,99 млн грн.
Как сообщал УНИАН, киевский «Президент
-
Отель» в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократил чистую прибыль на 9,3%, до 3,23 млн грн.
Его чистый доход в январе
-
июне 2013 года снизился в 2,6 раза –
до 8,5
9 млн грн.
В 2012 году «Президент
-
Отель» увеличил чистую прибыль более чем на треть -
до 5,12 млн грн. Чистый доход компании в прошлом году увеличился в 2,1 раза и составил 38,4 млн грн. В средине октября Фонд госимущества принял решение о приватизации 10
0% госпакета акций киевского «Президент
-
Отеля», включив его в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013
-
2014 гг., и объявил конкурс по отбору оценщика отеля. Справка УНИАН. «Президент
-
Отель» (до 1998 года –
гостиница «Интурист») построен в 1990 год
у. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006
-
2012 годах.
По материалам economics.unian.net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
38
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
В Ялте приступили к созданию с
амого крупного и современного комплекса отдыха в Европе
25.10.2013
В Ялте приступили к созданию самого крупного и современного комплекса отдыха в Европе, в который будет инвестировано около 1 миллиарда гривен, сообщил Ялтинский городской голова Сергей Ил
аш во время эфира телерадиокомпании "Ялта".
"Владельцы гостиничного комплекса "Ялта
-
Интурист" и пансионата "Донбасс" вкладывают серьёзный капитал в территорию Большой Ялты и, в частности, в комплекс "Ялта
-
Интурист". Предполагается, что полностью изменится береговая зона отдыха на территории "Ялта
-
Интурист". В границах будет построен ресторан, планетарий и другие развлекательные комплексы, которые предусмотрены проектом", -
сказал С.Илаш.
По словам градоначальника, уже начата реконструкция береговой зоны, во
время которой будет достроен второй этаж с волейбольными площадками, вторая очередь –
постройка канатной дороги, реконструкция пансионата "Донбасс".
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.
ua
Wellness
Медичні заклади
Европейская ассоциация C.R.E.A.M. Europe начнет в Украине реализацию проектов в здравоохранении
23.10.2013
Европейская ассоциация государственно
-
частного партнерства (ГЧП) C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance намерена начать раб
оту в Украине по реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения. Об этом в ходе конференции "Государственно
-
частное партнерство в сфере здравоохранения Украины. Сегодняшнее состояние и перспективы", которая проходит в рамках 22 Международной медицинской в
ыставки "Здравоохранение
-
2013", сообщил глава C.R.E.A.M. Europe Зоран Елич (Zoran Jelic) в Киеве во вторник.
"Мы сейчас только начинаем работать в Украине. Через месяц
-
два откроем "C.R.E.A.M.
-
Украина" и начнем работать. Будет какой
-
то маленький проект, нап
ример, сделать диагностические пункты, с которого все начнется", -
сказал он.
По словам З.Елича, C.R.E.A.M. может предоставить 100%
-
е финансирование проекта и не ограничивает стоимость проекта.
"Мы можем предоставить 100% финансирования. Мы не ограничены о
бъемом денег. Нужно сначала увидеть, сколько стоит проект, а потом начнем искать деньги", -
сказал он.
З.Елич отметил, что основной проблемой реализации механизма ГЧП в сфере здравоохранения сегодня является отсутствие инфраструктуры сопровождения проекта.
"Сейчас самое главное, что нет инфраструктуры прихода этих денег, чтобы партнеры приехали сюда. Это самое главное. Нет недостатка в деньгах. Существуют инвесторы с огромными деньгами, и они хотят вложить деньги в какие
-
то определенные механизмы. Но они ищ
ут инфраструктуру", -
пояснил он.
По словам З.Елича, для развития ГЧП в сфере здравоохранения в Украине "законодательное поле вторично".
"Для развития ГЧП в сфере здравоохранения главное, чтобы была политическая воля, чтобы это осуществилось", -
подчеркнул
он.
По материалам companion.ua
Фітнес & Спорт
Sport Life в январе
-
феврале 2014 г. откроет фитнес
-
клуб в Кременчуге
24.10.2013
Группа компаний (ГК) Sport Life, управляющая сетью одноименных фитнес
-
клубов в Украине, в январе
-
феврале 2014 года откроет кл
уб площадью 4 тыс. кв. м в Кременчуге по пр.50
-
летия Октября, 120, сообщил управляющий партнер ГК Sport Life Максим Зарецкий.
"Изначально мы планировали запуск на четвертый квартал 2013 года. Максимум, куда мы сдвинемся -
на один два месяца. Максимальный с
рок, когда мы откроемся, конец января
–
середина февраля 2014 года", -
сообщил М.Зарецкий на пресс
-
конференции в агентстве "Интерфакс
-
Украина" в Киеве в четверг.
Инвестиции в открытие клуба не уточняются.
М.Зарецкий сообщил, что в клубе будет три бассейна, S
PA
-
комплекс, два тренажерных зала, детский клуб и др.
В свою очередь, директор компании "Европабуд", выступающей заказчиком и генеральным подрядчиком строительства клуба, Валерий Моцарь сообщил, что в настоящее время клуб находится на завершающей стадии ст
роительства.
В настоящее время ГК Sport Life объединяет в Украине 15 действующих клубов в Киеве и 10 в регионах. Клубы сети кроме столицы работают в Одессе, Львове, Черкассах, Черновцах, Виннице, Луганске, Херсоне, Днепропетровске и Кривом Роге. ГК Sport Life управляет одноименной сетью фитнес
-
клубов, сетью ресторанов здоровой пищи и суши
-
баров "Евразия", а также развивает ряд бизнесов в Африке, США и Европе. Группа также является импортером в страны СНГ спортивного оборудования ведущих американских брендо
в. Sport Life является арендатором всех фитнес
-
клубов. Первый фитнес
-
клуб Sport Life был открыт в Киеве в марте 2007 года.
По материалам interfax.com.ua
Послуги B2B
Реклама & Маркетинг
Видеореклама в интернете дорожает
21.10.2013
Спрос на видеорекламу
в украинском интернете привел к ее резкому подорожанию.
Уже в сентябре цены выросли на 20%, а в январе поднимутся на 10
-
20%, пишет AIN.ua со ссылкой на продавцов рекламных площадей.
В настоящее время заполняемость видеорекламой колеблется на уровне 80
-
100
%, поэтому ощущается некоторый дефицит места под нее.
Напомним, такой вид рекламы растет стремительными темпами. Если в прошлом году было продано видеорекламы лишь на 22 млн грн, то в 2013
-
м этот показатель может перевалить за 400 млн. Это примерно 10
-
15% от рынка ТВ
-
рекламы.
Видеореклама предназначена для охвата молодой и активной аудитории, которая практически не смотрит обычный телевизор.
Тренд в ней задают алкогольные бренды, некоторые марки уже сейчас рекламируются почти исключительно в онлайне. В инте
рнет постепенно перетекает и реклама телекоммуникационных услуг.
По материалам economics.lb.ua
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
ЗМ
І
Галузеві ринки
ТВ канали
"Мультимедиа инвест групп" стала собственником двух цифровых телеканалов
24.10.2013
Холдинг "Мульти медиаинвест групп" стал владельцем ООО "Мультиплексресурс" и ООО "Мультисети", которые владеют лицензиями на цифровое вещание в мультиплексе МХ
-
5, сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
На заседании в среду оба телеканала переоформили лицензии в связи со сменой собственника. Ранее собственником "Мультиплексресурс" был Сергей Филонов, телеканала "Му
льтисети" –
Елена Стеценко. "Мультиплексресурс" владеет лицензией на вещание в МХ
-
5 во Львове, "Мультисети" –
в Киеве
.
Как сообщалось, руководителем и владельцем "Мультимедиа Инвест Групп" является Игорь Гужва. На данный момент в холдинг входит ежедневная газета "Вести", интернет
-
газета vesti.ua, журнал "Вести. Репортер" и телевизионный канал UBR, на базе которого планируется запуск новостного телеканала "Вести.ТВ".
По материалам companion.ua
Друковані ЗМІ
Издатель «Картель» выкупит 25% акций у Федуна
25
.10.2013
ЧАО «Картель", издающее газеты «Деловая столица", журналы «Власть денег", «Вокруг Света", решило приобрести 25,03% собственных акций у Алексея Федуна за 2,06 млн грн.
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия НКЦБФР, такое решение при
нято в рамках обязательного выкупа в связи с голосованием акционера против значительных сделок на собрании 30
.092013 г.
и подачей им заявления о выкупе 4
.10
.
Рыночная цена акции установлена на уровне номинальной –
543,57 грн, всего выкупается 3795 акций.
А
.Федун был народным депутатом с 2006 по 2012 г
.
, до этого –
президентом «Международного медиа
-
центра СТБ», главой административного совета ООО «ИФД
-
Капиталъ».
В состав ЧАО «Картель» помимо издательс
тва входят также «Всеукраинское подписное агентство» и сет
ь розничных продаж «Картель
-
пресса».
Крупнейшим акционером предприятия является «Интершелп Лтд» (Белиз) –
74,97% акций.
По материалам forbes.ua
Соціальна відповідальність
МК «Запорожсталь» профинансировал открытие военной
пушкарни на «Запорожс
кой Сечи»
21.10.2013
21 октября 2013 года в историко
-
культурном комплексе «Запорожская Сечь» (остров Хортица) открылся новый экспозиционный объект «Военная пушкарня», его открытие ознаменовалось выстрелом из пушки и залпами казацких орудий. Создание ново
й экспозиции стало возможным благодаря финансовой поддержке МК «Запорожсталь», на эти цели комбинат выделил 50 тыс. грн.
МК «Запорожсталь» в 2005 г
.
стал генеральным инвестором проекта «Возрождения духовности: создание историко
-
культурного центра и монумен
тального комплекса на острове Хортица», в результате реализации которого был построен историко
-
культурный комплекс «Запорожская Сечь».
В экспозиционном объекте «Военная пушкарня» представлены более 100 экспонатов -
это различные образцы казацкой артиллерии
, пушки, фальконеты, мортиры, различного рода снаряды, а также ремесленные инструменты казаков. Многие предметы экспозиции являются оригинальными предметами казачества. В ходе открытия экспозиции участники мероприятия, среди которых и председатель Запорожс
кой областной государственной администрации Александр Пеклушенко, смогли ознакомиться с практическим применением казацкого огнестрельного оружия.
Подробнее >>>
По материалам Пресс
-
центра ОАО «Зап
орожсталь»
Компания Tetra Pak и PepsiCo приняли участие в акции по возобновлению лесов
В начале октября в Киеве прошла социально
-
экологическая акция "Возобновим леса вместе", инициированная национальным представителем FSC (Forest Stewardship Council®
). В рамках акции состоялась совместная посадка леса на территории Боярской лесной опытной станции.
Представители компаний Tetra Pak Украина и PepsiCoв Украине, использующие в производстве сертифицированное древесное сырье и упаковку, вместе со студентам
и лесохозяйственного факультета Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и представителями СМИ высадили около 7000 саженцев на территории более 1 га.
Цель акции "Возобновим леса вместе" –
информировать широкую общественность о те
кущей ситуации с лесными ресурсами планеты, средствах предотвращения их уничтожения и деятельности FSC в этом направлении, а также привлечение внимания украинских компаний к необходимости внедрения политики экологически ответственных закупок и формирования
«зеленого» рынка потребления.
По данным ООН, ежегодно в мире вырубается 5,2 млн га лесов. Причем, 70% задействованных в пользование лесных территорий отличается высоким разнообразием флоры и фауны. Как известно, около 30
-
40% всей заготавливаемой древесин
ы расходуется на производство бумаги и сопутствующих материалов, а жизненный цикл обыкновенной бумаги, по статистике, равняется нескольким минутам. В Украине проблема потери лесов особенно актуальна. Под угрозой находятся ценные породы деревьев. Если за ру
бежом, едва ли не каждое ценное дерево находится на учете, то в Украине процветает бизнес по незаконной вырубке и теневой реализации ценных пород.
Подробнее >>>
По материа
лам csr
-
review.net
-----------------
® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
-----------------
----------------------
39
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Прес
-
релізи ГМК
& Прокат
ИНТЕРПАЙП будет продавать стальную заготовку
21.10.2013
Компания ИНТЕРПАЙП объявила о начале продаж стальной заготовки электросталеплавильного комплекса ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ.
Инновационный завод, открыт
ый в 2012 г., производит круглую непрерырвнолитую заготовку трубных и колесных марок стали диаметром 150 -
470 мм. Ас
ортамент ИНТЕРПАЙП СТАЛИ включает в себя основные углеродистые и легированные марки стали для производства трубной продукции, в частности стали классов Х42 -
Х80 и от Н40 до Q125, а также транспортные стали марок ER6, ER7, ER8, ER9 и аналогичных им. Сейчас завод осваивает марки стали A350 LF2 и 42CrMo4 для производства фланцев и колец.
Основными потребителями продукции ИНТЕРПАЙП СТАЛИ являют
ся собственное колесное и трубное производство компании.
На текущий момент уже отгружены пробные поставки заготовки колесной марки стали ER7 ведущим производителем железнодорожной продукции из Испании, Чехии и Германии, а также заготовка осевых марок стали
EA1N и ОС украинскому производителю железнодорожных осей.
«ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ выходит на проектные показатели производства и может обеспечивать качественной стальной заготовкой не только собственное производство компании, но и начать поставки внешним клиент
ам, –
комментирует Фади Храйбе, коммерческий директор ИНТЕРПАЙП. –
Освоение нового для нас рынка стальной заготовки является одним из направлений развития компании».
Напомним, что в июне ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ выплавила первый миллион тонн стальной заготовки. Вс
его за первые девять месяцев 2013 г. завод произвел около 900 тыс. тонн стали.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра Компании «ИНТЕРПАЙП»
МК «Запорожсталь» за 9 месяцев 2013 года уве
личил перечисления в бюджет
25.10.2013
Повышение уровня и качества жизни людей в регионах присутствия Группы Метинвест –
важная составляющая социальной стратегии компании, в рамках которой МК «Запорожсталь» за 9 месяцев 2013 года перечислил в бюджеты вс
ех уровней 827,3 млн. грн., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (786,8 млн. грн.) на сумму свыше 40,5 млн. грн., или на 5,1 %.
По итогам 9 месяцев 2013 года МК «Запорожсталь» перечислил в местный бюджет 194,6 млн. грн., что составл
яет 23,5 % от общей суммы перечислений налогов и сборов комбината за отчетный период. Рост перечислений в местный бюджет за отчетный период составил 3,8 млн. грн. или 2 % по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года (190,7 млн. грн.).
«Мы п
остоянно работаем над повышением эффективности и прибыльности комбината, совершенствованием всех производственных процессов. «Запорожсталь» -
один из крупнейших налогоплательщиков Запорожской области, перечисления комбината в бюджеты всех уровней стабильн
о растут, что позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день тысячам «бюджетников». Это тоже важная и приоритетная для нас часть социальной ответственности», -
отметил Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма.
По материалам
пресс
-
службы
МК ОАО
«Запорожсталь»
Метінвест проведе масштабну модернізацію доменної печі на комбінаті "Азовсталь"
25.10.2013
Група Метінвест інвестує в модернізацію четвертої доменної печі комбінату "Азовсталь" понад $92 млн. За рахунок капітального ремо
нту другого розряду з використанням сучасних технологій компанія має намір збільшити продуктивність печі на чверть -
до 1,1 млн. т чавуну на рік при зниженні техногенного навантаження. Для поліпшення екології буде проведена повна реконстру
кція природоохоро
нного обладнан
ня.
Проект поновлення домни враховує жорсткі вимоги європейських екологічних стандартів. Намічена модернізація очисних установок скіпової ями, безконусного завантажувального пристрою та газоочищення доменного газу.
Найбільш кардинально рекон
струкція торкнеться системи аспірації ливарних дворів. Замість існуючого електрофільтру буде змонтований рукавний фільтр з заміною повітроводів, клапанів і димососів. Після запуску нової системи ефективність очищення димових газів від пилу, в тому числі др
ібнодисперсного, зросте до 99%. Гарантований рівень викидів буде нижче необхідних за українським законодавством в 50 мг/м3.
Капремонт домни триватиме 120 діб. Його старт намічений на червень 2014 року. На даний момент тривають тендерні процедури і відбір п
ідрядників, йде укладання договорів з постача
-
льниками обладнання.
Детальніше >>>
За матеріалами scm.com.ua
Машинобудування Автоцистерны КРАЗ отгружены в Египет
22.10.2013
«Авт
оКрАЗ» отгрузил в адрес Министерства Обороны Арабской Республики Египет первую партию из 50 единиц топливозаправщиков АЦ
-
12
-
63221. Отгрузка была выполнена после успешного завершения инспекционных испытаний представителями Заказчика, подтвердивших соответст
вие изготовленной продукции контрактным спецификациям.
Автоцистерны КрАЗ АЦ
-
12
-
63221 предназначены для временного хранения и транспортирования светлых нефтепродуктов по всем видам дорог и бездорожью.
Базой для монтажа оборудования послужил полноприводный а
втомобиль
-
шасси КрАЗ
-
63221 (6х6) –
одна из самых популярных моделей автомобилей КрАЗ, которой нет равных в условиях бездорожья. Шасси КрАЗ
-
63221 имеет 330
-
сильный турбированный дизельный двигатель ЯМЗ
-
238Д, КПП -
9JS150ТА и однодисковое сцепление MFZ 430.
Отгрузка спецтехники КрАЗ произведена в рамках внешнеэкономического контракта, заключенного в текущем году. Подписание очередного контракта ПАО «АвтоКрАЗ» и МО АРЕ стало возможным, благодаря положительному опыту многолетнего сотрудничества и безупречной репутации автомобилей КрАЗ, ранее поставленных для МО Египта. Начиная с 70
-
х годов прошлого века КрАЗы служат в Египте, зарекомендовав себя за это время как простые в эксплуатации, но надежные и выносливые автомобили. Подробнее >>>
По материалам пресс
-
службы ПАО «АвтоКрАЗ»
Будівництво & Інфраструктура Виробництво будівельних матеріалів
«Кнауф Инсулейшн Украина» используе
т эко
-
пакеты
24.10.2013
Компания «Кнауф Инсулейшн Украина» поддерживает эко
-
инициативы и заботится об окружающей среде. Поэтому было принято решение о переходе на использование эко
-
пакетов. Эти пакеты, благодаря применению специальных биодобавок d2w, полно
стью разлагаются за 3
-
5 лет, не нанося вреда природе. В то же время, они ничем не уступают обычным полиэтиленовым пакетам в прочности и водонепроницаемости.
Отметим, что компания «Кнауф Инсулейшн Украина» является одной из компаний
-
учредителей Украинского
Совета по Зеленому Строительству, поддерживает концепцию «зеленого офиса» (закупает переработанную бумагу для принтеров, сотрудничает с клубом А4 по сбору и вывозу макулатуры и бережно относится к использованию энергоносителей и воды).
Также, компания «Кн
ауф Инсулейшн» во всем мире поддерживает эко
-
инициативы, является членом Европейского Совета по Зеленому Строительству, издает отчет об устойчивом развитии.
Будьте ЭКО
-
сознательными вместе с компанией «Кнауф Инсулейшн Украина»!
Подробнее >>>
По материалам
пресс
-
центра Компании «Кнауф Инсулейшн»
Будівельні компанії
Девелопер «Иммошан Украина» принял участие в City Evolution
23.10.2013
14 и 15 октября 2013 г. девелопер «Иммош
ан Украина» (г. Киев) принял участие в выставке по недвижимости City Evolution, которая прошла в столичном Дворце спорта. Посетителям и участникам мероприятия компания представила строящийся ТРЦ Rose Park в Макеевке (Донецкая обл.) и поделилась планами на 2014 -
2016 гг. ТРЦ Rose Park –
это вторая очередь, ТЦ Ашан, который успешно работает с 2008 года в Макеевке и является одним и самых крупных проектов в Донецком регионе. Сейчас проект находится в стадии активного строительства, его открытие запланирова
но на 2014 г. На данный момент ТРЦ Rose Park заполнен на 85% или 25 845 кв.м. тороговых площадей центра. В сентябре
-
октябре 2013 г. были подписаны новые договора аренды с арендаторами: SPRINGFIELD, Women Secret, Intertop, Ecco, Pandora, а так же якорным оп
ератором MANGO MEGASTORE –
это первый в Украине корпоративный магазин, в котором будут представлены коллекции для мужчин, женщин и детей. «Торговый центр наполняется брендами в соответствии с ожиданиями жителей региона, мы руководствуемся проведенными ис
следованиями и активно развиваем партнёрские взаимовыгодные отношения с новыми операторами для украинского рынка. Наша цель представлять в проектах уникальную бренд концепцию, которая будет востребована населением», прокомментировал Илья Сажин, директор по
аренде «Иммошан Украина». В следующем году «Иммошан Украина» начинает строительство торгового центра на левом берегу Киева по ул. Здолбуновская, пофазовое открытие которого запланировано на 2015 –
2016 гг. Еще один проект девелопера на 2014 год –
стро
ительство гипермаркета и торговой галереи в Одессе. К 2015
-
2016 гг. «Иммошан Украина» планирует расширить его до размера более 50 тыс. кв.м GLA. Как утверждают в компании, проект станет знаковым для города и узнаваемым брендом на въезде в Одессу. В рамках City Evolution с докладом «Сотрудничество с арендаторами при сертификации объекта недвижимости» выступила Анна Корягина, директор ТРЦ Rose Park. В своем выступлении Анна говорила об экологической сертификации BREEAM и поделилась опытом работы с арендаторам
и по «зеленой» аренде. Стоит отметить, что объекты недвижимости компании Immochan International (Группа Auchan, Франция) уже проходили сертификацию долгосрочного развития. В Украине ТРЦ Rose Park, станет первым объектом недвижимости, который соответствует экологическим стандартам BREEAM. «Многие арендаторы, готовы идти навстречу посредством обеспечения партнерских отношений в рамках подписания договоров «зеленой» аренды. Следует отметить, что те, кто подписал соглашение, подтвердили готовность следовать с
тандартам и даже вносить изменения в свои технические концепции. Это позволит нам достигнуть максимальной ресурсоэффективности ТРЦ в целом», поделилась Анна Корягина. На второй день мероприятия Филипп Бертере, директор «Иммошан Украина» и Мишель Жалац, менеджер ICSC по вопросам членства в Европе, провели открытое заседание ICSC. Докладчики подняли вопрос членства игроков рынка коммерческой недвижимости в ICSC и поделились статусом дел по созданию Совета торговых центров в Украине (ICSC).
«Иммошан У
краина» инициатор создания такой открытой организации в нашей стране. Компания имеет успешный опыт работы на международных рынках торговой недвижимости и активно внедряет мировую практику в Украине: «Участие в такой организации –
это отличная возможность д
ля украинского рынка недвижимости рассказать о его потенциале иностранным инвесторам, арендаторам и подрядчикам», рассказал гостям и участникам City Evolution Филипп Бертере. Вечером, 14 октября, в рамках City Evolution состоялось награждение City Awards. Компания «Иммошан Украина» была удостоена Золотой медали за проект ТРЦ Rose Park, как пример внедрения Европейских стандартов качества торговой недвижимости в Украине.
По всем дополнительным вопросам, комментарям и уточнениям -
обращайтесь:
Анна Щерба
нь
098 596 80 86
[email protected]
01033, Київ, вул. Володимирська, 79, 2 поверх
Tel: (044) 287 54 22
Fax: (044) 287 70 38
[email protected]
ge.com.ua
.
40
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Брокеридж КОМПАНИЯ «ТРИ О» ВЫВОДИТ НА РЫНОК МФК GULLIVER
24.10.2013
Украинская девелоперская компания «Три О» рада сообщить об открытии многофункционального комплекса Gulliver, в состав которого входит 35
-
этажный бизнес
-
центр и 8
-
эт
ажный торгово
-
развлекательный комплекс. МФК расположился на Спортивной площади, 1
-
А в Киеве.
Общая площадь объекта составляет 158 000 м2. Общая арендуемая площадь офисной составляющей комплекса достигает 62 500 м2, под торгово
-
развлекательную зону отведен
ы 45 200 м2. МФК Gulliver располагает подземным паркингом на 450 машиномест и наземной гостевой парковкой. Якорными арендаторами торгово
-
развлекательного центра Gulliver уже стали продуктовый супермаркет «Фуршет Гурман», 6
-
зальный кинотеатр «Оскар», сеть р
есторанов «Альмерия
-
плаза», боулинг
-
клуб «Гулливер» на 24 дорожки, который стал одним из крупнейших боулингов в Украине, а также фитнес
-
центр с 25
-
метровым бассейном. Крупнейшими арендаторами ТРЦ Gulliver также являются известные зарубежные ритейл
-
операт
оры –
испанская группа Inditex Group, которая откроет свои магазины Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear и Oysho, и польская LPP Group, которая представит в ТРЦ магазины таких своих брендов как Reserved, Mohito, Cropp Town и House. В целом, в торговой галерее ТРЦ Gulliver разместились 130 магазинов различных профилей: модной, классической и молодежной одежды, обуви, товаров для спорта, детей и дома, подарков и аксессуаров, др. Также в комплексе многие бренды открыли свои первые магазины в Укр
аине, среди них –
бутики итальянского дома моды Versace Collection и французской марки Zadig & Voltaire. В офисной части МФК Gulliver из якорных арендаторов уже представлены крупнейшая датская IT
-
компания Ciklum, «Ощадбанк», «Банк «ЮНИСОН», компания Collie
rs International (Украина) и другие. Управляющей компанией многофункционального комплекса Gulliver выступает компания «Три О», возглавляемая украинской бизнес
-
леди Лилией Резвой. Брокеридж осуществляют компании Colliers International (Украина) и DTZ в Укра
ине.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Prime Promotion Agency:
Татьяна Тука
тел.: +38(044) 461 90 89
моб.: +38(093) 262 74 33
e
-
mail: [email protected]
-
promotion.com.ua
Офисный департамент компании DTZ завершил очередную сделк
у аренды
24.10.2013
Международная консалтинговая компания DTZ рада сообщить о заключении долгосрочного договора аренды на офисные помещения в бизнес
-
центре, расположенном по адресу на бул. Дружбы Народов, 19 с украинским подразделением компании KWS. К
омпания DTZ выступила консультантом в данной сделке, представляя интересы арендодателя. Компания KWS является одной из ведущих мировых компаний в селекции и производстве семян сельскохозяйственных культур со 150
-
летним опытом работы, с представительствами в более чем 70 странах мира.
Украинское подразделение компании KWS было основано в 2001. Бизнес
-
центр класса «В», общей площадью более 7 000 кв. м., расположен на Печерске, в районе, который становится все более популярным для ведения бизнеса, благодаря р
азвитой инфраструктуре и удобной транспортной развязке. Объект был сдан в эксплуатацию, и успешно функционирует с третьего квартала 2012 года. После успешного завершения сделки аренды с компанией KWS, заполнение площадей бизнес
-
центра арендаторами составл
яет 100%. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Анастасия Дубова Маркетинг PR менеджер DTZ Украина +38 044 220 30 60 +38 095 272 07 71 [email protected] По материалам DTZ Украина Фінансові ринки
Банки
Банк Михайлівськи
й приєднався до міжнародної платіжної системи MasterCard
25.10.2013
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» став афілійованим членом міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide. Відтепер Банк Михайлівський має право емітувати та обслуговувати картки цієї платіжно
ї системи.
«Банк розглядає картковий бізнес як ключовий напрямок розвитку. Ми підготували широку лінійку нових банківських продуктів та послуг на основі карток, які задовольнять найвибагливіші запити наших клієнтів. Забігаючи наперед, можу сказати, що най
ближчим часом клієнтів Банку чекає декілька цікавих карткових проектів, що поєднують в собі інноваційні та зручні банківські сервіси, –
зазначив Голова Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Ігор Дорошенко».
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» почав здійснювати бан
ківську діяльність у червні 2013 року на підставі банківської ліцензії Національного банку України № 268 від 14.06.2013 р. Банк відноситься до IV групи згідно з класифікацією НБУ. Статутний капітал складає 300 млн. грн. Національним рейтинговим агентством «IBI
-
Rating» було присвоєно ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 (Висока надійність). Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Детальніше >>>
За мат
еріалами прес
-
центру ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
Страхові компанії
15 років успіху із страхов
ою групою «ТАС
»
21.10.2013
19 жовтня відбулися урочисті заходи, з нагоди 15 –
річниці з дня народження страхової групи «ТАС». Понад 1000 співробітників Компанії з різних куточків України зібралися в центрі культури та мистецтв НТУУ «КПІ», щоб привітати о
дин одного з цим святом та відсвяткувати 15 років спільного успіху. Під час урочистої частини заходу були відзначені кращі співробітники та всі регіональні підрозділи Компанії. Привітати працівників страхової групи «ТАС» прийшли почесні гості: Сергій Тігі
пко, Голова Ради Директорів ІФГ «ТАС» –
Сергій Попенко, Президент ЛСОУ –
Наталія Гудима.
«Створюючи страхову групу «ТАС» -
ми ставили перед собою амбітну мету –
стати компанією №1 в Україні, -
наголосив у своєму виступі Сергій Тігіпко. Я вважаю, в Компанії
є великий потенціал, найголовніше –
не зупинятися в зоні свого комфорту та постійно рухатись вперед. Ми живимо в час змін і успішний той, хто до цих змін швидко адаптується. Сьогодні необхідно будувати абсолютно нову Компанію в новій системі координат і з
новими підходами до клієнта. А для цього потрібно не зупинятися на досягнутому, а реалізувати найсміливіші ідеї й завдання, шукати індивідуальні підходи й неординарні рішення», -
додав Тігіпко.
Голова Правління Павло Царук у своїй вітальній промові зазна
чив наступне: ««ТАС» –
це високоефективна команда -
професіоналів, яка здатна робити неможливі речі. Компанія з кожним роком стає все більш інноваційною та технологічною. Про це говорять вже реалізовані проекти в галузі IТ та врегулюванні. Це і впроваджени
й максимально зручний процес врегулювання -
інтеграція з авторизованими СТО на рівні ІТ через систему «Аврора» та врегулювання страхових випадків за 5 днів в простому сегменті до 7000 грн. за програмою страхування «Зелений коридор». Завдяки своїм працівник
ам страхова група «ТАС» за 15 років існування уклала понад 7,6 млн договорів та відшкодувала понад 1 млрд грн, а клієнтами Компанії за цей період стали більше 3 млн осіб. Сьогодні «ТАС» -
це народна Компанія, адже клієнти можуть прийти до нас в 29 філій та
дирекцій або в одну з 450 точок –
продаж, що розташовані по всій країні». В ході святкування відбувся концерт акапельної групи «Піккардійська терція», а також виступили переможці корпоративного конкурсу ««ТАС» -
має талант!» Завершилося свято яскравим зор
епадом повітряних кульок та ювілейним тортом.
За матеріалами прес
-
центру Страхової Групи «ТАС» Торгівля В Украине начинается сборка настоящего автомобиля из конструктора
24.10.2013
Компания «Ниссан Мотор Украина», официальный дистрибьютор автом
обилей Nissan в Украине, приглашает всех стать свидетелями первой в Украине сборки автомобиля в натуральную величину из конструктора LEGO.
Сборка автомобиля начинается сегодня в дилерском центре Nissan «АвтоАльянс», который находиться по адресу: г. Киев,
ул. Корабельная, 4а, и будет продолжаться до 14 ноября. В течении этого времени команда из шести мастеров создаст точную копию Nissan Micra весом в 1150 килограмм. Следует отметить, что масса конструкции превысит вес настоящего автомобиля и в ней будут по
лностью отображены наименьшие детали настоящей Nissan Micra.
Подро
бнее >>>
По материалам Nissan Україна
Event
Круглый стол «Экономический ландшафт Украины»!
Каждую пятницу в 16.00
с 01.11.2013 г., в офисе нашей компании (Киев, станция метро «Университет», ул. Пирогова, 2 / 8
-
й подъезд, офис PG
&
RC
) будут проход
ить off
-
line
встречи всех заинтересованных в обсуждении экономики нашей страны. Целевая аудитория мероприятия: владельцы компаний; ТОП менеджеры по направлениям маркетинг, продажи, закупки, финансы; политики, депутаты и государственные служащие! Регистра
ция заканчивается за 24 часа до начала мероприятия. Количество мест ограничено! Для регистрации Вам необходимо выслать на [email protected] информацию о себе, компании и сфера интересов!!! Отметим, что аналитическая группа нашей компании регулярно пр
оводит обзоры более 30
-
ти рынков Украины, в том числе:
ТЕК; ГМК; химическая промышленность; приборостроение; машиностроение; АПК; пищевая промышленность; строительство и недвижимость; транспорт; ИТ; финансы; retail; услуги B2C и B2B. Мы исследуем более 350
источников информации, таких как:
bin.ua, companion.ua, kommersant.ua, business.ua, finance.ua, forbes.ua, unn.com.ua, capital.ua, lb
.
ua
, novosti
.
ua
, info
-
kmu
.
com
.
ua
, blackseanews
.
net
, euromag
.
ru
, investgazeta
.
net
, expert
.
ua
, focus
.
ua
, ubr
.
ua
, glavcom
.
ua
,
korrespondent
.
net
, .
eizvestia
.
com
, comments
.
ua
, epravda
.
com
.
ua
, maanimo
.
com
, liga.net, delo.ua, minprom.ua, minfin
.
com
.
ua
, economics
.
unian
.
net
, rbc
.
ua
, ИА "Українські Новини", interfax
.
com
.
ua
, ukrinform
.
ua
, ura
-
inform
.
com
, for
-
ua.com и десятки других тема
тических ресурсов. В результате мы создаем наш деловой еженедельник WDM «Chrematistic» в цифровом формате, который каждый понедельник доставляется бесплатно более 40 тис. адресатов в 50
-
ти странах мира! Мы позиционируем WDM «Chrematistic» как издание №1 о
потребностях и возможностях бизнеса!!
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Анатолий Марущак
Владелец и шеф
-
редактор WDM «Chrematistic» Коммерческий директор ООО «Прогруп энд Ренессанс консалтинг»
Киев, ул. Пирогова, 2
044
-
235
-
51
-
11
096
-
158
-
13
-
61
[email protected]
41
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Бізнес Асоціації Конференція ОБСЄ в Туркменістані: новий рівень
енергетичної безпеки
22.10.2013
17
-
18 жовтня 2013 р в Ашхабаді (Туркменістан) під егідою головування України в ОБСЄ відбулася Міжнародна конференція високого р
івня "Енергетична безпека і стабільний розвиток -
перспектива ОБСЄ", присвячена обговоренню на міжнародному рівні актуальних проблем енергобезпеки. Близько 70
країн –
членів і партнерів ОБСЄ делегували своїх представників для участі в роботі конференції.
У
пленарному засіданні, що відкривало конференцію, виступили Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, Діючий Голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, а також заступник Генерального с
екретаря ООН, Виконавчий секретар Європейської економічної комісії Свен Алакай.
Звертаючись до присутніх, Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов зауважив важливість розробки довготривалої стратегії співпраці в сфері енергетичної безпеки і сталог
о розвитку. Він відзначив необхідність активізувати енергетичний діалог в рамках ОБСЄ, а саме «сформувати механізми багатосторонніх консультацій з політичних, фінансово
-
економічних, технологічних, екологічних аспектів енергобезпеки, стимулювати створення н
а просторі ОБСЄ багатоваріантної інфраструктури міжнародних поставок енергоносіїв».
Детальніше >>>
За матеріалами Департаменту комунікацій ICC Ukraine
Сумська область першою в Україні планує запровадити
стандарт Invest
ors in People
24.10.2013
22 жовтня 2013 р. в Сумах відбувся спільний Діловий брифінг «Інвестиції в Людей», організований спільно Сумською ОДА та ICC Ukraine, Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати.
Діловий брифінг «Інвестиції в Люде
й» став першим заходом на виконання укладеної між Сумською ОДА та ICC Ukraine Угоди про співробітництво. Захід відбувся за участі Губернатора області Юрія Чмиря, Першого віце
-
президента ICC Ukraine Анатолія Хоменка, Віце
-
президента ICC Ukraine і координат
ора програми "Інвестори в людей" Ольги Ревіної, представників ділових кіл області, органів влади та неурядових організацій
.
ICC Ukraine як єдиний уповноважений в Україні представник Всесвітньої Організації Бізнесу (WBO) ініціював проект «Інвестиції в Лю
дей -
стандарт ведення сучасного бізнесу» з метою сприяння підприємствам з різних регіонів України у підвищенні ефективності діяльності через впровадження кращих мирових практик управління. За матеріалами Департаменту комунікацій ICC Ukraine
Відбул
ась зустріч Голови ВРУ Володимира Рибака та КБУ із ЄЕС
25.10.2013
Повідомляємо вам, що в рамках курсу країни на євроінтеграцію 22 жовтня Конфедерація будівельників України приймала делегації Європейського економічного сенату (ЄЕС) та Асоціації платників п
одатків Європи (АППЄ). До складу німецької делегації на чолі з генеральним директором ЄЕС Міхалєм Йегером увійшли президент АППЄ Рольф фон Хохенхау та юрист податкового права АППЄ Торстен Гроссе. Зі сторони Конфедерації делегацію приймали президент КБУ Лев
Парцхаладзе, віце
-
президент, голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов, виконавчий директор КБУ Сергій Грабар.
Найбільш значимою подією під час перебування делегації стала зустріч з Головою ВРУ Володимиром Рибаком. Основною темою розмови стали положення підписаної угоди між КБУ та ЄЕС, метою якої є залучення іноземних інвестицій до України, а також впровадження європейських стандартів ведення бізнесу в будівельній галузі.
Керівник парламенту висловив переконання, що ЄЕС може запропонувати Україні безпреце
дентну можливість стати більш зрозумілим, респектабельним членом європейської бізнес
-
спільноти, а також вивести вітчизняну будівельну галузь на принципово новий рівень і залучити потенційних інвесторів. Найбільш перспективними напрямками для інвестицій чле
ни німецької делегації вважають інфраструктуру та будівництво. Під час зустрічі Володимир Рибак згадав про успіх, якого ми досягли в будівельній галузі за останній час. Змінено підходи до всіх етапів здійснення містобудівної, архітектурної та будівельної д
іяльностей, кількість дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві для інвестора скоротилася з 32 до 9, значно скорочено витрати часу для їх проходження
.
За матеріалами Прес
-
служби Конфедерації будівельників України
"Укркондпром" обвинил Росп
отребнадзор в нарушении международного законодательства
25.10.2013
Ассоциация "Укркондпром" считает нарушением международного и российского законодательства непредставление Роспотребнадзором акта проверки кондитерских фабрик корпорации Roshen в Украине.
"
Это является прямым нарушением международного и российского законодательства, регламентирующего процедуры инспектирования", -
заявил президент ассоциации Александр Балдинюк.
По его словам, в ходе проверок инспекторами Роспотребнадзора украинских фабрик Ros
hen не было выявлено никаких системных нарушений. "Инспекторы очень тщательно искали нарушения на фабриках Roshen, но ничего существенного не смогли найти", -
констатировал президент "Укркондпрома".
Согласно сообщению, Роспотребнадзор подтвердил высокий уровень организации производства и технологического процесса на фабриках предприятия, а также надлежащий контроль качества и безопасности продукции.
Александр Балдынюк также отметил, что, согласно российским нормативным документам, акт проверки оформляется
непосредственно после ее завершения. При этом предприятие, которое проверяют, вправе внести свои возражения относительно положений акта, подписать его и получить копию этого документа. Президент "Укркондпрома" выразил обеспокоенность по поводу того, что в
состав инспекционной группы Роспотребнадзора входили представители российского конкурирующего предприятия. Это, по мнению руководителя ассоциации кондитеров, представляет угрозу использования подобных проверок в качестве инструмента промышленного шпионажа
против украинских предприятий.
По материалам ИА «Интерфакс
-
Украина»
Економіка регіонів
Київ
Украинская "Кремниевая долина" получит налоговые каникулы на 10 лет
22.10.2013
Установление льгот для участников нацпроекта предполагает законопроект №2063, з
арегистрированный в Верховной Раде в понедельник. Проект закона, в частности, предполагает установление ставки налога на прибыль для научно
-
исследовательских предприятий и предприятий
-
разработчиков программного продукта, входящих в нацпроект “Технополис”, на уровне 0% в течение первых пяти лет с момента приобретения статуса участника нацпроекта и на уровне 8% -
в течение последующих пяти лет.
Проект закона также предусматривает освобождение от НДС операций по ввозу на территорию Украины оборудования и комп
лектующих (кроме подакцизных товаров), которые не производятся в стране либо производятся и уступают импортным аналогам и ввозятся участниками проекта “Технополис”.
Национальный проект “Технополис” -
предполагает создание инфраструктурных комплексов иннова
ционного развития и высоких технологий. Приоритетными городами для его реализации выбраны Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск и Донецк. Общая площадь строительства -
1,6
-
2 млн м
²
. Проект создаст 70
-
75 тыс. рабочих мест.
Составляющей частью нацпроекта явля
ется проект Bionic Hill, который предусматривает создание 35 тыс. рабочих мест и общую п
лощадь строительства 950 тыс. м
²
. Первую очередь Bionic Hill планируется ввести в эксплуатацию в 2015 г
.
На территории Bionic Hill планируется создание инновационной эк
осистемы по принципу “Живи
-
Работай
-
Учись
-
Отдыхай”, формирование платформы для развития бизнеса и обеспечения условий для работы и проживания специалистов сферы высоких технологий. Приоритетными отраслевым направлениям инновационного парка является информац
ионно
-
коммуникационные технологии, фармацевтика и биотехно
-
логии, энергоэффективность и энергосбережение.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Центр
На Винничине инвестиции в ж
ивотноводство
составили 6 млрд грн
22.10.2013
По информации департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, на Винниччине успешно воплощаются инвестиционные проекты в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, в области птицеводства, сообщ
ает пресс
-
служба ОГА.
В частности, в молочном скотоводстве начато строительство 3 молочных комплексов на 4,2 тыс. гол. Также проводится реконструкция 39 ферм на 9 тыс. гол/мест. С начала года завершено реконструкции 12 молочно
-
товарных ферм общей мощностью
2990 гол/мест, в том числе в мясном скотоводстве начато реконструкции 8 помещений для откорма КРС.
В отрасли свиноводства начато строительство и реконструкции 12 помещений для откорма свиней и завершена реконструкция 3 свинокомплексов общей мощностью 6,1 тыс. гол/мест, пишет пресс
-
служба.
В области птицеводства реализуются инвестиционный проект строительства комплекса по выращиванию индюшатины в Могилев
-
Подольском районе мощностью 13 тыс. т. Также в 2013 г. начала работу первая очередь производства мяса бр
ойлеров на 110 тыс. т.
По состоянию на 1 октября 2013 г. с начала инвестирования в строительстве освоено 6 млрд грн.
По материалам latifundist.com
Промисловість Житомирщини цьогоріч отримала прибутку на 187 млн. грн.
24.10.2013
Промислове виробництво Ж
итомирщини сьогодні формують більше 500 великих та середніх підприємств, на яких працює понад 60 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників у промисловості за січень -
липень 2013 року зросла на 8,4% до відповідного періоду минулого року і стан
овила майже 2700 грн.
«Останніх два роки промисловість області утримує в Україні перше місце по темпах приросту промислового виробництва. Індекс виробництва промислової продукції за 2011 рік склав 125,3%, за 2012 рік -
116,6% до попереднього року. За січен
ь
-
вересень поточного року індекс виробництва промислової продукції в області склав 115,7% до відповідного минулорічного періоду і область посіла перше місце у загальнодержавному рейтингу по Україні (індекс виробництва промислової продукції в Україні за 9 м
ісяців п.р. склав 94,8%)», -
зазначає голова облдержадміністрації Сергій Рижук.
За січень
–
серпень 2013 року обсяги реалізованої промислової продукції в області зросли на 528 млн. гривень або на 6,2% в порівнянні з відповідним минулорічним періодом і склали
10,3 млрд. грн. За І півріччя 2013 р. у промисловості фінансовий результат склав 187 млн. грн. прибутків.
За рахунок введення в дію нових промислових об’єктів, модернізації та розшир
ення діючих виробництв за 9 міс.
цього року у промисловості створено пона
д 4200 нових робочих місць.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Ж
итомирської ОДА
Захід
На Закарпатті 800 тис. грн. виділено на розвиток
тваринництв
а і птахівництва
24.10.2013
24 жовтня під головуванням заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Михайла Поповича відбулася нарада з питань розвитку харчової та переробної промисловості області. У нараді взяли участь директор департаменту агроп
ромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Готько, директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Юрій Гузинець, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та відповідних служб
.
На нараді обговорили поточний стан галузі з виробництва харчових продуктів та напоїв Закарпатської області. Так, станом на 1 жовтня, збільшилися показники обсягів виробництва ковбасних виробів, суміші соків фруктових та овочевих, борошна, продукції дитячого харчування, кормів для твари
н, мінеральних вод.
Цьогоріч на розвиток агросектору на виконання державної програми підтримки та розвитку тваринництва і птахівництва з обласного бюджету виділено 800 тисяч гривень. Відтак у вересні цього року введено в експлуатацію молокопереробний цех СОК «Рахівська бринза». До кінця року планується запуск м’ясопереробних цехів у Хустському, Виноградівському та Тячівському районах, а також молокопереробного цеху в Міжгірському районі т
а хлібопекарні на Воловеччині. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби З
акарпатської ОДА
42
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Тернопільщина стала надійним майданчиком для розвитку бізнесу
25.10.2013
Тішить, що в області вдалося успішно втілити чимало задекл
арованих попередніми роками інвестпроектів. На них загострив увагу й заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько, презентуючи учасникам інвестиційну привабливість Тернопілля. Зокрема в Чортківському районі став до ладу крохмальний завод, який щоріч
но перероблятиме 200 тисяч тонн картоплі, до кінця року спорудять ще два картоплесховища на 38 тисяч тонн.
Щоб забезпечити продовольчий ринок продуктами зовнішнього виробництва й наростити експорт, у селі Синьків Заліщицького району розпочав роботу найбіл
ьший в Україні тепличний комплекс. Незабаром на площі 30 гектарів розпочнуть будівництво його другої черги, а також двох переробних підприємств. Запрацювали також три нових насіннєвих заводи. Задля високоякісного зберігання збіжжя в області звели шість еле
ваторів. Нещодавно зерносховище, спорудження якого обійшлося у 80 млн грн інвестицій, урочисто відкрили в селищі Ланівці.
Тваринницька галузь теж не залишилася без капіталовкладень. Стали до ладу три молочні комплекси (на 3,6 тисячі голів корів), завершил
и будівництво доїльного залу на 500 корів. Відкрили й три сучасні свинокомплекси, а також птахофабрику на 500 тисяч голів курей
-
несучок, бройлерну птахофабрику з обсягами реалізації 1 мільйон голів на рік. Цього року взялися за впровадження п’яти інвестпро
ектів зі спорудження та реконструкції тваринницьких комплексів.
Особливу увагу в краї приділяють втіленню в життя проектів, спрямованих на поліпшення надання краянам медичних послуг, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти (серед іншого, за кошт
и меценатів побудували три загальноосвітні школи майбутнього).
Майже 380 мільйонів гривень інвестували протягом 2011
—
2012 років у транспорт.
Детальніше >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Думки експертів
Макроекономіка Экономика Украины просела из
-
за плохой конъюнктуры для украинских товаров и непогоды -
премьер
26.10.2013
На экономическом положении Украины нег
ативно сказались осложнения торговли со странами Таможенного союза, плохая конъюнктура для украинских товаров и неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил премьер
-
министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Правительства.
“Подведены итоги р
аботы экономики за девять месяцев текущего года. Госстат обнародовал статистику, которая показала, что в сентябре сказались определенные негативные тенденции. Несмотря на то, что Правительство делало все возможное, чтобы нивелировать влияние плохой конъюнк
туры для украинских товаров и осложнения в торговле со странами Таможенного союза, остановку нефтехимической отрасли и негативное влияние неблагоприятных погодных условий, которые приостановили почти на месяц полевые работы –
все это сказалось на работе эк
ономики”, –
считает Н.Азаров
.
Председатель Правительства подчеркнул, что мы имеем дело с крайне сложным стечением негативных факторов. Затяжной спад спроса на украинские товары на традиционных рынках и уменьшение цены на товары украинского экспорта все п
оследние три года сопровождается разрушительным для целых отраслей нашей экономики влиянием самой высокой в Европе цены на газ.
“Между тем, действие глобальных негативных факторов усилили введенные нашими партнерами по Таможенному союзу внешнеторговые ог
раничения для отечественных предприятий металлургического комплекса (производство труб), пищевой промышленности (производство мяса крупного рогатого скота, молочной продукции, кондитерских изделий) и машиностроения (производство легковых автомобилей и груз
овых вагонов)”, –
сказал Н.Азаров.
По материалам news.finance.ua
Фінансові ринки
Украинский фондовый рынок утратил около 90% своих объемов –
участник рынка
22.10.2013
Украинский фондовый рынок в настоящее время утратил около 90% от объемов торгов, кот
орые наблюдались на нем еще несколько лет назад. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реал
ьного сектора".
По информации Тарабакина, если в 2011 г
.
ежедневные объемы торгов на Украинской бирже превышали 200 млн грн, а сумма депонированных средств составляла 350 млн грн, то на сегодня средние объемы торгов составляют около 10 млн грн, а объем де
понированных средств -
30 млн грн.
"Вряд ли можно назвать еще какой
-
нибудь рынок, который за последние несколько лет сократился на 90%", -
сказал он.
Как отметил Тарабакин, украинский рынок сегодня утратил статус площадки, на которой компании могут привлек
ать средства. "Я бы очень хотел ошибиться, но я думаю, что в ближайшие 3
-
5 лет изменить ситуацию будет очень сложно", -
сказал он.
"К сожалению, сегодня спасать нечего, поэтому, скорее всего, речь может идти о перезагрузке всей системы", -
добавил Тарабаки
н.
В то же время, по его словам, улучшить ситуацию могло бы проведение пенсионной реформы. "Должен быть создан качественный инструмент, куда могли бы быть направлены деньги населения", -
считает он.
По словам Тарабакина, еще одним фактором, который может о
казать позитивное влияние на рынок, может стать листинг в Украине ценных бумаг украинских компаний, которые сегодня котируются на иностранных площадках. По его мнению, менеджмент таких компаний сможет использовать листинг в Украине как механизм самофинанси
рования, работники таких компаний могут поощряться руководством, принимая участие в опционных кампаниях, когда к зарплате в виде бонуса выдаются еще и акции компании, в которой они работают.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
:: Світ ЗМІСТ
Міжнародні організації
Європа
СНД
Близький Схід
Далекий Схід
Африка
Латинська та Центральна Америка
США та Канада
Антарктида та Антарктика
Аналітика & Соціологія
Думки експертів
БЕЗКОШТОВНИЙ
щотижневий електронний діловий журнал
WDM
«
Chrematistic»
ФОКУС
Инвестиционная привлекательность стран BIITS опережает BRICS, -
эксперты
22.10.2013
У инвесторов по всему миру развивающиеся рынки начинают ассоцииров
аться не со странами BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые ранее назывались локомотивами мировой экономики, а со странами BIITS (Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и ЮАР), инвестиции в которые вряд ли принесут хорошую доходность. Об этом со
общает телеканал "Россия
-
24".
Экономисты HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co. и International Strategy & Investment Group считают, что инвесторы обратили внимание на дефицит текущего счета платежного баланса и структурные недостатки экономик стран BIITS, тем более что вероятность сокращения программы стимулирования со стороны ФРС и замедление темпов роста в Китае не добавляют оптимизма. Эксперты отмечают, что инвесторы будут гораздо более разборчивы относительно развивающихся рынков, чем они были в прошлом
, и выбирать для инвестиций будут те страны, которые находятся в наилучшем положении.
Мексика, Чехия и Южная Корея входят в число все еще привлекательных стран, поскольку они меньше зависят от иностранных инвестиций и смогли воспользоваться "легкими" день
гами из
-
за программ стимулирования для укрепления своих экономики.
Неожиданное решение ФРС в сентябре продолжить программу покупки активов дало некоторую передышку развивающимся странам, так как падение их валют замедлилось, но передышка будет временной, с
читает глава Marketfield Asset Management Михаэль Шоул.
"Некоторые из этих стран будут смотреть на дальнейшие показатели по оттоку капитала в ближайшие 3
-
6 месяцев, поскольку инвесторы начинают разделять "хорошие" развивающиеся рынки и "плохие" развивающие
ся рынки", -
сказал он.
Marketfield Asset Management делает ставку против акций и облигаций развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии.
"Я не думаю, что "медвежий" рынок развивающихся рынков достиг дна, -
добавил Шоул. -
Существует реальная возможно
сть дальнейшего падения".
Тема дифференциации становится все популярнее на фоне предупреждений МВФ о том, что рост в развивающихся и развитых странах является самым слабым с 2009 г.
С начала мая, когда ФРС дала понять, что может сократить программу выкуп
а активов, индонезийская рупия упала на 11% по отношению к доллару, индийская рупия упала на 12%, турецкая лира -
на 9%, бразильский реал -
на 8%. При этом мексиканский песо потерял только 5%, южнокорейская вона выросла на 3,8%, а чешская крона прибавила 3
,5%.
Исполнительный директор в Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль
-
Эриан сказал, что многие развивающиеся рынка потратили много сил на борьбу с мировым финансовым кризисов в 2008 г. И в то время как Мексика "делала правильные шаги", Бразилия "вер
нулась к своим старым привычкам", а Турция "отрицает наличие проблем".
На фоне все более очевидных различий инвесторы стараются выбрать наиболее удачный объект для вложений средств.
Главный экономист UniCredit SpA в Лондоне Эрик Нильсен отмечает, что главн
ая проблема BIITS -
это чрезмерная зависимость от внешнего финансирования и сейчас мир движется к некому подобию монетарной нормализации.
Ранее двузначный рост в Китае побудил инвесторов вкладывать в развивающиеся страны, так как такой рост служил подъему
в других странах. При этом низкие процентные ставки в развитых странах вынудили искать более высокую доходность в других местах, поэтому инвесторы не обращали внимания на некоторые проблемы, такие как рост дефицита по счету текущих операций, низкие темпы роста промышленного производства, небольшая доля инвестиций по отношению к внутреннему потреблению и задержки в улучшении инфраструктуры.
При этом проблемы в странах различаются. Бразилия, например, не смогла добиться роста промышленности, опираясь на рос
т потребления, благодаря кредитованию и вернулась к дефициту текущего счета около 3% ВВП.
Индонезии мешают инфляция, близкая к четырехлетнему максимуму, и дефицит текущего счета. В Индии проблемы связаны с замедлением темпов роста, повышенной инфляцией и м
едленной модернизацией инфраструктуры.
В Турции и ЮАР дефицит текущего счета платежного баланса превышает 6% ВВП.
Для России большую роль играют внешние факторы, в частности снижение мирового спроса на нефть, природный газ и металлы, в результате чего темп
ы роста экономики снизились до минимума с 2009 г.
Эксперты добавляют, что решение ФРС не снижаться объем покупок дало время некоторым странам подготовиться и улучшить ситуацию в экономике. Сигнал о возможном сокращении стимулирования в мае стал своеобразны
м стресс
-
тестом для развивающихся стран, что позволило обнаружить основные проблемы.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
-----
------------
® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
поставщик
благородной воды:
ООО «Прогруп & Ренесанс Консалтинг»
093
-
6138298
Александр
-----------------
натисні
ть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
Микола Азаров
Фото obozrevatel.com
43
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Міжнародні організації
м
іждержавні
НАТО
НАТО проведет крупные учения на юге Европы в 2015 г
.
22.10.2013
НАТО проведет в 2015 году на территории Испании, Португали
и и Италии масштабные военные учения с участием наземных, воздушных и морских сил, сообщил сегодня генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.
"Мы сегодня одобрили концепцию этих учений", -
сказал он журналистам в Брюсселе по завершении перв
ого дня двухдневной встречи министров обороны 28 стран НАТО.
По словам г
-
на Расмуссена, учения 2015 г.
и предстоящие в ноябре на территории Польши и стран Прибалтики учения Сил реагирования НАТО Steadfast Jazz являются примером реализации "Инициативы связа
нных сил".
Проект предусматривает развитие взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО в трех направлениях: наращивание количества совместных учений, в том числе с силами реагирования НАТО, совместная подготовка военнослужащих и обслуживающего перс
онала, а также совместное использование технологий и вооружений.
По материалам РИА Новости
Європа
Госдолг еврозоны составил рекордные 90,6% ВВП
21.10.2013
В 2012 году государственный долг 17 стран Евросоюза, использующих евро, составил рекордные 90,6%
ВВП по сравнению с 87,3% в 2011 году и 85,4% в 2010 году.
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat), сводный дефицит госбюджета еврозоны снизился с 4,2% ВВП до 3,7% ВВП.
Кроме того, госдолг всех 27 государств ЕС вырос с 82,3% ВВП до 85,1%, бюджетный дефицит опустился с 4,4% ВВП до 3,9%.
Совокупный объем ВВП еврозоны по итогам 2012 года составил 9,48 трлн евро в рыночных ценах, Евросоюза –
12,97 трлн евро.
И задолженност
ь европейских государств, и сальдо их бюджетов по
-
прежнему существенно выше уровней, допустимых по общеевропейскому законодательству, согласно которому госдолг не должен превышать 60% ВВП, дефицит бюджета –
3% ВВП.
Худший уровень бюджетного дефицита в Евр
осоюзе зафиксирован в Испании –
10,6% ВВП против 9,6% ВВП годом ранее, тогда как даже Греция, испытывающей куда более серьезные экономические проблемы (в стране уже шестой год идет рецессия), сократила дефицит до 9% ВВП с 9,5% ВВП.
Германия вышла на профиц
ит в 0,1% ВВП, тогда как в Великобритании отрицательное сальдо составило 6,1% ВВП, во Франции –
4,8%. Самый низкий уровень дефицита по Евросоюзу отмечен в Эстонии (0,2% ВВП), Швеции (0,2%), Люксембурге (0,6%) и Болгарии (0,8%).
По итогам 2012 года 14 из 27
государств ЕС имели госдолг выше 60% национального ВВП, их количество не изменилось по сравнению с 2010 и 2011 годом.
Лидером по этому показателю является Греция, которая должна в 1,5 раза больше своего ВВП –
156,9%. Однако Греция, несмотря на экономическ
ий спад более чем на 7% в 2012 году, добилась резкого улучшения ситуации с задолженностью по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 170,3% ВВП.
На втором месте идет Италия (127% ВВП против 120,8% в 2011 году), на третьем –
Португалия (124
,1%). Больше 60% ВВП также должны Ирландия (117,4%), Бельгия (99,8%), Франция (90,2%), Великобритания (88,7%), Кипр (86,6%), Испания (86%), Германия (81%), Венгрия (79,8%), Австрия (74%), Мальта и Нидерланды (по 71,3%).
Меньше всех в ЕС в относительном выр
ажении должны Эстония (9,8% ВВП), Болгария (18,5%) и Люксембург (21,7% ВВП).
Несколькими неделями ранее Корреспондент.biz п
исал
, что еврозона побила исторический рекорд по торможению кредитования.
По материалам forbes.ua
Почти 85 млн человек в Евросоюзе живут за чертог
бедности, а 26 млн -
безработные
24.10.2013
Порядка 84 миллионов человек в Европейском союзе живут за черт
ой бедности, что составляет почти 17% от всего населения стран, входящих в союз, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Как констатирует исполнительный орган ЕС, процесс выхода Европы из кризиса может затянуться на ближайшие 10 лет. И это на фоне статистики, согласно которой 26 млн человек в ЕС –
безработные. Как передает Euromag, вопросы социальной политики и справедливости были в центре внимания на прошедшей сегодня в Вильнюсе конференции, проводившейся Европейским социально
-
экономическим комитетом.
“В некот
орых наиболее пострадавших от кризиса странах мы видим рост экстремизма, демагогии и предрассудков. Стимулируя экономический рост, нельзя забывать о росте справедливости”, –
заявил председатель Европейского социально
-
экономического комитета Лука Джахер.
Ка
к считают участники конференции, финансовый и экономический кризис в ЕС перерос в кризис социальный и демократический. С этим связан также кризис доверия к ЕС в целом, говорится в сообщении.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
Дипломатичні відносини
ЄС –
Близький Сх
ід
Возобновляются переговоры о приеме Турции в ЕС
22.10.2013
Евросоюз намерен возобновить многолетние переговоры о приеме Турции в ЕС, чтобы подтолкнуть Анкару к строительству демократии. Об этом договорились участники Совета постоянных представителей 28 стран Евросоюза на встрече в Люксембурге, которое предшествовало заседанию Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС, который продолжается восемь лет, был приостановлен в июне этого года после жесткого подавл
ения акций протеста в Анкаре, что вызвало «сомнения стран ЕС, что турецкая демократия развивается в правильном направлении».
«Возобновление переговоров о вступлении в ЕС повысит заинтересованность Турции в проведении демократических реформ и приближению св
оих норм к европейским стандартам», -
заявил европейский дипломатический источник.
Никто не скрывает, что решение возобновить диалог с Турцией принято по исключительно идеологическим соображениям. Реальные перспективы на прием этой страны в ЕС не просматри
вается.
По материалам Euromag.ru
Новини країн за регіонами o
Північна Європа
Велика Британія
Великобритания впервые за 30 лет построит новую АЭС
21.10.2013
Правительство Великобритании выдало официальное разрешение на строительство первой атомной электрос
танции в стране за последние 30 лет. Об этом сообщает русская служба BBC. Как говорится в сообщении -
коммерческий проект, осуществляемый частными компаниями. Новая станция "Хинкли
-
Пойнт
-
С" будет расположена на месте уже существующей АЭС в графстве Сомер
сет на юго
-
западе Англии.
В сооружении АЭС примет участие консорциум во главе с французской компаний EDF, в который войдут также в качестве инвесторов китайские государственные компании.
В заявлении британского кабинета говорится, что ввод в строй этой эле
ктростанции позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, а также снизить стоимость электроэнергии в будущем. Правящая коалиция много говорит о необходимости перевода британской энергетики на альтернативные источники, не основанные на ископаемом
топливе.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Банк Англии попросил помощи у McKinsey и Deloitte
22.10.2013
Глава Банк Англии Марк Карни нанял ведущие
консалтинговые компании McKinsey & Co и Deloitte для разработки стратегии и оценки приоритетов британского Центробанка на ближайшие годы.
По данным агентства Bloomberg, консалтинговые компании будут работать над разными задачами. Аналитики McKinsey оценят
основные приоритеты в монетарной политике Банка Англии и помогут разработать стратегию "с учетом того, что уже было сделано, и с прицелом на будущее".
В Deloitte проведут аудит эффективности использования ресурсов Банком Англии, в частности, информационны
х технологий и персонала. Источники Bloomberg сообщают, что консалтинговые компании представят свои доклады в 2014г.
Оценки со стороны консалтинговых компаний являются частью плана нового главы Банка Англии Марка Карни по "модернизации" британского ЦБ.
По
материалам bin.ua
Темпи зростання економіки Великобританії досягли рекорду
25.10.2013
Економіка Великобританії в третьому кварталі поточного року виросла на 0,8%, це найвищі темпи збільшення ВВП з другого кварталу 2010 року, коли до влади прийшов уряд Де
віда Кемерона. Такі дані опублікувало Управління національної статистики, передає "Ітар
-
Тасс".
За інформацією видання, в порівнянні з тим же періодом минулого року зростання економіки становило 1,5%. Економіка Великобританії зростає вже третій квартал посп
іль.
При цьому ВВП країни в даний момент як і раніше на 2,5% менше, ніж він був у 2008 році, коли вибухнула світова фінансова криза.
Сильне зростання економіки дає прем'єру Девіду Кемерону і міністру фінансів Джорджу
. Осборну підстави стверджувати, що пров
одиться урядом політика жорсткої економії бюджетних витрат починає давати позитивні результати за рахунок оздоровлення фінансового становища країни.
Головним локомотивом зростання економіки в третьому кварталі була будівельна галузь, обсяги якої зросли на
2,5%. Причиною прискорення її розвитку стали урядові заходи щодо стимулювання. У їх числі -
нещодавно оголошена ініціатива з надання державних гарантій по іпотечних кредитах сім'ям, які купують свій перший будинок або квартиру. Тим часом, обсяг будівельно
го сектора залишається на 12,5% менше пікового показника, досягнутого в 2008 році. Зростання промисловості становило у третьому кварталі 0,5%. Обсяг виробництва британської промисловості залишається на 12,8% менше передкризового рівня 2008 року. При цьому зростання обробного сектора промисловості -
0,9% -
виявилося вищим, ніж у середньому по економіці. Обсяги обробної промисловості залишаються на 8,9 меншими, ніж рівень 2008 року. Тим часом, у третьому кварталі сповільнився розвиток сектора послуг, на частк
у якого припадає три чверті британської економіки. Зростання сфери послуг було нижче середнього показника по економіці -
0,7%. При цьому її обсяги перевищили передкризовий рівень на 0,6%. Найбільш швидкими темпами зростали сфери бізнес
-
послуг та фінансовог
о сектора, далі за темпами зростання йдуть сфери торгівлі, готельного бізнесу та громадського харчування.
За матеріалами epravda.com.ua
o
Центральна Європа
Люксембург
На выборах в парламент Люксембурга победила партия премьер
-
министра
21.10.2013
Христ
ианско
-
социальная народная партия (CSV) Люксембурга, которую представляет действующий премьер
-
министр Жан
-
Клод Юнкер, после подсчета 97% бюллетеней набирает наибольшее число голосов избирателей -
33,54% -
на состоявшихся вчера внеочередных парламентских вы
борах, сообщила избирательная комиссия герцогства.
На втором месте по числу проголосовавших -
Рабочая партия Люксембурга (LSAP) с 20,4%, на третьем -
Демократическая партия (DP) с 18,22%, на четвертом -
"зеленые" с 10,08%. Стоит отметить, что Пиратская па
ртия, впервые участвовавшая в парламентских выборах, хотя и не прошла в парламент, набрала 2,96% голосов.
Ожидается, что по итогам выборов CSV и LSAP сформируют коалиционное правительство, которой вновь возглавит Жан
-
Клод Юнкер.
Выборы в Люксембурге являют
ся обязательными, поэтому явка избирателей превысила 90% -
проголосовали около 240 тыс. имеющих право голоса, которые избрали 60 депутатов.
Выборам предшествовала отставка в июле премьер
-
министра господина Юнкера на фоне громкого скандала, связанного с дея
тельностью люксембургской спецслужбы. Возглавляемое Жан
-
Клодом Юнкером правительство продолжает исполнять обязанности до сформирования нового кабинета. Господин Юнкер занимал пост главы премьер
-
министра Люксембурга в течение 18 лет.
По материалам РИА Ново
сти
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
44
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Німеччина
Президент бундестага предложил увеличить срок полномочий парламента Германии
25.10.2013
Переизбранный на этой неделе президент бунде
стага Норберт Ламмерт выступил с предложением увеличить срок полномочий немецкого парламента с нынешних 4 до 5 лет.
«За исключением Бремена во всех федеральных землях установлен пятилетний срок полномочий законодательных органов. Европарламент и большинств
о национальных парламентов в Европе также избираются на пять лет. В этом смысле вполне естественно предусмотреть умеренное увеличение срока полномочий парламента и на уровне ФРГ», -
заявил господин Ламмерт.
По материалам РИА Новости
Франція
Франция уст
ановила новый рекорд по числу безработных -
3,3 млн человек
25.10.2013
Количество официально безработных в борющейся с финансовым кризисом Франции достигло 3,3 млн человек. Число обращений за пособиями по безработице в сентябре во Франции выросло на 60 ты
с. Это максимальный месячный рост показателей с начала 2009 года, когда в мире свирепствовал глобальный финансовый кризис.
Общее число безработных составило 3 295 700 человек, это новый рекорд по числу безработных для Франции.
В начале 2013 г. количество безработных во Франции превысило уровень в 3 млн человек. Это произошло впервые с момента вступления Франции в еврозону. До этого подобные показатели по безработице в этой европейской стране наблюдались в конце 90
-
х гг.
Как сообщалось, в июле текущего года
в Бельгии свыше 610 тыс. человек, или около 9% трудоспособного населения страны, числились безработными, установив многолетний антирекорд.
По материалам news.finance.ua
o
Південна Європа Іспанія
Испания сумела преодолеть двухлетнюю рецессию
23.10.2013
Испания сумела преодолеть двухлетнюю рецессию, сообщается в обнародованных 23 октября материалах Центробанка страны. ВВП королевства в третьем квартале 2013 года увеличился на 0,1% сравнительно с предыдущим кварталом. До этого на протяжении девяти кварта
лов подряд экономика Испании падала. ВВП Испании за период с июля по сентябрь этого года уменьшился на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Центробанк в квартальном статистическом приложении также указал, что в стране упали темп
ы роста безработицы.
За прошедший квартал число безработных в королевстве выросло на 3,1%. В минувшем квартале рост безработицы дошел до 3,8%, тогда как в начале года составил 4,5%.
Безработица в Испании пребывает на исторических максимумах и колеблется в районе 25%. Во втором квартале 2013 года она дошла до 26,3%.
В конце 2014 года госдолг Испании может достичь 99,4 процента ВВП, а в конце 2013 года долги королевства будут составлять 94,2% от внутреннего валового продукта.
Испания сильно пострадала за пери
од финансового кризиса 2008 года и европейского долгового кризиса через два года. В 2012 году Брюссель предоставил на рекапитализацию банковской системы королевства 42 млрд евро.
По материалам forbes.ua
В Испании массовая забастовка учителей и студентов переросла в беспорядки
25.10.2013
Учасники забастовки против образовательных реформ устроили беспорядки в Мадриде. Об этом пишет The Times.
Участники акции протеста, собравшиеся в столице Испании, забросали полицию бутылками и подожгли несколько мусорных контейнеров. Девять человек, в том числе пять полицейских, были вынуждены обратиться за медицинской помощью, пишет Madrid Diario. Двое протестующих были задержаны.
Всего в демонстрациях в Мадриде приняли участие до 250 тыс
.
чел
.
Среди них были студенты, пр
еподаватели и родители учащихся.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Італія
Fitch подтвердило рейтинг Италии,
прогноз -
негативный
26.10.2013
Международное рейтинговое агентст
во Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии в иностранной и национальной валюте и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств страны на уровне "ВВВ+" с негативным прогнозом, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.
Краткосрочный р
ейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "F2", потолок по рейтингам страны -
"АА+". "Италия добилась заметного прогресса в консолидации бюджета -
в 2013 году структурный дефицит ожидается на уровне 0,4%", -
говорится в релизе агентства.
Совет министро
в Италии по итогам заседания 15 октября согласовал проект бюджета на ближайшие три года, который предусматривает сокращение расходов на 27,3 миллиарда евро и пополнение казны за счет частичной приватизации госсобственности.
Госдолг страны, как ожидается, д
остигнет пикового показателя в 133% ВВП в 2014 году, а затем начнет снижаться. ВВП Италии сократится на 1,8% по итогам текущего года, однако затем вырастет на 0,6% в 2014 году и на 1% через год. "Тем не менее, потенциал экономического роста Италии слаб по сравнению с другими странами с тем же рейтингом и остальными членами еврозоны", -
отмечает агентство.
Подробнее >>>
По материалам economics
.unian.net
ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ!?
:: Маркетинг & Производство :: Продажи & Сбыт
«под ключ»
контакты
:
096
-
158
-
13
-
61
;
[email protected]
Сан
-
Марино
Старейшая республика в мире отказалась входить в Евросоюз
22.10.2013
В Сан
-
Марино прошел референд
ум по вопросу присоединения республики к Евросоюзу. Поскольку граждане страны оказались равнодушными к этому вопросу, и на голосование пришло только 20% избирателей, референдум был признан недействительным.
Отметим, голоса тех, кто все же принял участие в
референдуме, разделились практически поровну: 50,3% были за союз с Европой, 49,7% –
категорически против. Отметим, для того, чтобы голосование было признано действительным, в нем должны были принять участие не менее 32% граждан микро
-
государства. Таким об
разов, Сан
-
Марино пока не будет входить в ЕС.
Сан
-
Марино –
страна
-
анклав на Апеннинском полуострове. На площади в 61 квадратный километр проживает 30 тысяч человек. Сан
-
Марино считается старейшей республикой в мире, которая существует с 301 года новой эры.
Возможно, именно приходящая с веками мудрость была причиной пассивности жителей Сан
-
Марино.
Кроме вопроса о присоединении в ЕС на референдуме рассматривалась проблема привязки повышения зарплат к инфляции в стране. За индексацию зарплат выступили 73,1% жи
телей, а против –
только 26,9%.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
o
Балкани
Греція
Доход жителей Греции с 2008 г. снизился на 40%
22.10.2013
Доход жителей Греции с 2008 г. снизился на 40%, передает агентство Reuters со ссылкой на греческое статистическое агентство
ELSTAT. Реальный располагаемый доход греков во II квартале 2013 г. на 29,5% ниже, чем по итогам аналогичного периода 2008 г. Учитывая инфляцию цен на потребительские товары за пять лет, можно сказать, что граждане страны стали беднее примерно на 40%, отме
чают эксперты.
Статистическое ведомство также предоставляет данные из различных сфер экономики, наглядно демонстрирующие тяжелое состояние Греции. Так, во II квартале 2013 г. уровень семейных сбережений снизился в годовом исчислении на 8,7%, тогда как годо
м ранее -
на 6,7%. Также во II квартале 2013 г. вознаграждение за труд рабочих упало в среднем на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. Также за четыре года на 26% снизились социальные выплаты государства.
Тем временем в середине сентября 2013 г. премьер
-
министр Греции Антонис Самарас объявил, что возвращения греческого ВВП и уровня жизни в стране к докризисным значениям можно ждать до 2019 г. Такой оптимизм связан с увеличением доходов от туризма, который всегда занимал одно из ведущих положений в
структуре экономики страны.
По материалам rbc.ua
Почти 85 млн человек в Евросоюзе живут за чертог
бедности, а 26 млн -
безработные
24.10.2013
Порядка 84 миллионов человек в Европейском союзе живут за чертой бедности, что составляет почти 17% от всего на
селения стран, входящих в союз, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Как констатирует исполнительный орган ЕС, процесс выхода Европы из кризиса может затянуться на ближайшие 10 лет. И это на фоне статистики, согласно которой 26 млн человек в ЕС –
безработны
е. Как передает Euromag, вопросы социальной политики и справедливости были в центре внимания на прошедшей сегодня в Вильнюсе конференции, проводившейся Европейским социально
-
экономическим комитетом.
“В некоторых наиболее пострадавших от кризиса странах мы видим рост экстремизма, демагогии и предрассудков. Стимулируя экономический рост, нельзя забывать о росте справедливости”, –
заявил председатель Европейского социально
-
экономического комитета Лука Джахер.
Как считают участники конференции, финансовый и эко
номический кризис в ЕС перерос в кризис социальный и демократический. С этим связан также кризис доверия к ЕС в целом, говорится в сообщении.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
o
Східна Європа
Болгарія
Беженцы из Сирии наступают: Болгария просит у ЕС денег на их содержание
23.10.2013
Болгария заявила, что рассчитывает получить от европейского блока $6 млн в качестве помощи, чтобы покрыть расходы, связанные с уходом за более чем 4400 сирийскими гражданами и более 2 тыс. других иностранцев.
“Мы призываем ЕС создать единую европейскую политику в отношении беженцев, чтобы укрепить солидарность, а также предоставить возможность пропорционального переселения беженцев в другие регионы Европы”, –
заявил Цветлин Йовчев, министр внутренних дел Болгарии, после внеочередного з
аседания правительства по поводу беженцев.
По оценкам Йовчева, на болгарской территории к концу текущего года будет более 11 тыс. нелегальных иммигрантов. Большинство из них считаются законными беженцами, переселившимися из разоренных войнами странах, в ос
новном из Сирии. Однако для всех вынужденных иммигрантов закрыт путь в ЕС.
Болгария –
самое бедное государство ЕС по уровню доходов и объему ВВП.
По материалам news.finance.ua
Чехія
В Чехии проходят досрочные парламентские выборы
25.10.2013
В Чехии прох
одит двухдневное голосование на досрочных выборах в нижнюю палату парламента. По результатам последних опросов, большинство мест получат социал
-
демократы во главе с Богуславом Соботкой.
При этом для формирования правительства социал
-
демократам потребуется
создать коалицию, и не исключено, что их партнерами могут стать коммунисты, которые -
согласно опросам -
могут занять на выборах второе место. Коммунисты не были у власти в Чехии со времени "бархатной революции" в ноябре 1989 года. Досрочные выборы были н
азначены после того, как в июне в отставку ушло правоцентристское правительство Петра Нечаса -
в связи с коррупционным скандалом.
По материалам liga.net
45
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
СНД
Приграничное отрудничество Беларуси, России и Украины имеет большой потенциал –
ЕАБР
22.10.
2013
Регионы приграничного сотрудничества Беларуси, России и Украины обладают большим потенциалом для наращивания торговых и производственных связей. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Приграничное с
отрудничество России, Беларуси и Украины», подготовленном экспертами трех стран при ведущей роли Института экономики РАН, сообщает пресс
-
служба ЕАБР.
Согласно информации, сотрудничество 27 приграничных регионов Беларуси, России и Украины имеет большой поте
нциал, однако межгосударственные границы и существующие барьеры являются серьезным фактором фрагментации экономического пространства в регионе. В результате торговля регионов России и Беларуси является заметно более интенсивной, чем приграничных регионов Р
оссии и Украины, где сосредоточен основной производственный потенциал.
Как сообщается, белорусско
-
российско
-
украинский приграничный макрорегион (БРУП
-
27) с общей площадью около 900 тысяч кв. км и протяженностью границы 4460 км располагает значительным чело
веческим и производственным потенциалом: здесь проживает 50 млн человек, а совокупный валовый региональный продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВРП ППС), превышает $460 млрд. Наибольший вклад в общее промышленное производство дают у
краинские регионы (48,3%), сельскохозяйственное производство –
российские (48,2%). При этом российские приграничные регионы концентрируют 80% всех инвестиций БРУП
-
27, в то время как украинские и белорусские регионы сильно отстают по этому показателю. По материалам business.ua
Армения, Грузия и Молдова присоединились к энергетическому Восточноевропейскому партнерству
22.10.2013
Армения, Грузия и Молдова присоединились к Восточноевропейскому партнерству по энергоэффективности и окружающей среде (Ea
stern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P). Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Одновременно международное сообщество доноров решило увеличить фонд этого партнерства на €70 млн. Донорами являются ст
раны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Украина, США, а теперь и Армения, Грузия и Молдова. Взносы затем используются, в частности, в схемах привлечения средств на национальных уровнях и у международных финансовых институтов, в частности, у ЕБРР, ЕИБ, группы Всемирного банка
. Изначально фокусом работы фонда, предложенного в 2009 г., была Украина.
«Дополнительное финансирование дает нам возможность поддерживать украинские муниципалитеты для обеспечения устойчивого и доступного отопления для населения и для улуч
шения качества воды. Я рад, что Армения, Грузия и Молдова решили присоединиться к партнерству», –
сказал еврокомиссар Стефан Фюле, чьи слова приводятся в сообщении. ЕК готова в
ыделить этим трем странам до €
30 млн для софинансирования проектов по энергоэффе
ктивности муниципалитетов.
Страны Восточного партнерства сталкиваются со сложными условиями в области энергетики, считает ЕК. Большинство из них серьезно зависит от дорогого импортного газа. В среднем, они в три раза более энергоемкое, чем страны ЕС.
По м
атериалам ЕБРР
Новини країн за регіонами
o
Європейська частина
Україна
Президент України
пропонує створити тристоронній консультативний орган Україна -
ЄС -
МС
25.10.2013
Президент України Віктор Янукович пропонує створити тристоронній постійно діючий к
онсультативний орган у форматі Україна -
Європейський Союз -
Митний союз.
«Ми також з розумінням ставимося до всіх побоювань, які виникають у наших партнерів по СНД», -
сказав Президент, виступаючи на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому форматі в М
інську.
Глава Української держави відзначив, що напередодні в Мінську проведено багато дискусій на цю тему з Президентом Росії Володимиром Путіним.
«У нас є тривога спільна щодо режиму торгівлі з Україною після створення нами зони вільної торгівлі з ЄС. Тому ми запропонували сформувати постійно діючий консультативний формат Україна -
ЄС -
Митний союз», -
підкреслив Віктор Янукович.
Він зазначив, що Україна обговорює цю тематику з Європейською комісією, яка не заперечує, щоб «ми постійно шукали шляхи подол
ання бар'єрів у торгівлі між нашими країнами».
Президент наголосив, що розраховує на підтримку такої ініціативи.
За матеріалами Прес
-
служби Президента України Віктора Януковича
Росія Медведев признался -
рост промышленности в России почти на нуле
21.1
0.2013
ВВП РФ в 2013г. вырастет в лучшем случае на 2%, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
“За 9 мес
.
прирост ВВП составил 1,5%, в 2013 г. –
4%. Ожидания по росту в текущем
году планируются в лучшем случае на уровне 2%”, –
сказал он, отметив, что промышленный рост находится практически на нуле.
На сегодняшнем заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям планируется обсудить техническое регулирование и устране
ние административных барьеров, совершенствование таможенного законодательства для инвесторов, а также вопросы развития банковского сектора и финансовых рынков России, торговли и потребительского сектора и инновационного развития.
Напомним, что на прошлой неделе замминистра экономического развития Андрей Клепач на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в III квартале 2013 г. темпы роста экономики РФ оказались практически нулевыми.
“Предполагалось, что нам удастся переломить тенденцию к снижению экономического роста и ту стагнацию, которую мы сейчас наблюдаем. По сути дела мы не только в первом полугодии, но и в III квартале идем с почти нулевым ростом ВВП”, –
отметил А.Клепач.
Согласно рабочей версии уточненного прогноза социально
-
эконо
мического развития России, подготовленной МЭР, ВВП РФ в 2013г. вырастет на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 2,4%. В 2014 г. ВВП страны, по данным ведомства, увеличится на 2,8
-
3,2% вместо ранее прогнозируемых 3,7%.
В свою очередь Всемирный банк понизил прогноз
по росту ВВП России в текущем году на 0,5% –
до 1,8%.
“Во
-
первых, с точки зрения внешнего спроса, мы ожидаем, что в результате задержки восстановления мировой экономики прогнозируемый рост российского экспорта не произойдет ранее конца 2013 г. Во
-
вторых, с точки зрения внутреннего спроса, мы ожидаем сохранения умеренного роста потребления и ограниченный потенциал роста на оставшуюся часть 2013 г. В IV квартале 2013 г. мы ожидаем некоторого оживления экономической активности по мере восстановления инвестици
й”, –
отмечается в докладе Всемирного банка.
Эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s отметили, что экономический рост в России замедлится в 2013 г. до 2% не только в связи с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, но и в силу исчерпания потенциала существующей модели роста экономики.
Напомним, что ранее Россия предлагала Украине газ по 160 долл. за куб. м при условии присоединения к ТС. Тогда же премьер
-
министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что 40% украинского междуна
родного товарооборота приходится на страны, входящие в ТС.
По материалам РБК
-
Украина
Льготного режима для украинских товаров больше не будет, -
Путин
25.10.2013
Россия не будет закрывать рынок для украинских товаров, но и льготного режима для них больше
не будет. Об этом на пресс
-
конференции по итогам саммита ЕврАзЭС в Минске заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы оставляем за собой право использовать протокол номер шесть Договора о ЗСТ, чтобы свой рынок защитить. Это не значит, что мы будем запрещать в
воз на российский рынок украинских товаров, но это значит, что эти товары не будут пользоваться льготным режимом в рамках зоны свободной торговли», –
сказал г
-
н Путин.
По его словам, в данной ситуации на украинские товары просто будет распространен режим н
аибольшего благоприятствования. «То есть товары украинского производства будут поставлены в то же положение, как и всех других стран мира –
членов ВТО», –
объяснил российский президент.
По материалам news.finance.ua
o
Кавказ & Азія
Азербайджан
Президент
Азербайджана утвердил новый состав правительства
22.10.2013
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о новом составе правительства и назначении Артура Расизаде премьер
-
министром, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальный сай
т главы государства.
Первым заместителем премьера назначен Ягуб Эюбов, у главы правительства еще пять заместителей. Большинство министров остались на своих постах.
В новый состав правительства не вошли бывший министр обороны Сафар Абиев и министр труда и социальной защиты населения Физули Алекберов. Министерство обороны возглавил Закир Гасанов, а министерство труда и соцзащиты -
Салим Муслимов.
До нового назначения господин Гасанов был командующим внутренними войсками, а господин Муслимов работал председат
елем государственного фонда социальной защиты. Новому министру обороны присвоено во вторник воинское звание генерал
-
полковника.
Президент также подписал распоряжения о создании новых министерств: на основе министерства экономического развития создано минис
терство экономики и промышленности, а вместо министерства промышленности и энергетики -
министерство энергетики.
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
Вірменія
Страны ТС приняли решение о присоединен
ии Армении
25.10.2013
Лидеры России, Беларуси и Казахстана по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.
В этой связи президенты трех стран
также приняли специальное заявление, сообщает ИТАР
-
ТАСС.
«Мы поддержали намерение Армении и Киргизии присоединиться к нашему интеграционному проекту, –
сказал президент РФ Владимир Путин. –
Договорились о создании рабочей группы, которой поставлена задача
в кратчайшие сроки подготовить соответствующую «дорожную карту».
Напомним, 3 сентября в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян подтвердил намерение Армении вступить в Таможенный союз. До этого, с 2010 г, Ерев
ан активно вел переговоры с ЕС об Ассоциативном соглашении и переговоры по заключению соглашения по созданию Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые предполагалось завершить в 2013 году на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильн
юсе.
По материалам forbes.ua
Грузія
Премьер
-
министр Грузии намерен уйти в отставку до 24 ноября
21.10.2013
Премьер
-
министр Грузии Бидзина Иванишвили в интервью Agence France
-
Presse заявил о намерении покинуть свой пост до 24 ноября -
через неделю п
осле президентских выборов в стране. «Через неделю после инаугурации президента, до 24 ноября, я уйду в отставку с должности премьер
-
министра», -
заявил политик. Он выразил уверенность, что уже в первом туре президентских выборов, назначенных на 27 октябр
я, победит кандидат правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили.
По материалам kommersant.ua
46
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Казахстан В Единый зерновой холдинг Казахстана уже вошло 56 участников рынка
22.10.2013
В Единый зерновой холдинг (ЕЗХ) Казахстана на 08.10.2
013 вошло 56 участников рынка: 36 -
из Акмолинской области, 14 -
из Костанайской, 5 -
из Северо
-
Казахстанской и один из Павлодарской областей, представляющих собой мелкие и средние хозяйства с посевной площадью от 200 до 20 тыс. га, передает ИА Новости
-
Каз
ахстан.
Из этого числа порядка 75% относятся к небольшим хозяйствам с посевной площадью до 5 тыс. га. Кроме того, на рассмотрении находятся еще 32 заявки -
10 из Акмолинской, 5 -
из Северо
-
Казахстанской, 4 -
из Павлодарской и по одной из Актюбинской, Алмат
инской, Восточно
-
Казахстанской и Каргандинской областей.
На встрече со СМИ председатель правления АО "НК «Продкорпорация» Нурлан Оспанов пояснил, что большое количество заявок на вступление в ЕЗХ ожидается в ноябре 2013 г.
Договор о совместной деятельнос
ти в рамках ЕЗХ был подписан в июне 2013 г. между АО "Национальная компания «Продкорпорация» (дочерняя организация «КазАгро») и Союзом фермеров Казахстана. ЕЗХ создан для расширения доступа производителей к финансированию весенне
-
полевых и уборочных работ,
гарантированного сбыта зерна в осенний период по рыночной цене, реализации зерна и последующего распределения среди зернопроизводителей -
участников ЕЗХ части чистой прибыли от деятельности «Продкорпорации», создания и развития объектов инфраструктуры хра
нения и экспортной перевалки зерна.
По материалам agroperspectiva.com
Таджикистан Human Rights Watch критикует Таджикистан за преследование оппозиции
22.10.2013
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась к властям Таджикистана с тр
ебованием прекратить преследование политической оппозиции, а также создать условия для свободных, конкурентных выборов. Об этом сообщает BBC. 6 ноября в Таджикистане пройдут президентские выборы. "За последний год таджикские власти продолжали преследовать
политическую оппозицию и гражданских активистов, помещали в тюрьмы или запугивали лидеров оппозиционных партий и прикладывали все усилия для экстрадиции в страну политических оппонентов, находящихся за рубежом", -
говорится в заявлении правозащитной орган
изации. HRW считает, что подобные действия властей подрывают принципы свободы слова и ставят под сомнение приверженность Душанбе принципам свободных и справедливых выборов. Кроме того, правозащитная организация призвала международное сообщество публично ос
удить растущее давление на политическую оппозицию и гражданское общество.
По материалам rbc.ua
Близький Схід
Новини країн за регіонами
Ізраїль
Центробанк Израиля впервые в истории возглавила женщина
21.10.2013
Центральный банк Израиля возглавит Карнит Ф
луг, которая исполняла обязанности управляющего на протяжении 4 месяцев безуспешных поисков более именитого преемника Стэнли Фишеру.
Такое решение после длительных консультаций приняли премьер
-
министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Яир Лапи
д.
Нетаньяху уверен, что Флуг “продолжит вести Израиль к новым достижениям в области экономики на фоне мировых экономических потрясений”.
Пост управляющего в Банке Израиля оказался вакантным 30 июня, когда вступила в силу отставка Стэнли Фишера, без объясн
ения причин досрочно сложившего полномочия.
Премьер
-
министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Яир Лапид предпочли 58
-
летнюю Флуг трем другим претендентам. Флуг работает в Банке Израиля с 1988 г.
У Флуг за плечами солидный опыт работы в таких финансовых организациях, как Банк Израиля, МВФ и Межамериканский банк развития.
С именем Стэнли Фишера связывают сохранение в стране экономического роста и низкого уровня безработицы в условиях мирового финансового кризиса.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр финансов США Ларри Саммерс отказался от должности главы Банка Израиля.
По материалам news.finance.ua
Іран
Иран и Великобритания возобновляют дипломатические отношения
22.10.2013
Иран и Великобритания возобновят работу своих дипмиссий в Лондоне и Тегеране в течение ближайших восьми дней, сообщила официальный представитель МИД Ирана Марзие Афхам.
По ее словам, в течение этого срока будут назначены поверенные в делах двух стран, которые, однако, не будут на постоянной основе находиться в Те
геране и Лондоне, а будут совершать в столицы регулярные визиты.
Сразу после этого возобновят работу посольства двух стран. "Это будет рассматриваться как возобновление дипотношений", -
сказала госпожа Афхам.
Великобритания приняла решение закрыть посольст
во в Тегеране в ноябре 2011 года, после нападения на дипмиссию студентов, протестовавших в связи с введением Лондоном санкций в отношении Ирана. В ответ Иран отозвал своих дипломатов из Великобритании.
По материалам ИА «Интерфакс»
Иран отомстил за убийст
во пограничников, повесив 16 боевиков
26.10.2013
В Иране повешены 16 боевиков вооруженной группировки -
после нападения на пограничников вблизи пакистанской границы, в результате которого погибли 17 сотрудников погранслужбы, и еще пятеро пострадали.
Мохам
мад Маризех, министр юстиции провинции Систан
-
Белуджистан, где вчера вечером произошло нападение, сообщил, что 16 человек были повешены сегодня утром в тюрьме Захедан в ответ на убийство пограничников.
Маризех заявил, что боевики вооруженных группировок бы
ли предупреждены, что любые атаки на гражданских или представителей сил безопасности не останутся безнаказанными.
Вместе с тем, он не сообщил, были ли повешенные каким
-
то образом связаны с нападением на пограничников.
Заместитель министра иностранных дел А
ли Абдулла отметил, что сотрудники погранведомства попали в засаду, добавив, что трое из них были захвачены и увезены в Пакистан.
По материалам liga.net
Катар
Катар предоставит палестинским властям финпомощь в 150 млн долл. для облегчения долгового бре
мени
22.10.2013
Правительство Катара согласилось предоставить финансовую помощь палестинским властям размером в 150 млн долл. для облегчения долгового бремени, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри 21 октября, также заявив
, что израильско
-
палестинские мирные переговоры интенсифицируются, передает Reuters.
Керри сообщил журналистам после встречи с представителями арабских государств Ближнего Востока в Париже, что стороны решительно настроены на достижение положительного рез
ультата в ходе текущих переговоров, возобновленных 29 июля 2013 г., целью которых является заключение мирного договора в течение 9 месяцев
.
Израильтяне и палестинцы уже провели 13 встреч с момента возобновления переговоров после трехлетнего перерыва, в т.ч
. три встречи в течение последних четырех дней, сообщил Керри.
Поприветствовав готовность Катара помочь палестинцам в обслуживании задолженности, Керри сообщил, что он полагает, что остальные арабские страны также должны помочь палестинцам, однако никакая экономическая помощь не может сравниться с политическим содействием, сказал госсекретарь.
"Я уверен, что правительства остальных арабских государств оценивают свои возможности и принимают решения и что к этой инициативе (Катара) присоединятся другие по мер
е нашего движения вперед", -
сказал Керри.
Интенсивность израильско
-
палестинских переговоров значительно возросла, но премьер
-
министр Израиля Беньямин Нетаньяху и палестинский президент Махмуд Аббас не встречались с момента возобновления переговоров.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Пакистан
Четверо человек погибли в результате подрыва
пассажирского поезда в Пакистане
21.10.20
13
Не менее четырех человек погибли и около 20 получили ранения в пакистанской области Белуджистан в результате подрыва пассажирского поезда, следовавшего из Равалпинти в Кветту. Об этом сообщает русская служба Би
-
би
-
си.
Взрыв железнодорожного полотна про
изошел утром 21 октября, когда поезд подходил к одной из станций.
Как передает корреспондент Би
-
би
-
си, в Белуджистане часто происходят взрывы и боевые столкновения с войсками в связи с большим количеством исламских боевиков и сепаратистов, находящихся в эт
ом регионе.
По материалам rbc.ua
Саудівська Аравія Саудовская Аравия обижена на США из
-
за Сирии и Ирана
22.10.2013
Власти Саудовской Аравии выразили свое разочарование политикой США на Ближнем Востоке. Глава разведслужбы королевства Бандар бин Султан
заявил о планах по "серьезному пересмотру" отношений с Америкой. Согласно сообщениям агентства Reuters о пересмотре отношений с США заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Саудовской Аравии Бандар бин Султан в своем выступлении перед дипломата
ми внешнеполитического ведомства страны. Власти ближневосточного королевства недовольны тем, что США не оказали им поддержку, когда Саудовская Аравия ввела свои войска в Бахрейн для жесткого подавления восстания в 2011 г., которое началось в рамках Арабс
кой весны. Саудиты ждали, что США нанесут военный удар по Сирии после химической атаки, которая произошла в августе. Однако этого не произошло.
После неформальных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Барака Обамы был найден компроми
сс в разрешении кризисной ситуации в виде уничтожения арсенала химического оружия Сирии.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения дома Саудов, стали сообщения о потеплении отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Американские власти заявили о своей го
товности к диалогу с новым президентом Ирана Хасаном Рухани. Кроме того, глава Госдепартамента Джон Керри официально заявил, что в случае успешных переговоров между США и Ираном американские санкции в отношении Ирана могут быть сняты в течение "нескольких месяцев".
В случае реального изменения внешнеполитического курса и похолодания отношений между США и Саудовской Аравии возможны серьезные последствия в таких вопросах, как поставки нефти, продажа оружия и инвестиции, -
наиболее важных тем в отношениях США и Саудовской Аравии с момента образования королевства в его современном виде в 1932 г.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Сирія
Новая угроза: п
ламя войны из Сирии может
перекинуться в Ливан
22.10.2013
Пламя войны из Сирии может перекинуться в Ливан, считает президент САР Башар Асад. Такую точку зрения он выразил сегодня в интервью телеканалу “Аль
-
Маядин”.
“Мы ждем от ливанского правительства реше
ния судьбы бывшего министра информации Ливана Мишеля Смахи, осужденного по сфабрикованному обвинению за попытку участвовать в урегулировании сирийского кризиса,”
-
сказал сирийский лидер.
Ливанцы понимают глубину проблемы и опасность дальнейшей эскалации си
рийского конфликта, добавил Асад.
Также по мнению Асада, Катар попытался стать проводником политики США в регионе и “раздулся от собственного величия, от своей значимости”, считает президент Башар Асад.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
47
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Сирия неожиданно присоединится к Таможенному союзу –
РФ уже согласилась
22.10.2013
Сири
я завершила переговоры с Российской Федерацией о присоединении к Таможенному союзу. Об этом заявил вице
-
премьер Сирии Кадри Джамиль. По его словам, присоединение Сирии к Таможенному союзу очень выгодно.
“Сирия хочет сделать это. Мы работаем в этом направле
нии. Документы уже готовы. Мы уже ведем переговоры с Беларусью и Казахстаном. С российскими партнерами переговоры уже закончились. Мы хотим быть в этой организации”, –
сказал Кадри Джамиль.
Накануне стало известно, что присоединиться к Таможенному союзу пр
игласили также Японию и Южную Корею.
Между тем Украина пока намерена присутствовать в ТС в качестве наблюдателя и нацелена на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Власть Украины рассчитывает на сотрудничество одновременно с Европейским Союзом и ТС.
По материалам gazeta.ua
В Сирии курдские ополченцы отбили у боевиков погранпост на границе с Ираком
26.10.2013
На востоке Сирии курдские ополченцы отбили у боевиков радикального крыла оппозиции пост на границе с Ираком, сообщает France Presse со с
сылкой на правозащитников.
Как отмечают представители организации Сирийская обсерватория прав человека, курды взяли под контроль погранпереход Аль
-
Йаарубия в результате столкновений с боевиками связанных с Аль
-
Каидой группировок Исламское государство Ирак и Левант и Фронт аль
-
Нусра.
Напомним, 24 октября США начали возвращать часть своей военно
-
морской группировки, находящейся у берегов Сирии, на базы на континентальной части страны. Авианосец Nimitz направился в берегам Сирии в начале сентября после того, к
ак США и некоторые европейские страны заявили о возможности военного вторжения в Сирию.
По материалам РИА Новости
Далекий Схід
Новини країн за регіонами
Бангладеш
В Бангладеш улучшат условия на швейных фабриках
22.10.2013
Власти Бангладеш и Международ
ная организация труда запускают программу по улучшению трудовых условий на швейных фабриках страны. В финансировании программы, бюджет которой составляет $24 млн, принимают участие правительства Великобритании и Голландии. Ее главной целью станет повышени
е надежности зданий и пожарной безопасности.
За последний год в Бангладеш произошло сразу несколько трагических инцидентов на предприятиях по пошиву одежды.
В начале октября по меньшей мере 9 человек погибли при пожаре на швейной фабрике в городе Газипур. А в апреле этого года около 1100 человек стали жертвами обрушения 8
-
этажного здания на окраине Дакки, в котором находилась швейная фабрика.
По материалам Би
-
би
-
си
Бруней
Султан Брунея разрешил побивать камнями неверных жен и отрубать руки ворам
22.10.
2013
Султан Брунея, 67
-
летний Хассанал Болкиах, объявил о постепенном введении на территории страны жестких наказаний за преступления на основе норм шариата, сообщает агентство Reuters. Как ожидается, новая система наказаний вступит в силу уже с апреля сле
дующего года. Вводить ее будут поэтапно, в течение ближайшего полугода.
Система наказаний на основе норм шариата будет, в частности, предполагать побивание камнями до смерти за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и избиение плетьми за такие
поступки, как совершение аборта или употребление алкоголя
. Новые наказания будут применяться только в отношении мусульман, которые составляют почти 70% населения Брунея, уточняет Bangkok Post.
Стоит заметить, что Хассанал Болкиах впервые призвал к введени
ю в стране системы наказаний по шариату еще в 1996 году. Реализовывать задуманное султан начал лишь теперь.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Індія
И
ндия хочет начать переговоры о "дружбе" с Таможенным союзом
22.10.2013
Индия хочет начать переговоры о подписании соглашения по созданию зоны свободной торговли с Таможенным союзом. Об этом объявил по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным пр
емьер Манмохан Сингх.
По оценке президента России Владимира Путина, несмотря на сложный международный фон, двусторонние отношения развиваются весьма успешно -
в прошлом году товарооборот вырос на 24% (до $11 млрд). Увеличить этот показатель создание зоны с
вободной торговли может, указывает эксперт МГИМО Леонид Гусев, хотя заявление Сингха -
самое начало пути
.
Стремление Индии к созданию зоны свободной торговли эксперты объясняют ее интересом к энергоресурсам России и Центральной Азии: как и Китай, Индия быс
тро развивается и ищет новые пути доставки нефти и газа.
Заявление Сингха –
не более чем попытка определить формат взаимодействия с новой интеграционной структурой, говорит политолог Алексей Власов: Индия заранее хочет договориться об удобных условиях, но пока нет никакой информации о том, по каким товарным номенклатурам Дели хотел бы вести переговоры.
По материалам news.finance.ua
-----------------
® ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
-----------------
натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺
---------------------------------------
Китай
Конец углевой зависимости: Китай может увеличить потребление газа в 5 раз к 2020 г
.
21.10.2013
China Gas Holding
s Ltd., поставляющая газ 195 городам в КНР, прогнозирует пятикратное увеличение продаж к 2020 году в связи с постепенным отказом властей от использования угля, сообщает агентство Bloomberg. Спрос может достичь 40 млрд м³ по сравнению с 8 млрд м³, ожидающи
мися в текущем году, считает финансовый директор компании Эрик Люн.
Уровень загрязнения воздуха в северных городах Китая, включая Пекин, в семь раз превысил допустимую норму в 2013 г
.
, что вынуждает правительство предпринимать меры, направленные на сокраще
ние объемов сжигания угля.
Власти планируют увеличить более чем в два раза мощности газовых электростанций.
Угольная отрасль Китая испытывает серьезные трудности. Так, недавно власти этой страны объявили о намерении закрыть до конца 2015 года по меньшей ме
ре 2 тыс. небольших шахт, которые не соответствуют требованиям безопасности в ответ на тревожную статистику несчастных случаев, сообщалось в Washington Post.
К этому числу угледобывающих предприятий, подлежащих закрытию, относятся шахты с годовой добычей менее 90 тыс. тонн угля. В 2012 году руководство КНР уже приняло решение о закрытии 3 тыс. нерентабельных малых шахт (общая годовая добыча —
до 100 млн тонн в год; этот показатель на 14 млн тонн больше, чем весь уголь, добытый в Украине за 2012 год) до 201
5 года. В целом в Китае насчитывается примерно 12 тыс. угольных шахт.
По сведениям Bloomberg, импорт угля в КНР в первом полугодие 2012 года вырос на 52% в годовом соотношении. (Китай в прошлом году потребил более 4 млрд тонн угля —
3,8 млрд собственной до
бычи и 227 млн тонн зарубежной). Во II полугодии 2012 года местные компании, правда, приняли решение о сокращении закупок, так как падение цен на внутреннем рынке сделало импортный ресурс неконкурентоспособным.
По материалам Интерфакс
-
Украина
Китай решит
ельно взялся за сокращение избыточных метмощностей
23.10.2013
Китайское правительство планирует провести структурную оптимизацию производственных мощностей в сталелитейном секторе в рамках национального плана по решению проблемы перепроизводства стали в с
тране.
Государственный план подразумевает запрет на строительство новых промышленных объектов, реконструкцию предприятий с техническими нарушениями, ликвидацию устаревших мощностей, расширение сортамента продукции с привлечением инновационных технологий и разработок, а также создание и совершенствование рыночных механизмов.
Согласно решению правительства, металлургическим компаниям и предприятиям в провинциях Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shandon
g и Shanxi необходимо до 2017 г
.
сократить мощности суммарно на 80 млн. т.
Кроме того, в рамках плана будут также пересмотрены технические стандарты по выпуску стального проката, а именно –
электротехнической и судостроительной стали, г/к арматуры периодического профиля, класс прочности которой повысится с 335 МПа до 4
00 МПа.
Подробнее >>>
По материалам lityo.com.ua
Промышленность Китая активно восстанавливается
25.10.2013
Большой объем новых заказов привел к ускорению роста в производственном секторе Китая. Активность в секторе выро
сла до максимума за семь месяцев, что является очередным доказательством стабилизации экономики.
Предварительный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая, рассчитываемый HSBC Holdings Plc. и Markit Economics, вырос до 50,9 пункта. Зна
чение выше 50 пунктов указывает на роста активность в секторе.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали рост показателя до 50,4 пункта.
Примечательно, что в прошлом месяце окончательный индекс оказался значительно ниже предварительного и составил 50,2 пунк
та по сравнению с начальной оценкой в 51,2 пункта. Это самое большое изменение с 2011 г.
В октябре также выросли 10 из 11 подындексов.
Премьер Ли Кэцян заявил на этой неделе, что страна находится на пути к достижению своих экономических целей на 2013 г. “
Этот импульс , вероятно, продолжится в ближайшие месяцы , создавая благоприятные условия для ускорения структурных реформ”, –
сказал главный экономист HSBC в Китае Цюй Хунбинь. Подындекс, характеризующий ситуацию с новыми заказами, вырос до 51,6 пункта, эт
о самый высокий показатель за последние семь месяцев. Окончательные данные по индексу от HSBC и Markit будут опубликованы 1 ноября. В этот же день должен выйти официальный PMI от правительства. По мнению экономистов Royal Bank of Scotland, новые данные пок
азывают, что Китая все еще находится на пути уверенного роста, при этом экономика страны выглядит лучше других стран на фоне разговоров о том, что ФРС США начнет сокращение программ стимулирования экономики. Как ожидается, экономика страны вырастет в этом квартале на 7,6%, а в 2014 г. показатель прибавил 7,4%. Правительство ожидает роста в 2013 г. на уровне 7,5%.
По материалам Вести Экономика
Банки Китая списали "плохие" кредиты на $3,65 млрд
26.10.2013
Крупнейшие банки Китая в три раза увеличили объем сп
исаний “плохих” кредитов в первой половине года. Этот шаг позволит банкам смягчить негативные последствия в случае новой волны дефолта в стране.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и четыре его крупнейших конкурента в первые шесть месяцев года списа
ли безнадежных кредитов на 22,1 млрд юаней ($3,65 млрд). В прошлом году объем списаний по итогам первого полугодия составил 7,65 млрд юаней.
Списание “плохих” долгов может позволить банкам смягчить негативные последствия от увеличения доли необслуживаемых кредитов на фоне роста дефолтов в Китае. В 2010 г. власти смягчили правила списания долгов для малого бизнеса, и это увеличивает риск новой волны дефолтов после беспрецедентного кредитного бума, который начался в 2009 г.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Японія
Торговый дефицит Японии продолжает расти
21.10.2013
Рост экспорта Японии в сентября замедлился, а дефицит торгового баланса страны вновь вырос, при этом длительность та
кого роста стала рекордной. Об этом сообщает телеканал "Россия
-
24".
Японский экспорт вырос всего на 11,5% в сентябре в годовом выражении, что стало самыми слабыми темпами за последние три месяца, свидетельствуют данные Минфина Японии. Экономисты, опрошенн
ые Bloomberg, ожидали роста на 15,6%. В августе показатель вырос на 14,6%.
Импорт за аналогичный период вырос на 16,5%, в результате чего дефицит торгового баланса вырос до 932,1 млрд иен (9,5 млрд долл.). Дефицит растет уже 15 месяцев подряд, и это самый длительный рост с 1979 г.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
48
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Африка
Новини країн за регіонами
o
Північна Африка
Туніс
Власти Туниса нача
ли переговоры с оппозицией
25.10.2013
Власти Туниса и оппозиция начали переговоры для того, чтобы сформировать непартийное правительство и определить дату проведения выборов, передает в пятницу агентство Reuters.
Национальный диалог планировалось начать 23
октября, но он был перенесен из
-
за массовых акций протеста в столице страны. Как отмечает Reuters, правящее исламистское движение "Ан
-
Нахда" согласилось на отставку правительства по окончанию трех недель переговоров. Ранее премьер
-
министр Али Ларайед в о
чередной раз подтвердил готовность его правительства уйти в отставку, но только при условии выполнения властями и оппозицией условий достигнутых соглашений -
принятия новой конституции Туниса, определения даты выборов и формирования новой избирательной ком
иссии страны.
Нацдиалог в Тунисе проводится в рамках "рабочей карты", подписанной между оппозицией и руководством Туниса в октябре. Договоренность предусматривает также формирование непартийного правительства, выработку новой конституции, принятие закона о
выборах и определение временного графика проведения выборов. Оппозиция добивается полного исключения из власти исламистов и отставки правительства в качестве предварительного условия начала переговоров.
По материалам РИА Новости Лівія
В Ливии предъяв
лены обвинения сыну Каддафи
24.10.2013
В Ливии суд предъявил официальные обвинения высокопоставленным сторонникам Муаммара Каддафи, сообщает Agence France
-
Presse.
Среди лиц, которым предъявлено обвинение, сын Каддафи Сейф аль
-
Ислам.
Аль
-
Ислама и других ст
оронников бывшего ливийского лидера обвиняют в гибели демонстрантов при подавлении акций протеста в Ливии в 2011 году.
По материалам Газета.Ru
o
Центральна Африка
Південний Судан
В Южном Судане в результате нападения боевиков погибли свыше 40 мирных жите
лей
21.10.2013
В воскресенье, 20 октября, на территории южно
-
суданского штата Джонглий (восток страны) боевики повстанческих формирований напали на три стоянки скотоводов -
погиб 41 человек, десятки пострадавших получили ранения. Об этом сообщает агентств
о "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что, согласно предположению, вооруженные автоматическим оружием боевики находятся в подчинении у полевого командира Дэвида Яу Яу. Нападавшие открыли по скотоводам беспорядочный огонь, угнав тысячи голо
в скота.
Те пострадавшие, чье состояние оценивается как критическое, доставлены самолетами миссии ООН в Южном Судане в больницы города Бор (административный центр штата Джонглий) и столицу страны Джубу.
По материалам rbc.ua
o
Східна Африка
Ефіопія
Власти запретили жителям Эфиопии уезжать на заработки
26.10.2013
Правительство Эфиопии временно запретило гражданам выезжать за границу в поисках работы. В стране также закрыты компании, помогающие искать работу за рубежом.
В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что огромное количество граждан Эфиопии погибли или пострадали в результате торговли людьми.
Уточняется, что запрет на миграцию направлен на обеспечение благополучия граждан и будет действовать, пока правительство не найдет долгосрочное реше
ние проблемы.
Ранее в стране был создан совет по информированию населения о торговле людьми, однако эти меры оказались неэффективными.
По материалам liga.net
o
Західна Африка
Нігерія
В Нигерии убиты 74 предполагаемых боевика "Боко Харам"
25.10.2013
Армия Нигерии сообщает, что вооруженные силы убили 74 предполагаемых боевика исламистской группировки Боко
-
Харам в ходе рейда на северо
-
востоке страны в штате Борно.
Есть сообщения о больших потерях в городе Даматуру, столице соседнего штата Йобе, в результате столкновений между нигерийскими силами безопасности и боевиками.
Сообщается, что стрельба была слышна более 8 часов.
В мае президент Нигерии Гудлак Джонатан приказал развернуть боевые действия против движения "Боко Харам", а 14 мая на северо
-
востоке страны
было объявлено чрезвычайное положение.
Название "Боко Харам" переводится с языка йоруба как "Западное образование запрещено". Это движение ставит своей целью создание халифата на севере Нигерии, основанного на законах шариата.
По материалам Би
-
би
-
си
Управление проектами «под ключ»
:: Маркетинг & Производство ::Продажи & Сбыт
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61; [email protected]
poslygi.com.ua
o
Південна Африка
Зімбабве
Зимбабве нужно $5,3 млрд на развитие платинодобывающей отрасли
23.10.2013
С
огласно заявлению зимбабвийской Chamber of Mines, Зимбабве необходимы инвестиции в размере $5,3 млрд, а также стабильная политика в горной отрасли, чтобы страна смогла выйти на уровень производства платины, который позволил бы ей конкурировать с Россией ка
к вторым по величине производителем этого металла в мире.
По оценкам, $2,8 млрд необходимо инвестировать в рудники, $2 млрд –
в перерабатывающее предприятие и $200
-
$500 млн –
в обеспечение надежных поставок электроэнергии. Также аналитики полагают, что про
изводство более чем 500 тыс. унций в год позволит оправдать строительство плавильно
-
рафинировочных предприятий в сфере производства цветных и драгметаллов.
«Очевидно, что начиная с 2017 г. производство платины в Зимбабве будет «догонять» российскую ее добы
чу, –
говорится в материалах Горной палаты. –
Однако такой прогноз должен быть подкреплен серьезными инвестициями».
В настоящее время доля Зимбабве в мировом производстве составляет около 6%.
«В дополнение к запланированному расширению существующих проекто
в, такие компании, как Todal, Global Platinum, Ruschrome Mining, Amari Platinum и ACR с
могут также начать горнодобычу
», –
отмечают эксперты зимбабвийского горнопромышленного агентства.
По материалам lityo.com.ua
Латинська та Центральна Америка
Новини країн за регіонами
o
Південна Америка Аргентина
В Аргентине продолжает свирепствовать засуха 5 часов 15 минут назад
23.10.2013
Ситуация на аргентинских нивах в последнее время близка к критической, согласно данным экспертов. В частности, шесть ведущих агра
рных провинций страны уже объявили о чрезвычайной ситуации в сельскохозяйственном секторе. Засуху на 10 млн. га угодий в центральной части страны аналитики уже оценивают как наиболее суровую за последние полвека. По итогам первой половины октября над Арг
ентиной пролилось на 60% (а кое
-
где и на 70%) меньше осадков, нежели обычно –
насколько разительный контраст в сравнении с предыдущим сезоном, когда страна страдала от наводнений, а осадков выпало на 300
-
350% больше нормы!
В нынешнем году сев кукурузы в Ар
гентине очень сильно задержится. Выхода из сложившейся ситуации у ранчеро есть два: или отказаться от сева царицы полей в пользу сои –
ее можно сеять значительно позднее, до самого декабря, или сеять раннеспелые сорта кукурузы –
ценой этому станет гораздо более низкая урожайность зерновой. Можно небезосновательно предположить, что большинство аграриев выберет именно первый вариант, даже невзирая на то, что это противоречит требованиям севооборота (годом ранее аргентинцы уже отводили под масличную рекордные посевные площади). Впрочем, как бы то ни было, если дожди не начнутся ни в ноябре, ни в декабре, то и сев сои в Аргентине тоже столкнется с немалыми проблемами.
По материалам anyfoodanyfeed.com
Власти Аргентины национализировали железную дорогу
24.10.201
3
Правительство Аргентины объявило о национализации железнодорожной линии Sarmiento, на которой 19 октября произошла крупная авария с почти сотней пострадавших.
«С завтрашнего дня железнодорожная линия будет полностью управляться государством, президент ст
раны не была проинформирована о субботней аварии, не думаю, что улучшению ее здоровья способствовала бы информация о еще одном инциденте на станции Онсе, это мое решение и моя ответственность», —
сообщил министр внутренних дел и транспорта Аргентины Флорен
сио Рандаццо.
По материалам РИА Новости
Бразилія
Бразилия продала одно из крупнейших в мире месторождений нефти
22.10.2013
Место, где проходил аукцион, охраняло более тысячи военнослужащих. Они защищали бизнесменов от бразильских нефтяников, устроивши
х уличные беспорядки в знак протеста против «распродажи родины».
Бразилия продала на аукционе одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений Libra. Оно располагается в 170 км от побережья Бразилии, его запасы оцениваются в 8
-
12 млрд баррелей (примерно 1,
1
-
1,65 млрд т). Для сравнения, мировое потребление нефти составляет 3
-
3,3 млрд т в год. По словам главы Национального агентства нефти Бразилии Магды Чамбернард, через 10
-
15 лет Libra может выйти на 1,4 млн баррелей суточной добычи.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
В Бразилии протестуют против высоких тарифов на проезд
26.10.2013
Несколько сотен протестующих ворвались на автовокзал в крупнейшем бразильском городе Сан
-
Паулу, подожгли автобус и сломали банкоматы. Участники акции требовали бесплатного проезда в общественном транспорте, передает русская служба Би
-
Би
-
Си.
В ответ полиция применила слезоточивый газ, по меньшей мере шесть человек арестов
аны. Беспорядки начались после того, как Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила о мерах по улучшению общественного транспорта в Сан
-
Паулу, которые обойдутся в $2,4 млрд
.
Летом повышение стоимости проезда в общественном транспорте стало поводом для протес
тов по всей стране. Демонстрантов не успокоило обещание властей вернуть прежние цены на проезд.
Бразильцы также недовольны коррупцией, высокой стоимостью жизни, слабо развитой коммунальной инфраструктурой и растратами бюджетных средств.
По материалам econ
omics.unian.net
49
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Еквадор
Эквадору грозит банкротство
24.10.2013
Глава иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо предупреждает, что стране грозит банкротство в случае проигрыша судебного разбирательства с компанией Chevron по делу о загрязнении джунглей Ама
зонки.
Стоит отметить, что в суде речь идет о выплате 19 миллиардов долларов. Обвинители со стороны Эквадора уверены, что компания Texaco, перешедшая во владение Chevron в 2001 году, загрязняла воды Амазонки и очищала там нефтяные отходы в 1970
-
1980 годах
.
В компании отрицают обвинения, поясняя, что этот процесс нелегитимный, а Эквадор пытается мошенничать. Суд в Гааге уже выносил решение, что вины компании в произошедшем нет. “Решение суда в Гааге не в пользу Эквадора может обанкротить страну”, –
предупре
ждает глава МИД.
Заметим, что сумма компенсации составляет 20% от ВВП Эквадора. Если страна проиграет судебный процесс, то на оплату расходов уйдут почти все экспортные поступления, так как у Chevron нет активов именно там.
Патиньо подчеркнул, что руководс
тво компании тратит миллионы долларов, чтобы “взвалить на плечи эквадорских граждан свой собственный долг”, а также избежать ответственности.
По материалам news.finance.ua
Венесуела
В Венесуэле появится министерство по достижению народного счастья
25.10
.2013
В Венесуэле появится вице
-
министр по народному счастью. Как передает местный телеканал Globovision, создать такой пост в правительстве страны решил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По его словам, ведомство по достижению высшего социального счасть
я будет отвечать за обеспечение всем необходимым престарелых жителей страны, детей, граждан, живущих на улице, и людей с ограниченными возможностями. Возглавит ведомство депутат национальной ассамблеи Рафаэль Риос. Также Николас Мадуро объявил 8 декабря дн
ем любви и верности лидеру боливарианской революции Уго Чавесу.
По материалам kommersant.ua
o
Країни карибського басейну Куба
Куба начала переход к единой национальной валюте
22.10.2013
Правительство Кубы объявило о том, что приступает к устранению сист
емы двойной валюты в стране, сообщает RTVE. Сейчас Куба является единственной страной, где в обращении находятся две валюты –
национальное песо и конвертируемое песо.
Эта реформа проводится в рамках программы по улучшению кубинской социалистической экономи
ки, разрабатываемой президентом страны Раулем Кастро.
С момента распада Советского Союза кубинцы пользуются обычным песо, которым им выплачивают зарплаты и которым они оплачивают основные товары и услуги, и конвертируемым песо, эквивалентным доллару, котор
ое принимается в оплату за услуги туризма и импортные товары.
По материалам Газета.Ru
Панама
В США по обвинению в нападении на человека арестовали сына Президента Парагвая
21.10.2013
В Майами (штат Флорида) был арестован старший сын Президента Парагвая
Орасио Картеса, Хуан Пабло Картес -
он обвиняется в нападении на человека, передает агентство EFE. Парагвайская пресса отмечает, что сын главы южноамериканской республики уже на свободе -
за него внесли залог в размере $1,5 тыс. Дипломатическое представ
ительство Парагвая ситуацию никак не прокомментировало, но семья Картес распространила заявление, в котором сожалеет о случившемся. Сообщается
, что 29
-
летний Хуан Картес был задержан утром в воскресенье. В Майами он живет и учится.
Картес занял пост главы Парагвая совсем недавно -
он победил на президентских выборах в апреле 2013 г., где представлял правоконсервативную Партию Колорадо. Известен как владелец компаний, занимающихся табаком, напитками и мясной продукцией.
По материалам rbc.ua
США та Канада
Н
овини країн за регіонами
США
Дикий Запад: количество случаев массового расстрела в США с 2000 года выросло втрое
22.10.2013
Среднее количество случаев массового расстрела в стране увеличилась втрое за последние несколько лет. В период с 2000 по 2008 год в
США происходило в среднем пять случаев массового расстрела в год. Об этом 21 октября заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер выступая на ежегодной Международной конференции начальников полиции, сообщает Associated Press.
По данным министерства юстици
и, в период с 2000 по 2008 г
.
жертвами массовых расстрелов в США стали 207 чел
.
, 404 пострадали в этих инцидентах. В период с 2009 по 2012 г
.
в аналогичных инцидентах было убито 145 чел
.
и 324 получили ранения.
За первые 10 мес.
2013 г. зафиксировано уже 1
2 подобных инцидентов.
Последним из подобных случаев стала стрельба в школе в штате Невада, которая произошла в понедельник. По данным агентства Reuter, 12
-
летний ученик школы застрелил учителя математики и ранил двух своих одноклассников, после чего застр
елился.
Можно вспомнить и Чикаго, где неизвестный в сентябре устроил стрельбу на баскетбольной площадке в парке Корнелл
-
Сквэр, в результате которой пострадали 12 человек.
16 сентября было совершено нападение на здание Адмиралтейства в Вашингтоне –
бывший р
езервист ВМС США Аарон Алексис расстрелял 12 человек, после чего покончил с собой. Впоследствии выяснилось, что преступник испытывал тяжелые психологические проблемы.
По материалам news.finance.ua
Антарктида та Антарктика Індійська ONGC
зацікавлена в р
озвідці нафтових родовищ і газу в Арктиці
22.10.2013
Індійська державна нафтогазова компанія ONGC висловила зацікавлення у розвідці родовищ вуглеводнів в Арктиці спільно з провідними російськими компаніями. Про це йдеться в спільній заяві Володимира Путін
а і прем'єр
-
мініс
тром Індії Манмоханома Сінгхома
.
Крім того, країни погодилися вивчити можливість прямого наземного транспортування вуглеводнів з Росії до Індії і домовилися про створення в цих цілях спільної дослідницької групи.
Нагадаємо, що М.Сінгх напе
редодні свого візиту до Росії сказав, що Індія вважає вуглеводневий сектор одним з пріоритетних напрямів двостороннього торговельно
-
економічного співробітництва з РФ.
Як повідомлялось раніше, торговий оборот між Росією та Індією зріс з 8,85 млрд дол. в 201
1 році та до 11,04 млрд дол в 2012 році. Таким чином, зростання склало близько 25%.
"Якщо ці темпи будуть збережені, до 2015 року обсяг взаємної торгівлі досягне 20 млрд доларів" , -
пояснив М.Сінгх.
За матеріалами unn.com.ua
Аналітика & Соціологія
Дани
я оказалась лучш
ей
для безработных
21.10.2013
Дания является страной с самым высоким пособием по безработице. С учетом паритета покупательной способности его размер составляет $1544,6 в месяц. Безработные в этой стране могут рассчитывать на получение до 90
% от средней заработной платы.
Такие данные приводит российская компания ФБК, которая исследовала размеры выплат в странах Европы, а также России и США, пишет Slon.ru.
На втором месте оказалась Норвегия -
$1502,5, на третьем –
Нидерланды –
$1413,7. Последн
ее место в рейтинге из 26 стран заняла Россия с показателем $164,7.
Соединенные Штаты заняли шестое место с показателем $1153,6, Германия -
16
-
е место с $541,9. Среди европейских соседей Украины самое высокое место оказалось у Словакии -
пятое с $1178,5.
С
редний размер выплаты определялся как общий объем выплат, деленный на количество получателей пособия за год (в это количество вошли как те, кто получал пособие один месяц, так и те, кто получал все двенадцать).
Напомним, в Украине среднее пособие по безраб
отице, по данным Госстата, составляет около 1100 грн.
По материалам lb.ua
Западные производители ищут замену Китаю
22.10.2013
Западные компании, недовольные ростом производственных издержек в Китае, все чаще переносят производство на другие, более дешев
ые рынки или поближе к конечному потребителю. Компании бегут из Поднебесной в первую очередь во Вьетнам, Индию, Бангладеш, Пакистан, Индонезию и Россию, выяснила немецкая Handelsblatt.
В марте 2011 года фирма по выпуску модных мужских брюк Gardeur из немец
кого Мёнхенгладбаха оказалась на грани банкротства. Выводом ее из кризиса занялся HSH Nordbank, а новый управляющий Герхард Кренцлер сразу буквально ошарашил менеджмент предложением расторгнуть все договоры о поставках из Китая. «Теперь свое производство м
ы сосредоточим в Тунисе», -
объявил тогда новый глава Gardeur.
Сначала инициатива вызвала удивление, так как себестоимость продукции в Тунисе вдвое превышала аналогичный показатель в КНР. Однако довольно быстро выяснилось, что ставку менеджер сделал на сок
ращение времени, которое проходит от создания эскиза нового модного продукта до его появления на полках магазина. «Когда Gardeur заказывал пошив брюк в Китае, то только их доставка морем в Европу длилась шесть недель, а в розничную продажу они попадали чер
ез три месяца», -
рассказал г
-
н Кренцлер. Он уверен, что, сокращая расстояние от производителя до конечного потребителя, можно успешно компенсировать другие издержки.
Китай переживает взрывной рост зарплат рабочим, аренды производственных помещений и отчи
слений на социальное обеспечение. По данным китайского ведомства статистики, цена мигрирующей рабочей силы выросла здесь в 2012 году на 11,8% (в некоторых регионах рост составил до 20%). Власти Китая сейчас заинтересованы в первую очередь в усилении внутре
ннего спроса и развитии, например, экспорта своих автомобилей, то есть в производстве товаров с большой долей добавленной стоимости, а не в выпуске дешевой электроники или пошиве дешевых рубашек. Кроме того, в КНР ужесточены требования по защите окружающей
среды, что также увеличивает издержки западных предпринимателей. Между тем для Запада производственная площадка Китая в течение многих лет являлась крайне доходной. Так, выручка только немецкой розничной торговли в КНР по итогам минувшего года составила 4
28 млрд евро. Например, известная группа компаний Rewe импортировала отсюда примерно 75% всех своих товаров, не входящих в группу продуктов питания, -
от обуви и школьных ранцев до поводков для собак.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Думки експертів
PwC предрекает полную перестройку бизнес
-
моделей в энергетике
22.10.2013
Согласно результатам 13
-
го ежегодного обзора мировой электроэнергетики, проводим
ого PwC, прорыв в развитии распределенной генерации электроэнергии, появлении новых технологий и нового поколения потребителей ставит под угрозу традиционную бизнес
-
модель, которой электроэнергетические компании с успехом пользовались десятилетиями. Дальш
е всего в направлении использования возобновляемых источников энергии и распределенной генерации продвинулась Европа. При этом она столкнулась с непростыми последствиями для рынка. Уровень запасов газа вплотную подошел к критической отметке, увеличиваются риски перебоев энергоснабжения, из
-
за снижения субсидий растут расходы потребителей.
Если будет найден способ преодоления существующих препятствий, распределенная генерация может подготовить почву для трансформации отрасли в целом. При этом, по мнению учас
тников опроса, в число факторов, которые способны оказать наибольшее влияние на энергетические рынки, можно включить энергоэффективность, падение цен на солнечную энергию, управление электропотреблением со стороны потребителя и развитие технологий интеллек
туальных энергосистем. На энергетические рынки сильное влияние окажут и новые источники ископаемого топлива: развитие добычи сланцевого газа и нефти из малопроницаемых пластов станет причиной возникновения нового экономического расклада. Неудивительно, что
наибольшее значение влиянию сланцевого газа придают участники опроса с американского континента: ведь США уже достаточно продвинулись в этом направлении, а Южная Америка также имеет все шансы стать одним из крупнейших регионов добычи этого углеводородного
сырья. Большое влияние данного фактора признает и почти каждый четвертый (38%) респондент в Европе.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
50
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Особистість ЗМІСТ
Освіта
Робота
Відпочинок. Туризм & Розваги
WD
M
«
Chrematistic»
Освіта
Корпоративная библиотека печатных
книг
деловой литературы «Chrematistic»
Уже более 5 лет наша компания развивает собственный проект «Час
тная библиотека печатных книг «
Chrematistic
». За это время нам удалось собра
ть в книжный фонд более 1000 книг по следующим разделам: всемирная история и история Украины (255 книг), политическая экономия и классики экономической мысли (57 книг) менеджмент (40 книг), маркетинг и продажи (35 книги) ; финансы (4) лидерство и делова
я психология (39 книг) политика и о политиках в Украине (40 книг), философия, религиоведение, социология, политология, правоведение, этика, эстетика, эзотерик
а
, педагогика, краеведение и другие гуманитарные науки (190 книг) фундаментальные науки и история технологического развития человечества (103 книги) классическая и современная художественная литература (140 книг) разное, в том числе, журналы и газеты. Интересные факты о нашей библиотеке: старейшая книга -
«Техника книжного дела» 1926 издания; самый б
ольшой тираж книги -
Сталин «Вопро
сы ленинизма. Одиннадцатый изд.
»
5 млн. экземпляров.
Среди наиболее интересных книг следует отметить такие: «Всемирная история» в 13 томах (Мысль, 1980 г.), «Движение декабристов» в 2
-
х томах (Издательство Академии наук С
СР, 1955 г.), «10 дней которые потрясли мир» (Госполитиздат, 1957 г.); Риккардо
Давид «Сочинения» в 2
-
х томах (Госполитиздат, 1941 г.); Милль Дж.С. «Основы политической экономии» в 3
-
х томах (Прогресс, 1980 г.); Карл Маркс «Капитал» в 3
-
х томах (Госполитиз
дат, 1949 г.); Бухарин Н. «Политическая экономия рантье» (Орбита, 1988 г. ) Виноградов В.А. «История социалистической экономики СССР» в 7
-
и томах (Наука, 1976 г.); Ландберг Ф. «Богач и сверхбогачей» (Прогресс, 1975 г.); Зорин Валентин «Некоронован
ные корол
и Америки. Второе изд.
»
(Политиздат, 1967); Б.Селигмен
«Сильные мира сего: бизнес и би
знесмены в американской истории
»
(Прогресс, 1976 г.); Рокфеллер Дэвид
«Мемуары»; Строус Джин
«Морган»; Харт Х. «Техасские богачи» и многие другие.
Библиотека необходима компаниям, которые заинтересованы в профессиональном росте и мотивации сотрудников. Это не просто книгохранилище, не просто место, где работник будет оперативно получать дополнительную информацию по интересующей его проблеме (возможно, он оценит заботу фир
мы, теперь ему не придется метаться по книжным магазинам в поисках нужной литературы и тратить собственные деньги). Это банк знаний, фундамент развития обучающейся организации, ее корпоративной культуры.
В перспективе библиотека может стать своеобразным ку
льтурным и учебным центром, на базе которого будут проходить бизнес семинары и тренинги с участием авторов книг. Именно для того что бы удовлетворить вышеописанные потребности компании мы инициировали и развиваем эксклюзивный и инновационный «Корпоративная
библиотека профессионала».
Посмотреть каталог книг >>>
P
.
S
.
Просим Вас переслать наше предложение и Каталог новых поступлений книг Вашим друзьям, коллегам и партнерам, уверены что они будут Вам
непременно благодарны!
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Анатолий Марущак
Руководитель проекта «Корпоративная библиотека профессионала»
C䕏
K
湯睬ed来 H
u戠
«Chrematistic»
Коммерческий директор ООО «Прогруп енд ренессанс консалтинг»
096
-
158
-
13
-
61
,
044
-
235
-
51
-
11
[email protected]
Робота
Что нужно узнать о компании до собеседования
Чтобы успешно пройти собеседование, обязательно нужна подготовка. Вы должны быть готовы к типичным вопросам, но и не забы
вайте разузнать о потенциальном работодателе как можно больше.
Не важно предстоит вам классическое собеседование, телефонное или Skype
-
интервью, но следующие 12 пунктов, которые подготовил Work.ua, лучше хорошо запомнить. Они могут быть и ответами на прям
ые вопросы интервьюера, а могут и отлично дополнить вашу самопрезентацию. Ваши шансы на трудоустройство значительно увеличатся, если вы покажете, что знакомы с компанией и ее деятельностью. Итак, что же нужно узнать о компании:
когда компания была основа
на
;
б
ыло ли в прошлом компании сл
ияние или смена названия/бренда
;
ч
то конкретно компания производит, про
дает или какие услуги оказывает
;
к
аковы размеры ко
мпании и количество сотрудников
;
к
то основные клиенты
компании, и кто ее конкуренты
;
какова цель и мис
сия компании
;
каковы позиции компании на рынке
;
к
то ру
ководит основными направлениями
;
н
асколько компания была успешна в прошлом году;
о
каких событиях относительно к
омпании были сообщения в прессе
;
к
акой курс дер
жит компания в настоящий момент
;
с
лучались ли за последнее время значимые взлеты или падения.
В большинстве случаев всю необходимую информацию можно получить с помощью несложного поиска в интернете и заглянув на сайт компании.
Не стоит забывать, что на собеседовании вы тоже можете задавать вопросы интервьюеру. Обладая информацией о возможном работодателе, ваши вопросы могут заиграть новыми красками. Ведь теперь между делом вы можете показать осведомленность в истории и делах компании, что безусловно впечатлит интервьюера и покажет вашу заинтересован
ность. Назовите какой
-
то известный вам факт о компании и, основываясь на нем, задайте вопрос. Лучше, конечно, такие вопросы подготовить заранее.
Подробнее >>>
По материалам work.ua
Відпочинок. Туризм & Розваги
В Клубе «GolfStream» состоялся Drink Турнир 2013
Под занавес гольф
-
сезона 2013 года, Киевский Гольф Клуб GolfStream побил все рекорды посещаемости. На 36 лунках
клуба мячику было негде упасть. Три больших турнира собрали без малого сотню игроков. Недавно посвященные в гольф новички состязались здесь за звание Лучшего выпускника Школ GolfStream сезона 2013 года. Одновременно на другом гольф
-
поле Клуба развернул
ась борьба за главный приз в финале регулярного клубного турнира Volvik Cup 2013. А самые воинственные и отчаянные гольфисты боролись за Кубок «Переходящий литраж» на традиционном «Drink Турнир 2013». «Drink Турнир», парад дегустаций и крепкого гольфа, при
правленного хорошим чувством юмора, проходит в Киевском Гольф Клубе в третий раз. «Милитари»
-
стиль турнира, фановый гольф
-
формат с дегустацией крепких напитков прямо на поле и оригинальная развлекательная программа для гольфистов и гостей превращают состяз
ание в настоящий магнит спортивной и светской жизни конца сезона.
Пока на гольф
-
поле решалась судьба главных призов, многочисленные гости Клуба исследовали собственную территорию активного отдыха. Новоприбывших встречал Welcome Drink от спонсора мероприя
тия Johnnie Walker Gold Reserve. В Клубном Доме ждали угощения от ресторана древнерусской кухни «Царьград» и эксклюзивные конфеты от ТМ Ritter Sport, Cavendish & Harvey и Maxim’s. С энтузиазмом гости турнира участвовали в Школе гольфа, которую вели тренеры
GolfStream. После вводного урока новички пробовали свои силы на мини
-
турнире и боролись за собственные боевые награды. Любители размяться могли сыграть в петанк, принять участие в турнире по алко
-
дартсу, покататься на сигвеях и изучить искусство патриотич
еских танцев на мастер
-
классе от Arthur Murray Dance Studio. А кульминацией праздника стала церемония награждения победителей трех турниров. Званий лучших выпускников GolfStream в сезоне 2013 года удостоились Эльвира Растворцева и Дмитрий Палиенко. В финал
е Vovlik Cup 2013 победу также праздновала девушка
-
юниор –
Дарья Гороховская. А чемпионом «Drink Турнира» стал Виктор Ржоткевич. Призы и подарки лучшим гольфистам дня предоставили бренды Johnnie Walker, «Дельта Банк», бутик мужской одежды Baldessarini, фло
ристическая мастерская Bouquet и другие партнеры праздника. Дополнительно призеров финала Volvik Cup 2013 порадовала обилием полезных гольфистских подарков корейская компания Volvik –
годовой спонсор турнира. Большой финал в GolfStream стал еще одним подтв
ерждением того, что игра в гольф –
это увлекательный спорт, оригинальное развлечение и активный отдых. Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра GolfSteam, Kiev Golf Club
:: Календар заходів
ЗМІСТ
Відбулось за тиждень
Події на наступний тиждень
Анонс на тиждень вперед
WDM
«
Chrematistic»
ФОКУС
14 ноября 2013
Третья практическая конференция
"Автотранспорт. Комплексная оптимизация затрат"
Тема: "Снижение аварийности на автотранспорте. Практические решен
ия"
Организаторы:
Конференция состоится при поддержке и участии
:
В
докладах
будет
уделено
внимание
следующим
аспектам:
система оценки рисков аварийности для предприятий
-
владельцев автотранспорта;
уровень аварийности на производстве, п
ути и методы его снижения;
корпоративная политика по БДД, как инструмент снижения аварийности;
технические
средства контроля БДД и снижения аварийности;
практика ведущих компаний по снижению аварийности;
законодательство по БДД на автотранспорте;
система о
бучения и повышения квалификации водителей;
и другие аспекты, направленные на снижение аварийности.
Программа конференции
Регистрация участников
51
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Відбулось за тиждень
Органи влади
:
Міжнародні
22 октября
, как сообщил посол России в Украине Михаил Зурабов, пройдет следующий раунд консультаций России и Украины на правительственном уровне по вопросу присоединения Киева к зоне свободной торговли с ЕС.
Подробнее >>>
23 жовтня 2013 р
. в 15
-
00 в Дипломатичній академії МЗС України Громадська рада при Міністерстві закордонних справ України відзначив День ООН. З нагоди цієї події відбулась конференція «Україна –
ООН: 68 років партнерства та співпраці».
Верховна Рада України
23
жовтня
2013
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці проводитиме «круглий стіл» на тему: «Щодо намірів об’єднання Державної служби зайнятості України з Держав
ною інспекцією України з питань праці». докладніше
23
жовтня
2013
Комітетські слухання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему: «Накопич
увальна система загальнообов’яз
-
кового державного пенсійного страхування як інструмент підвищення соціального захисту громадян». докладніше
Адміністрація Президента
24 жовтня
У Мінс
ьку Президент України Віктор Янукович взяв участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. Зустріч відбулася в розширеному колі. Перед початком засідання відбулася церемонія спільного фотографування Президентів.
25 жовтня
У Мі
нську, в Палаці Незалежності Президент України Віктор Янукович взяв участь у засіданні Ради глав держав СНД. Перед початком заходу відбулась офіційна церемонія фотографування.
РНБО
22 жовтня
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клю
єв та керівники Моніторингової Місії Європейського Парламенту в Україні, колишні президенти Олександр Кваснєвський і Патрік Кокс у вівторок на зустрічі в Києві обговорили ключові питання, пов'язані з рухом до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Детальніше >>>
Кабінет Міністрів України
24 жовтня 2013 р.
під головуванням Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника відбулося засідання колегії. На порядку денному –
підсумки вступн
ої кампанії 2013 р
.
та підготовка до проведення вступної кампанії 2014 р
.
; підсумки участі збірної команди студентів України у XXVII Всесвітній літній Універсіаді; призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпі
ад з астроном
ії, географії та історії 2013 р.
; відзначення працівників галузі освіти державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів.
Детальніше >>>
25 жовтня
у м. Брюссель у рамках засідання Ради ЄС Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький парафував від імені Уряду України тристоронню декларацію із Урядом Республіки Хорватія та Урядом Угорщини про р
еалізацію проекту Адріатичного газового коридору, який підтримується Європейською Комісією.
Детальніше >>>
Бізнес
:
Навчання
22 октября
в 18:00 в офисе юриди
ческой фирмы Constructive
Lawyers
по адресу: Киев, м. Контрактовая площадь, ул. Нижний Вал, 19/21, оф. 6, состоится семинар "Инвестиции в новостройки: как защитить себя от афер?". Проведет семинар Алексей Гончарук -
юрист, президент «Ассоциации помощи пос
традавшим инвесторам», управляющий партнер ЮФ Constructive
Lawyers
, эксперт в области оценки рисков инвестирования в недвижимость.
25
-
26 октября 2013г.
состоится открытая двухдневная программа эксперта Александра Пронишина"Закупки на 100%: Эффективные пе
реговоры с поставщиками при закупке товаров и услуг. Как добиться выгодных условий сотрудничества в ходе переговоров с поставщиками"
. Подробнее >>>
Конференції
22
-
24 жовтня 2013 р.
в м.
Київ пройде
IV Українс
ький зерновий конгрес. Організаторами виступають «Українська зернова асоціація» та інформаційно
-
аналітичне агентство « АПК
-
Інформ». На конгресі будуть розглянуті найбільш актуальні питання роботи зернового ринку України, а також його вплив на розвиток все
світньої зернової торгівлі та інвестиційну привабливість українського агробизнесу. Детальна інформація про вищезгаданий захід розміщена на сайті агентства « Апк
-
Информ» -
www.apk
-
inform.com.
23
-
26 октября 2013 года
приглашаем Вас посетить Первую выста
вку
-
ярмарку турецкой продукции в Украине, которая состоится в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», г.Киев, ул.Салютная, 2Б, павильон №2. Выставка проходит под эгидой Торгово
-
промышленной палаты Стамбула, при поддержке Министерства экономики Турции. Турция, которая занима
ет 16
-
е место в рейтинге крупнейших экономик мира, в лице ключевых игроков рынка представит свои лучшие конкурентоспособные бренды
24 октября 2013 г
.
Украинский Бизнес Центр в Лондоне в партнерстве с инвестиционным холдингом Pro Capital Group и Федерацией
Работодателей Киева проводит в Лондоне II Международное инвестиционное роуд
-
шоу Invest in Ukraine 2013.
Подробнее >>>
24 Октября 2013
-
Hospitality Industry Forum -
Традиционная уникал
ьная площадка для встречи представителей международных и украинских гостиничных сетей, девелоперов гостиничной недвижимости, инвесторов, обмена опытом между игроками гостиничного рынка, поиска потенциальных бизнес
-
партнеров
. Подробнее >>>
24
-
25 жовтня
у Луганську відбудеться Національний екологічний форум. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» відбудеться у Східноукраїнському національному уніве
рситеті ім. В.Даля. У відкритті Форуму візьмуть участь Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово
-
комунального господарства України Геннадій Темник, народні депутати України, пред
ставники науки, бізнесу та громадських організацій.
Детальніше >>>
24
-
25 октября 2013
, Крым IV Международный Черноморский Экономический Форум. ерноморский Эко
номический Форум –
ежегодная международная платформа для диалога руководителей государственных орган